Рад на од­РЕ­ЂЕ­но вре­ме и на­кна­да ште­те због из­ГУ­БЉЕ­не за­РА­де ка­да је пра­во на рад про­фе­си­о­нал­ног вој­ни­ка оства­ри­ва­но за­кљу­чи­ва­њем уго­во­ра о ра­ду на од­ре­ђе­но вре­меДата24.07.2016
өлшемі30 Kb.
#220480
РАД НА ОД­РЕ­ЂЕ­НО ВРЕ­МЕ И НА­КНА­ДА ШТЕ­ТЕ
ЗБОГ ИЗ­ГУ­БЉЕ­НЕ ЗА­РА­ДЕ

Ка­да је пра­во на рад про­фе­си­о­нал­ног вој­ни­ка оства­ри­ва­но за­кљу­чи­ва­њем уго­во­ра о ра­ду на од­ре­ђе­но вре­ме, пра­во на на­кна­ду ште­те због из­гу­бље­не за­ра­де по­сто­ји ако би уго­вор о ра­ду био об­но­вљен да ни­је на­сту­пио штет­ни до­га­ђај.

Из обра­зло­же­ња:

Ни­је спор­но да је ту­же­на од­го­вор­на за ште­ту про­ис­те­клу из по­вре­ђи­ва­ња ту­жи­о­ца у сми­слу од­ре­да­ба о објек­тив­ној од­го­вор­но­сти због вр­ше­ња опа­сне де­лат­но­сти и по осно­ву од­го­вор­но­сти по­сло­дав­ца за ште­ту ко­ју пре­тр­пи за­по­сле­ни на ра­ду и у ве­зи са ра­дом. У сми­слу чл. 195. ст. 2. ЗОО, од­го­вор­но ли­це ду­гу­је на­кна­ду ште­те због из­гу­бље­не за­ра­де, уко­ли­ко је гу­би­так за­ра­де по­сле­ди­ца пот­пу­не или де­ли­мич­не не­спо­соб­но­сти за рад узро­ко­ва­не по­вре­ђи­ва­њем. Узроч­но по­сле­дич­на ве­за из­ме­ђу по­вре­ђи­ва­ња и из­гу­бље­не за­ра­де по­сто­ји уко­ли­ко се осно­ва­но мо­гло оче­ки­ва­ти да би оште­ће­ни оства­рио из­гу­бље­ну за­ра­ду пре­ма ре­дов­ном то­ку ства­ри, или пре­ма по­себ­ним окол­но­сти­ма, да ни­је спре­чен по­вре­ђи­ва­њем од­но­сно на­сту­па­њем рад­не не­спо­соб­но­сти, сход­но чл. 189. став 3. ЗОО.Ту­жи­лац је оства­ри­вао за­ра­ду као вој­ник по уго­во­ру на од­ре­ђе­но вре­ме, ко­ји је об­на­вљан у пе­ри­о­ду пре­ко 10 го­ди­на. У обра­зло­же­њу на­ред­бе ко­јом се ту­жи­лац раз­ре­ша­ва вој­не слу­жбе од 27.10.2006. го­ди­не је на­ве­де­но да је на осно­ву на­ла­за ви­ше вој­но ле­кар­ске ко­ми­си­је о огра­ни­че­ној спо­соб­но­сти ту­жи­о­ца за слу­жбу у вој­сци од­но­сно не­спо­соб­но­сти за ду­жност ко­ју ту­жи­лац оба­вља, пре­ста­ла мо­гућ­ност за об­на­вља­ње уго­во­ра. Ме­ђу­тим, услед про­пу­ста у при­ме­ни За­ко­на о вој­сци Ју­го­сла­ви­је и оце­ни из­ве­де­них до­ка­за, оста­ло је спор­но да ли би, с об­зи­ром на по­тре­бе по­пу­не вој­ске, го­ди­не жи­во­та и рад­ног ста­жа ту­жи­о­ца, вој­но­струч­ну оспо­со­бље­ност, ис­ку­ство и вла­да­ње, ту­жи­о­цу био об­но­вљен уго­вор, да ни­је до­шло до по­вре­ђи­ва­ња. Ову окол­ност по­треб­но је це­ни­ти ка­ко са аспек­та лич­них ка­рак­те­ри­сти­ка ту­жи­о­ца та­ко и узи­ма­њем у об­зир дру­гих ли­ца у ту­жи­о­че­вој по­зи­ци­ји. Има­ју­ћи у ви­ду по­тре­бу вој­ске у 2006. го­ди­ни за за­кљу­чи­ва­њем уго­во­ра на од­ре­ђе­но вре­ме са ли­ци­ма ту­жи­о­че­ве вој­но­струч­не оспо­со­бље­но­сти, об­на­вља­ње уго­во­ра дру­гим ли­ци­ма у ту­жи­о­че­вој по­зи­ци­ји, рад­ни стаж и до­са­да­шње ду­жно­сти ту­жи­о­ца у вој­сци, ње­го­ве го­ди­не жи­во­та, вој­но­струч­ну оспо­со­бље­ност и физичку спрем­ност пре по­вре­ђи­ва­ња, ми­шље­ње над­ре­ђе­них о ра­ду ту­жи­о­ца, по­треб­но је оце­ни­ти да ли би се осно­ва­но мо­гло оче­ки­ва­ти да би ту­жи­о­цу био об­но­вљен уго­вор за 3 го­ди­не, да ни­је на­сту­пи­ла огра­ни­че­на спо­соб­ност ту­жи­о­ца за слу­жбу у вој­сци СЦГ, од­но­сно не­спо­соб­ност за ду­жност ко­ју ту­жи­лац оба­вља, услед по­вре­ђи­ва­ња у слу­жби ту­же­не.

(Ре­ше­ње Апе­ла­ци­о­ног су­да у Бе­о­гра­ду Гж. бр. 15957/10 од 01. мар­та 2012. го­д)

Аутор сен­тен­це: Зи­на­и­да Здје­лар,
ви­ши су­диј­ски са­рад­ник Апе­ла­ци­о­ног су­да у Бе­о­гра­ду


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет