Серия 5 Көлік ТранспортДата29.02.2016
өлшемі241.38 Kb.


line 21
серия 5
line 19
Көлік

ТранспортҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СТАТИСТИКА АГЕНТТІГІ

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ СТАТИСТИКА ДЕПАРТАМЕНТІБҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері

Основные показатели работы

транспорта ЗКО2014 жылдың қаңтар-мамыры

Январь-май 2014 года

Қазақстан Республикасының “Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)” сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Батыс Қазақстан облысының статистика департаментіне сілтеме жасау міндетті.

В соответствии с “Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)” данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации в своих публикациях (изданиях) обязательна ссылка на Департамент статистики ЗКО.Мазмұны

Содержание

Әдіснамалық түсініктемелер 3

Методологические пояснения 4

Аңдатпа 4

Аннотация 5

1.Экономикалық қызмет түрлері бойынша көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по видам экономической деятельности 6


2. Меншік нысаны бойынша көлік жұмыстарының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по формам собственности 9


3. Автомобиль көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы автомобильного транспорта 11


4. Өзен көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы речного транспорта 12


5. Әуе көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы воздушного транспорта 13
Әдіснамалық түсініктемелер


Бюллетенде 1-көлік айлық нысаны бойынша есеп берген, негізгі қызмет түрі – көлік (ЭҚЖС-ның коды – 49-51) болып табылатын кәсіпорындардың жұмысы келтірілген. Одан басқа, көлік жұмысының негізгі көрсеткіштеріне (жүк тасымалдау, жүк айна-лымы, жолаушы тасымалдау, жолаушы айналымы) автомобильдік коммерциялық тасымалдаумен айналасатын көліктік емес кәсіпорындар және кәсіпкерлер жұмысы көлемінің бағалауы кіреді.

Тасымалданған жүктер – көлікпен тасы-малданған жүктердің саны тоннамен.

Көліктің жүк айналымы – жүктерді тасымал-дау бойынша көлік жұмыстарының көлемі тонна-километрмен көрсетіледі. Әрбір партияның (жө-нелтімнің) салмағының тасылған жүктің тасу ара қашықтығына көбейтіндісінің қосындысы ретінде анықталады.

Тасымалданған жолаушылар – белгілі бір уақыт кезеңінде тасымалданған жолаушылар саны.

Көліктің жолаушылар айналымы – көліктің жолаушыларды тасымалдау бойынша жұмыс кө-лемі. Өлшем бірлігі ретінде жолаушы-шақырым-мен көрсетіледі.

Жүк және жолаушылар тасымалынан түскен табыстың өсу қарқыны салыстырмалы бағада көрсетілген.


Методологические пояснения


В бюллетене приведены статистические дан-ные о работе предприятий с основным видом деятельности – «транспорт» (код ОКЭД 49-51), отчитавшихся по месячной форме 1-транспорт. Кроме того, в основные показатели работы транспорта (перевезено грузов, грузооборот, перевезено пассажиров, пассажирооборот) включена оценка объемов работы нетранс-портных предприятий и предпринимателей, занимающихся автомобильными коммерческими перевозками.

Перевезено грузов – количество грузов в тоннах, перевезенных транспортом.

Грузооборот транспорта– объем работы транспорта по перевозкам грузов, выражается в тонно-километрах. Определяется как сумма произведений веса каждой партии (отправки) перевозимого груза на расстояние ее перевозки.

Перевезено пассажиров – число пасса-жиров, перевезенных за определенный период времени.

Пассажирооборот транспорта – объем

работы транспорта по перевозке пассажиров. Единицей измерения является пассажиро-километр.

Темпы роста от грузовых и пассажирских перевозок, приведены в сопоставимых ценах.

Аңдатпа


2014 жылғы қаңтар-мамырда облыс көлігімен 14,3 млн.тонна жүк тасымалданды, бұл 2013 жылғы қаңтар-мамыр деңгейінен 2,7%-ға көп, осы кезеңде жүк айналымы 897,1 млн. тонна-шақырымды құрады (2013 жылдың қаңтар-сәуірмен салыстырғанда 4%-ға өсті).

2014 жылғы қаңтар-мамырда облыс көлігімен 170,7 млн. жолаушы тасымалданды, бұл 2013 жылғы тиісті кезеңнен 1,1%-ға көп, жолаушылар айналымы 3027,2 млн. ж/км құрады (2013 жылдың қаңтар-мамырымен салыстырғанда 8,6%-ға өсті).

Толығырақ деректер бюллетенде келтірілген.

Аннотация


В январе-мае 2014 года транспортом области перевезено 14,3 млн. тонн грузов, что на 2,7% больше уровня января-мая 2013 года, грузооборот за этот период составил 897,1 млн. тонно-километров (увеличился по сравнению с январем-апрелем 2013 года на 4%).

В январе-мае 2014 года транспортом области перевезено 170,7 млн. пассажиров, что больше аналогичного периода 2013 года на 1,1%, пассажирооборот составил 3027,2 млн. пассажиро-километров (увеличился по сравнению с январем-маем 2013 года на 8,6%).

Более подробные данные приведены в бюллетене.

1.Экономикалық қызмет түрлері бойынша көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по видам экономической деятельности

Тасымалданған жүк,

мың тоннаЖүк айналымы, мың ткм
есепті кезең

2013 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


есепті кезең

2013 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


Перевезено грузов, тыс.тонн

Грузооборот, тыс. ткм

отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2013г


отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2013г


Барлығы

14 347,90

102,7

897 124,96

104,0

Всего

оның ішінде:

в том числе:

Автомобиль көлігі*

14 339,21

102,7

896 860,76

104,0

Автомобильный транспорт*

Әуе көлігі

0,12

142,0

184,00

99,9

Воздушный транспорт

Өзен көлігі

8,57

10,8 есе

80,20

401 есе

Речной транспорт

** Мұнда және бұдан әрі коммерциялық тасымалдаумен шұғылданатын кәсіпкерлер тасымалы көлемін бағалау есебімен.

** Здесь и далее с учетом оценки объемов перевозок предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками.

** Мұнда және бұдан әрі коммерциялық тасымалдаумен шұғылданатын көліктік емес кәсіпорындар мен кәсіпкерлердің тасымалы көлемін бағалау есебімен.

** Здесь и далее с учетом оценки объемов перевозок нетранспортных предприятий и предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками.

Жалғасы Продолжение
Тасымалданған жолаушылар, мың адам

Жолаушылар айналымы, мың жкм
есепті кезең

2013 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


есепті кезең

2013 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


Перевезено пассажиров , тыс. человек

Пассажирооборот,
мың пкм

отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2013г


отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2013г


Барлығы

170 727,72

101,1

3 027 181,0

108,6

Всего

оның ішінде:

в том числе:

Автомобиль*

170 620,96

101,0

2 884 387,5

106,0

Автомобильный*

автобустармен тасымалдау*

132 252,28

95,0

2 279 765,6

103,3

перевозка автобусами*

такси қызметі*

38 368,68

129,0

604 621,9

117,6

услуги такси*

Әуе көлігі

100,70

2,9 есе

142 612,0

2,1 есе

Воздушный транспорт

Өзен көлігі

6,06

4,5 есе

181,5

23,3 есе

Речной транспорт

Соңы ОкончаниеТасымалдаудан кәсіпорын табысы,


мың теңге


оның ішінде
барлық қатынастардағы жүк, багаж,
жүк-багаж тасмалдаудан

барлық қатынастардағы жолаушылар тасмалдаудан

Доходы предприятий от перевозок,
тыс.тенге

в том числе

от перевозок грузов, багажа, грузобагажа во всех сообщения

от перевозки пассажиров во всех сообщениях

Барлығы

5 115 587,0

1 479 589,9

3 635 997,1

Всего

оның ішінде:


в том числе:

Автомобиль*

2 970 079,3

1 453 468,6

1 516 610,7

Автомобильный*

автобустармен тасымалдау*

1 501 271,7

-

1 501 271,7

перевозка автобусами*

такси қызметі*

15 339,0

-

15 339,0

услуги такси*

жүк автомобильдері*

1 453 468,6

1 453 468,6

-

грузовые автомобили*

Әуе көлігі

2 140 452,0

22 941,0

2 117 511,0

Воздушный транспорт

Өзен көлігі

5 055,7

3 180,3

1 875,4

Речной транспорт2. Меншік нысаны бойынша көлік жұмыстарының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по формам собственности

Тасымалданған жүк,
мың тонна**

Жүк
айналымы


мың т/км**

Тасымалданған жолаушы мың адам*Жолаушы
айналымы,


мың жкм*

Перевезено

грузов**,

тыс. тонн


Грузооборот**

тыс. ткм


Перевезено

пассажиров*,

тыс. человек


Пассажирооборот*,
тыс. пкм

Барлығы*

14 347,90

897 124,96

170 727,72

3 027 181,0

Всего*

Жеке меншік)*

14 347,90

897 124,96

170 727,72

3 027 181,0

Частная собственность*

Азаматтар меншігі*

14 085,53

841 781,76

150 454,56

2 295 266,8

Собственность граждан*

Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың және олардың бірлестіктерінің меншігі

262 37

55 343,20

20 273,16

731 914,2

Собственность негосударственных юридических лиц и их

объединенийМемлекет және шетел қатысуынсыз қәсіпорындар меншілігі

233,80

49 814,70

20 170,46

725 170,4

Собственность предприятий без государственного и иностранного участия

Мемлекеттің қатысуымен кәсіпорындар меншігі (шетел қатысуынсыз)

3,33

555,90

102,70

6 743,8

Собственность предприятий с

участием государства (без иностранного участия)Бірлескен кәсіпорындардың шет ел қатысқан меншілігі

25,24

4 972,60

-

-

Собственность совместных предприятий с участием
государства

Жалғасы ПродолжениеТасымалдаудан түскен кәсіпорын табысы,


мың теңге

оның ішінде
барлық қатынастардағы жүк, багаж, жүк-багаж тасмалдаудан

барлық қатынастардағы жолаушылар тасмалдаудан

Доходы предприятий от перевозок,
тыс. тенге

оның ішінде

от перевозок грузов, багажа, грузобагажа во всех сообщения

от перевозки пассажиров во всех сообщениях

Барлығы*

5 115 587,0

1 479 589,9

3 635 997,1

Всего*

Жеке меншік)*

5 115 587,0

1 479 589,9

3 635 997,1

Частная собственность*

Азаматтар меншігі*

330,3

330,3

-

Собственность граждан*

Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың және олардың бірлестіктерінің меншігі

5 115 256,7

1 479 259,6

3 635 997,1

Собственность негосударственных юридических лиц и их

объединенийМемлекет және шетел қатысуынсыз қәсіпорындар меншілігі

4 418 858,1

1 105 274,9

3 313 583,2

Собственность предприятий без государственного и

иностранного участияМемлекеттің қатысуымен кәсіпорындар меншігі (шетел қатысуынсыз)

621 294,0

298 880,1

322 413,9

Собственность предприятий с

участием государства (без иностранного участия)Бірлескен кәсіпорындардың шет ел қатысқан меншілігі

75 104,6

75 104,6

-

Собственность совместных предприятий с участием

государства

3. Автомобиль көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы автомобильного транспорта

2014 жылғы нақты көлем

2013 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

Өткен айға
%-бен
есепті ай

өткен ай

жыл басынан

бергі кезеңжыл басынан

бергі кезеңесепті ай

Фактический объем в 2014г.

в % к соответствующему периоду 2013г.

В % к преды-дущему месяцу

отчетный месяц

предыдущий месяц

период с начала года

период с начала года

отчетный месяц

Барлық қатынастардағы жүк, тасымалынан түскен табыс, мың теңге

443 749,3

287 576,3

1 453 468,6

96,5

128,4

154,3

Доходы от перевозки грузов, тыс. тенге

Жолаушыларды тасымал-даудан түскен табыс,
мың теңге

362 770,7

299 425,5

1 516 610,7

91,8

102,0

121,2

Доходы от перевозки пассажиров, тыс. тенге

Тасымалданған жүк,
мың тонна**

3 091,94

2 765,82

14 339,21

102,7

103,0

111,8

Перевезено грузов - всего, тыс. тонн**

Тасымалданған жолаушы-лар, мың адам*

35 948,26

34 356,81

170 620,96

101,0

100,7

104,6

Перевезено пассажиров, тыс. человек*

автобуспен*

28 469,50

27 135,09

132 252,28

95,0

97,9

104,9

автобусами*

таксимен*

7 478,76

7 221,72

38 368,68

129,0

113,1

103,6

такси*

Жүк айналымы, мың ткм**

190 409,17

187 491,17

896 860,76

104,0

104,8

101,5

Грузооборот, тыс. ткм**

Жолаушы айналымы,
мың жкм**

551 855,0

602 664,5

2 884 387,5

106,0

108,8

91,5

Пассажирооборот,

тыс. пкм*автобуспен*

461 368,1

492 106,6

2 279 765,6

103,3

115,2

93,7

автобусами*

таксимен*

90 486,9

110 557,9

604 621,9

117,6

84,7

81,8

такси*

4. Өзен көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы речного транспорта

2014 жылғы нақты көлем

2013 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

Өткен айға
%-бен
есепті ай

жыл басынан

бергі кезең


жыл басынан

бергі кезеңесепті ай

Фактический объем в 2014г.

в % к соответствующему периоду 2013г.

В % к преды-дущему месяцу

отчетный месяц

предыдущий месяц

период с начала года

период с начала года

отчетный месяц

Барлық қатынастардағы жүк, тасымалынан түскен табыс, мың теңге

3 119,0

61,3

3 180,3

7,6 есе

12,7 есе

50,9 есе

Доходы от перевозки грузов, тыс. тенге

Жолаушыларды тасымал-даудан түскен табыс,
мың теңге

1 872,4

3,0

1 875,4

24,4

24,4

6,2

Доходы от перевозки пассажиров, тыс. тенге

Тасымалданған жүк,
мың тонна**

8,46

0,11

8,57

10,8 есе

18,4 есе

76,9 есе

Перевезено грузов - всего, тыс. тонн**

Тасымалданған
жолаушылар, мың адам

6,01

0,05

6,06

4,5 есе

4,5 есе

120,2 есе

Перевезено пассажиров, тыс. человек

Жүк айналымы, мың ткм**

80,10

0,10

80,20

401,0 есе

801,0 есе

801,0 есе

Грузооборот, тыс. ткм**

Жолаушы айналымы,
мың жкм

180,0

1,5

181,5

23,3 есе

23,1 есе

120,0 есе

Пассажирооборот,

тыс. пкм5. Әуе көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы воздушного транспорта

2014 жылғы нақты көлем

2013 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

Өткен айға
%-бен
есепті ай

жыл басынан

бергі кезең


жыл басынан

бергі кезеңесепті ай

Фактический объем в 2014г.

в % к соответствующему периоду 2013г.

В % к преды-дущему месяцу

отчетный месяц

предыдущий месяц

период с начала года

период с начала года

отчетный месяц

Барлық қатынастардағы жүк, тасымалынан түскен табыс, мың теңге

5 274,0

5 359,0

22 941,0

121,7

137,3

98,4

Доходы от перевозки грузов, тыс. тенге

Жолаушыларды тасымал-даудан түскен табыс,
мың теңге

520 197,0

443 441,0

2 117 511,0

2,5 есе

2,2 есе

118,9

Доходы от перевозки пассажиров, тыс. тенге

Тасымалданған жүк, багаж,
жүк-багаж, тонна

28,00

28,20

117,90

142,0

175,0

99,3

Перевезено грузов,
всего, тонн

Тасымалданған
жолаушылар, мың адам

24,43

20,54

100,70

2,9 есе

3,0 есе

118,9

Перевезено пассажиров, тыс. человек

Жүк айналымы, мың ткм

42,00

36,00

184,00

99,9

119,7

116,7

Грузооборот, тыс. ткм

Жолаушы айналымы,
мың жкм

34 397,0

27 888,0

142 612,0

2,1 есе

2,7 есе

123,3

Пассажирооборот,

тыс. пкм

Шығ./Исх. № 16-06/243 -16.06.2014ж

Жауапты шығарушы: Департамент басшысы

Ответственный за выпуск: Руководитель департамента

Қызмет көрсету және өзара сауда статистикасы басқармасы

Управление статистики услуг и взаимной торговли Хамзин А. ______________

тел. (7112) 50-74-01 тел. (7112) 51-05-02


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет