«Сыртқыэкономикалық іс-әрекетті мемлекеттік басқару»Дата12.07.2016
өлшемі366.35 Kb.


Қазтұтынуодағы

Қарағанды Экономикалық Университет


БЕКІТЕМІН

Бірінші проректор, -оқу-әдістеме

жөніндегі проректор, э.ғ.к.,

, профессор

Бұғыбаева Р.О.

________________________

«____»______________2010ж.

КЕЛІСІЛДІ

Жаңа технологиялар және

Ара-қашықтықтан оқыту бойынша проректор п.ғ.д.,

профессор Ибышев Е.С.

________________________

«____»______________2010ж.


СИЛЛАБУС

БАКАЛАВРИАТ

Пән: «Сыртқыэкономикалық іс-әрекетті мемлекеттік басқару»

Мамандық: 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

Экономика және басқару факультеті

Экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы


Барлығы 3 кредит (Еңбек сыйымдылығы 135 сағат )

Дәрістер 15 сағат

Семинарлық сабақ 30 сағат
СӨЖ 90 сағат

СӨЖО 30 сағатҚарағанды 2010
Силлабус 050510 «Мемлкеттік және жергілікті басқару» мамандығының жұмыс оқу жоспары негізінде және КЭУК-МИ-85-04.01-2005 пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымына қатысты қойылатын талаптар негізінде экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасының аға оқытушысы М.А. Есдәулетпен құрылған.

Экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасының оқу-әдістеме семинарының мәжілісінде қаралды


«10» маусым 2010 ж. Хаттама № 10
Кафедра меңгерушісі Жетпісбаева М. Қ.

Оқытушы туралы мәліметтер:

Экономикалық теория және ХЭ кафедрасының аға оқытушысы Есдәулет М.А. «Халықаралық экономика», «Экономикалық теория», «Муниципалды менеджмент», «Микроэкономика», «Макроэкономика» пәндерінен дәріс оқып, семинарлық сабақтарды жүргізеді.
Офисі: Экономикалық теория және ХЭ кафедрасы аудитория №266

Қарағанды қаласы, Академиялық көшесі 9

Тел: 44 16 24 (143)

Консультациялық сағаттар (office hour): СӨЖО графигі бойынша

Уақыты: сабақтар келісімді бекітілген кесте бойынша жүргізіледі.

Үлгі 1.


Пәннің сипаттамасы

Пәнді оқытудың мақсаты: Нарықтық экономикаға өту жағдайында елдің сыртқыэкономикалық іс-әрекет саласындағы дербестігі кеңейе түседі. «Сыртқыэкономикалық іс-әрекетті мемлекеттік басқару» курсын 4 курс студенттері оқиды және экспортты-импортты саясат сұрақтарын, шетелдік инвестицияларды тарту мәселелерін, ғылыми-техникалық және мәдени қызметтестік мәселелерін, сыртқыэкономикалық іс-әрекетті сақтандыру мәселелерін қамтиды.

Пәнді оқытудың мәселелері: Біліктілік сипаттамасы мен нақты силлабус талаптарына сәйкес студенттерге төмендегідей талаптар қойылады:

- Халықаралық есептер мен несиелеуді ұйымдастыру, валюталық тәуекелдерді және сыртқыэкономикалық іс-әрекетті сақтандыру мәселелерін, айырбас курстар мен бағамдар, сыртқыэкономикалық іс-әрекетті кедендік және валюта-несиелік реттеу мәселелерін талдау;

- Сатып алу – сату мәмілелерін, жалғаға беру шарттарын жасай білу мәселелерін қарастыра білу;

- Сауда делдалдырының кімдер екендігін және олардың халықаралық нарықтағы орындарын білу;

- Түрлі биржа түрлеріне қатысты қойылатын талаптарды білу.

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика Экономиканы мемлекеттік реттеу, Халықаралық экономика.

«Сыртқыэкономикалық іс-әрекетті мемлекеттік басқару» пәнінің әдістемесі оның ерекшелігімен және оқыту мақсатымен анықталады. Осыған байланысты білім беру процесінде оқытудың дәстүрлі және инновациялық әдістері қолданылады: презентация, дәрістер, пікір-таластар, жағдайлық есептерді шығару арқылы диалогтық тәжірибелік сабақтар, білім берудің жаңа технологияларын қолдана отырып, ДК-де тестілеу.Үлгі 2

Білім беруді бағалаудың саясаты мен процедурасы

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 аралық бақылау бойынша (60%) және қорытынды бақылау бойынша (40%) үлгерімділіктің максималды көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталып, 100%-ды құрайды, яғни қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады:мұнда:

– бірінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

- екінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

Э – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.

Пән бойынша курстық жұмыс болса, онда оның бағасы орташа рейтингке қосылады – Рор = (Р1 + Р2 + курстық жұмыс бойынша алынған балл)/3.

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны есептеудің дұрыстығы үшін білім алушының білімін 0 ден 100%-ге дейінгі пайыздарда аралық бақылау кезінде бағалау қажет.Төменде кредиттік жүйе бойынша білім алушылардың білімін бағалаудың көпбалды әріптік жүйесі келтірілген.

Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Пайыздық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4.0

95-100

өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

жақсы

B

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

қанағат

C

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағат емес


Білім алушылар білімін бағалау критериялары

«А», «А-» («өте жақсы») – егер білім алушы барлық бағдарламалық материалды тереңнен игеріп, сәйкесінше, оны еш бұлжыьпай баяндай білсе, тапсырма типі өзгерген кезде жауап беру барысында қиналмаса, қойылған мәселелерді еркін шеше алса, монографиялық материал білімін көрсетсе, қабылданған шешімдерді дұрыс негіздей білсе, тәжірибелік жұмыстарды орындауда жанжақты дағды және ептіліктерді меңгере білсе, қателіктерді жібермей, материалды дербес талқалй білсе аталмыш баға қойылады;

«В+» «В», «В-» («жақсы») – егер білім алушы бағдарламалық материалды нақты білсе, оны мәні бойынша сауатты баяндай білсе, сұраққа жауап беру барысында айқынсыздықтарды жібермесе, теориялық ережелерді дұрыс қолдана білсе және тәжірибелік мәселелерді шешуде қажетті дағдыларды қолдана білсе аталмыш бағалар қойылады;

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағат») – егер білім алушы тек негізгі материалды ғана меңгеріп, бірақ жекелеген бөліктерді білмесе, айқынсыздықтарды жіберсе, тұжырымдамалары жеткілікті түрде дұрыс болмаса, бағдарламалық материалды баяндауда ілеспелілікті бұзса және тәжірибелік тапсырмаларды орындауда қиналса аталмыш бағалар қойылады;

«F» («қанағат емес») – егер білім алушы бағдарламалық материалды білмесе, айтарлықтай қателіктер жіберсе, тәжірибелік жұмыстарды орындауда үлкен қиындыққа ұшыраса аталмыш баға қойылады.

Аталмыш криетрияларды оқытушы емтихан бағасын қою барысында да басшылыққа алады.

А- дан А, В-дан В+-ға дейін, D дан С+-ға дейінгі амплитуда бағаны таңдау білім алушының жоғарыда келтірілген критерияларға білімі мен ептілігінің сәйкес келуі дәрежесімен анықталады.
Апелляция процедурасы

Емтихан қорытындылары бойынша аппеляцияға арыз Регистратор атына білім алушының жеке арызы бойынша нәтижені жариялағаннан кейін үш күн ішінде қабылданады. Аппеляцияға арыздар тіркеу бөлімінде тіркеуге алынады, онда студент аппеляцияланатын сұрақ мәні көрсетуге тиіс. Апелляция білім алушының емтихандық жауабын қайта рецензиялау жолымен кафедра жетекшісімен тағайындалатын кафедраның пәндік аппеляциялық коммиссиясымен жүргізіледі.Үлгі 3

Кесте 1. Сабақтың түрлері бойынша сағаттарды бөлу


р/р


Тақырыптар атауы

Дәрістер

Семинар

СӨЖ

Оның ішінде СӨЖО

1.

Сыртқыэкономикалық фактор ролін арттыру – әлемдік экономика дамуының басты бағыты

2

4

12

4

2.

Мемлекеттің сыртқыэкономикалық іс-әрекетін қалыптастыру және жүзеге асыру

2

4

12

4

3.

Қазақстан Республикасында сыртқыэкономикалық іс-әрекетті ұйымдастыру

1

2

6

2

4.

Нарықтық экономикасы бар елдерде сыртқыэкономикалық іс-әрекетті мемлекеттік реттеуді ұйымдастыру

1

2

6

2

5.

Әлемдік нарықта баға құру ерекшеліктері

1

2

6

2

6

Сыртқы сауда операциялары

1

3

6

2

7.

Сауда делдалдары, биржалар, аукциондар мен халықаралық саудалар

2

2

6

2

8.

Халықаралық есеп-айырысулар және халықаралық сауда тәжірибесіндегі сақтандыру

2

4

12

4

9.

Халықаралық саудадағы несиелеу

1

2

12

4

10.

Халықаралық сауданың контрагенттері

1

2

6

2

11.

Іскерлік байланыстарды ұйымдастыру және оның техникасы

1

3

6

2
Барлығы:

15

30

90

30


Кесте 2. пән бойынша дәрістер мен семинарлардың графигі
р/р

Күні

Уақыты

Тақырыптар атауы

ДӘРІСТЕР

1.Сыртқыэкономикалық фактор ролін арттыру – әлемдік экономика дамуының басты бағыты

2.3.Мемлекеттің сыртқыэкономикалық іс-әрекетін қалыптастыру және жүзеге асыру

4.5.Қазақстан Республикасында сыртқыэкономикалық іс-әрекетті ұйымдастыру

6.Нарықтық экономикасы бар елдерде сыртқыэкономикалық іс-әрекетті мемлекеттік реттеуді ұйымдастыру

7.Әлемдік нарықта баға құру ерекшеліктері

8.Сыртқы сауда операциялары

9.Сауда делдалдары, биржалар, аукциондар мен халықаралық саудалар

10.11.Халықаралық есеп-айырысулар және халықаралық сауда тәжірибесіндегі сақтандыру

12.13.Халықаралық саудадағы несиелеу

14.Халықаралық сауданың контрагенттері

15.Іскерлік байланыстарды ұйымдастыру және оның техникасы

СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАР

1.Сыртқыэкономикалық фактор ролін арттыру – әлемдік экономика дамуының басты бағыты

2.3.4.5.Мемлекеттің сыртқыэкономикалық іс-әрекетін қалыптастыру және жүзеге асыру

6.7.8.9.Қазақстан Республикасында сыртқыэкономикалық іс-әрекетті ұйымдастыру

10.11.Нарықтық экономикасы бар елдерде сыртқыэкономикалық іс-әрекетті мемлекеттік реттеуді ұйымдастыру

12.13.Әлемдік нарықта баға құру ерекшеліктері

14.15.Сыртқы сауда операциялары

16.17.18.Сауда делдалдары, биржалар, аукциондар мен халықаралық саудалар

19.20.Халықаралық есеп-айырысулар және халықаралық сауда тәжірибесіндегі сақтандыру

21.22.23.24.Халықаралық саудадағы несиелеу

25.26.Халықаралық сауданың контрагенттері

27.28.Іскерлік байланыстарды ұйымдастыру және оның техникасы

29.30.СӨЖО

1.Сыртқыэкономикалық фактор ролін арттыру – әлемдік экономика дамуының басты бағыты

2.3.Мемлекеттің сыртқыэкономикалық іс-әрекетін қалыптастыру және жүзеге асыру

4.5.Қазақстан Республикасында сыртқыэкономикалық іс-әрекетті ұйымдастыру

6.Нарықтық экономикасы бар елдерде сыртқыэкономикалық іс-әрекетті мемлекеттік реттеуді ұйымдастыру

7.Әлемдік нарықта баға құру ерекшеліктері

8.Сыртқы сауда операциялары

9.Сауда делдалдары, биржалар, аукциондар мен халықаралық саудалар

10.11.Халықаралық есеп-айырысулар және халықаралық сауда тәжірибесіндегі сақтандыру

12.13.Халықаралық саудадағы несиелеу

14.Халықаралық сауданың контрагенттері

15.Іскерлік байланыстарды ұйымдастыру және оның техникасы


ТАҚЫРЫП 1. Сыртқыэкономикалық фактор ролін арттыру – әлемдік экономика дамуының басты бағыты

Дәріс жоспары 1 (1сағат) 1. Сыртқыэкономикалық іс-әрекет (СЭІ) және оның негізгі формалары

 2. Қазіргі жағдайдағы СЭІ мемлекеттік басқарудың модельдері

Дәріс жоспары 2 (1 сағат) 1. Қазақстанның сыртқыэкономикалық байланыстарының даму факторлары

 2. Бүкіләлемдік сауда ұйымы және Қазақстан

СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (4 сағат)

1 сабақ


 1. Мемлекеттік сыртқыэкономикалық іс-әрекеті: мәні, формалары мен даму шарттары

 2. СЭІ мемлекеттік реттеу құралдары

2 сабақ (семинар-пікір-талас)

СЭІ-тің аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына әсері (Қарағанды облысын мысалға ала отырып)
3 сабақ


 1. Экономика тиімділігін арттырудағы сыртқыэкономикалық байланыстардың ролі

 2. ҚР сыртқы саудасының дамуы

 3. Қазақстандық өнімнің бәсекеқабілеттілігін арттыру мәселелері

4 сабақ (дөңгелек стол)

Қазақстан Республикасының Бүкіләлемдік сауда ұйымына енуі
ТАҚЫРЫП 2. Мемлекеттің сыртқыэкономикалық саясатын қалыптастыру және жүзеге асыру

Дәріс жоспары 3 (1 сағат) 1. Мемлекеттің сыртқыэкономикалық саясатының мазмұны

 2. Мемлекеттің экспортты-импорттық саясатының мазмұны мен мәні

Дәріс жоспары 4 (1 сағат) 1. Шетелдік инвестицияларды тартау саясаты

 2. Валюталық реттеу саясаты

 3. Қазақстандағы сыртқыэкономикалық іс-әрекетті халықаралық құқықтық қамтамасыз ету.

СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (4 сағат)

5 сабақ


 1. Сыртқы саясат және сыртқыэкономикалық саясат

 2. Мемлекеттің сыртқыэкономикалық саясатының мәні мен түрлері

 3. Сыртқы сауданы тарифтік реттеу

 4. Сыртқы сауданы тарифтік емес реттеу

6 сабақ (экономикалық эссе байқауы)

Қазақстан Республикасының сыртқыэкономикалық саясаты
7 сабақ


  1. ҚР-на шетелдік инвестицияларды тарту мәселелері

  2. ҚР-дағы валюталық реттеу

  3. Валюталық реттеу саясаты.

8 сабақ


 1. Халықаралық сауда мен халықаралық қызметтестіктің жекелеген формаларын реттейтін халықаралық нормалар мен ережелер

 2. ҚР-ның СЭІ басқару бойынша нормативтік актілеріТАҚАРЫП 3. Қазақстан Республикасындағы сыртқыэкономикалық іс-әрекетті ұйымдастыру
Дәріс жоспары 5 (1 сағат)

 1. СЭІ мемлекеттік басқару құрылымы

 2. СЭІ мемлекеттік басқару органдары

СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (2 сағат)

9 сабақ


 1. Мемлекеттің СЭІ саласындағы басқару органдары

 2. Сыртқыэкономикалық байланыстарды дамыту саласындағы республиканың құқықтық және атқарушы органдарының негізгі қызметтері.

10 сабақ (презентация)

ҚР-ғы СЭІ мемлекеттік басқару құрылымы
ТАҚЫРЫП 4. Нарықтық экономикасы бар елдерде сыртқыэкономикалық байланыстарды мемлекеттік реттеуді ұйымдастыру

Дәріс жоспары 6 (1 сағат) 1. СЭІ реттеудегі АҚШ тәжірибесі

 2. Ұлыбританиядағы СЭІ реттеу

 3. СЭІ реттеудегі Жапондық тәжірибе

СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (2 сағат)

11 сабақ (семинар-пікір-талас)

АҚШ, Ұлыбританы мен Жапонияның СЭІ мемлекеттік реттеуін салыстырмалы талдау


12 сабақ (презентация)

Дамушы елдерде СЭІ-ті ұйымдастыру (елді өз қалауы бойынша таңдайды)


ТАҚЫРЫП 5. Әлемдік нарықтағы баға құрудың ерекшеліктері

Дәріс жоспары 7 (1 сағат) 1. Әлемдік нарықтағы баға құру негіздері

 2. Әлемдік нарықтағы бағалар жүйесі

 3. Сыртқы сауда бағаларын анықтау әдістемесінің негіздері

СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (2 сағат)

13 сабақ


 1. Интерұлттық құн және оны қалыптастыру ерекшеліктері

 2. Бағалардың түрлері

14 сабақ


 1. Әлемдік бағалар деңгейі мен қарқынын анықтаушы факторлар

 2. Сыртқы сауда бағаларын анықтау әдістемесі


ТАҚЫРЫП 6. Сыртқы сауда операциялары

Дәріс жоспары 8 (1сағат) 1. Сыртқы сауда операцияларын ұйымдастыру

 2. Сатып алу - сатудың сыртқы сауда мәмілелері мен олардың жіктелуі

СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (2 сағат)

15 сабақ


 1. Сыртқы сауда операцияларының түрлері

 2. Сатып алу – сатудың сыртқы сауда мәмілесінің құрылымы, кейбір сыртқы сауда мәмілелерінің ерекшеліктері

 3. мәмілеген отыру кезеңдері

16 сабақ (семинар-пікір-талас)


Сыртқы сауда келісім-шарты: тәжірибелік қателіктерді талқылау

17 сабақ (іскерлік ойын)

Сыртқы сауда операциясы
ТАҚЫРЫП 7. Сауда делдалдары, биржалар, аукциондар мен халықаралық саудалар

Дәріс жоспары 9 (1 сағат) 1. Сауда делдалдары және олармен жасалатын шарт түрлері

 2. Нарықтағы делдалдардың құқықтары

Дәріс жоспары 10 (1 сағат) 1. Биржалық сауданы ұйымдастыру және олардың қызметтері

 2. Қарама-қарсы сауда жасаудың қазіргі таңдағы формалары. Халықаралық саудалар.

СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (2 сағат)

18 сабақ


 1. Сауда делдалдары. Делдалдар арасындағы келісім-шарттар

 2. Нарықтағы делдалдардың бағдарлары

19 сабақ


 1. Биржалық сауда. Биржа түрлері. Аукциондар

 2. Бартерлік сауда. Қарама-қарсы сатып алулар

 3. Компенсациялық мәмілелер, «свитч», «офсет» мәмілелері

 4. Халықаралық саудалар


ТАҚЫРЫП 8. Халықаралық сауда тәжірибесіндегі халықаралық есеп-айырысулар және сақтандыру

Дәріс жоспары 11 (1сағат) 1. Халықаралық есеп-айырысулар және олардың формалары

 2. Сыртқы сауда шарттарының қаржылық жағдайлары

Дәріс жоспары 12 (1 сағат) 1. Халықаралық саудадағы сақтандыру: субъектілері, сақтандыру түрлері

 2. СЭІ сақтандыру: негізгі категориялар.

СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (4 сағат)

20 сабақ


 1. Халықаралық есеп-айырысуларды ұйымдастыру

 2. Халықаралық саудадағы валюталық нарықтар

21 сабақ


 1. Сақтандырудың мәні мен оның түрлері

 2. СЭІ-ті сақтандырудың ерекшеліктері

22 сабақ (экономикалық презентация) 1. «Жүкті сақтандыру»

 2. «Экспорттық несиелер мен инвестицияларды сақтандыру»

23 сабақ (дөңгелек стол) 1. Қазақстандағы СЭІ бойынша сақтандыру қызметтері нарықтарының даму мәселелері


ТАҚЫРЫП 9. Халықаралық саудадағы несиелеу

Дәріс жоспары 13 (1 сағат) 1. Несие және халықаралық тәжірибедегі оның түрлері (фирмалық несие, ашық шот бойынша несие)

 2. Факторинг және форфейтингнесиелеу формалары ретінде

 3. Сыртқыэкономикалық байланыстарды несиелеудің өзге де формалары (жобалық қаржыландыру, лизинг)

СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (4 сағат)

24 сабақ


 1. Халықаралық саудадағы несиелеу мәні

 2. Халықаралық тәжірибедегі несиенің түрлері

25 сабақ


 1. Халықаралық несиелердің негізгі шарттары, олардың мазмұны

 2. Сыртқыэкономикалық байланыстарды несиелеу формалары


ТАҚЫРЫП 10. Халықаралық сауданың контрагенттері

Дәріс жоспары 14 (1 сағат) 1. Халықаралық саудадағы контрагенттер және олардың түрлері

 2. Фирманың құқықтық мәртебесі

СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (2 сағат)

26 сабақ


 1. Ұлттық, шетелдік, аралас фирмалар

 2. Халықаралық саудадағы трансұлттық компаниялар

 3. Толық серіктестік, коммандиттік серіктестік, жауапкершілігі шектелген және шектелмеген серіктестіктер, акционерлік қоғамдар.

27 сабақ (экономикалық презентация)


Компанияның өмірлік циклы

(әдебиет: 5, с.287)


ТАҚЫРЫП 11. Іскелік байланыстарды ұйымдастыру және оның техникасы

Дәріс жоспары 15 (1 сағат) 1. Іскерлік байланыстар: негізгі түрлері мен формалары

 2. Іскерлік келіссөздерді ұйымдастыру және жүргізу

 3. Халықаралық этика ережелері

СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (2 сағат)

28 сабақ


 1. Халықаралық тәжірибедегі іскерлік байланыстардың ұйымдастырылуы

 2. Іскерлік келіссөздер: дайындық, келіссөз процесін өткізу тәртібі

 3. Іскерлік хат алысу. Іскерлік хаттың құрылымы

29 сабақ (экономикалық жобалар)

Қабылдауды ұйымдастыру
30 сабақ (экономикалық презентация)

Халықаралық этикет ережелері


Үлгі 4
Пәнді оқу-әдістемемен қамтамасыздандыру

1. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1.1 Негізгі әдебиеттер:


 1. Э.Т. Рубинская. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия. Москва: Издательство ПРИОР, 2001, 240с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.298/Р82)

 2. Основы внешнеэкономических знаний. Под ред.И.П. Фаминского. 2-е изд. перераб. и доп. Москва: Международные отношения, 1994, 480с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.5/О-75)

 3. Б.Б. Темиргалиев, Н.Ш. Дулатов Организация и техника проведения внешнеторговых операций в РК (учебное пособие). Алматы: университет Туран, 1999, 62с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.428/Т32)

 4. Темиргалиев Б.Б. Основы ВЭД РК. Алматы, 1999 (шифр в библиотеке КЭУ 65.9(2к)/Т32)

 5. Кретов И.И., Садченко К.В. Внешнеторговое дело: учебное пособие: учебное пособие. Академия внешней торговли, Москва: Дело и сервис, 2006, 400с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.428/К80)

Организация и техника проведения внешнеторговых операций (конспект лекций). Москва: Издательство ПРИОР, 2000, 160с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.428/064)

 1. Предприятие на внешних рынках: Внешнеторговое дело: Учебник. Под ред.С.И.Долгова, И.И. Кретова. Москва: Издательство Бек, 1997, 784с.

 2. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учебник для вузов. Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996, 501с.

 3. Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Организация внешнеэкономической деятельности. Особенности менеджмента: Учебное пособие. – Серия «Учебники для вузов. Специальная литература». – СПб.: Издательство «Лань», 2000, 448с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.298/Б30)

 4. Журнал «ВЭД в Казахстане»


1.2. Қосымша әдебиеттер:

 1. Романенко И.В. Ценообразование: конспект лекций. – СПб: издательство Михайлова В.А., 2000, 64с.

 2. Левшин В.М. Внешнеторговые цены. Москва: Внешнеторгиздат, 1990, 136с.

 3. Шепелев Р.Ф. Товарная номенклатура ВЭД. Москва: Издательство ПРИОР, 2000, 144с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.428/Ш48)

 4. Голощапов Н.А. Таможенный словарь-справочник участника ВЭД. Под ред. В.И. Осипова. Москва: Викинг, 2000, 277с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.428/Г61)

 5. Коровкин. Оформление валютных опреаций. Москва: Издательство ПРИОР, 1995, 208с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.262/К68)

 6. Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения. Учебник. 2-е издание, Москва: Дипломатическая академия, 1998, 368с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.428/М48)

 7. Международные экономические отношения. Под ред. проф.Черкасова Н.А. Л:1990, 173с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.5/М43)

 8. Сихимбаева Внешнеэкономическая деятельность. Астана, 2001. с.164 (шифр в библиотеке КЭУ 65.9 (2к)/с-41)

 9. КЭУК Внешнеэкономическая деятельность. Электронный ресурс. Караганда, 2001, 1 дискета (шифр в библиотеке КЭУ 67.408/к21)

 10. Государственное регулирование экономики. Мищенко В.В. уч.пос. М.: Инфра-М, 2002, с.480 (шифр в библиотеке КЭУ 65.012.2/М71)

 11. Реформирование казахстанской экономики: уроки, теория и практика: сб.науч.трудов. Алматы, экономика, вып.1. 2001. с.160 (шифр в библиотеке КЭУ 65.91 (2к)/р45)

 12. Грачёв Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых операций:уч.прак.пос.М.,2001.,с.592 (шифр в библиотеке КЭУ 65.428/г78)

 13. Носкова И.А Международное валютно-кредитные отношения: уч.пос.М.:Банки и биржи, Юнити, 1995, с.208 (шифр в библиотеке КЭУ 65.5я73/н84)

 14. Васильев Г.И., Галанов С.С. Новый механизм расчётов и кредитования внешнеэкономического комплекса. М.: Финансы и статистика, 1992,с. 240 (шифр в библиотеке КЭУ 65.9 (2)8/в19)

 15. Муханова Г.К. Организация и управление ВЭД: уч.пос. Алматы, экономика.ч.1, 2002, с.114 (шифр в библиотеке КЭУ 65.9 (2к)М92)

 16. Утегенова С.Т. Внешнеэкономические аспекты индустриального развития в национальной экономике: Автореферат диссертации. Караганда, КЭУК,2003, с.34 (шифр в библиотеке КЭУ 65.9 (2к)у84)

 17. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной экономики: Учебник, М.: Финансы и статистика, 2003, с.480. (шифр в библиотеке КЭУ 65.012.2/б12)

 18. Регулирование ВЭД: таможенный союз. Павлодар, Инфо-Т, 2001,с.176. (шифр в библиотеке КЭУ 65.428/р32)

 19. Дегтярёва О.И. ВЭД: уч.пос.М.: Дело, 2004, 424с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.298/д26)

 20. Босачёва З.Н. Управление экономическим ростом. М, Экономика, 2004, 316с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.012.2/б85)

 21. Кучуков Р.А. Теория и практика государственного регулирования экономических и социальных процессов. Уч.пос. для вузов. М.Гардарики, 2004, 288с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.012.2/к95)

 22. Мамыров Н.К. Государственное регулирование экономики в условиях Казахстана (теория, опыт, проблемы). Уч.пос., М.: Экономика, 1998, 248с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.9 (2)/м22)

 23. Прокушев Е.Ф. ВЭД. Уч.прак.пос. М.: Маркетинг, 1999, 208с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.9 (2)8/П80)

 24. Голощапов Н.А. Цены и ценообразование. Уч.прак.пос. М.Приориздат, 2004, 160с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.422/г61)

 25. Покровская В.В. Организация и регулирование ВЭД. М.:Юристъ,2000, 456 с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.5/п48)

 26. Каренов Р.С. Экономические функции государства. Караганда, КарГУ, 2000, 189с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.9 (2к)/к22)

 27. Основы ВЭД. Уч.пос. Е.К. Ертысбаев, Караганда, КЭУК, 1999, 167с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.9 (2к)/к21)

 28. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами. Уч.пос. М.:Инфра-М, 2005, 384с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.05/р18)

 29. Организация и техника внешнеторговых операций. Сборник задач. Под ред. В.В. Покровской. М.: Юрист,1999, 96с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.5/064)

 30. Мировая экономика и международный бизнес. Учебник. Под ред. В.В. Полякова, Р.К. Щенина. 2-е изд. М.Кнорус, 2005, 656 с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.5/м64)

 31. Шумилов В.М. ВТО: право и система. Уч.пос. М.Проспект, 2006, 208с (шифр в библиотеке КЭУ 65.428/ш96)

 32. Прокушев Е.Ф. ВЭД. Учебник. М.: изд. «Дашков и К», 2005, 424с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.5/п80)

 33. Куренкеева Г.Т. Внешнеэкономическая безопасность Казахстана. Уч.пос.Алматы, 2005, 85с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.5/к73)

 34. Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. М.:МО, 1994, 304с. (шифр в библиотеке КЭУ 67.93/з-96)

 35. Покровская В.В. ВЭД. Учебник. М.: Экономистъ, 2006, 672с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.298/п48)

 36. Русско-английский внешнеторговый и внешнеэкономическйи словарь Под ред. И.Ф. Ждановой, 5-е изд М.2002, 1023с. (шифр в библиотеке КЭУ 81.2 англ/р89)

 37. Каримбаева Г.А. Государственное регулирование национальной экономики. Караганда, 2006, 140с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.9 (2к)/к23)

 38. Ростовский Ю.М. ВЭД. М.Экономика, 2006, 589с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.428/р78)

 39. Воронкова О.Н. ВЭД: организация и управление. Уч.пос. под.ред. Е.П. Пузаковой. М.: экономистъ, 2007, 495с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.298/в75)

 40. Деловой этикет 2-е изд.пер. и доп. Киев.: Альтерпрес, Вира-Р, 2001,352 с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.050.2/д29)

 41. Азбука хорошего тона: Минск: Вышэйшая школа, 1994, 240с. (шифр в библиотеке КЭУ 87.717/а35)

 42. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления: уч.для вузов. 3-е изд. М.: Норма, 2004, 544с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.290-2/к53)

 43. Егоршин А.П. Этика деловых отношений. Уч.пос.для вузов. Нижний Новгород, 2005, 408с. (шифр в библиотеке КЭУ 87.7/е30)

 44. Тимошинов В. Культурология: Казахстан-Евразия Восток-Запад. Справочник по мировой культуре. А.,Нус, 2003, 396с. (шифр в библиотеке КЭУ 71/т41)

 45. Караяни А.Г. Психология и этика делового общения. Уч.пос. Новосибирск: Класс-плюс, 2004, 96с. (шифр в библиотеке КЭУ 88.б/к27)

 46. Басаков М.И. Как правильно подготовить и оформить деловое письмо. Уч.прак.пос. 3-е изд. М.: Дашков и К, 2005, 112с. (шифр в библиотеке КЭУ 65.050.2/Б27)

 47. Нельсон К.А. Бизнес. Этикет. Международные стандарты общения. М.Интернет-трейдинг, 2005, 257с. (шифр в библиотеке КЭУ 87.7/н49)

 48. Пост Э. Этикет. Классическое руководство. Э.пост. М., 2005, 648 с. (шифр в библиотеке КЭУ 87.7/п63)

 49. Соловьёв Э.Я. Этикет делового человека. Организация встреч, приёмов, презентаций. Для бизнесменов и всех, кто вступает в контакты с иностранными фирмами. Минск, 1994, 96с. (шифр в библиотеке КЭУ 87.715/с60)

 50. Деловое общение. Уч.пос. И.Н. Кузнецов. М. 2006, 528 с. (шифр в библиотеке КЭУ 87.7/д 29)

 51. Психология и этика делового общения. Учебник. М.2000, 327с. (шифр в библиотеке КЭУ 88.4/п86)

 52. Мосеев Р.Н. Международные этические нормы и психология делового общения. М., 1997, 128с. (шифр в библиотеке КЭУ 88.5/м81)

 53. Психология и этика делового общения. Под ред Лавриненко В.Н., М., 2006, 415с. (шифр в библиотеке КЭУ 88.4/п86)

 54. Послание Президента РК народу Казахстана «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации» г. Астана 19 марта 2004г.

 55. Постановление Правительства РК «Об индикативном плане социально- экономического развития РК на 2004- 2006 гг.»

 56. Указ Президента РК «О стратегии индустриально-инновацион­но­го развития РК на 2003- 2015 гг.»

 57. Закон «О членстве РК в МВФ, МБРР, ЕБРР, АБР, ЕБР, Международной Финансовой корпорации, Международной ассоциации развития» от 6 декабря 2001 года №264 //Казахстанская правда, 17 декабря 2001 года.

 58. К.Мусаев «Внешнеэкономическая либерализация в Республике Казахстан как составляющая участия в ВТО» Каржы-Каражат №5 2005 с.9

 59. .Журнал «Аль-пари» 2001-2006 год

 60. Журнал «Саясат» 2001-2006 год

 61. Журнал «Международная жизнь» 2001-2006 год

 62. Вестник КазНУ Серия экономическая 2001-2006 год

 63. .Журнал «Транзитная экономика» 2001-2006 год

 64. Журнал «Проблемы прогнозирования» 2001-2006 год

 65. Журнал «Экономист» 2001-2006 год

 66. Журнал «Вопросы экономики» 2001-2006 год

 67. Журнал «Проблемы теории и практики управления» 2001-2006 год

 68. Е. Абрамян «Глобализация в современном мире», Международная экономика, №5, 2007г.

 69. www.zakon.kz – законодательство РК, справочная система ЮРИСТ

 70. www.stat.kz – Агентство РК по статистике

 71. www.nationalbank.kz – Национальный Банк РК

 72. www.enbek.kz – Министерство труда и социальной защиты РК

 73. www.minplan.kz – Министерство экономики и бюджетного планирования РК

 74. www.minfin.kz – Министерство финансов РК

 75. www.mit.kz – Министерство индустрии и торговли РК

 76. www.government.kz

 77. www.akorda.kz – Официальный сайт Президента РК

 78. www.countrywatch.org

 79. www.worldbank.org2. БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

2.1. БІРІНШІ БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСЫН ЖҮРГІЗУ ҮШІН БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

 1. Сыртқыэкономикалық байланыстардың негізгі формалары.

 2. Сыртқыэкономикалық іс-әрекетті дамыту факторлары.

 3. Елдің сыртқыэкономикалық кешенінің мәні.

 4. СЭІ мемлекеттік басқару органдары.

 5. СЭІ реттеудегі әкімшілік әдістер.

 6. Экспорттық өндірісті ынталандырудың экономикалық әдістері.

 7. Сыртқыэкономикалық даму стратегиясы.

 8. СЭС.

 9. Кеден ісін басқару.

 10. Баждар мен тарифтер, олардың түрлері.

 11. Тарифтік жеңілдіктер

 12. Тауарларды базистік жабдықтаудың мәні мен жіктелуі.

 13. Инкотермс базистік жабдықтаудың мазмұны

 14. Инкотермс-2000 терминдерін қолдану ерекшеліктері.

 15. Тауарларды сипаттау және кодтаудыі үйлесімді жүйесін құру мақсаты (ҮЖ).

 16. Тауарларды сипаттау және кодтаудыі үйлесімді жүйесінің негізгі түсініктері.

 17. ҮЖ тараулары, топтары, тауарлық позициялары мен субпозицияларының құрылымы мен мазмұны.

 18. Тауарларды декларациялаудың негізгі ережелері.

 19. СЭІ-те ткөлікті қолдану қажеттілігі

 20. Негізгі көлік түрлерімен халықаралық тасымалдауды ұйымдастыру.

 21. Көлік байланыстары.

 22. Көліктік сақтандыру.

 23. СЭІ-гі маркетинг.

 24. СЭІ-гі маркетингтің мәні.

 25. СЭІ-гі маркетинг қағидалары.

 26. СЭІ-гі маркетинг әдістері.

 27. СЭІ-гі маркетингтің сыртқы және ішкі ортасы.

 28. СЭІ-гі маркетингтің ақпараттық қамтамасыз етілуі және болжамдау.

 29. Сыртқы нарыққа тауарларды шығару.

 30. Шетелдік инветсициялармен компания құру мақсаттары.

 31. Шетелдік инвестициялармен кәсіпорынды басқару.

 32. Шетелдік инвестициялы кәсіпорын іс-әрекетінінң экономикалық тиімділігін анықтау.

 33. Кәсіпорынның СЭІ-нің қажеттілігі.

 34. Кәсіпорынның СЭІ формасы.

 35. Кәсіпорынның СЭІ-н жоспарлау.

 36. Шетеледік инвестициялар.

 37. Шетелдік нарыққа шығу барысында ескерілетін негізгі факторлар.

 38. Халықаралық сауда мәмілелерінің (ХСМ) субъектілері мен объектілері

 39. Сатып алу-сату мәмілесін рәсімдеу.

 40. Лизинг пен лицензиялауды жүзеге асыру.

 41. Ноу-хау.

 42. Инжинирингтік іс-әрекет.

 43. Сатып алу – сату мәмілесі, оның құрымы.

 44. Сыртқы сауда шарттарын жүзеег асыру мәні, түрлері мен механизмдері

2.2.ЕКІНШІ БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСЫН ЖҮРГІЗУ ҮШІН БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

1. Келісім-шарттың бағасы мен жалпы сомасы, шарттары мен төлемдері.

2. Сапасы, буып-тиеу, тауар маркасы, айыппұл санкциялары, форсмажор.

3. Арбитраж, сақтандыру, типтік келісім-шарттар 1. Экспорттық, импорттық, реэкспорттық және реимпорттық операцияларды жүзеге асыру техникасы.

 2. Шикізаттық, азық-түлік тауарлары мен материалдарды сатып алу – сату процесіндегі негізгі операциялар.

 3. Шикізаттық және ауылшаруашылық тауарларын сатудың жалпы қарқыны

 4. Өнеркәсіптік тауарлармен, машина және құрал-жабдықтармен сауда жасау ерекшеліктері.

 5. Өндірістік және өткізу кооперациясы.

 6. Тауар айырбас операциялары.

 1. Әлемдік нарықтағы қызметтер.

 1. Сыртқы сауда сауда делдалдарын қолдану қажеттілігі

 1. Комиссия және консигнация шарттары бойынша операциялар

 1. Қарапайым өткізу делдалдарының, сауда агенттерінің қатысуымен жасалатын операциялар.

 2. Сыртқы нарықта делдалдардың әрекет ету шарттары мен олардың қызметінің ақысы.

 3. Сыртқы сауда операцияларында тауар биржаларын қолдану.

 1. Халықаралық саудаларды дайындау және өткізу.

 2. Аукциондық сауда ерекшеліктері.

 3. Өткізу арналарын және котрагентті таңдау.

 4. Коммерциялық ұсыныстар мен сұранысты дайындау.

 5. Іскерлік келіссөздерді өткізу ерекшеліктері.

 6. Келісім-шартқа отыру және оны орындау.

 7. Халықаралық есеп-айырысулар мен валюталық операциялардың мәні.

 8. Халықаралық есеп-айырысулардың негізгі формалары.

 1. Есеп-айырысудың Ааккредитивті және инкассалық формасы.

 2. Сыртқы сауда келісім-шарттарының валюта-қаржылық шарттары.

 3. Валюталық тәуекелдер.

 4. СЭІ-те валюта-қаржылық операцияларды жетілдіру жолдары.

 5. ҚР халықаралық бәсекеқабілеттігі.

 6. ҚР бәсекеқабілеттілік мәселелері.

 7. Елдің бәсекеқабілеттілік көздеріне қатысты теориялық тәсілдемелер.

 8. М.Портердің бәсекелік артықшылықтар теориясы.

 9. ҚР бәсекеқабілеттілігін арттырудың негізгі бағыттары.

 10. Мемлекеттің сыртқыэкономикалық стратегиясының негізгі түрлері.

 11. Тарифтік және тарифтік емес шектеулер.

 12. Инкотермс бойынша сыртқы сауда мәмілесінің шарттары.

 13. СЭІ-гі жалақы формалары.

 14. Капитал және технология экспорты бойынша кәсіпорын операциялары.

 15. Индустриалды дамудың сыртқыэкономикалық аспектілері.

 16. Ұлттық экономиканың индустриалды дамуының негізгі қалыптасулары

 17. Экономиканың индустриялану факторлары

 18. Импопрттың орнын басу және экспорттық бағдарлану саясаты.

 19. Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің индустриалды дамуы.

 20. Қазақстанға жаңа индустриалдың елдердің ықпалы.

 21. Қазақстанның сыртқы сауда саясаты.

 22. Индустриалдың дамудың қазақстандық стратегиясының сызбасы.
  1. ЕМТИХАНҒА ДАЙЫНДАЛУ ҮШІН СҰРАҚТАР

 1. Сыртқыэкономикалық байланыстардың негізгі формалары.

 2. Сыртқыэкономикалық іс-әрекетті дамыту факторлары.

 3. Елдің сыртқыэкономикалық кешенінің мәні.

 4. СЭІ мемлекеттік басқару органдары.

 5. СЭІ реттеудегі әкімшілік әдістер.

 6. Экспорттық өндірісті ынталандырудың экономикалық әдістері.

 7. Сыртқыэкономикалық даму стратегиясы.

 8. СЭС.

 9. Кеден ісін басқару.

 10. Баждар мен тарифтер, олардың түрлері.

 11. Тарифтік жеңілдіктер

 12. Тауарларды базистік жабдықтаудың мәні мен жіктелуі.

 13. Инкотермс базистік жабдықтаудың мазмұны

 14. Инкотермс-2000 терминдерін қолдану ерекшеліктері.

 15. Тауарларды сипаттау және кодтаудыі үйлесімді жүйесін құру мақсаты (ҮЖ).

 16. Тауарларды сипаттау және кодтаудыі үйлесімді жүйесінің негізгі түсініктері.

 17. ҮЖ тараулары, топтары, тауарлық позициялары мен субпозицияларының құрылымы мен мазмұны.

 18. Тауарларды декларациялаудың негізгі ережелері.

 19. СЭІ-те ткөлікті қолдану қажеттілігі

 20. Негізгі көлік түрлерімен халықаралық тасымалдауды ұйымдастыру.

 21. Көлік байланыстары.

 22. Көліктік сақтандыру.

 23. СЭІ-гі маркетинг.

 24. СЭІ-гі маркетингтің мәні.

 25. СЭІ-гі маркетинг қағидалары.

 26. СЭІ-гі маркетинг әдістері.

 27. СЭІ-гі маркетингтің сыртқы және ішкі ортасы.

 28. СЭІ-гі маркетингтің ақпараттық қамтамасыз етілуі және болжамдау.

 29. Сыртқы нарыққа тауарларды шығару.

 30. Шетелдік инветсициялармен компания құру мақсаттары.

 31. Шетелдік инвестициялармен кәсіпорынды басқару.

 32. Шетелдік инвестициялы кәсіпорын іс-әрекетінінң экономикалық тиімділігін анықтау.

 33. Кәсіпорынның СЭІ-нің қажеттілігі.

 34. Кәсіпорынның СЭІ формасы.

 35. Кәсіпорынның СЭІ-н жоспарлау.

 36. Шетеледік инвестициялар.

 37. Шетелдік нарыққа шығу барысында ескерілетін негізгі факторлар.

 38. Халықаралық сауда мәмілелерінің (ХСМ) субъектілері мен объектілері

 39. Сатып алу-сату мәмілесін рәсімдеу.

 40. Лизинг пен лицензиялауды жүзеге асыру.

 41. Ноу-хау.

 42. Инжинирингтік іс-әрекет.

 43. Сатып алу – сату мәмілесі, оның құрымы.

 44. Сыртқы сауда шарттарын жүзеег асыру мәні, түрлері мен механизмдері

45. Келісім-шарттың бағасы мен жалпы сомасы, шарттары мен төлемдері.

46. Сапасы, буып-тиеу, тауар маркасы, айыппұл санкциялары, форсмажор.47. Арбитраж, сақтандыру, типтік келісім-шарттар

 1. Экспорттық, импорттық, реэкспорттық және реимпорттық операцияларды жүзеге асыру техникасы.

 2. Шикізаттық, азық-түлік тауарлары мен материалдарды сатып алу – сату процесіндегі негізгі операциялар.

 3. Шикізаттық және ауылшаруашылық тауарларын сатудың жалпы қарқыны

 4. Өнеркәсіптік тауарлармен, машина және құрал-жабдықтармен сауда жасау ерекшеліктері.

 5. Өндірістік және өткізу кооперациясы.

 6. Тауар айырбас операциялары.

 7. Әлемдік нарықтағы қызметтер.

 8. Сыртқы сауда сауда делдалдарын қолдану қажеттілігі

 9. Комиссия және консигнация шарттары бойынша операциялар

 10. Қарапайым өткізу делдалдарының, сауда агенттерінің қатысуымен жасалатын операциялар.

 11. Сыртқы нарықта делдалдардың әрекет ету шарттары мен олардың қызметінің ақысы.

 12. Сыртқы сауда операцияларында тауар биржаларын қолдану.

 13. Халықаралық саудаларды дайындау және өткізу.

 14. Аукциондық сауда ерекшеліктері.

 15. Өткізу арналарын және котрагентті таңдау.

 16. Коммерциялық ұсыныстар мен сұранысты дайындау.

 17. Іскерлік келіссөздерді өткізу ерекшеліктері.

 18. Келісім-шартқа отыру және оны орындау.

 19. Халықаралық есеп-айырысулар мен валюталық операциялардың мәні.

 20. Халықаралық есеп-айырысулардың негізгі формалары.

 21. Есеп-айырысудың Ааккредитивті және инкассалық формасы.

 22. Сыртқы сауда келісім-шарттарының валюта-қаржылық шарттары.

 23. Валюталық тәуекелдер.

 24. СЭІ-те валюта-қаржылық операцияларды жетілдіру жолдары.

 25. ҚР халықаралық бәсекеқабілеттігі.

 26. ҚР бәсекеқабілеттілік мәселелері.

 27. Елдің бәсекеқабілеттілік көздеріне қатысты теориялық тәсілдемелер.

 28. М.Портердің бәсекелік артықшылықтар теориясы.

 29. ҚР бәсекеқабілеттілігін арттырудың негізгі бағыттары.

 30. Мемлекеттің сыртқыэкономикалық стратегиясының негізгі түрлері.

 31. Тарифтік және тарифтік емес шектеулер.

 32. Инкотермс бойынша сыртқы сауда мәмілесінің шарттары.

 33. СЭІ-гі жалақы формалары.

 34. Капитал және технология экспорты бойынша кәсіпорын операциялары.

 35. Индустриалды дамудың сыртқыэкономикалық аспектілері.

 36. Ұлттық экономиканың индустриалды дамуының негізгі қалыптасулары

 37. Экономиканың индустриялану факторлары

 38. Импопрттың орнын басу және экспорттық бағдарлану саясаты.

 39. Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің индустриалды дамуы.

 40. Қазақстанға жаңа индустриалдың елдердің ықпалы.

 41. Қазақстанның сыртқы сауда саясаты.

 42. Индустриалдың дамудың қазақстандық стратегиясының сызбасы.Каталог: attachments -> article -> 696
696 -> Қазтұтынуодағы
696 -> Силлабус бакалавриат пән: reu 4306
696 -> Лекции 30 часов Семинарские занятия -15 часов срс 60 часов срсп 30 часов КарагандЫ 2010 Форма 2 Силлабус составлен к э. н., доцентом Абеуовой С. Т., на основании госо рк, типовой программой дисциплины «Международные организации»
696 -> Силлабусты э.ғ. к., аға оқытушы Жанбекова З. Х. 505010 «Мемлекеттік және жергілікті баскару» мамандығына жұмыс оқу жоспары, «Әлеуметтік саланы реттеу» пәнінің оқу бағдарламасының және пәннің кэук-ми-85-04
696 -> «Муниципалды менеджмент»
696 -> Пән: «Қазіргі замаңҒЫ ҚАҚТЫҒыстар және оны реттеудің ТӘсілдері» Мамандық
696 -> «10» маусым 2010 ж. Хаттама №10 Кафедра меңгерушісі Жетпісбаева М. Қ
696 -> «Мемлекеттік қызмет этикасы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет