1. Атауы: «Темір жол тұйығын жалға алу»жүктеу 55.7 Kb.
Дата23.02.2016
өлшемі55.7 Kb.
«Интергаз Орталық Азия» АҚ «Атырау» ЖӨБ мына тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу бойынша тендер өткізетіні туралы хабарлайды:

1. Атауы: «Темір жол тұйығын жалға алу»

Жеткізіліп берілетін көлемі – 6000 тонна.

Жеткізіп беру мерзімі:келісім-шартқа қол қойған күннен бастап, 31.12.2010 ж. дейін.

Өнім жеткізіліп берілетін жер: Атырау облысы Мақат кенті.

2. Атауы: «Кеңсе күтімі»

Жұмыстар орындалатын жер және көлемі: «Атырау» АГҚБ.

Жалпы көлемі:1 қызмет.

Қызметтерді/жұмыстарды көрсету мерзімдері:келісім-шартқа қол қойған күннен бастап, 31.12.2010 ж. дейін.

3. Атауы: «Гаражды жалға алу»

Жұмыстар орындалатын жер және көлемі: «Атырау» АГҚБ.

Жалпы көлемі:700 м2.

Қызметтерді/жұмыстарды көрсету мерзімдері: келісім-шартқа қол қойған күннен бастап, 31.12.2010 ж. дейін

4. Атауы: «Дератизация,жұқпасыздандыру,бұқырлау».

Жұмыстар орындалатын жер және көлемі:«Атырау» АГҚБ-нда жұмыстар орындалсын.

Жалпы көлемі:21636 м2.

Қызметтерді көрсету мерзімдері:келісім-шартқа қол қойған күннен бастап, 31.12.2010 ж. дейін

5. Атауы: «Жатақханалар үшін материалдар»

Жеткізіліп берілетін көлемі –м/жинақ/қос/байлам/дана 4010/36/290/2070/11182/. Жеткізіп берудің жалпы мерзімі:келісім-шартқа қол қойған күннен бастап, 31.12.2010 ж. дейін

Өнім жеткізіліп берілетін жер: «Атырау» АГҚБ.

6. Атауы: «Асханалар үшін материалдар»

Жеткізіліп берілетін көлемі-дана/кг/жинақ/м/жиынтық/қос/байлам/. 4320/10/100/ 1850/98/304/78.

Жеткізіп берудің жалпы мерзімі: келісім-шартқа қол қойған күннен бастап, 31.12.2010 ж. дейін.

Өнім жеткізіліп берілетін жер: «Атырау» АГҚБ.

7. Атауы: «Азық-түлік өнімдері»

Жеткізіліп берілетін көлемі – кг/л/байлам/дана.21802/1068/360/5800.

Жеткізіп беру мерзімі: жыл бойына.

Өнім жеткізіліп берілетін жер: «Атырау» АГҚБ.

8. Атауы: «Дератизация,жұқпасыздандыру,бұқырлау».

Жұмыстар орындалатын жер және көлемі:«Атырау» АГҚБ-нда жұмыстар орындалсын.

Жалпы көлемі:6804 м2.

Қызметтерді көрсету мерзімдері: келісім-шартқа қол қойған күннен бастап, 31.12.2010 ж. дейін

Сатылып алынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің толық көлемі, саны мен егжей-тегжей тізімдемесі тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Ашық тендерге «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы және акцияларының елу және одан астам пайызы (қатысу үлестері) тікелей және жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ тиесілі, меншік құқындағы немесе сенімгерлік басқарудағы ұйымдардың Сатып алынатын тауарлар,жұмыстар және қызметтер ережелерінің 22 тармағында көрсетілген біліктілік талаптарға сай келетін барлық әлеуетті өнім берушілері қатыстырылады.
Тендерлік құжаттама пакеті 2010 жылғы «_18_» қантар күні Атырау қаласының уақыты бойынша сағат _____11__ 00 минутты қоса есептеген мерзім ішінде, Атырау қ., З. Ғұмаров к-сі, 94 үй, 918 кабинетте, күн сайын, демалыс және мереке күндерінен басқа күндері, сағат 9:00-ден бастап 12:00-ге дейін немесе «www.intergas.kz» веб-сайтынан алуға болады. Әлеуетті өнім берушінің өкілінде тендерлік құжаттаманың көшірмесін алу үшін, сондай-ақ тендерлік құжаттама салынған конверттерді ашқан кезде қатысу үшін берілетін сенімхат болуы тиіс. Тендерлік құжаттама ақысыз беріледі.

Әлеуетті өнім берушілер тендерге қатысу туралы тендерлік өтінімдерін конвертке салып, «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Атырау» АГҚБ-на Атырау қ., З. Ғұмаров к-сі, 94 үй, №312 кабинет мекен-жайы бойынша тапсырады.

Тендерлік құжаттамаларды тапсыру мерзімінің соңғы күні: 2010 жылғы «19» қантар күні. Атырау қаласының уақыты бойынша сағат __9__ 00 минут.

Тендерлік құжаттама салынған конверттер Атырау қ., Ғұмаров к-сі, 94 үй, 2 қабаттағы, селекторлық кеңестер залында 19 қаңтар күні 2010 ж.Атырау қаласының уақыты бойынша сағат 11:00-де ашылады.

Әлеуетті өнім берушілер, бұқаралық ақпарат құралдары және олардың өкілдері тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде қатысуына болады. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінде тендерлік комиссияның отырысына қатысуға рұқсат беретін сенімхат болуы тиіс.

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефондар арқылы алуға болады: 8 (7122) 58-60-60, (ішкі – 383, 518), факс: (7122) 58-60-66.

АО "Интергаз Центральная Азия" УМГ «Атырау» объявляет о проведении  тендеров по закупкам  следующих  товаров, работ и услуг:

1.Наименование: «Аренда железнодорожного тупика»

Объем поставки: – 6000 тонн

Срок поставки: Начало с момента подписания договора, до 31.12.2010.г.

Место поставки: Атырауская область, пос.Макат.

2. Наименование: «Содержание офиса».

Место и объем выполнения работ: УМГ «Атырау».

Общий объем- 1 услуга.

Сроки оказания услуг/работ - Начало с момента подписания договора, до 31.12.2010.г.

3.Наименование: «Аренда гаража».

Место и объем выполнения работ: г. Атырау. Общий объем-700 м2.

Сроки оказания услуг/работ: Начало с момента подписания договора, до 31.12.2010.г.

4. Наименование: «Дератизация, дезинфекция, дезинсекция».

Место и объем выполнения работ: Выполнить работы в УМГ «Атырау»:

Общий объем- 21636 м2.

Сроки оказания услуг: с даты подписания договора и до 31.12.2010г

5. Наименование: «Материалы для общежитий» .

Объем поставки: – м/набор/пара/пачка/шт 4010/36/290/270/11182/.

Общий срок поставки: с даты подписания договора и до 31.12.2010г

Место поставки: УМГ «Атырау».

6. Наименование: «Материалы для столовых» .

Объем поставки: – шт/кг/комплект/м/набор/пара/пачка/. 4320/10/100/1850/98/304/78

Общий срок поставки: с даты подписания договора и до 31.12.2010г

Место поставки: УМГ «Атырау».

7. Наименование: «Продукты питания»

Объем поставки: – кг/л/пачка/шт. 21802/1068/360/5800

Общий срок поставки: в течение года.

Место поставки: УМГ «Атырау».

8. Наименование: «Дератизация,дезинфекция,дезинсекция».

Место и объем выполнения работ: Выполнить работы в УМГ «Атырау»:

Общий объем- 6804 м2.

Сроки оказания услуг: с даты подписания договора и до 31.12.2010г

Полный перечень закупаемых  товаров, работ и услуг,  их  количество  и  подробная  спецификация  указаны  в тендерной документации.

К  участию в открытом тендере  допускаются  все потенциальные поставщики,  отвечающие квалификационным требованиям, указанным в пункте 22 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления.

Пакет тендерной документации можно получить до 11 часов 00 минут времени г. Атырау «18» января 2010 года включительно, на веб-сайте «www.intergas.kz», либо по адресу г. Атырау ул.З.Гумарова,94 каб.918 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9 до 12:00 часов времени г.Атырау. Необходимо наличие у представителя потенциального поставщика доверенностии на получение копии тендерной документации, а также на присутствие при вскрытии конвертов с тендерными заявками. Тендерная документация предоставляется бесплатно.

Тендерные заявки на участие  в открытом тендере,  запечатанные  в  конверты, представляются потенциальными поставщиками в УМГ «Атырау» АО "Интергаз Центральная Азия" по адресу: г. Атырау ул.З.Гумарова,94 каб.312.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 9 часов 00 минут времени г. Атырау «19» января 2010 года.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11 часов 00 минут года времени г. Атырау, 19 января 2010 года по следующему адресу: г. Атырау, ул.З.Гумарова,94 зал селекторных совещаний 2 этаж.

Потенциальные поставщики, средства массовой информации и их представители могут присутствовать  при  вскрытии  конвертов  с  тендерными заявками. Представители средства массовой информации должны иметь при себе доверенность на присутствие заседания тендерной комиссии.Дополнительную информацию и  справки можно  получить  по  телефону: 8 (7122)  58 60 60 (вн. 383, 518), факс 8 (7122) 58 60 66.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет