Бизнестіѕ јлеуметтік жауапкершілігі жґніндегі "Парыз" конкурсы туралыжүктеу 100.38 Kb.
Дата22.02.2016
өлшемі100.38 Kb.
Бизнестіѕ јлеуметтік жауапкершілігі жґніндегі "Парыз" конкурсы туралы

Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2008 жылєы 23 ќаѕтардаєы N 523 Жарлыєы


Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2008 ж., N 3, 36-ќўжат; "Егемен Ќазаќстан" 2008 жылєы 26 ќаѕтар, N 26 (24998)


      Ќазаќстанныѕ жеке кјсіпкерлік субъектілерініѕ корпоративтік јлеуметтік жауапкершілік принциптерін ќалыптастыру мен ілгерлету жјне оларды осы саладаєы еѕ їздік тјрбиені енгізуге ынталандыру маќсатында ќаулы етемін:
      1. 2008 жылдан бастап жыл сайын бизнестіѕ јлеуметтік жауапкершілігі жґніндегі "Парыз" конкурсын белгіленсін.
      2. Бизнестіѕ јлеуметтік жауапкершілігі жґніндегі "Парыз" конкурсыныѕ лауреаттары атаќтарын беру жґніндегі комиссия ќўрылсын.
      3. Ќоса беріліп отырєан:
      1) Бизнестіѕ јлеуметтік жауапкершілігі жґніндегі "Парыз" конкурсын ґткізудіѕ ережелері ;
      2) Бизнестіѕ јлеуметтік жауапкершілігі жґніндегі "Парыз" конкурсыныѕ лауреаттары атаќтарын беру жґніндегі комиссия туралы ереже бекітілсін.
      4. Осы Жарлыќтыѕ орындалуын баќылау Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ Јкімшілігіне жїктелсін.
      5. Осы Жарлыќ ресми жарияланєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ


      Президенті

Ќазаќстан Республикасы  


Президентініѕ      
2008 жылєы 23 ќаѕтардаєы
N 523 Жарлыєымен    
бекітілген       

Бизнестіѕ јлеуметтік жауапкершілігі жґніндегі
"Парыз" конкурсын ґткізудіѕ ережелері

1. Жалпы ережелер

      1. Бизнестіѕ јлеуметтік жауапкершілігі жґніндегі "Парыз" конкурсы (бўдан јрі - конкурс) халыќтыѕ јл-ауќатын одан јрі жаќсарту їшін жеке кјсіпкерлік субъектілерініѕ ќоєам алдындаєы ґзініѕ корпоративтік јлеуметтік жауапкершілігін ќалыптастыруєа жјне арттыруєа баєытталєан.


      Конкурсты ґткізудіѕ маќсаттары:
      1) жеке кјсіпкерлік субъектілерін ґз ќызметкерлері їшін, сол секілді тўтас алєанда ќоєам їшін де јлеуметтік мјселелерді шешуге ынталандыру;
      2) осы саладаєы ќолда бар оѕ тјжірибені кґрсету жјне кеѕінен тарату.
      Жеке кјсіпкерлік субъектілері (бўдан јрі - їміткерлер) ќатыса алатын конкурс Ќазаќстан Республикасыныѕ бїкіл аумаєында ґткізіледі.
      Ескерту. 1-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Президентініѕ 2010.07.16 N 1029 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 4-т. ќараѕыз) Жарлыєымен.

      2. Конкурстыѕ жеѕімпаздарын айќындау жґніндегі комиссияныѕ (бўдан јрі – Комиссия) шешімі негізінде лауреаттар атаќтары жыл сайын мынадай:


      1) шаєын жјне орта кјсіпкерлік субъектісі;
      2) ірі кјсіпкерлік субъектісі санаттары бойынша беріледі.
      Ескерту. 2-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Президентініѕ 2011.07.22  N 123 Жарлыєымен.

      3. Їміткерлер тўтас алєанда ќоєамныѕ жјне соныѕ ішінде жеке кјсіпкерлік субъектісі ќызметкерлерініѕ јл-ауќатын жаќсартуєа баєытталєан, ґздерініѕ корпоративтік јлеуметтік жауапкершілігін растайтын јлеуметтік баєдарламаларын ўсынуєа тиіс.


      Баєдарламалар мен олардыѕ жобаларына їміткерлер дербес жјне/немесе азаматтыќ ќоєам институттарымен жјне жергілікті атќарушы органдармен јріптестікте жїзеге асыратын жјне јлеуметтік салада оѕ ґзгерістерге ќол жеткізуге баєытталєан іс-шаралар кіреді.
      Јлеуметтік жауапкершілік бјсекеге ќабілеттілікті арттыруєа тиіс.

2. Бизнестіѕ јлеуметтік жауапкершілігі
жґніндегі "Парыз" конкурсын ґткізудіѕ тјртібі

      4. Ќазаќстан Республикасы Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрлігі, Ќазаќстан Республикасы Ќоршаєан ортаны ќорєау министрлігі, "Атамекен" одаєы" Ќазаќстан ўлттыќ экономикалыќ палатасы мен Ќазаќстан Республикасыныѕ Кјсіподаќтар федерациясы - конкурстыѕ ўйымдастырушылары (бўдан јрі - ўйымдастырушылар) болып табылады.


      Ескерту. 4-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Президентініѕ 2010.07.16 1029 (2011.01.01 бастап ќолданысќа енгізіледі) Жарлыєымен.

      5. Конкурстыѕ лауреаты атаєына їміткерлер материалдарды осы ережелерге сјйкес рјсімдейді жјне ўйымдастырушыларєа ўсынады.

      6. Їміткерлерге ќойылатын талаптар:
      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында јлеуметтік жјне ќайырымдылыќ ќызметті жїзеге асыру;
      2) јлеуметтік жјне ќайырымдылыќ ќызмет саяси, кјсіподаќ жјне діни ўйымдарды ќолдауєа баєытталмауєа тиіс.

      7. Ўйымдастырушылар:


      1) барлыќ їміткерлер їшін теѕ шарттарды;
      2) коммерциялыќ ќўпияны білдіретін аќпараттыѕ ќўпиялылыєын;
      3) оларды ресми тїрде жариялайтын кїннен бўрын конкурстыѕ нјтижелері туралы мјліметтердіѕ жария етілмеуін ќамтамасыз етеді.

      8. Конкурсты ґткізу мерзімдері:


      ќаѕтар - конкурстыѕ басталуы туралы хабарлау;
      жыл сайын 1 желтоќсанєа дейін - ґтінімдер ќабылдау.
      желтоќсан - ќорытындылар шыєару, жеѕімпаздарды марапаттау.

      9. Материалдар ќарау їшін конкурс ўйымдастырушыларына ќаєаз жјне электронды жеткізгіштерде ўсынылады.

      10. Конкурсќа ќатысу їшін їміткерлер конкурсты ўйымдастырушыларєа материалдарды бір данада ўсынады, оларда:
      1) осы ережелерге ќосымшаєа сјйкес толтырылєан ґтінім;
      2) їміткердіѕ ґз ќызметініѕ деѕгейін ґзін-ґзі баєалауын жјне корпоративтік јлеуметтік жауапкершілігі бойынша наќты нјтижелерін білдіретін есебі болады;
      Їміткердіѕ есебінде:
      заѕды тўлєаныѕ немесе жеке тўлєаныѕ тарихы;
      ўйымдыќ ќўрылымы; ґзге де ќосымша аќпарат;
      3) есепке ќосымша (ўжымдыќ шарттыѕ кґшірмесі жјне ґзге де ќўжаттар);
      4) Ќазаќстан Республикасы Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрлігі белгілеген жјне оныѕ интернет-ресурсында орналастырылєан нысанда толтырылєан сауалнама болуы тиіс.
      Ескерту. 10-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Президентініѕ 2010.07.16 N 1029 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 4-т. ќараѕыз) Жарлыєымен.

      11. Їміткердіѕ мїмкіндіктері мен ќызмет нјтижелерін сипаттайтын ґлшемдерді конкурсты ўйымдастырушылар айќындайды.

      12. Ўйымдастырушылар їміткерлердіѕ материалдарын Комиссияныѕ ќарауына ўсынады.

      13. Комиссия ўсынылєан материалдардыѕ негізінде жеѕімпаздарды аныќтайды жјне мынадай номинациялар бойынша конкурстыѕ лауреаттары атаќтарын беру туралы шешім ќабылдайды:


      1) "Їздік јлеуметтік жауапты кјсіпорын".
      Бўл номинацияда ґз персоналын ќолдауєа баєытталєан јлеуметтік баєдарламаларды (еѕбекаќыны жјне јлеуметтік тґлемдерді тґлеуді, еѕбекті ќорєауды, кадрларды кјсіби даярлау мен ќайта даярлау жїйесін ўйымдастыру жјне таєы басќалар) іске асыратын їміткерлердіѕ ќызметі ќаралады;
      2) "Жылдыѕ їздік јлеуметтік жобасы".
      Бўл номинацияда тўтас алєанда ќоєамныѕ жјне атап айтќанда ґз ўйымы ќызметкерлерініѕ јл-ауќатын жаќсартуєа баєытталєан јлеуметтік баєдарламаларды іске асыратын їміткерлердіѕ ќызметі ќаралады;
      3) "Їздік ўжымдыќ шарт".
      Бўл номинацияда Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында кґзделген, ќызметкерлердіѕ еѕбек жјне јлеуметтік ќўќыќтарын едјуір жаќсартатын жјне ныєайтатын ўжымдыќ шарттар ќаралады.
      4) "Экологияєа ќосќан їлесі їшін".
      Бўл номинацияда ќоршаєан орта жаєдайын жаќсартуєа баєытталєан табиєатты ќорєау (экологиялыќ) баєдарламаларын іске асыруда ерекше кґзге тїскен їміткерлердіѕ ќызметі ќаралады.
      Ескерту. 13-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Президентініѕ 2010.07.16 N 1029 (2011.01.01 бастап ќолданысќа енгізіледі Жарлыєымен.

      13-1. Гран-при - конкурстыѕ жоєары наградасы жўмыста жјне корпоративтік јлеуметтік жјне экологиялыќ жауапкершілік ќаєидаттарын іске асыруда анаєўрлым жоєары нјтижелерге ќол жеткізген їміткерге беріледі.


      Ескерту. Ереже 13-1-тармаќпен толыќтырылды - ЌР Президентініѕ 2010.07.16 N 1029 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 4-т. ќараѕыз) Жарлыєымен.

      14. Конкурс лауреаттарына тиісті диплом, эмблема жјне айрыќшалыќ белгісі (мїсінше) беріледі.

      15. Конкурс лауреаттарын марапаттау рјсімі жыл сайын, салтанатты жаєдайда ґткізіледі.

      16. Лауреаттар тізімі бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында жарияланады.

      17. Конкурс лауреаттары бўл атаќ берілгеннен кейін екі жыл бойы эмблеманы жарнамалыќ маќсаттарда пайдалану ќўќыєын иеленеді. Белгілі бір номинация бойынша конкурс лауреаты атаєын алєаннан кейін екі жыл ішінде оны алуєа ќайталап ўсынуєа жол берілмейді.

      Ќазаќстан Республикасы


Президентініѕ    
2008 жылєы 23 ќаѕтардаєы
N 523 Жарлыєымен  
бекітілген     

Бизнестіѕ јлеуметтік 


жауапкершілігі жґніндегі
"Парыз" конкурсын ґткізу
ережелеріне     
ЌОСЫМША      

      Ескерту. Ќосымша жаѕа редакцияда - ЌР Президентініѕ 2010.07.16  N 1029(ќолданысќа енгізілу тјртібін 4-т. ќараѕыз) Жарлыєымен.Бизнестіѕ јлеуметтік жауапкершілігі жґніндегі
«Парыз» конкурсына ќатысушыныѕ
ґтінімі
Тіркеу нґмірі ____________

1. Заѕды (жеке) тўлєаныѕ атауы ______________________________________


Тіркеу орны бойынша мекенжайы _______________________________________
Орналасу орны бойынша мекенжайы _____________________________________
2. Ўйымныѕ басшысы __________________________________________________
                              (тегі, аты, јкесініѕ аты)
3. Байланыс телефондары (телефондары, электрондыќ пошта мекенжайы
жјне факс нґмірі) ___________________________________________________
4. Ќўжаттар ўсынылєан номинация (астын сызыѕыз):
   Жылдыѕ їздік јлеуметтік жобасы;
   Їздік јлеуметтік жауапты кјсіпорын;
   Їздік ўжымдыќ шарт;
   Экологияєа ќосќан їлесі їшін.
5. Ірі, орта, шаєын кјсіпкерлік субъектісі (астын сызыѕыз)
6. Сала _______________________________________________________
7. Ќызметкерлерініѕ саны ______________________________________
8. Заѕды (жеке) тўлєаныѕ ќызметі туралы ќысќаша сипаттама (немен
   айналысады) ______________________________________________________
9. Заѕды (жеке) тўлєаныѕ алєан наградалары __________________________
10. Ґтінімге сауалнама тіркелген жјне ќосымша _______ параќта
11. Ўсынєан материалдар мен кґрсеткіштер дўрыс

      Ќолы


      Мґрі
      Кїні

Ќазаќстан Республикасы  


Президентініѕ      
2008 жылєы 23 ќаѕтардаєы
N 523 Жарлыєымен    
бекітілген       

Бизнестіѕ јлеуметтік жауапкершілігі жґніндегі
"Парыз" конкурсыныѕ лауреаттары атаќтарын беру
жґніндегі комиссия туралы ереже

1. Жалпы ережелер

      1. Бизнестіѕ јлеуметтік жауапкершілігі жґніндегі "Парыз" конкурсыныѕ лауреаттары атаќтарын беру жґніндегі комиссия (бўдан јрі - Комиссия) орталыќ мемлекеттік органдардыѕ, ќызметкерлердіѕ республикалыќ бірлестіктерініѕ жјне жўмыс берушілердіѕ республикалыќ бірлестіктерініѕ басшылары ќатарынан ќўрылады.


      Комиссияныѕ лауазымдыќ ќўрамын Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті бекітеді.
      Ескерту. 1-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Президентініѕ 2011.07.22  N 123 Жарлыєымен.

      2. Комиссия ґз ќызметінде Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕдарын, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ актілерін жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, сондай-аќ осы Ережені басшылыќќа алады.2. Комиссияныѕ міндеттері мен ќўќыќтары

      3. Комиссияныѕ міндеттері:


      1) бизнестіѕ јлеуметтік жауапкершілігі жґніндегі "Парыз" конкурсыныѕ лауреаты атаєына їміткерлердіѕ (бўдан јрі - їміткерлер) материалдарын ќарау;
      2) їміткерлерді баєалауды жїргізу жјне іріктеу;
      3) конкурстыѕ жеѕімпаздарын (бўдан јрі - конкурс лауреаттары) аныќтау болып табылады.

      4. Комиссияныѕ:


      1) мемлекеттік органдармен жјне ґзге де ўйымдармен, сондай-аќ ќоєамдыќ бірлестіктермен ґзара іс-ќимыл жасауєа;
      2) Комиссия міндеттерін іске асыруєа ќажетті ќосымша материалдарды конкурсты ўйымдастырушылардан сўратуєа жјне алуєа ќўќыєы;
      3) Комиссияєа жїктелген міндеттерді жїзеге асыруєа ќажетті ґзге де ќўќыќтары бар.

3. Комиссияныѕ ќызметін ўйымдастыру

      5. Комиссия ќўрамына:


      1) Комиссияныѕ тґраєасы;
      2) Комиссия тґраєасыныѕ орынбасары;
      3) Комиссияныѕ хатшысы;
      4) Комиссияныѕ мїшелері кіреді.

      6. Комиссияныѕ тґраєасы оныѕ ќызметіне басшылыќ жасайды, отырыстарда тґраєалыќ етеді, оныѕ жўмысын жоспарлайды, оныѕ шешімдерініѕ іске асырылуына жалпы баќылауды жїзеге асырады. Комиссия тґраєасы болмаєан кезде оныѕ функцияларын орынбасары атќарады. Конкурста кґзделген эмблеманы, диплом мен айрыќшалыќ белгісін (мїсінше) Комиссияныѕ тґраєасы бекітеді.

      7. Комиссияныѕ хатшысы жўмыс органы дайындаєан ќўжаттар мен материалдарды Комиссия мїшелерініѕ ќарауына ўсынады.

      8. Ќазаќстан Республикасы Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрлігі Комиссияныѕ жўмыс органы болып табылады.


      Комиссияныѕ жўмыс органына мынадай функциялар:
      1) конкурстар ґткізудіѕ мерзімдері мен шарттары туралы бўќаралыќ аќпарат ќўралдары мен конкурсты ўйымдастырушылардыѕ веб-сайттары арќылы хабардар ету;
      2) конкурсќа ќатысу їшін їміткерлерден келіп тїскен материалдарды ќабылдау жјне алдын ала ќарау;
      3) Комиссия отырыстарын дайындау жјне ўйымдастыру;
      4) конкурс лауреаттарын марапаттау рјсімін ўйымдастыру;
      5) конкурс лауреаттарыныѕ тјжірибесін таратуєа жјрдемдесу жїктеледі.

      9. Комиссия конкурсты ўйымдастыру жјне ґткізу жґніндегі тиісті жылєа арналєан іс-шаралар жоспарын жыл сайын айќындайды жјне бекітеді.

      10. Комиссияныѕ отырыстары ќажеттілігіне ќарай, біраќ жарты жылда кемінд е бір рет ґткізіледі. Комиссия мїшелері жалпы саныныѕ кемінде їштен екісі ќатысќан кезде оныѕ отырысы заѕды деп есептеледі.

      11. Лауреаттар атаќтарын беру туралы шешімді Комиссия ашыќ дауыс беру арќылы ќабылдайды жјне ол їшін Комиссия мїшелерініѕ жалпы саныныѕ кґпшілігі дауыс берсе, ќабылданды деп есептеледі. Дауыстар теѕ болєан жаєдайда тґраєа дауыс берген шешім ќабылданды деп есептеледі. Шешім отырыс хаттамасымен ресімделеді жјне оєан ќатысып отырєан Комиссия мїшелерініѕ барлыєы ќол ќояды.


      Комиссияныѕ шешімі бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында жарияланады.

      12. Конкурс материалдарында ќамтылєан жјне баєалау барысында алынєан аќпарат ќўпия болып табылады јрі оларды їміткерді баєалаудан басќа, ґзге маќсаттарєа оныѕ жазбаша келісімінсіз пайдалануєа болмайды.

      13. Комиссияныѕ ќызметін тоќтату туралы шешімді Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті ќабылдайды.

      Ќазаќстан Республикасы


Президентініѕ    
2008 жылєы 23 ќаѕтардаєы
N 523 Жарлыєымен  
БЕКІТІЛГЕН     

      Бизнестіѕ јлеуметтік жауапкершілігі жґніндегі «Парыз»


  конкурсыныѕ лауреаттары атаќтарын беру жґніндегі комиссияныѕ
                      лауазымдыќ ќўрамы

      Ескерту. Ќўрам жаѕа редакцияда - ЌР Президентініѕ 2011.07.22   N 123 Жарлыєымен, ґзгеріс енгізілді - ЌР Президентініѕ 2012.03.13 N 284 Жарлыєымен.

Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті          – тґраєа
Јкімшілігініѕ Басшысы

Ќазаќстан Республикасыныѕ Еѕбек жјне          – тґраєаныѕ орынбасары


халыќты јлеуметтік ќорєау министрі

Ќазаќстан Республикасы Еѕбек жјне халыќты     – комиссия хатшысы


јлеуметтік ќорєау министрлігі Еѕбек жјне
јлеуметтік јріптестік департаментініѕ
директоры

Комиссия мїшелері:

Ќазаќстан Республикасыныѕ Ауыл шаруашылыєы министрі

Ќазаќстан Республикасыныѕ Индустрия жјне жаѕа технологиялар министрі

Ќазаќстан Республикасыныѕ Кґлік жјне коммуникация министрі

Ќазаќстан Республикасыныѕ Ќоршаєан ортаны ќорєау министрі

Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет жјне аќпарат министрі

Ќазаќстан Республикасыныѕ Мўнай жјне газ министрі

Ќазаќстан Республикасы Парламенті Сенатыныѕ Јлеуметтік-мјдени даму комитетініѕ тґраєасы (келісім бойынша)

Ќазаќстан Республикасы Парламенті Мјжілісініѕ Јлеуметтік-мјдени даму комитетініѕ тґраєасы (келісім бойынша)

«Атамекен» одаєы» ўлттыќ экономикалыќ палатасыныѕ тґраєасы (келісім бойынша)

Ќазаќстан Республикасы Кјсіподаќтар федерациясыныѕ тґраєасы (келісім бойынша)

Ќазаќстан кјсіпкерлері форумыныѕ президенті (келісім бойынша)Ќазаќстанныѕ тауар ґндірушілері мен экспорттаушылары одаєыныѕ президенті (келісім бойынша)


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет