Сабақтың тақырыбы Мазмұны Сағат саны 1 2 3 4 1Дата30.06.2016
өлшемі57.53 Kb.
түріСабақ
Қар МТУ ЖЕКСЕНБІЛІК КЕҢЕС БЕРУ ТЫҢДАУШЫЛАРЫ ҮШІН ФИЗИКА ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ САБАҚТАРЫНЫҢ 2010-2011 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Сабақтың тақырыбы

Мазмұны

Сағат саны

1

2

3

4

1

Білімнің деңгейін алғашқы бақылау

Барлық тақырыптар бойынша тестілеу сынама жүргізу

3

2

Кинематика

Механикалық қозғалыс. Материялық нүкте. Жол және орынауыстыру. Санақ жүйесі. Қозғалыстың салыстырмалылығы. Бірқалыпты түзусызықты қозғалыс. Жылдамдық. Бірқалыпты үдемелі қозғалыс. Үдеу. Бірқалыпты үдемелі түзу сызықты қозғалыс кезіндегі дененің орынауыстыруы. Қозғалысты график пен бейнелеу.

3

3

Динамика

Дененің еркін құлауы. Еркін құлаған дененің үдеуі. Шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалыс. Ньютонның 1-ші заңы. Дененің массасы. Инерттілік. Заттың тығыздығы. Ньютонның 2-ші заңы. Күш және үдеу. Ньютонның 3-ші заңы. Бүкіләлемдік тартылыс заңы. Салмақ және салмақсыздық. Асқын салмақ. Дененің салмақ күшінің әсерімен қозғалысы. Космостық жылдамдық. Серпімділік күші және үйкеліс. Дененің тепе – теңдік шарты.Күш моменті. Қысым. Гидростатикалық қысым. Атмосфералық қысым. Паскаль, Архимед, Бернулли заңдары.

2

4

Жұмыс, қуат, энергия

Тұрақты күш жұмысы. Қуат. Кинетикалық энергия (жылдамдық өзгергендегі жұмыс). Потенциалдық энергия (ауырлық күшінің жұмысы). Серпімді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы.

2

5

Сақталу заңдары

Дененің импульсі. Реактивтік қозғалыс. Импульстің сақталу заңы. Толық энергияның сақталу заңы. Энергияның түрленуі. Қарапайым механизмдер. Механизмдердің ПӘК-і.

2

6

Молекулалық физика. Жылулық түрленулер

Молекула – кинетикалық теорияның негізгі қағидалары. Броундық қозғалыс. Молекулалардың жылдамдығын өлшеу. Зат мөлшері. Мольдік масса. Молекула массасы.. Идеал газ. Идеал газдың МКТ-сы. Температура. Больцман тұрақтысы. Идеал газ күйінің теңдеуі. Газдардағы изопроцестер. Сұйықтар мен газдардың өзара түрленуі. Булану, конденсация, қайнау. Балқу, кристалдану. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы. Қатты денелердің деформациясының түрлері. Серпімділік модульі. Гук заңы.

2

7

Термодинамика

Идеал газдың ішкі энергиясы. Термодинамиканың бірінші заңы. Жылу мөлшері. Меншікті жылу сыйымдылық. Буланудың меншікті жылуы. Балқудың меншікті жылуы. Термодинамиканың бірінші заңын әртүрлі процестерге қолдану.Термодинамиканың екінші заңы. Жылу қозғалтқыштары. Жылу қозғалтқыштарының ПӘК-і.

2

8

Электростатика

Электр заряды, электр зарядының сақталу заңы. Кулон заңы. Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Электр зарядының қозғалысы кезінде атқарылған жұмыс. Электр өрісінің потенциалы. Потенциалдар айырымы. Электр өрісіндегі өткізгіштер мен диэлектриктер.Электрсиымдылық. Конденсаторлар. Зарядталған конденсатордың энергиясы. Электр өрісінің энергиясы.

2

9

Тұрақты тоқ

Элекр тогы. Тоқ күші. Тізбектің бөлігі үшін Ом заңы. Кедергі. Өткізгіштерді тізбектей және параллель қосу. Тоқ күші мен кеонеуді өлшеу. Тұрақты тоқтың жұмысы мен қуаты. Электр қозғаушы күші. Толық тізбек үшін Ом заңы. Металдардағы және жартылай өткізгіштердегі электр тогы. Электролиттердегі электр тоғы. Электролиз заңы. Газдардағы және вакуумдағы электр тогы.

2

10

Магнетизм

Магнит өрісі. Магнит индукциясының векторы. Магнит индукциясы сызығы. Ампер және Лоренц күштері. Магнит өрісіндегі заттар. Магниттік өтімділік. Электромагниттік индукция. Магнит ағыны. Ленц ережесі. Катушкадағы және қозғалған өткізгіштегі индукцияның ЭҚК-і. Өздік индукцияның ЭҚК-і. Индуктивтілік. Магнит өрісінің энергиясы. Тұрақты тоқ генераторы.

2

11

Механикалық тербелістер мен толқындар

Еркін және еріксіз тербелістер. Гармониялық тербелістер. Тербелістің амплитудасы, жиілігі, периоды және фазасы. Гармониялық тербеліс кезіндегі жылдамдық және үдеу. Серпімділік күшінің әерінен болатын гармониялық тербелістер. Математикалық маятник. Механикалық тербеліс кезіндегі энергияның түрленуі. Резонанс құбылысы. Толқын ұзындығы. Толқынның таралу жылдамдығы. Дыбыс толқынының жылдамдығы, биіктігі, дыбыстың қаттылығы. Механикалық толқындардың қасиеттері: шағылу, сыну, интерференция, дифракция, поляризация.

2

12

Электромагниттік тербелістер мен толқындар

Тербелмелі контурдағы энергияның түрленуі. Еркін электромагниттік тербелістің периоды. Өшпейтін электромагниттік тербелістің автотербеліс генераторы. Айнымалы электр тогы. Айнымалы тоқ тізбегіндегі активтік, индуктивтік және сыйымдылық кедергілер. Айнымалы тоқ генераторы. Электр тізбегіндегі резонанс. Электромагниттік толқындар. Электромагниттік толқын энергиясы. Радиобайланыс ұстанымы. Ашық тербелмелі контур. Амплитудалық модуляция және детектрлеу. Радио. Телевидение. Радиолокация.


2

13

Жарық құбылыстары. Геометриялық оптика. Толқындық оптика

Жарық жылдамдығы. Жарықтың шағылуы және сынуы. Жарықтың толқындық қасиеттері. Интерференция. Дифракциялық тор. Жарық поляризациясы. Жарық дисперсиясы. Спектр түрлері. Спектроскоп. Стектрлік талдау. Жарық шығару. Жарық шығару түрлері. Электромагниттік сәуле шығару спектрі. Линзалар. Линзадағы сәуленің таралуы. Жұқа линзада кескін алу. Көз – оптикалық жүйе. Фотоаппарат. Проектор. Лупа. Микроскоп. Телескоп.

2

14

Салыстырмалылық теория негіздері

Эйнштейннің салыстырмалылық ұстанымы. Жылдамдықты қосудың релятивтік заңы. Дененің массасының жылдамдыққа тәуелділігі.


2

15

Кванттық физика

Жарықтың кванттық қасиеттері. Планк гипотезасы. Фотоэффект. Фотоэффект теориясы. Фотондар. Фотоэффектіні қолдану. Комптон эффектісі. Жарық қысымы. Фотохимиялық процесстер.

2

16

Атом, ядро және элементар бөлшектер физикасы

Атом құрылысы. Резорфорд тәжірибесі. Бордың кванттық постулаттары. Лазерлер. Радиоактивтілік. Радиоактивтік ауысулар. - сәулелерін шығару. Радиоактивтілік ыдырау заңы. Жартылай ыдырау периоды. Атом ядросы. Нейтрон. Изотоптар. Атом ядросының массасы және байланыс энергиясы. Зарядталған бөлшекутерді тіркеудің әдістері. Ядролық реакциялар. Ядролық реактор. Элементар бөлшектер. Антибөлшектер. Ядролық сәуле қасиеттері. Иондаушы сәулелердің биологиялық әсерлері.

2

17

Қорытынды тестілеу

Барлық талаптар бойынша қорытынды тестілеу өткізу.

2

Барлығы:

36

Каталог: wp-content -> uploads -> docs -> voskr konsul -> tem plan -> kaz
kaz -> Сабақтың тақырыбы Мазмұны Сағат саны 1 Сабатың бастапқы кесіндісі
docs -> Қазақстан республикасының Ұлттық банкі №9 баспасөзрели зі
docs -> Қазақстан республикасының Ұлттық банкі №13 баспасөзрелиз І
docs -> Сабақтың тақырыбы Мазмұны Сағат саны 1 2 3 4
docs -> Қазақстан республикасының Ұлттық банкі №25 баспасөзрелиз І
docs -> Қазақстан республикасының Ұлттық банкі №35 баспасөзрелиз І
docs -> Қазақстан республикасының Ұлттық банкі №38 баспасөзрелиз І
docs -> Қазақстан республикасының Ұлттық банкі №18 баспасөзрелиз І
docs -> Қазақстан республикасының Ұлттық банкі №4 баспас ө зрелиз І
kaz -> Қар мту жексенбілік кеңес беру тыңдаушылары үшін математика пәні бойынша оқу сабақтарының 2010-2011 ОҚу жылына арналған тақырыптық жоспары


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет