Решение №506/12. 09. 2012г на Общински съвет Асеновград. Изменен и допълнен с Решение №936/22. 05. 2013г на Общински съвет АсеновградДата23.07.2016
өлшемі182.75 Kb.
#217367
түріРешение

П Р А В И Л Н И К

за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Асеновград


/Приет с Решение №506/12.09.2012г. на Общински съвет – Асеновград. Изменен и допълнен с Решение №936/22.05.2013г. на Общински съвет – Асеновград./

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С този правилник се определя реда, условията и процедурата за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки във фактическо съжителство и семейства с репродуктивни проблеми, с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Асеновград със средства, предвидени в бюджета на Община Асеновград.
Чл.2. Средствата, предвидени за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община Асеновград, по предложение на комисията по този правилник.
Чл.3.(1). Със средства, предвидени с бюджета на Община Асеновград, се финансират лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и включително чрез ин-витро оплождане при наличие на следните индикации:

1. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;

2. Ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието;

3. Тубарен стерилитет при жената /МКБ-Х: №97.1/, доказан чрез лапароскопия и/или лапаротомия или чрез ХСГ – хистеро-салпинго графи:

а/ липса на маточни тръби двустранно /оперативно отстранени/,

б/ едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза,

в/ двустранна непроходимост на маточните тръби /вкл.след стерилизация/,

г/ едностранна непроходимост с контралатерална стеноза,

д/ двустранна интерстициална или истмична стеноза,

е/ състояние след пластика на маточни тръби, най-малко 12 месеца след пластика, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност.

4. Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация поради LUFS;

5. Стерилитет, свързан с мъжки фактор /МКБ-Х: №97.4/;

6. Други форми на стерилитет с доказана необходимост от лечение АРТ.
(2). Със средства, предвидени с бюджета на Община Асеновград, се финансират:

1. Контролирана овариална хиперстимулация /КОХС/ с един или повече от един от следните лекарствени продукти /по групи/:

а/ аналози на гонадолибералина /агонисти или антагонисти/,

б/ гонадотропни хормони /уринарни или рекомбинантни/,

в/ други /за лутеална поддръжка/ - стероиди и/или хорионгонадотропин.

2. АРТ методи /ин витро методики/:

а/ фоликулна пункция под ехографски контрол;

б/ класическо ин витро оплождане;

в/ оплождане чрез 1С81;

г/ ембриотрансфер вкл. и на замразени ембриони;

д/ инсеминации от партньора или дарител;

е/ ин витро матурация;

ж/ тестикуларна и/ или епидидимална биопсии, както и имунологична биопсия /Те8Е,РЕ8А, МЕ8А/

з/ ин витро процедура на естествен цикъл;

и/ ин витро процедура с донорски материал;

й/ криоконсервация (замразяване) на предимплатационни ембриони;
(3). Със средства, предвидени с бюджета на Община Асеновград, се финансират и следните изследвания и медицински услуги:

а/ консултации и прегледи със специалисти по медицинска генетика и имунология;

б/ спермален анализ, SDI-тест, изследване за антиспермални антитела, обработка с MACS

в/ специфични изследвания /генетични, имунологични и др./,

г/ индукция на овулацията и/или КОХС с кломитен цитрат и др. СЕРМ,

д/ ембриоредукция,

е/ предимплантационна генетична диагностика или скрининг /РСО/РО8/,

ж/ овоцитна донация,

з/ ембриодонация,

и/ ехографски прегледи;

й) хормонални изследвания;

к) изследвания за трансмисивни инфекции;

л) изследване за проходимост на маточните тръби – хистеросалпингография /ХСГ/;

м) гинекологични операции – лапароскопия, лапаротомия, хистероскопия, комбинирана лапаро и хистероскопия и др. под.;

н) консултации и прегледи при следните специалисти: акушер-гинеколог, уролог, андролог, ендокринолог;

о) имунологични вливания за подготовка и запазване на бременност;
(4). Със средствата предвидени в бюджета на община Асеновград, не се финансират следните изследвания и медицински услуги:

а/ микробиологични;

в/ кръвногрупова принадлежност и резус фактор;

д/ на кръвни картини, биохимия и хемостаза преди КОХС;
(5). Двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград могат да получат финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция със средства, предвидени в общинския бюджет, съгласно този Правилник един път годишно в рамките на текущата година, при условие, че не са одобрени за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за същата процедура.
(6). Средствата, отпуснати на лица, семейства и двойки за финансово подпомагане, са в размер до 2000 лв. (две хиляди лева) на заявител.


ГЛАВА ВТОРА

КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА НУЖДАЕЩИ СЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ ПРИ ЛИЦА С БЕЗПЛОДИЕ, ЛЕЧИМО ПРЕДИ ВСИЧКО С МЕТОДИТЕ НА АРТ. ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЛЕЧЕНИЕ С АРТ ПРОЦЕДУРИ.
Чл.4.(1). Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии за финансово подпомагане за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ:

а/ да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Асеновград през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;

б/ кандидатите да са семейни двойки или във фактическо съжителство;

в/ кандидатите да нямат парични задължения към Държавата и Община Асеновград;

г/ да са със непрекъснати здравно – осигурителни права;

д/ да не са поставени под запрещение;

е/ да не са криминално проявени лица;

ж/ да е налице доказана необходимост от лечение на безплодие чрез асистирани репродуктивни технологии – чрез представяне на епикриза от лекуващия лекар/ клиника по асистирана репродукция със съответните медицински показания;

з/ да липсват контраиндикации за лечение чрез асистирани репродуктивни технологии, съгласно Наредба № 28 от 2007 на Министерството на здравеопазването и Наредбата за нейното изменение и допълнение, обнародвана в ДВ бр.58/29.07.2011 г.
(2). Документи, удостоверяващи изискванията по приетите критерии

а/ Копие на лична карта

б/ Удостоверяване на статуса на лицата или двойките:

- при семейните - с копие от удостоверение за сключен граждански брак;- при двойките, които са във фактическо съжителство с декларация Приложение № 2;

в/ Удостоверения за доказване на липсата на задължения от НАП, НОИ и община Асеновград

г/ Служебна проверка от Регистъра на Община Асеновград

д/ Свидетелство за съдимост

е/ Удостоверяването по чл. 4, ал.1, т. ж и т. з се извършва с медицински документи: етапни епикризи, медицински картони, стимулационни протоколи, удостоверения от клиники с отразяване факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации. При нужда комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.
Чл.5. Кандидатстването за финансово подпомагане за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград, със средства, предвидени в Бюджета на общината, е за един опит в рамките на текущата година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансово подпомагане от Център „Фонд за асистирана репродукция".


ГЛАВА ТРЕТА

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОГАМАНЕ
Чл.6. Входираните заявления за финансово подпомагане на процедурите по този правилник се разглеждат и одобряват от комисия, назначена със заповед на кмета на общината. Комисията е в състав от седем /7/ члена, като 4-ма от тях да бъдат общински съветници, избрани от Общински съвет Асеновград и членове на ПК по „Здравеопазване и социални дейности” и „Финанси и бюджет” ; 2-ма от общинска администрация и един /1/ представители на юридически лица с нестопанска цел, защитаващи правата на пациентите в областта на репродуктивното здраве.
Чл.7. Комисията по този правилник осъществява следните функции в изпълнение на правомощията си :

а/ разглеждане, одобряване на искания и изготвяне на предложения до Общински съвет – Асеновград за финансово подпомагане на български граждани / фактически съжителстващи двойки и семейства/, живущи на територията на Община- Асеновград, за извършване на дейности по асистирана репродукция при безплодие, лечимо преди всички с методите на АРТ и включително чрез ин-витро оплождане;
б/ даване на методически указания относно процедурите по отпускане и разходване на финансовите средства за асистирана репродукция, предоставени с бюджета на Община Асеновград по предложение на комисията.
в/ спазване на критериите и условията за придобиване на права за ползване на средствата за извършване на дейности по асистирана репродукция.
Чл.8. Комисията обявява критериите, реда, срока и мястото за прием на документи на сайта на Община Асеновград.
Чл.9. Председателят на комисията, обявява в сайта на Община Асеновград часа, мястото и графика на заседанията на комисията. Срокът за обявяване на първото заседание не следва да бъде по-голям от един месец от изтичане на срока за прием на документи.
Чл.10.(1). 3аседанията на комисията във връзка с финансовото подпомагане за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция са редовни при присъствие на повече от половината от нейните членове.
(2). 3аседанията на комисията са закрити.
(3). Решенията за одобряване на кандидатите за финансово подпомагане се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, при явно гласуване.
Чл.11. В работата на комисията участват и вещи лица - медицински специалисти, с призната специалност „акушерство и гинекология" и по възможност с допълнителна квалификация или опит в областта на асистираната репродукция или стерилитета. При необходимост могат да участват и се допускат и други специалисти по конкретни случаи.

Чл.12. (1).Необходими документи, представени към заявление по образец (Приложение 1), изготвен от определената с настоящия правилник комисия и се придружава от:

1. Копие от личната карта, заверено от заявителя с гриф „Вярно с оригинала“

2. Копие от удостоверение за сключен граждански брак, заверено от заявителя с гриф „Вярно с оригинала“, а за двойките във фактическо съжителство – с нарочна декларация (Приложение 2).

3. Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор по образец (Приложение 3).

4. Декларация от съпруга (партньора) на заявителката, че не е поставен под запрещение (Приложение 4);

5. Декларация за съгласие за обработване, използване и съхранение на личните данни на заявителя от членовете на Комисията. (Приложение 5)

6. Документи, издадени от съответния орган, че няма задължения към Община Асеновград и данъчни задължения към Държавата;

7. Медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикация:

а) епикризи и/или етапни епикризи;

б) документи за извършване на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия, и/или лапаротомия, като ехографското изследване не е доказателствен метод;

в) документи за извършване на 2 или повече спермални анализа, последния, от които е извършен не повече от 6 месеца преди подаване на заявлението. Ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е със спермолоогия, оценена по критериите на Крюгер;

г) при липса на овулация поради LUFS, документи относно поне 2 цикъла с ехографски разчитания и снимки.

д) при неизяснен стерилитет - документи, доказващи данни за безплодие в период от поне 2 години, лекувано чрез конвенционални методи, включително с реализирани поне 2 цикъла с вътрематочни инсеминации.
(2). За всеки от кандидатите се изготвя преписка.
Чл.13. При непълноти или неясноти в подадените документи, комисията уведомява кандидатите в тридневен срок от заседанието си, като им дава конкретен срок /не по-голям от месец/ за попълване на празнотите или корекции.

Чл.14.(1). Комисията разглежда преписките по реда на тяхното постъпване, като с предимство да се ползват двойките, лицата и семействата, които нямат право да получат финансиране от Държавния Фонд за асистирана репродукция – жените с показател на FSH хормон над 12,5; жените, извършващи ин витро процедура с донорска яйцеклетка или сперматозоиди; жените над 43 г., а също така и тези, които вече имат по 3 неуспешни опита, финансирани от Фонда за асистирана репродукция.(2). Комисията взема решение по всяка преписка, която съдържа предложение за одобряване или неодобряване на заявителя/ заявителите за отпускане на средства за извършване на асистирана репродукция.

(3). Финансирането на двойките, подали молба за предсрочно разглеждане на заявленията, се одобрява от определената комисия, като водещи за преценката са наличните медицински основания.
Чл.15.(1). За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа разгледаните заявления, решението по чл.14 и резултатите от гласуването. Протоколът се подписва от присъстващите членове на комисията.
(2). Протоколът отразява персоналното решение касаещо лицето, постоянния адрес и размера на отпуснатата сума.
Чл.16. Всеки заявител може да получи достъп до протоколите на комисията, касаещи неговото заявление и взетите решения.
Чл.17. В тридневен срок след разглеждане на всички заявления и приключване на заседанията, комисията изготвя списък на одобрените кандидати.
Чл.18. Списъкът с одобрените кандидати, както и размерът на отпуснатата сума, се внася за гласуване в Общински съвет - Асеновград с предложение за решение от Председателя на комисията.
Чл.19. Председателя на комисията уведомява заявителите за взетото решение от Общински съвет Асеновград.

Чл.20. Одобрената парична сума се отпуска в рамките на съответната бюджетна година след влизане в сила на решението на Общински съвет – Асеновград, с което се приема бюджетът на община Асеновград, след получаване и отчитане на първичен счетоводен документ и медицински документ за издадено разрешение за извършване на медицински дейности, свързани с репродуктивното здраве.
Чл.21. При настъпване на бременност, подпомогнатите лица са длъжни да предоставят информация на комисията за целите на статистическо проучване.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ
Чл.22. Членовете на комисията, лицата по чл.6 от настоящия правилник, както и служителите на общинската администрация, имащи служебен достъп до информация, съдържаща се в преписките нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Асеновград е приет на заседание на Общински съвет-Асеновград с Решение 506, взето с Протокол № 19 от 12.09.2012 г.

§ 2. Измененията и допълненията на правилника са приети на заседание на Общински съвет-Асеновград с Решение ………, взето с Протокол № …. от ………………… г.

§ 3. Настоящият правилник ведно с измененията и допълненията му влиза в сила от ………………… г.

§ 4. Изпълнението на Правилника се възлага на Председателя на Комисията по чл.6 от този Правилник.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 от Правилника за финансово подпомагане на

процедури и дейности по асистирана репродукция

на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала,

с репродуктивни проблеми на територията на

Община Асеновград
ДО

КМЕТА НА

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ............................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН............................................................... Лична карта № ..............................

Издадена от................................................, на..................................................

Постоянен адрес:гр.............................................ул.......................................................№.....

Адрес за кореспонденция гр...............................ул...........................................№...

Телефон за контакт.................................e- mail: .................................................. Семейно положение.......................................................

Гражданство.......................................................
Моля да ми бъде отпусната сума в размер на...............лв. (....................................)

словом


за следните дейности............................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Прилагам следните документи:

( отбележете със знак Х в квадратчето пред номера наличието на документа)

 1. Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала";

 2. Копие на Удостоверение за граждански брак или декларация от партньорите при фактическо съжителство ( Приложение 2) ;

 3. Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство ( Приложение 3);

 4. Декларация от заявителя, че не е поставен под запрещение (Приложение 4);

 5. Декларация от съпруга /партньора/ на заявителя, че не е поставен под запрещение (Приложение 4);

 6. Свидетелство за съдимост;

 7. Удостоверение за наличието или липса на задължения към Община Асеновград;

 8. Удостоверение от Териториална дирекция Асеновград към Национална агенция за приходите за непрекъснати здравноосигурителни права;

 9.Медицинска документация, включваща:

 9.1. етапни епикризи,

 9.2. документи за извършване на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия и/или лапаротомия, като ехографското изследване не е доказателствен метод,

 9.3. документи за извършване на два или повече спермални анализа, последният от които е извършен преди не повече от 6 месеца преди подаване на заявлението. Ползват се критериите на Световната здравна организация /СЗО/ за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по критериите на Крюгер,

 9.4. при липса на овулация поради LUFS, документи относно поне два цикъла с ехографски разчитания и снимки,

 9.5. при неизяснен стерилитет - данни за безплодие в период поне две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани поне два цикъла с вътрематочни инсеминации.

9.6. други документи /избройте ги/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дата................... Подпис: ...........................................

гр..................................................
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 от Правилника за финансово подпомагане на

процедури и дейности по асистирана репродукция

на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала,

с репродуктивни проблеми на територията на

Община Асеновград

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаните:
……………………………………………………………………………………………………………,ЕГН……………………………
и
…………………………………………………………………………………………………………...,ЕГН……………………………

ДЕКЛАРИРАМЕ, че сме партньори и живеем на съпружески начала.


Известно ми е, че за деклариране на неверни данни, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата………………… /трите имена / …………………………………………………………………………

Гр…………………… /трите имена/ ……………………………………………………………………………


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

от Правилника за финансово подпомагане

на процедури и дейности по асистирана репродукция

на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала,

с репродуктивни проблеми на територията

на Община Асеновград
ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаните:


………………………………………………………………………………………………………………...,ЕГН………………………
и
……………………………………………………………………………………………………….……….,ЕГН………………………

ДЕКЛАРИРАМЕ, че не сме в кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен помежду си.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата………………… /трите имена / …………………………………………………………………..

Гр…………………… /трите имена/ ……………………………………………………………………

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 от Правилника за финансово подпомагане на

процедури и дейности по асистирана репродукция

на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала,

с репродуктивни проблеми на територията на

Община Асеновград


ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният:

…………………………………………………………………………………………..............,ЕГН………………………………


ДЕКЛАРИРАМ, че не съм поставен под запрещение.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата………………… /трите имена / ………………………………………………………………

Гр…………………… /подпис/ ……………………………………

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 от Правилника за финансово подпомагане на

процедури и дейности по асистирана репродукция

на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала,

с репродуктивни проблеми на територията на

Община Асеновград
ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният .........................................................................................................................


/име, презиме, фамилия /
живущ ...........................................................................................................................
ЕГН ..............................., л.к. № ................................, издадена на ................... г.
от .......................................

ДЕКЛАРИРАМ , че съм съгласен/а членовете на комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Асеновград да обработват, използват и съхраняват личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с получаване на парична помощ.

Дата………………… /трите имена / ………………………………………………………………..

гр…………………… /подпис/ ……………………………………Каталог: userfiles -> file -> docs2
file -> Келісемін бекітемін кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының бастығы Сырдария ауданының әкімі
file -> Жамбыл облысында «Қолжетімді тұрғын үй – 2020» бағдарламасын іске асыру жөніндегі жоспар
file -> Бағдарламасының мониторингі бойынша жедел есептілік Есепті кезең 2012 жыл Іске асыру кезеңі
file -> Бағдарламасының мониторингі бойынша жедел есептілік Есепті кезең 2012 жыл Іске асыру кезең
file -> Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 Қаулысы «Білім туралы»
docs2 -> Избирателен списък част I (за публикуване) за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г
docs2 -> Област: пловдив община: асеновград


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет