«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит комитеті туралы ереже I. Жалпы ережелержүктеу 78.66 Kb.
Дата09.06.2016
өлшемі78.66 Kb.


Қысқа нұсқасы

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит комитеті туралы

ЕРЕЖЕ

I. Жалпы ережелер

1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит комитеті туралы осы ереже (бұдан әрі- Ереже) Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит туралы комитетінің мәртебесін, құзыретін, құрамын, жұмыс тәртібі мен функциясын, оның отрысытарын шақыру және өткізу, шешімдерін рәсемдеу процедурасын, сондай-ақ Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің құқықтары мен жауапкершіліктерін айқындайды.


2. Ережеде қолданылатын түсініктер мен атаулар:

Заң – «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;

Қор туралы заң – «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;

Қор – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғам

Қоғам – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ;

Аудит жөніндегі комитет – Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті;

Ереже – Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ереже;

Қоғам басшылары – Қоғамның басшысы және атқарушы органы мүшелері.

3. Ереже Қоғамның ішкі құжаты болып табылады және Заңға, Қоғамның Жарғысына және Корпоративтік басқару кодексіне және өзге де ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген.

4. Аудит жөніндегі комитет Қоғамның Директорлар кеңесінің консультациялық-кеңестік органы болып табылады және Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын немесе Директорлар кеңесімен Қоғамның атқарушы органы қызметін бақылау және Директорлар кеңесіне және Қоғамның атқарушы органына қажетті ұсынымдарды әзірлеу тәртібінде зерделенетін мәселелерді тереңдірек пысықтау үшін құрылады.


 1. Аудит жөніндегі комитет Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді, Қоғамның Директорлар кеңесімен және осы Ережемен оған берілген өкілеттіктер шеңберінде әрекет етеді.

Өз қызметінде Аудит жөніндегі комитет Қазақстан Республикасының Заңын, Қоғамның Жарғысын, Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдерін, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережесін және Қоғамның Директорлар кеңесінің басқа да шешімдерін басшылыққа алады.

II. Аудит жөніндегі комитеттің құзыреті


 1. Аудит жөніндегі комитет Қоғам акционері (-лері) мүддесінде әрекет етеді және оның жұмысы Қоғам Директорлары кеңесіне:

1) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне (соның ішінде қаржылық есептіліктің толықтығы мен растылығына) тиімді бақылау жүйесін орнату;

2) тәуекелдерді ішкі бақылау жүйесінің сенімділігі мен тиімділігіне, сондай-ақ корпоративтік бақылау аясындағы құжаттардың орындалуына бақылау;

3) сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігіне, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының орындалуын қамтамасыз ету процесіне бақылау;


 1. Осы Ереженің талаптарына сәйкес басқа да мәселелер жөніндегі ұсынымдарды пысықтау жолымен әрекет көрсетуге бағытталған.III. Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің құқықтары


8. Аудит жөніндегі комитетінің мүшесі белгіленген тәртіпте:

 1. Қоғамның лауазымды тұлғаларынан және қызметкерлерінен Қоғамға қатысты кез келген ақпаратты (құжаттарды, материалды), егер де аталған ақпарат Аудит жөніндегі комитет мүшесіне оған функцияларын жүзеге асыру үшін қажет болған жағдайда, сұрауға және алуға;

 2. Қоғам басшылары өкілдерінің қатысуынсыз сыртқы және ішкі аудиторлармен кездесу өткізуге;

 3. осы Ережемен айқындалғандай, Аудит жөніндегі комитеттің қарауындағы мәселелер бойынша кез келген тергеуді бастауға немесе жүргізуге;

 4. Аудит жөніндегі комитеті отырыстарының хаттамаларымен және шешімдерімен, аудиторлық тұжырымдамаларымен танысуға;

 5. Аудит жөніндегі комитеті отырысының хаттамасына күн тәртібі мәселелері бойынша және қабылданып жатқан шешімдер бойынша өзінің ерекше пікірін енгізуді талап етуге;

 6. Аудит жөніндегі комитеттің отырысын шақыруды талап етуге;

 7. Аудит жөніндегі комитеті отырысының күн тәртібіне мәселелерді енгізуге;

 8. Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарымен көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.


V. Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы


 1. Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы мына функцияларды жүзеге асырады:

1) Аудит жөніндегі комитеттің жұмысын ұйымдастырады;

2) Аудит жөніндегі комитеттің отырысын шақырады және оларға төрағалық етеді;

3) отырыстарда хаттаманы жүргізуді ұйымдастырады;

4) Аудит жөніндегі комитеттің отырыстарын өткізу нысанын айқындайды. 1. Төраға болмаған жағдайда, оның функцияларын, Аудит жөніндегі комитеттің шешімі бойынша Аудит жөніндегі комитеті мүшесінің біреуі жүзеге асырады.


VI. Аудит жөніндегі комитеттің жұмыс тәртібі


 1. Аудит жөніндегі комитет тоқсанда бір реттен кем емес көзбе-көз отырыстарын және кезектен тыс отырыстарын қажеттілігіне қарай өткізіп тұрады.

 2. Аудит жөніндегі комитет отырысты өткізу нысанын, қаралатын мәселелердің маңыздылығына сүйеніп, таңдайды. Аудит жөніндегі комитет жыл сайын Аудит жөніндегі комитеттің жұмыс жоспарын құрастырады, оны Аудит жөніндегі комитет бекітеді.

Аудит жөніндегі комитеттің отырысы оның Төрағасының бастамасы бойынша немесе:

1) Аудит жөніндегі комитеттің кез келген мүшесінің;

2) акционердің;

3) Ішкі аудит қызметінің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

Аудит жөніндегі комитеттің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаппен, Қоғамның Директорлар кеңесіне жүгінуіне құқылы, ол Аудит жөніндегі комитеттің отырысын шақыруға міндетті.

Аудит жөніндегі комитеттің отырысы, көрсетілген талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақырып, өткізіледі. 1. Шешімдер Аудит жөніндегі комитеттің отырыста қатысқан мүшелерінің көпшілік қарапайым дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде шешуші дауыс қықығы Аудит жөніндегі комитеттің төрағасында болады.

VII. Аудит жөніндегі комитеттің функциялары

 1. Аудит жөніндегі комитет, белгіленген тәртіпте, мына бойынша функцияларды атқарады:

1) қаржылық есептілік жөніндегі мәселелер бойынша;


а) Қоғам басшыларымен және сыртқы аудитормен қаржылық есептілікті, сондай-ақ қаржылық есептіліктің қолданылған қағидаттарының, қаржылық есептіліктегі елеулі бағалау көрсеткіштердің, есептіліктің елеулі түзетулерінің негізділігі мен жарамдылығын талқалайды;

б) Қоғам басшыларымен, сыртқы және ішкі аудиторлармен Қоғамның Есептік саясатында ұсынылып (болады деп) отырған өзгерістерді және осы өзгерістер есептіліктің мазмұнында қалай байқалатынын талқылайды.

в) сыртқы аудитор мен Қоғам басшылары арасындағы Қоғамның қаржылық есептілігіне қатысты кез келген елеулі келіспеушілікті қарастырады;

2) ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша:


а) сыртқы және ішкі аудиторлардың ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесінің жағдайы туралы есепті талдайды;

б) Қоғамның ішкі бақылау құралдарының және тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін талдайды, сондай-ақ осы және бай байланысты мәселелер бойынша ұсыныстарды береді;

в) Қоғамның сыртқы және ішкі аудиторлары ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесіне қатысты берген ұсынымдарының орындалуына бақылауды жүзеге асырады;

г) Қоғам басшыларымен елеулі тәуекелдер мен ішкі бақылау проблемаларын және Қоғамның тәуекелдерді басқаруда және ішкі бақылауда тиісті жоспарларды қарау үшін үнемі кездесулерді өткізеді;

е) Қоғаммен ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру бойынша әзірленген іс-шаралардың орындалу қорытындысы мен сапасын (түзету қадамдарын) талдайды.

3) Сыртқы аудит мәселелері бойынша:


а) Қоғамның сыртқы аудитін тағайындау және ауыстыру жөніндегі мәселелерді зерттейді және аталған мәселе бойынша ұсынымдарды дайындайды;

б) сыртқы аудитордан Қоғамға сыртқы аудитор көрсететін (көрсетуге жоспарлап отырған) барлық ілеспе қызметтер тізімін алуды қамтамасыз етеді және оны сыртқы аудитормен талқылайды. Ілеспе қызметтер сыртқы аудитордың тәуелсіздігімен қаншалықты үйлесімді екенін бағалайды. Қоғамның Директорлар кеңесіне сыртқы аудитордың тәуелсіздігін қамтамасыз ететін шараларды қабылдауға ұсыным етеді;

в) сыртқы аудитордан ілеспе қызметтерді алуды алдын ала мақұлдайды;

г) сыртқы аудитормен Қоғамның жылдық қаржылық есептілікті жүргізуге арналған шарт (келісімшарт) жобасының елеулі ережелерін алдын ала мақұлдайды;


4) ішкі аудит мәселелер бойынша:


а) ішкі аудит қызметінің әрекетіне жетекшілік етеді;

б) Директорлар кеңесіне ішкі аудит қызметінің сандық құрамы, ішкі аудит қызметінің өкілеттік мерзімі, оның басшысы мен персоналын тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімнен ерте тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі туралы ұсыныстар енгізеді;

в) Директорлар кеңесіне ішкі аудит қызметінің персоналына еңбекақы төлеу және сыйақы беру мөлшерлері мен шарттары, ішкі аудит персоналына қойылатын біліктілік талаптары туралы ұсыныстар енгізеді;

е) Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарының, оларда Директорлар кеңесі мен Ішкі аудит комитеті жоқ болған жағдайда, ішкі аудит саясаты мен процедураларын алдын ала мақұлдайды;

и) ішкі аудит қызметіне қойылған мақсатттарды тиімді орындауға кедергі ететін бар шектеулер мәселесін қарайды және осындай шектеулерді жоюға жағдай жасайды;

м) ішкі аудит қызметімен, қажет болған жағдайларда, мүдделі мәселелерге тәуелсіз тексерулерді (бағалауды) жүргізуді бастайды;


5) заңнаманы сақтау мәселелері бойынша:


а) Қоғаммен заңнаманың орындалуын қамтамасыз етуге тартылған, Қоғамның ішкі процедураларының тиімділігін бағалайды;

6) қызметі туралы есептілік:


б) Директорлар кеңесінің есебіне енгізу үшін және оны есеп бергенде Қоғамның Жалғыз акционері алдында ашу үшін Аудит жөніндегі комитеттің жұмысы қорытындысы туралы ақпаратты дайындайды;

7) Басқа міндеттемелер:


а) қажет болғанға қарай, Директорлар кеңесіне арнайы тергеулерді (тексерулерді) жүргізу жөніндегі ұсынымдарды, соның ішінде тәуелсіз консультанттарды (сарапшыларды) тарту арқылы да әзірлейді;

в) Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша Комитет құзыретіне жататын басқа да міндеттемелерді орындайды.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет