Техникалыќ-экономикалыќ негіздеме јзірлеу талап етілмейтін бюджеттік инвестициялыќ жобалардыѕ тізбесін бекіту туралыДата23.02.2016
өлшемі50 Kb.
Техникалыќ-экономикалыќ негіздеме јзірлеу талап етілмейтін бюджеттік инвестициялыќ жобалардыѕ тізбесін бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2009 жылєы 29 желтоќсандаєы № 2225 Ќаулысы


"Казахстанская правда" от 12.01.2010. г., № 5 (26066); "Егемен Ќазаќстан" газеті 13.01.2010 ж., № 8-9 (25855); Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2010 ж., № 3, 23-ќўжат


      Ќазаќстан Республикасыныѕ 2008 жылєы 4 желтоќсандаєы Бюджет кодексініѕ 154-бабыныѕ 3-тармаєына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Ќоса беріліп отырєан техникалыќ-экономикалыќ негіздеме јзірлеу талап етілмейтін жобалардыѕ тізбесі бекітілсін.
      2. Мыналардыѕ кїші жойылды деп танылсын:
      1) «Техникалыќ-экономикалыќ негіздеме јзірлеу талап етілмейтін бюджеттік инвестициялыќ жобалардыѕ (баєдарламалардыѕ) тізбесін бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 21 желтоќсандаєы № 1254 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2007 ж., № 47, 572-ќўжат);
      2) «Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 21 желтоќсандаєы № 1254 ќаулысына толыќтыру енгізу туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2008 жылєы 28 ќарашадаєы № 1104 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2008 ж., № 44, 505-ќўжат).
      3. Осы ќаулы їкіметтік сыртќы ќарыздар ќаражатынан ќаржыландыру болжанып отырєан жобаларєа ќолданылмайды.
      4. Осы ќаулы алєаш рет ресми жарияланєан кїнінен кейін ќолданысќа енгізіледі.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ


      Премьер-Министрі                                   К. Мјсімов

Ќазаќстан Республикасы


Їкіметініѕ        
2009 жылєы 29 желтоќсандаєы
№ 2225 ќаулысымен    
бекітілген       

Техникалыќ-экономикалыќ негіздеме јзірлеу талап етілмейтін бюджеттік инвестициялыќ жобалардыѕ тізбесі

      1. Јлеуметтік-мјдени маќсаттаєы объектілерді салу кґзделетін жобалар, оныѕ ішінде:


      1) ќоса алєанда 1200 оќушыєа дейінгі жалпы білім беру мектептері мен интернаттыќ мекемелерді салу;
      2) ќоса алєанда 360 орынєа дейінгі мектепке дейінгі балалар мекемелерін салу;
      3) ќоса алєанда 600 орынєа дейінгі кјсіптік лицейлер салу;
      4) ќоса алєанда жўмыс істеп тўрєан мектептерге 900 оќушыєа дейінгі интернаттар салу;
      5) мїмкіндіктері шектелулі (нашар кґретін, естімейтін жјне нашар еститін, сґйлеу ќабілеті бўзылєан жјне т.с.с.) балалар їшін ќоса алєанда 500 орынєа дейінгі мектеп-интернаттар салу;
      6) тјулік бойы жўмыс істейтін мамандандырылєан санаторийлік балалар мекемелерін салу;
      7) жоєары оќу орындарыныѕ жанынан 1000 тґсек-орынєа дейінгі студенттік жатаќханалар салу;
      8) жалпы білім беретін мектептердіѕ спорт залдарын жјне шеберханаларын салу;
      9) жетім балаларєа арналєан мекемелер салу;
      10) ќоса алєанда 300 тґсекке дейінгі психоневрологиялыќ ауруханалар салу;
      11) дјрігерлік амбулаториялар салу;
      12) медициналыќ пункттер салу;
      13) перзентхана бґлімшесі бар 180 тґсекке дейінгі кґп бейінді ауруханалар салу;
      14) ќоса алєанда 300 тґсекке дейінгі кґп бейінді ауруханалар салу;
      15) ќоса алєанда 200 тґсекке дейінгі кґп бейінді балалар ауруханаларын салу;
      16) ќоса алєанда 100 тґсекке дейінгі ауылдыќ ауруханалар салу;
      17) 60 тґсекке дейінгі перзентханалар салу;
      18) ќоса алєанда бір ауысымда 250 адамєа дейін ќабылдайтын аудандыќ емханалар салу;
      19) бір ауысымда 500 адамєа дейін ќабылдайтын ќалалыќ емханалар салу;
      20) ќоса алєанда 100 тґсекке жјне ауысымында 150 адамєа дейінгі туберкулезге ќарсы диспансерлер салу;
      21) дайындау кґлемі жылына 20000 литрге дейін ќан орталыќтарын салу;
      22) ќоса алєанда бір ауысымда 100 адамєа дейін ќабылдайтын емханалары бар 60 тґсек-орынєа дейінгі госпитальдар салу;
      23) облыстыќ, аудандыќ жјне ауылдыќ елді мекендерде ќоса алєанда 800 орынєа дейінгі мјдени маќсаттаєы объектілер (кітапханалар, мўраєаттар, мјдениет їйлері, клубтар) салу жјне ќайта жаѕарту;
      24) 120 пјтерлік тўрєын їйлер жјне пјтер їлгісіндегі, оныѕ ішінде јскери ќалашыќтар аумаєында 100 бґлмеге арналєан жатаќханалар салу;
      25) ќалыпты геологиялыќ жаєдайдаєы аудандар їшін биіктігі - ќоса алєанда 5 ќабатќа дейінгі кґп функционалдыќ ќоєамдыќ, сондай-аќ жеке тўрєан јкімшілік, ќызметтік-басќару жјне мјдени-аєарту єимараттарын (бір мезгілде 300-ден аспайтын адам болатын) салу;
      26) сейсмикалыќ белсенділігі жоєары (7 жјне одан жоєары балл) немесе ќўрылыс кезінде арнайы жобалау шешімдері мен іс-шараларды талап ететін ґзге де айрыќша геологиялыќ (гидрогеологиялыќ) жјне геотехникалыќ жаєдайдаєы аудандар їшін - биіктігі ќоса алєанда 3 ќабатќа дейінгі кґп функционалдыќ ќоєамдыќ, сондай-аќ жеке тўрєан јкімшілік, ќызметтік-басќару жјне мјдени-аєарту єимараттарын салу;
      27) ќалыпты геологиялыќ жаєдайдаєы аудандар їшін - сыйымдылыєы 300 кґрермен орындыєынан аспайтын спорттыќ-ойын-сауыќ єимараттары жјне залы бар жабыќ ќўрылыстар салу;
      28) сейсмикалыќ белсенділігі жоєары (7 жјне одан жоєары балл) немесе ќўрылыс кезінде арнайы жобалау шешімдері мен іс-шараларды талап ететін ґзге де айрыќша геологиялыќ (гидрогеологиялыќ) жјне геотехникалыќ жаєдайдаєы аудандар їшін - сыйымдылыєы 100-ден аспайтын кґрерменге арналєан спорттыќ-ойын-сауыќ єимараттары жјне залы бар жабыќ ќўрылыстар салу;
      29) республикалыќ жјне облыстыќ маѕызы бар аудандарда, ќалаларда 320 адамєа дейін ґткізу ќабілеті бар дене шыныќтыру-сауыќтыру кешендерініѕ объектілерін салу;
      30) тјулігіне ќоса алєанда 100 жолаушыєа дейінгі ґткізу ќабілеті бар темір жол вокзалдарын салу;
      31) ќоса алєанда 75 адамєа дейінгі кїту залдары бар сапаржайлар салу;
      32) авиажолаушыларєа ќызмет кґрсетуге арналєан, саєатына ќоса алєанда 75 жолаушыєа дейінгі ґткізу ќабілеті бар аэровокзалдары мен јуежай терминалдарын салу;
      33) ќоса алєанда 75 адамєа дейінгі кїту залдары бар теѕіз жјне ґзен вокзалдарын (жїзетін айлаќтарды жјне дебаркадерлерді ќоспаєанда) салу;
      34) сыйымдылыєы 25 автомобильден аспайтын жеке тўрєан бір ќабатты (жер їстіндегі немесе жер астындаєы) гараж-тўраќтарын салу;
      35) су шаруашылыєы жїйелерін ќайта жаѕарту жјне ќалпына келтіру;
      36) жобалыќ ќуаты 50 Гкал/саєатќа дейінгі, оныѕ ішінде јскери ќалашыќтар аумаєында ќазандыќтар салу жјне ќайта жаѕарту;
      37) елді мекендердегі кґшелер мен жолдарєа электр жарыєын салу жјне ќайта жаѕарту;
      38) ауылдыќ елді мекендер мен облыстыќ жјне республикалыќ маѕызы бар ќаларда жаппай тўрєын їй ќўрылысы салынып жатќан массивтерде электр желілерін салу жјне ќайта жаѕарту;
      39) ќалалардыѕ шаєын аудандары мен тўрєын їй массивтерінде, сондай-аќ жекелеген елді мекендерде тарату (сумен жабдыќтау жјне су тарту, 220 кВт дейін электрмен жабдыќтау, газбен жабдыќтау жјне жылумен жабдыќтау) желілерін салу жјне ќайта жаѕарту;
      40) суармалы сумен жабдыќтау объектілерін ќайта жаѕарту;
      41) жергілікті маѕызы бар автомобиль жолдарында 100 ќума метрге дейінгі кґпірлер салу.
      2. Ќоєамдыќ жјне јкімшілік маќсаттаєы объектілерді салу кґзделетін жобалар, оныѕ ішінде:
      1) салыќ органдарыныѕ аќпаратын ќабылдау жјне ґѕдеу орталыќтарын салу;
      2) аумаќтыќ ќазынашылыќ бґлімшелерін орналастыру їшін єимараттар салу;
      3) јкімшілік-тўрмыстыќ єимараттарєа жапсарлас ќўрылыстар салу;
      4) соттар (жалпы, оныѕ ішінде јскери) єимараттарын салу.
      3. Ќазаќстан Республикасы Ќарулы Кїштерініѕ, басќа да јскерлер мен јскери ќўралымдардыѕ, ќўќыќ ќорєау жјне ќылмыстыќ-атќару жїйелерініѕ, сондай-аќ ґрт, фито-санитариялыќ, ветеринариялыќ жјне ґзге де ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету жґніндегі объектілерді салу кґзделетін жобалар, оныѕ ішінде:
      1) желілік жјне аудандыќ ішкі істер бґлімдерін орналастыру їшін ќоса алєанда 470 орынєа дейінгі єимараттар (кешендер) салу;
      2) кґшеттіктер жјне орман тўќымы шаруашылыєыныѕ объектілерін салу;
      3) мемлекеттік орман кїзеті жјне табиєат ќорєау мекемелерініѕ мемлекеттік инспекторлары їшін ќызметтік кордондар салу;
      4) орман шаруашылыєын жїргізетін ўйымдардыѕ жјне табиєат ќорєау мекемелерініѕ баќылау-ґткізу пункттерін салу;
      5) орман шаруашылыєын жїргізетін ўйымдардыѕ жјне табиєат ќорєау мекемелерініѕ ґртті ќадаєалау мўнараларын салу;
      6) табиєат ќорєау мекемелерініѕ ґрт-химия станцияларын салу;
      7) орман шаруашылыєын жїргізетін ўйымдар жјне табиєат ќорєау мекемелері їшін ґртке ќарсы жабдыќтарды саќтауєа арналєан ќалќалар салу;
      8) тїзеу мекемелерін ќорєау жґніндегі ішкі јскерлердіѕ јскери ќызметшілерін орналастыру їшін объектілер салу;
      9) генетикалыќ тїрлендірілген организмдерді зерттейтін ветеринариялыќ зертхана салу;
      10) ветеринариялыќ лазареттер салу;
      11) тўќымныѕ сапасын сараптау жґніндегі зертханалар салу;
      12) 2, 4, 6 жјне 8 ќаќпалы ґрт депосын салу;
      13) јскери, оныѕ ішінде ќўтќару орталыќтары жјне Азаматтыќ ќорєаныстыѕ јскери бґлімшелері їшін ќалашыќтар салу;
      14) Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ ќауіпсіздік комитеті Шекара ќызметі їшін заставалар салу (бўдан јрі - ЌР ЎЌК ШК);
      15) бґлімшелер салу;
      16) комендатуралар салу;
      17) баќылау-ґткізу пункттерін салу;
      18) кґп бейінді ќоймалар жјне материалдыќ-техникалыќ жјне жауынгерлік мїлікке, Азаматтыќ ќорєаныс мїлкіне, мемлекеттік материалдыќ резервке арналєан ќоймалар салу;
      19) јскери мекемелер їшін ќызметтік-техникалыќ єимараттар салу;
      20) ЌР ЎЌК ШК-ныѕ медициналыќ кґмек кґрсету пункттерін салу;
      21) ЌР ЎЌК ШК-ныѕ авиациялыќ техникасы їшін тўраќтар салу;
      22) ЌР ЎЌК ШК їшін тік ўшаќ алаѕдарын салу;
      23) 16, 24, 32 бірлік доѕєалаќты (шынжыр табанды) техникаєа арналєан саќтау ќоймаларын салу;
      24) сыйымдылыєы 16 жјне 20 вагондарєа арналєан ќоймалар салу;
      25) 2 жјне 4 бекетке арналєан техникалыќ ќызмет кґрсету жјне жґндеу пункттерін салу;
      26) аккумуляторлыќ зарядтау станциясын салу;
      27) баќылау-техникалыќ пункт салу;
      28) автомобильге май ќўю станцияларын салу;
      29) јскери ќалашыќтардыѕ аумаєында ќоса алєанда бір ауысымда 40 адамєа дейінгі монша-кір жуу комбинатын сапу;
      30) 250 тґсек/орынєа дейінгі госпитальдар салу;
      31)штаб салу;
      32) 600 тесек/орынєа дейінгі казармалар салу;
      33) оќу корпустарын салу;
      34) 150 отыратын орынєа дейін асханалар салу;
      35) трибуналары бар орындар салу;
      36) кедергілер жолаќтарын салу;
      37) ќарауыл їй-жайларын салу;
      38) јскери ќалашыќтардыѕ аумаєында кїніне 240 адамєа дейін ќызмет кґрсететін спорттыќ кешендер салу;
      39) јскери ќалашыќтардыѕ аумаєында спорттыќ алаѕшалар салу;
      40) май таратушы орны бар жанар-жаєармай материалдарын ќўю пункттерін салу;
      41) жекелеген радиолокациялыќ роталар кешендерін салу;
      42) авиацияны баєыттау пункттерін салу;
      43) авиатехника-пайдалану бґлімініѕ, оныѕ ішінде ќўтќару авиациясыныѕ єимараттарын салу;
      44) ангарлар, оныѕ ішінде ќўтќару авиациясыныѕ ангарларын салу;
      45) автомобиль парктерін салу;
      46) јуе-десанттыќ кешен салу;
      47) ґрт-техникалыќ зертханалар салу;
      48) медициналыќ жјне апаттыќ, медициналыќ-психологиялыќ сауыќтыру орталыќтарыныѕ єимараттарын салу;
      49) ґрт сґндіру жјне кјсіби авариялыќ ќўтќару ќызметтері мен ќўрылымдарыныѕ техникалары їшін ќалќалар салу;
      50) автоматтандырылєан пункттер (посттар, сел кґшкіні, су тасќыны жјне кар кґшкіні жаєдайын баќылау станцияларын) салу;
      51) жер сілкінісін болжамдау баќылау желілерін салу;
      52) јуе техникасы жјне тік ўшаќ алаѕы, оныѕ ішінде ќўтќару авиациясы їшін тўраќтар салу;
      53) Азаматтыќ ќорєаныстыѕ ќорєау ќўрылыстарын салу;
      54) Азаматтыќ ќорєаныстыѕ ќалалыќ жјне ќала сыртындаєы ќосалќы басќару пункттерін салу;
      55) ґрт сґндірушілерді, кјсіби авариялыќ ќўтќару ќызметтері мен ќўралымдарыныѕ ќўтќарушыларын даярлау жјне ќайта даярлау, біліктілігін арттыру їшін оќу-жаттыєу орталыќтарын, полигондар, кешендер салу;
      56) суда ќўтќару ќызметініѕ, кјсіби авариялыќ ќўтќару ќызметтері мен ќўралымдарыныѕ ќўтќару станцияларын, айлаќтарын, бекеттерін орналастыру їшін жеке тўрєан єимараттар (кешендер) салу;
      57) авиация, оныѕ ішінде ќўтќару авиациясы їшін рульдеу жолдарын салу.
      4. Автомобиль жолдарыныѕ ќолданыстаєы учаскелерін ќайта жаѕарту кґзделетін жобалар.
      5. Єимараттар мен ќўрылыстардыѕ сейсмикалылыєын кїшейту кґзделетін жобалар.
Каталог: sites -> default -> files -> users -> kanat-korda -> econom zandar
kanat-korda -> ДСҰ-ның Саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі комитеті 2013 жылдың 1-30 қыркүйек аралығында жариялаған хабарламалар тізімі
kanat-korda -> Енді аз уақыттан соң Ұлы Жеңіске 70 жыл толады. Ел басына күн туғанда етігімен қан кешіп, сол жеңісті әкелген абзал ағалардың саны күн сайын азайып барады
kanat-korda -> ДСҰ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар жөніндегі Комитетімен 2012 ж
kanat-korda -> Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаңбасын және олардың бейнелерін, сондай-аќ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Гимнінің мәтінін орналастыру ережесін бекіту туралы
kanat-korda -> ДСҰ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар жөніндегі Комитетімен 2014 ж
kanat-korda -> ДСҰ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар жөніндегі комитеті 2013 ж. 1 30 қараша аралығында жариялаған хабарламалар тізімі
kanat-korda -> ДСҰ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар жөніндегі комитетімен 2013 ж. 1 31 наурыз аралығында жарияланған хабарламалар тізімі
kanat-korda -> «Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 2014 жылдың 9 айында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті және оның алдын алу мақсатында атқарылған шаралар туралы
econom zandar -> Концессиялыќ жобаларды ўсыну, ќарау жјне іріктеу, концессионерді таѕдау жґніндегі конкурсты ґткізу, бюджеттен ќоса ќаржыландыру шартымен концессиялыќ жобаларєа


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет