Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070900 Металлургия Өскемен Усть-Каменогорск 2014 Жұмыстық бағдарлама Химия, металлургия және байыту кафедрасында ҚР мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарты және «Металтану және термиялық өңдеу»Дата26.06.2016
өлшемі133.5 Kb.
#159293
түріРабочая учебная программаД.СЕРИКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф2 И ВКГТУ 701.01-01-1-2012


Сапа менеджменті жүйесі

Силлабус

(пәннің оқу бағдарламасы)


бет беттен
Қазақстан Республикасының

Білім және ғылым

министрлігі
Д. Серікбаев атындағы

ШҚМТУ


Министерство

образования и науки

Республики Казахстан
ВКГТУ им. Д. Серикбаева

БЕКІТЕМІН


ТМФ деканы

_______А.Қ. Адрышев

«___»_______2014ж.

МЕТАЛТАНУ ЖӘНЕ ТЕРМИЯЛЫҚ ӨҢДЕУ
Жұмыс оқу бағдарламасы
МЕТАЛЛОВедение и термическая обработка
Рабочая учебная программа

Мамандық: 5В070900 - Металлургия

Өскемен

Усть-Каменогорск2014

Жұмыстық бағдарлама Химия, металлургия және байыту кафедрасында ҚР мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарты және «Металтану және термиялық өңдеу» пәнінің оқу бағдарламасы негізінде 5В070900 «Металлургия» мамандығының студенттеріне арналып жасалған


Кафедра отырысында талқыланды
Кафедра меңгерушісі Н.А.Куленова
№____ хаттама «___» ____________ 2014 ж.

Тау-кен металлургия факультетінің әдістемелік кеңесінде құпталды


Төрайымы Г.Т.Нұршайықова
№____ хаттама «____» ___________ 2014 ж.
Құрастырған М.З.Тоғызов

Норма бақылаушысы Т.В.Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР ЖӘНЕ КЕЗДЕСУ САҒАТТАРЫ
«Химия, металлургия және байыту» кафедрасы, тау-кен металлургия факультеті

Сабақтарды жүргізетін оқытушы: Тоғызов Мельс Зайнелгабиевич, т.ғ.к.., доцент

Жұмыс телефоны: 540-911

Аудиториялық сағаттар және консультация уақыты: оқытушының сабақ кестесі және жұмыс графигі бойынша.  1. ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ОРНЫ    1. Курстың қысқаша сипатамасы:

«Металтану және термиялық өңдеу» курсында металдардың кристалдық құрылысы, металдар мен қорытпалардың кристалдану кезінде құрылымының түзілуі, металдық қорытпаларда фазалардың түзілу жолдары туралы ғылыми және практикалық мәліметтер келтірілген. Пластикалық деформация механизмдері және механикалық қасиеттер қарастырылған. Деформацияланған металдың құрылысы мен қасиеттеріне қыздырудың әсері келтірілген. Темір және оның қорытпалары және болатты термиялық өңдеудің теориясы мен технологиясы қарастырылған. Конструкциялық, саймандық болаттардың және ерекше физикалық қасиеттері бар болаттардың маркалары, құрамы және қасиеттері қарастырылған. Негізгі конструкциялық түсті металдардың және қорытпалардың (титан, алюминий, магний, мыс) құрамдары, қасиеттері қарастырылған.


1.2 Пәнді оқытудың мақсаттары мен міндеттері
Пәнді оқытудың мақсаты болашақ мамандарға металдар мен қорытпалардың құрылысы мен құрылымының түзілу теориясы бойынша және қара және түсті металдарды термиялық өңдеу технологиясы бойынша білімдер беру..

Практикалық және өздік жұмыстарды орындаған кезде оқушы металдар мен қорытпалардың құрылысы және термиялық өңдеу саласында өзінің теориялық білімдерін жетілдіріп бекітеді.


1.3 Пәнді оқытудың нәтижелері
Білімдері:

Оқушы білу керек:

- кристалдану кезінде металдар мен қорытпалардың құрылымының түзілу заңдылықтарын;

- пластикалық деформация механизмдерін және метал дардың механикалық қасиеттерін;

- деформацияланған металдың құрылысы мен қасиеттеріне қыздырудың әсерін;

- темір және оның қорытпаларын және болатты термиялық өңдеудің теориясы мен технологиясын;

- конструкциялық және саймандық болаттардың маркаларын, құрамын және қасиеттерін;

- конструкциялық түсті металдарды және қорытпаларды олардың қасиеттерін.Дағдысы:

Оқушылардың іскерлігі:

- металдар мен қорытпалардың күй диаграммаларын оқи білуі;

- металдар мен қорытпалардың құрылымын айыра білу және фазаларды анықтауды;

- металдарға термиялық өңдеуді жүргізуді және механикалық қасиеттерін анықтай білуі;

- металдар мен қорытпалардың маркалары бойынша конструкциялық материалдарды таңдай білуі.Құзырлығы:

Оқушылар орындай алады:

- металтану саласында практикалық мәселелерді шешкенде алған білімдерін сауатты қолдану;

- болаттардың және қорытпалардың қажетті құрылымы мен қасиеттерін алу үшін термиялық өңдеудің режимдерін таңдай білу.


1.4 Курстың пререквизиттері
«Металтану және термиялық өңдеу» курсын өту кезінде «Химия», «Физика», «Физикалық химия» пәндерін өткенде алған білімдерін қолданады.
1.5 Курстың постреквизиттері
Алған білімдері металлургиялық кәсіпорындарды жобалау курсын өту кезінде конструкциялық материалдарды таңдауүшін қажет.
2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырыптың атауы, оның мазмұны

Көлемі, сағ.Лекциялар

30

1 Металдардың кристалдық құрылысы, металдардың кристалдану кезінде құрылымының түзілуі.

2

2 Металдық қорытпалардағы фазалар

2

3 Қорытпалардың кристалдану кезінде құрылымының түзілуі

2

4 Пластикалық деформация және механикалық қасиеттер

2

5 Деформацияланған металдың құрылымы мен қасиеттеріне қыздырудың әсері

2

6 Темір және оның қорытпалары. Темір-цементит күй диаграммасы.

2

7 Шойындар.

2

8 Темір қорытпаларындағы фазалық өзгерушіліктер (болатты термиялық өңдеудің теориясы).

3

9 Болатты термиялық өңдеудің технологиясы

3

10 Болатты химиялық-термиялық өңдеу.

2

11 Конструкциялық болаттар мен қорыталар.

2

12 Саймандық болаттар мен қорытпалар.

2

13 Түсті металдар мен қорытпалар

4

Практикалық сабақтар
1 Металдардың атомдық-кристалдық құрылымы

1

2 Атомдық жазықтықтар мен бағыттардың кристаллографиялық белгіленуі

2


3 Металдардың кристалдық құрылысының ақаулары

2

4 Металдық қорытпалардағы фазалар.

2

5 Екі компонентті жүйелердің күй диаграммалары

4

6 Үш компонентті жүйелердің күй диаграммалары

2

7 Металдардың және қорытпалардың механикалық қасиеттері

2


2.2 Өздік жұмыс тапсырмалары (ОӨЖ)

Бакалаврдың өздік жұмысы ғылыми-техникалық және оқулық әдебиетпен жұмыс істеп, рефераттар жасауды және өздік жұмыс тақырыптары бойынша жұмыстарды орындаудан тұрады.


2.2.1 Өздік жұмыстардың тақырыптары
1 Металдардың атомдық-кристалдық құрылымы.

2 Металдардың кристалдық құрылымының сигониялары.

3 Атомдық жазықтықтар мен бағыттардың кристаллографиялық белгіленуі.

4 Металдардың кристалдануы кезінде тумалардың түзілуі.

5 Металдар мен қорытпалардағы фазалар.

6 Металдық жүйелердің күй диаграммаларын құрастыру әдістері.

7 Шекті қатты ерітінділер және химиялық қосылыстар түзетін жүйелердің күй диаграммалары.

8 Үштік күй диаграммалары, қорытпаның құрамын және фазалардың мөлшерін есептеу.

9 Деформациялардың түрлері.

10 Механикалық қасиеттерді анықтау әдістері.

11 Деформацияланған металдың құрылымы мен қасиеттеріне қыздырудың әсері.

12 Темір-цементит күй диаграммасы.

13 Көміртегі мен легірлеуші элементтердің болаттың қасиеттеріне әсері.

14 Аса суыған аустениттің изотермиялық өзгерістер диаграммасы.

15 Болатты термиялық өңдеудің технологиясы.

16 Болатты химиялық-термиялық өңдеу.

17 Конструкциялық болаттар мен қорыталар.

18 Саймандық болаттар және қатты қорытпалар.

19 Ерекше физикалық қасиеттері бар болаттар және қорытпалар.

20 Қиын балқитын металдар және олардың қорытпалары.

21 Титан және оның қорытпалары.

22 Алюминий және оның қорытпалары.

23 Магний және оның қорытпалары.

24 Мыс және оның қорытпалары .

25 Антифрикциондық қорытпалар.
3 ӘДЕБИЕТТЕР


  1. Негізгі

1 Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. М., Металлургия, 1988.

2 Лахтин Ю.М. Основы металловедения. М., Металлургия, 1988.

3 Гуляев А.П. Металловедение. М., Металлургия, 1977.

4 Новиков И.И. Теория термической обработки металлов. М., Металлургия, 1978.

5 Новиков И.И. Дефекты кристаллического строения металлов. М., Металлургия, 1983.

6 Захаров А.М. Диаграммы состоянии двойных и тройных систем. М., Металлургия, 1978.

7 Минкевич А.Н. Химико-термическая обработка металлов и сплавов. М., Машиностроение, 1965.

8 Смағұлов Д.Ұ. Металлография. Алматы, ҚазҰТУ, 2001.
3.2 Қосымша
9 Физическое металловедение. Пер. с англ./Под ред. Р.М.Кана. М., Мир, 1967, 333с.

10 Физическое металловедение. Пер. с англ./Под ред. Р.М.Кана. М., Мир, 1968, вып. 2, 490 с.11 Физическое металловедение. Пер. с англ./Под ред. Р.М.Кана. М., Мир, 1968, вып. 3, 484 с.

12 Копылов Н.И., Лата В.А., Тогузов М.З. Взаимодействия и фазовые состояния в расплавах сульфидных ситем/ ВКГТУ, Усть-Каменогорск.-Алматы, Ғылым, 2001.-438с
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1сандық ҚҰрылғылардың математикалық негіздері 2 1 Санау жүйесі 2
MethodBook -> Рабочая учебная программа Специальность: для всех специальностей Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Оқу жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі және спорт»
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальности
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім жәңе ғылым
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
MethodBook -> Негізгі нормативтік актілер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Бағдарламасы 13 тұратын 1 бет Әдебиеттердің тізімі негізгі әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет