Ван-дер-Ваальс кЇшініЈ теЈдеуіДата11.06.2016
өлшемі397.3 Kb.
#128158

@@@ љатты денелерніЈ механикалы› жЩне жылулы› ›асиеттері

$$$ 1 С

Ван-дер-Ваальс кЇшініЈ теЈдеуі:


A.

B.

C.

D.


E.

$$$ 2 А

Идеал газдар“а арнал“ан Менделеев-Клапейрон теЈдеуіне енгізілген тЇзету :


A. газдыЈ ішкі ›ысымын кйрсетеді.

B. газдыЈ толы› ›ысымын кйрсетеді.

C. газдыЈ кйлемін кйрсетеді.

D. молекулалардыЈ алатын кйлемін кйрсетеді.


E. бір молекуланыЈ ›ысымын кйрсетеді.

$$$ 3 В


Идеал газдар“а арнал“ан Менделеев-Клапейрон теЈдеуіне енгізілген тЇзету

A. газдыЈ толы› кйлемін кйрсетеді.

B. молекулалардыЈ алатын кйлемін кйрсетеді

C. толы› кйлемді кйрсетеді.

D. ішкі ›ысымды кйрсетеді.

E. ›ысым жЩне кйлемді кйрсетеді.

$$$ 4 А


Дисперсиялы› йзара Щсерлесу энергиясын аны›тайтын теЈдеу

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 5 D


Бір-бірінен ›ашы›ты›та орналас›ан иондардыЈ тартылыс энергиясы мына“ан теЈ, м±нда“ы - иондар заряды

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 6 А


Абсолют ›атты дене деп:

A. еш›андай кЇштіЈ Щсерінен деформацияланбайтын денені, я“ни ›оз“алыс кезінде кез-келген екі нЇктесініЈ ара ›ашы›ты“ы йзгермейтін денені айтады.

B. кЇштіЈ Щсерінен деформацияланатын денені айтады.

C.›оз“алыс кезінде ден бйлшектерініЈ ара ›ашы›ты“ы йзгеретін денені айтады.

D.созылмайтын денені айтады.

E. сы“ылмайтын денені айтады.

$$$ 7 D


љатты дененіЈ кеЈістікте ›оз“алуыныЈ ...

A. Їш еркіндік дЩрежесі бар

B. Їш айналмалы ›оз“алыстыЈ еркіндік дЩрежесі бар.

C. бес айналмалы ›оз“алыстыЈ еркіндік дЩрежесі бар

D. алты еркіндік дЩрежесі бар – Їш ілгерілемелі, Їш айналмалы ›оз“алыстыЈ еркіндік дЩрежелері

E. жеті айналмалы ›оз“алыстыЈ еркіндік дЩрежесі бар

$$$ 8 В


љатты дененіЈ кез-келген -нЇктесі Їшін НьютонныЈ II заЈын былай жазу“а болады

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 9 С


Т±тас дене Їшін НьютонныЈ ІІ заЈы мына тЇрде жазылады:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 10 Е


љатты дененіЈ ілгерілемелі коз“алыс теЈдеуі:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 11 А


Айналмалы ›оз“алыстыЈ негізгі теЈдеуі

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 12 С


Са›инаныЈ инерция моменті

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 13 Е


ДискініЈ йске ›атысты инерция моментін аны›тау“а болады:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 14 D


Айналыс йсі ортасы аркылы йтетеін темір йзектіЈ инерция моменті

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 15 D


љоз“алыс мйлшері векторыныЈ моменті деп

A. масса мен жылдамды›тыЈ кйбейтіндісі

B. кЇш пен жылдамды›тыЈ кйбейтіндісі

C. масса мен радиуыстыЈ кйбейтіндісі

D. айналыс йсінде жататын жЩне шамасы радиус-вектор мен ›оз“алыс мйлшері векторыныЈ геометриялы› кйбейтіндісіне теЈ болатын шаманы айтады.

E. айналыс йсінде жататын жЩне шамасы жылдамды› пен ›оз“алыс мйлшері векторыныЈ геометриялы› кйбейтіндісіне теЈ болатын шаманы айтады.

$$$ 16 С

љоз“алыс мйлшері моментініЈ модулі:

A.

B.

C.

D.


E.

$$$ 17 А


љоз“алыс мйлшері моментініЈ сакталу заЈы:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 18 D


Егер дене бір мезгілде ілгерілемелі жЩне айналмалы ›оз“алыс жасаса оныЈ толы› кинетикалы› энергиясы

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 19 А

Айналмалы ›оз“алыстыЈ кинетикалы› энергиясы


A.

B.

C.

D.


E.

$$$ 20 С


Деформация серпімді деп аталады,.

A. егер сырт›ы кЇштердіЈ Щсері то›та“аннан кейін дене йзініЈ ал“аш›ы формасы ›айтадан ие болса

B. егер сырт›ы кЇштердіЈ Щсері то›та“аннан кейін дене йзініЈ ал“аш›ы йлшеміне ›айтадан ие болса

C. егер сырт›ы кЇштердіЈ Щсері то›та“аннан кейін дене йзініЈ ал“аш›ы формасы мен йлшеміне ›айтадан ие болса

D. егер сырт›ы кЇштердіЈ Щсері то›та“аннан кейін дене йзініЈ ал“аш›ы формасы мен йлшеміне ›айтадан ие болмаса

E. егер сырт›ы кЇштердіЈ Щсері то›та“аннан кейін дене йзініЈ ал“аш›ы формасына ›айтадан ие болмаса


$$$ 21 А


Сырт›ы кЇштердіЈ Щсері то›та“аннан кейін са›талып ›ал“ан деформация ... деп аталады.

A. пластикалы›

B.›алды›

C. механикалы›

D. серпімсіз

E. серпімді

$$$ 22 Е


Бірлік кйлденеЈ ›има“а Щсер етуші кЇш.

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 23 А


СтерженніЈ салыстырмалы созылуы (сы“ылуы)

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 24 А


Салыстырмалы кйлденеЈ деформация

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 25 С


Гук заЈыныЈ теЈдеуі

A.

B.

C.

D.

E.


$$$ 26 D.

Ы“ысудыЈ салыстырмалы деформациясы мына теЈдеумен аны›талады:

A.

B.

C.

D.


E.

$$$ 27 А

Радиусы дйЈгелектіЈ шетіндегі нЇктеніЈ б±рылу б±рышыныЈ уа›ыт›а тЩуелділігі .®шінші секундтыЈ соЈында б±л нЇктеніЈ нормал Їдеуі 153 м/с2 . ДйЈгелектіЈ радиусын аны›тау керек.


A. 0,15 м

B. 0,5 м


C. 0,2 м

D. 10 м

E. 1,5 м

$$$ 27 С


Радиусы 20 см т±тас диск жанама 40 Н кЇштіЈ Щсерінен айналады. Сонымен ›оса о“ан 2 Нм Їйкеліс кЇшініЈ моменті Щсер етеді, б±рышты› Їдеуі 30 рад/с2. ДискініЈ массасын аны›тау керек.

A. 15 кг


B. 5 кг

C. 10 кг


D. 1 кг

E. 100 кг

$$$ 28 B


љоз“алмайтын осьтi айнала дене мына заЈ бойынша ›оз“алады.. уа›ыт кезiндегi нЇктенiЈ б±рышты› жылдамды“ын табу керек:

A.

B.

C.

D.

E.


$$$ 29 B


љоз“алмайтын осьтi айнала дене мына заЈ бойынша ›оз“алады.. уа›ыт кезiндегi нЇктенiЈ б±рышты› жылдамды“ын табу керек:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 30 C

љозалыс басталаннан кейін дйЈгелек біралыпты Їдемелі айнала бастап, йткенде б±рыштыжылдамды››а жетті. ДйЈгелектіЈ б±рышты› Їдеуін табу керек:

A.

B.

C.

D.

E.


$$$ 31 С

Айнымалы ›оз“алыста“ы дененіЈ лездiк Їдеуiн мына ›атынаспен есептеуге болады:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 32 С


љоз“алмайтын йстен айналатын абсолют ›атты дененiЈ барлы› нЇктелерi Їшiн бiрдей болатын кинематикалы› шамалар:

A. сызы›ты› жылдамды›

B. сызы›ты орын ауыттыру

С. б±рышты› жылдамды›

D. б±рышты› Їдеу

E. сызы›ты› Їдеу

$$$ 33 А

БірліктердіЈ халы›аралы› системасында“ы б±рышты› жылдамды›тыЈ бірлігі:

А.

B. рад


C.

D.

E. рад/с2

$$$ 34 B


Айналмалы ›оз“алыста“ы дененіЈ б±рылу б±рышы мына заЈмен йзгереді . Дене ›алай айналады?

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 35 B

Бекітілген осьтен айналып т±р“ан ›атты дененіЈ кез келген нЇктесініЈ б±рышты› жЩне сызы›ты› жылдамды›тары векторларыныЈ арасында“ы б±рыштыЈ шамасын кйрсет.

A. 0

B. 900C. 1800

D. 700

E. кез келген болуы мЇмкін
$$$ 36 В

Б±рышты› жылдамды› векторы мен б±рышты› Їдеу векторы арасында“ы б±рыш нольге теЈ бол“анда, ›оз“алмайтын ось бойында айналатын ›атты дененіЈ ›оз“алысы

A. бір›алыпты

B. Їдемелі

C. кемімелі

D. бір›алыпты Їдемелі

E. с±ра››а жауап беруге болмайды

$$$ 37 B


Мына ›оз“алыстардыЈ ›айсысында абсолют ›атты дененіЈ барлы› нЇктелері бірдей сызы›ты› жылдамды››а ие болады?

А.ілгерлемелі ›оз“алыста

В. Айналмалы ›оз“алыста

С. Кез келген кЇрделі ›оз“алыста

D. ілгерлемелі айналмалы ›оз“алыста

E. д±рыс жауап жо›

$$$ 38 B

Радиуcы -ге теЈ диск б±рышты› жылдамды›пен айналады. ДискініЈ шетінде орналас›ан нЇктеніЈ сызы›ты› жылдамды“ы ›алай йзгереді, егер оныЈ б±рышты› жылдамды“ын 4 есе арттырса›

A.8 есе артады
B. 4 есе артады
C. йзгермейді
D. 4 есе кемиді
E. 8 есе кемиді

$$$ 39 C


Б±рышты› жылдамды›тыЈ тйменде берілген йрнектерініЈ ›айсысы ›ате

A.

B.

C.

D.

E.д±рыс жауап жо›

$$$ 40 C

Айналмалы ›оз“алыс динамикасыныЈ негізгі заЈыныЈ математикалы› йрнегі A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 41 B

КЇшті 3 есе арттырып, кЇш иінін екі кемітcе, онда кЇш моменті:

A. 2 есе кемиді

B. 1, 5 есе артады

C. 1, 5 есе кемиді

D. д±рыс жауап жо›

E. 3 есе артады

$$$ 42 D

Тймендегі йрнектердіЈ ›айсысы импульстіЈ са›талу заЈын йрнектейді:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 43 A

ШеЈбер бойымен ›оз“алатын дененiЈ жылдамды“ы 2 есе артып, шеЈбердіЈ радиусы йзгермеген жа“дайда оныЈ центрге тарт›ыш ЇдеуініЈ йзгерісі:

A. 4 есе артады

B.2 есе артады

C. йзгермейдi

D. 2 есе кемидi

E. 4 есе кемидi

$$$ 44 A


Штейнер теоремасы...

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 45 В

Денелер жЇйесініЈ ауырлы› центрі ›оз“алысыныЈ теЈдеуі

А.

В

Т.

D.

Е. д±рыс жауап жо›

$$$ 46 D

Моменттер ережеcі:

А.

В.

С

D.

Е. д±рыс жауап жо›

$$$ 47 А

Егер кЇш деформация“а пропорционал болып жЩне 29,4 Н кЇштiЈ Щсерiнен серiппе 1 тм-ге сы“ылады десек, онда серiппенiніЈ 20 см-ге созыл“анда істейтін ж±мысы:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 48 C


Бір шетi ар›ылы йтетiн жЩне ±зынды“ына перпендикуляр йсь бойымен айналатын массасы жЩне ±зынды“ы йзектiЈ инерция моментiн есептейтін формула:

A.

B.

C.

D.

E. бас›а формула

$$$ 49 C

Инерция моментi -ге теЈ маховик т±ра›ты б±рышты› жылдамды›пен айналады. Маховиктi ішiнде то›тататын М тежеуші моменттi табу керек. Маховикті бiр ›алыпты диск деп аламыз.

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 50 A


Массасы дискiнiЈ шетіне т±ра›ты жанама кЇш тЇсiрiлген. КЇштiЈ Щсерінен бастап йткеннен кейiнгi дискiнiЈ кинетикалы› энергиясы:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 51 A

Айналу йсiне ›атытты кЇш моменті т±ра›ты болмаса, дененi айналдыр“анда сырт›ы кЇштер жасайтын ж±мысты есептеу Їшін ›олданылатын ›атынас:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 52 D


›ашы›та т±р“ан йске ›атысты массасы материялы› нЇктенiЈ инерция моментi:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 53 C

йске ›атысты сырт›ы кЇштер моментi нольге теЈ болса, оcы йске ›атысты дененiЈ импульс моментi (›оз“алыс мйлшерi) йзгередi:

A. артады

B. кемидi

C. т±ра›ты болып ›алады

D. 2 есе артады

E. 4 есе артады

$$$ 54 D


Радиусы , массасы болатын ЖердіЈ айналу осiне ›атысты инерция моментiн табу керек:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 55 A

Цилиндр осiне ›атысты радиусы R жЩне массасы m бiркелкi дйЈгелек цилиндрдiЈ инерция моментi:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 56 Е


Сиымдылы“ы 10 л ыдыстыЈ ішінде 360 г су буы бар. ОныЈ температурасы 470 К. Су буыныЈ ішкі ›ысымын аны›тау керек.

A. Па

B. Па

C. Па

D. Па

E. Па

$$$ 57 С


Ван-дер-Ваальс теЈдеуіндегі т±ра›тылар берілген. Аргон Їшін критикалы› температураны аны›тау керек. , , .

A. 25 К


B. 112 К

C. 151 К


D. 512 К

E. 185 К

$$$ 58 А


Ван-дер-Ваальс теЈдеуіндегі т±ра›тылар берілген. Аргон Їшін критикалы› ›ысымды аны›тау керек. , , .

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 59 D

Сиымдылы“ы 25 л ыдыста 40 моль оттегі 300 К температурада т±р. Газды реал деп, ›ысымын аны›тау керек.

A.


B.

C.

D.

E.

$$$ 60 А


МолекулалардыЈ меншікті кйлемін аны›тайтын теЈдеу

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 61 Е


Еркіндік дЩреже саны дегеніміз -

A. жылдамды›тардыЈ остердегі проекциялары.

B. декартты› координаталар саны

C. ол Їш санымен аны›талатын шама

D. импульс проекцияларымен сипатталатын тЩуелсіз координаталар саны.

E. ол жЇйеніЈ кеЈістіктегі кЇйін сипаттайтын тЩуелсіз координаталар саны.

$$$ 62 D


Ы“ыс›ан атомныЈ толы› энергия

A.


B.

C.

D.

E.

$$$ 63 С


Бір моль ›атты дененіЈ ішкі энергиясы:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 64 А


љатты дененіЈ мольдік жылу сиымдылы“ы

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 65 Е


љарапайым ›атты денелердіЈ мольдік жылу сиымдылы“ы

A. температура“а байланысты.

B. ішкі энергия“а байланысты.

C. ›ысым“а байланысты.

D. барлы› параметрлерге байланысты.

E. температура“а байланысты емес.


$$$ 66 D

Жылулы› ›оз“алыс ›андай температурада то›тайды:

A.273К

B.–2000 СC.00 С

D.0 К


E.– 270 С

$$$ 67 B


МолекуланыЈ ілгерлемелі ›оз“алысыныЈ еркіндік дєрежесініЈ саны :

А. 5


В. 3

Т. 6


D. 7

Е. 2


$$$ 68 B

Бір атомды молекуланыЈ еркіндік дєрежесініЈ саны :

А. 5

В. 3


Т. 6

D. 7


Е. 2

$$$ 69 Е


Меншікті жылу сиымдылы› дегеніміз

A. заттыЈ кез келген массасыныЈ температурасын 1К кйтеруге ›ажетті жылу мйлшері.

B. Температураны 1К кйтеруге ›ажетті жылу мйлшері.

C. ЗаттыЈ ішкі жнергиясын кйтеруге ›ажетті жылу мйлшері.


D. заттыЈ ›ысымын арттыру“а ›ажетті жвылу мйлшері

E. заттыЈ бірлік массасыныЈ температурасын 1К кйтеруге ›ажетті жылу мйлшері.

$$$ 70 D

ЖЇйеніЈ бір еркіндік дЩрежесіне сЩйкес келетін орташа энергия шамасы:


A.

B.

C.

D.


E.

$$$ 71 А


Бір атомды газдыЈ ішкі энергиясы (температура т±ра›ты)

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 72 Е


Бір ось бойымен айналатын молекуланыЈ кинетикалы› энергиясы

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 73 А


1 кмоль екі атомды газдыЈ ішкі энергиясы

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 74 С


1 кмоль екі атомды газдыЈ т±ра›ты кйлемдегі жылу сиымдылы“ы

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 75 Е


Салыстырмалы ±зарудыЈ температура“а тЩуелділік теЈдеуі

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 76 Е


Дюлонг-Пти заЈы:

A. барлы› ›арапайым химиялы› денелердіЈ мольдік жылу сиымдылы›тары -ге теЈ болады.

B. барлы› ›арапайым химиялы› денелердіЈ мольдік жылу сиымдылы›тары -ге теЈ болады

C. барлы› ›арапайым химиялы› денелердіЈ мольдік жылу сиымдылы›тары ЩртЇрлі болады

D. барлы› ›арапайым химиялы› денелердіЈ мольдік жылу сиымдылы›тары -ге теЈ болады

E. барлы› ›арапайым химиялы› денелердіЈ мольдік жылу сиымдылы›тары бірдей жЩне -ге теЈ болады

$$$ 77 D


АтомдардыЈ абсолют нйл температурада тепе-теЈдік ›алыптыЈ маЈында“ы потенциалы› энергиялары ... теЈ болады.

A. бірге


B Їшке

C.минус бірге

D. нйлге

E. беске

$$$ 78 А

КйлденеЈ ›имасыныЈ ауданы 8мм2 мыс йткізгіш керуші кЇштіЈ Щсерінен оны 30К ›ыздыр“ан кездегі ±зару“а теЈ шама“а созылды. Мыс Їшін Юнг модулі жЩне сызы›ты› ±л“аю коэффициенті . Шсер етуші кЇшті аны›тау керек.


A. 481 Н

B. 581 Н


C.381 Н

D. 118 Н

E. 241 Н

$$$ 79 Е


°зынды“ы 40 см, ішкі диаметрі 8 мм резеЈке шнур 8 см ±зарды. Пуассон коэффициентін 0,5 деп алып, созыл“ан шнурдыЈ ішкі диаметрін аны›тау керек.

A. 2,4 мм

B. 1,2 мм

C. 4 мм


D. 5,1 мм

E. 7,2 мм

$$$ 80 D


Пружинаны 15 см сы“у“а ›ажетті ж±мысты аны›тау керек. Пружина деформация“а пропорционал 20 Н кЇштіЈ Щсерінен 1 см сы“ылатын болса.

A. 15,5 Дж

B. 4 Дж

C. 12,5 ДжD. 22,5 Дж

E. 25,2 Дж

$$$ 81 А


Массалары 15 т екі вагон бір-біріне ›арама-›арсы 3 м/с жылдамды›пен ›оз“алып, со›ты“ысады. Вагондар буферлерініЈ пружиналарыныЈ сы“ылуын аны›тау керек, егер 50 кН кЇштіЈ Щсерінен пружина сы“ылатыны белгілі болса.

A. 11,3 см

B. 1,2см

C. 1,5 см

D. 2,5 см

E. 11,8 см

$$$ 82 А


Алюминий стерженніЈ салыстырмалы ±заруын аны›тау керек. Оны созу“а 6,9 Дж ж±мыс ж±мсалды. СтерженніЈ диаметрі 1 м, кйлденеЈ ›имасыныЈ ауданы 1мм2, Юнг модулі

A. 0,014


B. 0,14

C. 1,4


D. 1,544

E. 1,47

$$$ 83 С


Дюлонг-Пти заЈын ›олдана отырып натрийдіЈ меншікті жылу сиымдылы“ын аны›таЈдар.

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 84 Е


Дюлонг-Пти заЈын ›олдана отырып алюминийдіЈ меншікті жылу сиымдылы“ын аны›таЈдар.

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 85 В

Дюлонг-Пти заЈын ›олдана отырып, темірдіЈ меншікті жылу сиымдылы“ыныЈ алтынныЈ жылу сиымдылы“ынан неше есе кйп екендігін аны›таЈдар.


A. 2,5

B. 3,52


C. 4,5

D. 5

E. 7

$$$ 86 А


Массасы 10 г металл шарикті 20-дан 500С-“а дейін ›ыздыру Їшін 62,8 Дж жылу мйлшері ж±мсалды. Дюлонг-Пти заЈын ›олдана отырып шариктіЈ материалын аны›таЈдар.

А. 0,119 кг/моль, ›ор“асын

B. 0,25 кг/моль, кЇміс

C. 1,25 кг/моль, мыс

D. 2,5 кг/моль, алюминий

E. 5 кг/моль, мырыш

$$$ 87 C


®йдіЈ ›абыр“асыныЈ сырт›ы бетініЈ температурасы t1=-20єC ал ішкі бетініЈ температурасы t2=20єC. љабыр“аныЈ ›алынды“ы 40 см. љабыр“аныЈ Щрбір 1 м2 бетінен 1 са“аттыЈ ішінде 110 ккал жылу йтеді деп алып, оныЈ жылу йткізгіштік коэффициентін табу керек.

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 88 A


КйлденеЈ ›имасыныЈ ауданы S=10 см2 болат стерженьді t1=0єC-ден t2=30єC-ге дейін ›ыздыр“анда ±л“аюына мЇмкіндік бермеу Їшін, оныЈ ±штарына тЇсірілетін кЇштер ›андай болу керек?

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 89 D


Радиусы 1 мм болат сым“а жЇк ілінген. Осы жЇк Щсерінен сым, оны 20єC ›ыздыр“анда“ыдай ›осымша ±зынды› алады. ЖЇктіЈ шамасын табу керек.

A. 1490 H

B. 14.5 H

C. 1480 H

D. 149H

E. 249 H

$$$ 90 A


Кез келген температурада болат стерженьніЈ ±зынды“ынан 5 см ±зын болу Їшін болат жЩне мыс стерженьдерініЈ 0єC-де ±зынды›тары ›андай болу керек?

A. l02=11 см, l01=16 см

B. l02=110 см, l01=160 см

C. l02=21 см, l01=126 см

D. l02=118 см, l01=168 см

E. l02=211 см, l01=216 см


$$$ 91 D


Вертикаль ›алпында ілгенде йзініЈ меншікті салма“ыныЈ Щсерінен Їзіліп кететін мыс сымыныЈ ±зынды“ын табу керек.

A. 180 м


B. 290м

C. 29м


D. 2900 м

E. 380 м

$$$ 92 С


ТеЈіздіЈ тереЈдігін йлшеу Їшін параходтан болат ар›анмен гир тЇсірілген. Ар›анныЈ салма“ына ›ара“анда гирдіЈ салма“ын есепке алмай, осы тЩсілмен еЈ тереЈдікті ›алай йлшеуге болатынды“ын табу керек. ТеЈіз суыныЈ ты“ызды“ын 1г/см3-ге теЈ деп аламыз.

A. 119 км

B. 24 км

C. 11,9 км

D. 189 км

E. 89 км

$$$ 93 В


Кейбір металды 0-ден 500єC-ге дейін ›ыздыр“анда, оныЈ ты“ызды“ы 1,027 есе кемиді. Осы металл Їшін жылулы› сызы›ты› ±л“аю коэффициентін табу керек. Оны берілген температура интервалында т±ра›ты деп аламыз.

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 94 Е


Радиусы R=0, 2 м біртекті дикскініЈ ›±рсауына F=98, 1 Н т±ра›ты жанама кЇш тЇсірілген. Дискі айнал“ан уа›ытта о“ан Їйкеліс кЇшініЈ моменті МЇйк=0,5 кгГм Щсер етеді. Дискі ε=100 рад/сек2 т±ра›ты б±рышты› жылдамды›пен айналады деп есептеп, дискініЈ Р салма“ын табу керек.

A. 720 Н


B. 120Н

C. 240 Н


D. 145 Н

E. 72 Н

$$$ 95 А


Инерция моменті -ге теЈ маховик ω=31,4 рад/сек т±ра›ты б±рышты› жылдамды›пен айналады. Маховикті t=20 с ішінде то›тататын М тежеуіш моментті табу керек. (F=4 Н)

A. 4Н


B. 40 Н

C. 14 Н


D. 24 Н

E. 144 Н


$$$ 1 A

Кез-келген атомдар мен молекулалардыЈ арасында пайда болатын кЇштердіЈ еЈ жалпылама тЇрі мына теЈдеумен аны›талады:

А.

B.

C.

D.

E.

$$$ 2 C


БйлшектердіЈ дисперсиялы› йзара Щсерлесу энергиясын аны›тайтын теЈдеу:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 3 D

МолекулалардыЈ толы“ымен ба“ытталып орналасуы болатын тймен температураларда йзара Щсерлесу энергиясы мына ›атынаспен аны›талады:A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 4 С


Жо“ары температураларда“ы дипольдік молекулалардыЈ йзара Щсерлесулері Кеезом теЈдеуімен аны›талады:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 5 Е

Бірінші жЩне екінші молекулалардыЈ дипольдері арасында пайда бол“ан йзара тартылыс энергиясы Дебай кйрсеткендей температура“а байланысты болмайды жЩне мына ›атынаспен аны›талады:A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 6 А


Диполь дегеніміз:

A. зарядтарыныЈ шамасы бірдей, таЈбалары ›арама-›арсы екі йзара йте жа›ын орналас›ан нЇктелік зарядтардан т±ратын жЇйе.

B. зарядтарыныЈ шамасы ЩртЇрлі, таЈбалары ›арама-›арсы екі йзара йте жа›ын орналас›ан нЇктелік зарядтардан т±ратын жЇйе.

C. зарядтарыныЈ шамасы бірдей, таЈбалары бірдей екі йзара йте жа›ын орналас›ан нЇктелік зарядтардан т±ратын жЇйе.

D. зарядтарыныЈ шамасы бірдей, таЈбалары ›арама-›арсы екі йзара алыс орналас›ан нЇктелік зарядтардан т±ратын жЇйе.

E. ол екіден арты› зарядтардан т±ратын жЇйе

$$$ 7 Е

Бір-бірінен ›ашы›ты›та орналас›ан иондардыЈ тартылыс энергиясы мына“ан теЈ:


A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 8 А


Борн жЩне бас›а зерттеушілер тебіліс энергиясын келесі ›атынаспен йрнектеді:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 9 С

бол“анда Щрбір электронныЈ бйгде атомда орташа ал“анда жылда ... рет болатынын кйрсетті.

A. 3


B. 2

C. 1


D. 10

E. 100


$$$ 10
Каталог: ebook
ebook -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
ebook -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
ebook -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
ebook -> Тарих кафедрасы
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
ebook -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Әдебиеттер тізімі: Негізгі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет