Съобщение за пресата eca/14/33 Люксембург, 8 юли 2014 гДата20.07.2016
өлшемі323.5 Kb.


Съобщение за пресата

ECA/14/33
Люксембург, 8 юли 2014 г.Одиторите на ЕС смятат, че разходите на ЕС за възобновяемата енергия имат нужда от подобрение, за да засилят приноса си за целите на политиката.
В публикуван днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) беше установено, че съществува необходимост от подобрения, за да може финансирането на ЕС да има максимален принос за постигане на целите за възобновяеми енергийни източници до 2020 г. Одиторите на ЕС провериха дали през този период средствата са били разпределяни за добре приоритизирани, разходно ефективни и добре разработени проекти за производство на енергия от възобновяеми източници и с разумни цели, както и до каква степен тези средства са постигнали добри резултати за постигане на целта на ЕС за 2020 г. за производство на енергия от възобновяеми източници.
Държавите членки на ЕС са си поставили амбициозни цели по отношение на енергията от възобновяеми източници, които могат в голяма степен да бъдат подпомогнати със средства на ЕС, само ако бъдат направени подобрения в управлението на разходните програми,заяви г-н Ladislav Balko, членът на ЕСП, отговарящ за изготвянето на доклада. „Комисията също така трябва да провери дали финансираните в държавите членки програми са разходно ефективни.
Европейската сметна палата установи, че одитираните проекти са постигнали планираните продукти и услуги, и повечето от тях са били достатъчно добре разработени и готови за изпълнение, когато са били избрани. Няма съществени преразходи или закъснения на проектите, а производствените инсталации за енергия от възобновяеми източници са изградени по план и са действащи. Резултатите за производство на енергия обаче не винаги са постигнати или не са правилно измерени. Подпомагането за ВЕИ проекти от фондовете на политиката на сближаване дава ограничен принос за постигане на целта на ЕС за ВЕИ до 2020 г., защото разходната ефективност не е била ръководен принцип при планирането и изпълнението на проекти за производство на енергия от ВЕИ, и фондовете на политиката за сближаване имат ограничена европейска добавена стойност.
Съветът на Европейския съюз определи обвързваща цел за ЕС от 20 % за енергия от възобновяеми източници за брутно крайно потребление на енергия до 2020 г. въз основа на Пътната карта на Комисията за енергия от възобновяеми източници, която предлага начин за интегриране на енергията от възобновяеми източници в политиките и пазарите на ЕС за енергия.
Приблизително 4,7 млрд. евро са били разпределени за възобновяема енергия от Фондовете на политиката на сближаване на ЕС за периода 2007—2013 г.


Бележки към издателите:
Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

Този специален доклад (№ 6/2004), озаглавен „Подпомагане от фондовете на политиката на сближаване за производство на възобновяема енергия – постигнати ли са добри резултати?“ направи оценка дали са постигнати добри резултати от двата най-важни източника на финансиране сред разходните програми на ЕС за насърчаване на възобновяемата енергия — Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд (фондове на политиката на сближаване).


ЕСП установи, че одитираните проекти са постигнали планираните продукти и услуги. Повечето от тях са били достатъчно добре разработени и готови за изпълнение, когато са били избрани. Няма съществени преразходи или закъснения на проектите, а производствените инсталации за енергия от възобновяеми източници са изградени по план и са действащи. Резултатите за производство на енергия обаче не винаги са постигнати или не са правилно измерени. Подпомагането за ВЕИ проекти от фондовете на политиката на сближаване дава ограничен принос за постигане на целта на ЕС за ВЕИ до 2020 г., защото разходната ефективност не е била ръководен принцип при планирането и изпълнението на проекти за производство на енергия от ВЕИ, и фондовете на политиката за сближаване имат ограничена европейска добавена стойност.

Одиторите на ЕС препоръчват:  • Комисията да следи за това бъдещите съфинансирани програми за енергия от възобновяеми източници в рамките на политиката на сближаване да се ръководят от принципа за разходната ефективност, включително като се избягват икономически загуби от неефективно разпределение на ресурсите. Програмите следва да се базират на подходяща оценка на нуждите, приоритизиране на най-добрите по отношение на разходната ефективност технологии (като същевременно не се допуска дискриминация за различните сектори на ВЕИ) и оптимален принос към целта на ЕС за ВЕИ до 2020 г. Следва да бъдат поставени адекватни цели за производство на енергия от ВЕИ по отношение на бюджета, както и критерии за подбор на проекти, фокусирани върху разходната ефективност на резултатите от производството на енергия (като се избягва прекомерното компенсиране на проектите);

  • Комисията следва да насърчава създаването от държавите членки на стабилни и предвидими нормативни рамки за енергия от възобновяеми източници по принцип, както и прилагането на по-плавни процедури за интегриране на електричеството от ВЕИ в електроенергийните мрежи; както и

  • Държавите членки следва да определят и да прилагат на базата на насоки от Комисията критерии за минимална разходна ефективност, адаптирани за конкретните условия на отделните проекти. Националните органи следва също така да увеличават добавената стойност на фондовете на политиката на сближаване, като подобрят изпълнението на проектите за енергия от възобновяеми източници, както и мониторинга и оценката, и като натрупат база с измерени данни относно разходите за производство на енергия във всички приложими сектори на ВЕИ.

Кратко видеоинтервю с члена на ЕСП, отговорен за изготвянето на доклада, и с ръководителя на одитния екип може да видите на: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от Европейската сметна палата.

Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu
ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg

Тел.: (+352) 4398 45410 Mоб. тел.: (+352) 621 55 22 24

Email: press@eca.europa.eu @EUAuditorsECA Youtube: EUAuditorsECA www.eca.europa.eu

Каталог: rapid


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет