Тапсырма Кәсiпорындарды бiрiктiру. Сатып алу әдiсi (Қехс 3)Дата09.07.2016
өлшемі42.5 Kb.
#186191
Тапсырма Кәсiпорындарды бiрiктiру. Сатып алу әдiсi (ҚЕХС 3)

Бiрлескен кәсiпорындарды бiрегейлендiру. Opтaқ 6ақылудағы ұйымдар мен кәсiпорындардың қамтитың кәсiпорындардың бiрi­гуін қарастыру. Есептеу әдiсi. Сатып алу әдісiн қолдану. Ұйым­сатып алушыны 6iрегейлендiру. Кәсiпорындарды бiрiктiру құны. Болaшақтағы оқиғалармен негiзделген кәсіпорындарды бiрiктiру құндарын түзету. Кәсiпорындарды 6ipiктipy құнын сатып алынған активтерге, қабылданган мiндеттемелерге және шартты мiндеттемелерге бөлiп тарату. Сатьш алынатын ұйымның бiрегейлендiрiлген активтерi мен мiндеттемелерi. Сатып алынатын ұйымның материалдық емес активтерi. Сатып алынатын ұйымдардың шартты мiндетгемелерi. Іскерлiк бедел.

Ұйым-сатып алушының бiрегейлендiрiлген активтердiң міндетгемелердiң және шартты мiндеттемелердiң таза әдiл құнындағы үлесiнiң артуы. Кәсiпорындарды кезең бойынша бiрiктiру.

Алдын-ала негiздегi бастапқы есеп. Бастапқы есептi аяқтаган кездегi түзету. Бастапқы есептi аяқтау бойнша кейiнге қалдырылған салықтық талаптарды тану.


Шоғырландырылған және бөлек қаржылық есептiлiк

Шоғырландырылған қаржылық есептiлiктi ұcынy. Шоғырландырылған қаржылық есептiлiктi қолдану аясы. Шоғырландыру процедуралары.

Еншiлес, бiрлесiп бақыланатын және тәуелдi ұйымдарга инвестициялардың бөлек қаржылық есептiлiктердегi есебi. Жиынтық бухгалтерлiк балансты дайындау.

Таза активтердiң әділ құны, iскерлiк бедел және азшылық үлесiн анықтау. Пайда мен залал туралы жиынтық (шоғырландырылған) есептiлік.


Инвестициялық меншiк (ҚЕХС 40)

Инвестицмялық меншiк түсінігі. Инвестициялық меншiк ре­тiнде активтердi жiктеу жолдары. Инвестициялық меншiктi есеп­теудiң балама әдiстерi. Ақпараттарды ашып көрсетуге қойылатын талаптар.


Ақшаның бухгалтерлiк есебi және уақытша құны

Ақша ағынын дисконттау. Пайыздар мен болашақ құн. Ағымдaғы (дисконтталған) құн. Аннуитеттер.


5. Жал есебi (ҚЕХС 17)

Жалдың жiктелуi. Жал алушылардың қаржылық есебiнде жалдын. бейнеленуi. Қаржыльщ жал. Бастапқы тану. Кейiнгi бағалау. Операциондық жал. Жал берушiнің қаржылық есебiндегi жал есебi. Кері жал бойынша сатып-өткiзу операциясы.


6. Бiрлескен қызметке қaтысу (ҚЕХС 31)

Бiрiккен қызмет нысадары. Бiрiгiп атқарылатын бақылау. Шарттық келiсiм. Бiрiгiп бақыланатын операциялар. Бiрiгiп бақыланатын активтер. Бiрiгiп бақыланатын ұйымдap. Кәсiпкердiң қаржылық есептiлiгi. Пропорциональды шоғырландыру. Үлестiк қатысу бойынша есептеу әдiсi. Пропорционалды шоғырландыру және үлестiк қатыcy әдiсiн қолдануды есептен шығару. Кәсiпкердiң бөлек қаржылық есебi. Кәсiпкер мен бiрлескен қызмет арасындағы операциялар. Инвестордың қаржылық есебiндегi бiрiгiп басқаруға қатысу үлесiн бейнелеу. Бiрiккен қызмет басшылары. Ақпараттарды ашып көрсету.


7. Қаржылық нвестицияларды бағалау және оның есебi.

Мерзiмдерi, шарттары және есеп саясаты. Пайыздық мөлшерлемет тәуекелi. Несиелiк тәуекел. Әдiлеттi құн. Ашып көрсетiлyге тиiстi басқа да талаптар. Тануды тоқтату. Кепiлдiк. Көптеген туын­ды элементтерден тұратын құpaмa қаржылық құралдар. Пайда және зиян арқылы әдiлеттi құн бойынша бағаланатын қаржылық актив­тер мен қаржылық мiндеттемелер. Пайда және зиян жөнiндегi есеп және капитал. Құнсыздану. Мiндеттемелердi орындау және бұзу (нарушение). Активтердi беру. Қаржылық активтердi типтiк сату немесе сатып-алу. Қаржылық мiндеттемелердi тануды тоқтату.

Қаржылық активтер мен қаржылық мiндеттемелердi бағалау.

Қайта жiктеу. Пайда және зиян. Қаржылық активтер бойынша борыштардың құнсыздануы. Амортизацияланған құнмен есепке алынатын активтер. Өзiндiк құн бойынша есептелетiн қаржылық активтер. Caтуға арналған қаржылық активтер. Хеджирлеу. Хед­жирлеу құралдары. Жiктелiнетiн құралдар. Хеджирлеу құралдарын анықтау. Хеджирлендiрiлiнyшi баптар. Жiктелiнушi баптар. Хед­жирлендiру сапасындағы қаржылық және қаржылық емес баптар­ды анықтау. Хеджирлеудi есепке алу. Әдiлеттi құнды хеджирлеу. Aқшa ағымдары мен таза инвестицияны хеджирлеу.


8. Валюталық бағамдар өзгерiсiнiң әcepi. Шетелдiк қыз­мет

Функционалды валюта. Шетелдiк қызметке таза нвестиция.

Ақшалай баптар. Шетел валютасындағы операцияларды функционалды валютада бейнелеу. Бастапқы тану. Кейiнгi есептi мерзiм­дерге есеп беру. Бағамдық айырмашылықтарды тану. Функционалды валютаны ауыстыру.

Функционалды валютадан ерекшеленетiн ұcынy валютасын қолдану. Ұсынылатын валютаға қайта есептеу. Шетелдiк қыз­мет жөнiндегi қаржылық есептiлiктi қайта есептеу. Кез-келген бағамдық айырмашылықтың салықтық салдарлары.


9. Табысқа салынатын салық (ҚEXC 12)

Салық базасы. Ағымдагы салық мiндеттемелерi және ағымдағы салық активтерiн тану. Салық салынатын уақытша айыр­машылықтар. Кәсiпорындарды бiрiктiру. Әдiлеттi құн бойын­ша есептелетiн активтер. Iскерлiк бедел. Шегерiлeтiн уақытша айырмашылықтар. Kepi iскерлiк бедел. Активтi немесе мiндеттемені бастапқы тану.

Пайдаланылмаган салықтық зияндар және салықтық несиелер. Танылмаган кейiнге қалдырылған салықтық талаптарды қайта бағалау. Еншiлес компанияларға, филиалдарға және ассо­цияцияланған компанияларга инвестициялар. Бiрiккен қызметке қатысу үлесi. Бағалау. Ағымдағы және кейiнге қалдырылған са­лықтарды тану. Пайда және зиян жөнiндегi есеп. Кәсiпорындарды бiрiктiру нәтижесiнде пайда болатын кейiнге қалдырылған са­лықтар. Ақпараттарды ұcынy. Салықтық активтер мен мiндетте­мелер. Өзара есепке алу. Салықтар бойынша шығыстар. Кейiнге қалдырылган салықтық мiндеттемелер мен талаптар бойынша бағамдық айырмашылықтар. Ақпараттарды ашу.
10. Акциядан пайда (ҚЕХС 33)

Бағалау. Акциядан базалық пайда. Пайда. Акциялар. Опциондар, варранттар және олардың баламалары. Конвертацияланатын құралдар. Орналастырылуы кейiнге қалдырылған акциялар.

Төлемдерi қарапайым акциялар және ақша қаражаттары ар­қылы жүзеге асырылатын келiciм шарттар. Сатып алынған опци­ондар. Сатуға жiберiлген опциондар. Kepi түзетулер.
11. Есеп саясаты, есептеме бағаларындағы өзгерiстер мен қателiктер (ҚЕХС 8)

Есеп саясаты. Есеп саясатын тандау және қолдану. Есеп саясатының бiр iздiлiri. Есеп саясатындағы өзгерiстердi қолдану. Ретроспективтi қолдануды шектеу. Aшып көрсету. Есептi бағалаудағы өзгерicтер. Қателер. Алдынғы кезең қателерiн ашып көрсету.


12. Байланысты тараптар (ҚЕХС 24)

Байланысты тараптар туралы ақпараттарды ашып көрсету. Анықтамалары. Байланысты тараптармен қарым-қатынастар және операциялар.Ұйымдар мен бaйланысты тараптар apacындaғы өзара есеп айырысулардың өтелмеген қалдығын идентификациялау.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет