Диплом жұмысының тақырыбы Ғылыми жетекшісі (Ф. А. Т. атағы, ғылыми дәрежесі, жұмыс орны) Пікір сарапшысыбет3/3
Дата04.03.2016
өлшемі0.5 Mb.
түріДиплом
1   2   3

Ожикенов К.А.

т.ғ.к., «Робототехника және автоматиканың техникалық бөлшектері» Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУ

Разработка программного обеспечения для оптимизации расположении ветроэнергетических установок карусельного типа

Development of software for optimization of an arrangement of wind power turbines of carousel type

65


Маханова Асель Асхановна

Пропеллерлік жел қондырғыларының орналасуын оптимизациялаудың бағдарламалық қамтамасын жасау

Тулепбергенов А.К. ф.-м.ғ.к., доцент

Ундирбаев М. С.

т.ғ.к., ҚазҰАУ

Разработка программного обеспечения для оптимизации расположении пропеллерных ветроустановок

Development of software for optimization of an arrangement of propeller wind turbines

66

Құралов Ерлан Ақылбекұлы

Жоғары өнімді жүйелерде Chemical Workbench-те С2Н2-О2 қоспасының жану процесін моделдеу

Заурбеков Н. ф.-м.ғ.д., профессор

Тасболатов Е. Б. ф.-м.ғ.к., доцент,

Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУМоделирование процессов горения смеси С2Н2-О2 на Сhemical Workbench в высокопроизводительных системах

Modeling processes of combustion of mixture C2H2-O2 on the Сhemical Workbench in high-performance systems

67

Мереева Зере Әбілқазықызы

Жоғары өнімді жүйелерде Chemical Workbench-те СН4-О2 қоспасының жану процесін моделдеу

Заурбеков Н. ф.-м.ғ. д., профессор

Тасболатов Е. Б. ф.-м.ғ.к., доцент,

Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУМоделирование процессов горения смеси СН4-О2 на Сhemical Workbench в высокопроизводительных системах

Modeling processes of combustion of mixture CH4-O2 on the Сhemical Workbench in high-performance systems

68

Бейсенбекова Гульназ Жанибековна

Жоғары өнімді жүйелерде Chemical Workbench-те С2Н2 қоспасының жану процесін моделдеу

Заурбеков Н. ф.-м.ғ. д., профессор

Тасболатов Е. Б. ф.-м.ғ.к., доцент,

Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУМоделирование процессов горения смеси С2Н2-воздух на Сhemical Workbench в высокопроизводительных системах

Modeling processes of combustion of mixture C2H2-air on the Сhemical Workbench in high-performance systems

69

Ниязбаев Алмас Амангелдіұлы

Жоғары өнімді жүйелерде Chemical Workbench-те С2Н6 қоспасының жану процесін моделдеу

Заурбеков Н. ф.-м.ғ. д., профессор

Тасболатов Е. Б. ф.-м.ғ.к., доцент,

Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУМоделирование процессов горения смеси С2Н6-воздух на Сhemical Workbench в высокопроизводительных системах

Modeling processes of combustion of mixture C2H6-air on the Сhemical Workbench in high-performance systems

70

Айтмұқаш Данияр Болатұлы

Жоғары өнімді жүйелерде Chemical Workbench-те С3Н8-О2 қоспасының жану процесін моделдеу

Заурбеков Н. ф.-м.ғ. д., профессор

Тасболатов Е. Б. ф.-м.ғ.к., доцент,

Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУМоделирование процессов горения смеси С3Н8-О2 на Сhemical Workbench в высокопроизводительных системах

Modeling processes of combustion of mixture C3H8-O2 on the Сhemical Workbench in high-performance systems

71

Жұмашева Айнұр Ардаққызы

Мекемелердің WCDMA корпоративтік VPN желісіне қосылысы

Жунусов К.Х.

ф.-м.ғ.к., доцентКасымов А.О.

т.ғ.к., доцент,

Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУ


Подключение предприятий WCDMA в корпоративную сеть VPN

Connecting WCDMA enterprises into the corporate network VPN

72

Муратбек Қорлан Айболқызы


WiMax технологияларын пайдалану арқылы ақпараттарды тарату желісін құру

Жунусов К.Х.

ф.-м.ғ.к., доцентКасымов А.О.

т.ғ.к., доцент,

Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУ


Построение сети для передачи данных с использованием WiMax

Building a network for transmitting data using WiMax

73

Жанымханқызы Динара

MPLS технологиясының базасында виртуалды жеке желілерді құру

Жунусов К.Х.

ф.-м.ғ.к., доцентКасымов А.О.

т.ғ.к., доцент,

Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУ


Создание виртуальных частных сетей связи на базе технологии MPLS

Creation of virtual private networks on the base of MPLS technology

5В070400- Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама

Орыс бөлімі

1

Жүрекбаев Дархан Серікұлы

«Градирня» бағдарламалық кешені үшін деректер қорын құру

Макашев Е.П.

ф.-м.ғ. к., доцентАсилбеков Б.К. PhD, "Суперкомпьютерлі технология және бағдарламалық қамтама" ғылыми-зерттеу зертханасының меңгерушісі, АҚ ҚБТУ

Разработка базы данных для программного комплекса «Градирня»

Database development for «Cooler (Градирня)» software package

2

Султанбаев Марат Есболатұлы

Градирня құрылғысының жұмысын есептейтін компьютерлік бағдарлама құру

Макашев Е.П.

ф.-м.ғ. к., доцентАсилбеков Б.К. PhD, "Суперкомпьютерлі технология және бағдарламалық қамтама" ғылыми-зерттеу зертханасының меңгерушісі, АҚ ҚБТУ

Разработка компьютерной программы расчета работы установки градирни

Computer program development for the calculation of cooler installation operation

3

Махмутов Мади Уланұлы

«Градирня» құрылғысын есептейтін компьютерлік бағдарламаның нәтижесін визуализациялау

Макашев Е.П.

ф.-м.ғ. к., доцентАсилбеков Б.К. PhD, "Суперкомпьютерлі технология және бағдарламалық қамтама" ғылыми-зерттеу зертханасының меңгерушісі, АҚ ҚБТУ

Визуализация результатов расчета компьютерной программы установки градирни

Visualization of calculation results of computer program of cooler installation

4

Бежімбай Жәнібек Дәлелханұлы

«Градирня» бағдарламалық кешенін құру

Макашев Е.П.

ф.-м.ғ. к., доцентАсилбеков Б.К. PhD, "Суперкомпьютерлі технология және бағдарламалық қамтама" ғылыми-зерттеу зертханасының меңгерушісі, АҚ ҚБТУ

Разработка программного комплекса «Градирня»

«Градирня» software package development

5

Айтуварова Жулдуз Рысбаевна

Информатика курсындағы оқушылардың өзіндік жұмыстары үшін электронды білім беру контентін құру

Рахимжанова Л.Б. к.п.н., доцент

Стамгазиева Ж.К. ф.-м.ғ.к., доцент Абай атындағы ҚазҰПУ

Разработка электронного образовательного контента для самостоятельной работы учащихся по курсу информатики

Development of electronic educational content for independent work of students in Computer science course

6

Жусупова Адель Муратовна


АТ – технология заманауи оқытушының жеке тиімділік құралы

Рахимжанова Л. Б. п.ғ. к., доцент

Стамгазиева Ж.К. ф.-м.ғ.к., доцент Абай атындағы ҚазҰПУ

IT-технологии как инструмент личной эффективности современного преподавателя

IT-technology as a tool of personal effectiveness of the modern teacher

7

Бексултанова Айжан Сериккызы


Электронды білім беру ресурстарын құруда есепке алуды автоматтандыру

Рахимжанова Л. Б. п.ғ. к., доцент

Стамгазиева Ж.К. ф.-м.ғ.к., доцент Абай атындағы ҚазҰПУ

Автоматизация учета работ по созданию электронных образовательных ресурсов

Automation of accounting works on creation of electronic educational resources

8

Абдужалилов Серик Сеитмажитович


«Кәсіптік мақсат үшін ақпараттық технологиялар» курсына интерактивті сайт құру

Рахимжанова Л. Б. п.ғ. к., доцент

Стамгазиева Ж.К. ф.-м.ғ.к., доцент Абай атындағы ҚазҰПУ

Разработка интерактивно го сайта по курсу «Информационные технологии для профессиональных целей»

Development of an interactive site in courses «Information technologies for the professional purposes»

9

Туктибаев Жанибек Халикулулы

Дыбысты ақпараттың ағу арнасын табуға қажет өрісті детектордың электрлік сұлбасын жасау

Джурунтаев Д.

ф.-м.ғ. д., профессорАйтчанов Б. Х. т.ғ.д., профессор «Ақпараттық технология» кафедрасы

Қ.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУРазработка электрической схемы детектора поля для обнаружения канала утечки акустической информации

Development of electric field detector circuit for detecting the leakage channel acoustic information

10

Салиева Маира Рахимкызы


ЭЕМ элементтерінің сұлбаларын талдауды автоматтандыруға қажет алгоритмді жасау

Джурунтаев Д.

ф.-м.ғ. д., профессорАйтчанов Б. Х. т.ғ.д., профессор «Ақпараттық технология» кафедрасы

Қ.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУРазработка алгоритма автоматического анализа схем элементов ЭВМ

Developing an algorithm of automatic circuit analysis computer elements

11

Ақтанбаев Данияр Мұратұлы

Дыбысты ақпараттың радио арна арқылы ағуынан қорғайтын ОК негізіндегі құрылғының электрлік сұлбасын жасау

Джурунтаев Д.

ф.-м.ғ.д., профессорАйтчанов Б. Х. т.ғ.д., профессор «Ақпараттық технология» кафедрасы

Қ.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУРазработка электрической схемы устройства на ОУ для защиты акустической информации от утечки по радиоканалу

Development of electric chart of device on ОУ for protecting of acoustic information from a loss on a radio channel

12

Байменов Жасулан Нурланович


Дыбысты ақпараттың телефон арнасы арқылы ағуынан қорғайтын құрылғы

Джурунтаев Д.

ф.-м.ғ. д., профессорАйтчанов Б. Х. т.ғ.д., профессор «Ақпараттық технология» кафедрасы

Қ.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУУстройство для защиты акустической информации от утечки по телефонному каналу связи

Device for protecting of acoustic information from a loss on a telephone communication channel

13

Омархан Әділетхан Ғалымханұлы

Интегралдық сұлбаларды талдау әдісінің тиімділігін (эффектілігін) арттыру

Джурунтаев Д.

ф.-м.ғ.д., профессорАйтчанов Б. Х. т.ғ. д., профессор

Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУПовышение эффективности метода анализа интегральных схем

Increase of efficiency of method of analysis of the integrated circuits

14

Бимуханов Айдос Айдарович


Сұлбатехникалық талдауды автоматтандыру үшін сұлбалардың математикалық модельдерін құрастыруға қажет алгоритмді жасау

Джурунтаев Д.

ф.-м.ғ.д., профессорАйтчанов Б. Х. т.ғ. д., профессор

Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУРазработка алгоритма формирования математических моделей схем для автоматизированного схемотехнического анализа

Development of algorithm of formation of mathematical models of schemes for the automated circuitry analysis

15

Ермеккызы Асель

«Банктік жұмыскердің автоматтандыру» клиент-серверлік қосымшаны құру

Шмыгалева Т.А.

т.ғ.д.,профессорСатимова Е. Г. ф.-м.ғ.к., доцент, АУЭиС

Разработка клиент-серверного приложения «Автоматизация работы сотрудника банка»

Development of the client-server application “Automation of work of a bank employee”

16

Абдуалиева Дана Ануарқызы

Кеңсе жиһазын сату бөлімі жетекшісінің деректеме базасын жобалау және іске асыру

Шмыгалева Т.А.

т.ғ.д.,профессорСатимова Е. Г. ф.-м.ғ.к., доцент, АУЭиС

Проектирование и реализация базы данных для руководителя отдела продаж офисной мебели

Design and implementation of a database for the manager of the department of office furniture sales

17

Дадашев-Юсупов Джахангир Исмаилович

Автоинспекция қызметкерлері үшін деректер қорын құру және жобалау

Шмыгалева Т.А.

т.ғ.д.,профессорСатимова Е. Г. ф.-м.ғ.к., доцент, АУЭиС

Проектирование и реализация базы данных для сотрудников автоинспекции

Design and implementation of a database for employees of traffic police

18

Шорабек Дастан Үсенұлы

Жеке меншік өндірісті басқарудың автоматтандырылған жүйелерін құру

Шмыгалева Т.А.

т.ғ.д.,профессорСатимова Е. Г. ф.-м.ғ.к., доцент, АУЭиС

Разработка автоматизированной системы управления частным предприятием

Development of an automated control system of private enterprise

19

Кабыкенова Меруерт

Алматовна“Жылжымайтын мүлікті жалдау мен сату” туралы бағдарламалық қамтудын зерттеуі

Шмыгалева Т.А.

т.ғ.д.,профессорСатимова Е. Г. ф.-м.ғ.к., доцент, АУЭиС

Разработка программного комплекса «Продажа и аренда недвижимости»

Development “Rent and sale of property” software

20

Ихсанов Серикбол Сагинович

Әртүрлі мемлекеттік құрылымдар- дағы мониторингты автоматтандыру үшiн бағдарламалық қамтуды құру

Шмыгалева Т.А.

т.ғ.д.,профессорСатимова Е. Г. ф.-м.ғ.к., доцент, АУЭиС

Разработка программного обеспечения для автоматизации мониторинга в различных государственных структурах

 Development of software to automate the monitoring of various state structures

21

Тілеуова Раушан Талғатқызы

Физикалық есептердің тәжірибелік деректерін өңдеу және нәтижелерін визуализациялау үшін есептегіш кластерлер ресурсын қолдану

Пыркова А.Ю.

ф.-м.ғ. к., доцентАтымтаева Л.Б

ф.-м.ғ.д., профессор компьютерлі инженерия кафедра меңгерушісі, ҚБТУИспользование ресурсов вычислительных кластеров для обработки экспериментальных данных и визуализации результатов физических задач

Using resources of computing clusters for processing of experimental data and visualization of results of physical problems

22

Баскаков Кирилл Владимирович

Есептегіш кластерлер мен желілер үшін параллельді алгоритмдерді зерттеу және құру

Пыркова А.Ю.

ф.-м.ғ.к., доцентАтымтаева Л.Б

ф.-м.ғ.д., профессор компьютерлі инженерия кафедра меңгерушісі, ҚБТУРазработка и исследование параллельных алгоритмов для вычислительных кластеров и сетей

Development and research of parallel algorithms for computing clusters and networks

23

Мирсодиков Равшанджон Рауфджонович

Желі трафигін қорғау және филтрлеу жүйесін жобалау

Пыркова А.Ю.

ф.-м.ғ. к., доцентАтымтаева Л.Б

ф.-м.ғ.д., профессор компьютерлі инженерия кафедра меңгерушісі, ҚБТУПроектирование системы фильтрации и защиты сетевого трафика

Design of the system of filtration and protection of a network traffic

24

Мағазов Райымбек Саламатұлы

Ақпараттық-есептеулер жүйесінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін криптографиялық моделдерді қолдану

Пыркова А.Ю.

ф.-м.ғ. к., доцентАтымтаева Л.Б

ф.-м.ғ.д., профессор компьютерлі инженерия кафедра меңгерушісі, ҚБТУПрименение криптографических моделей для обеспечения защиты информационно-вычислительных систем

Application of cryptographic models for ensuring protection of information and computing systems

25

Ұсан Айдана Мұратқызы

Ірі өндіріс орындарында желі инфроқұрылымының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жоғары өнімді есептеу технологияларын қолдану

Пыркова А.Ю.

ф.-м.ғ. к., доцентАтымтаева Л.Б

ф.-м.ғ.д., профессор компьютерлі инженерия кафедра меңгерушісі, ҚБТУПрименение технологий высокоскоростных вычислений для обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры крупного предприятия

Application of technologies of high-speed calculations for safety of network infrastructure of the large enterprise

26

Молдабекова Акбота Ерланқызы

Клиент-серверлік қосымшалардағы деректерді жіберу процестерін ұйымдастыру үшін қауіпсіз желілік бұлтты жобалау

Пыркова А.Ю.

ф.-м.ғ. к., доцентАтымтаева Л.Б

ф.-м.ғ.д., профессор компьютерлі инженерия кафедра меңгерушісі, ҚБТУПроектирование безопасной сетевой оболочки для организации процессов передачи данных в клиент-серверных приложениях

Design of a safe network cover for the organization of data transmission processes in client-server applications

27

Сарбаев Алмас Фатихович

Магистральді мұнай-құбырыны ақпараттық қамсыздандыруы

Нестеренкова Л.А.

ф.-м.ғ. к., доцентЕвсеева А.У.

ф.-м.ғ. к., БҒМ, ҚР ҒЗА мүшесі, Т.Ч. Чокин академигі атындағы ҚазҒЗИИнформационное обеспечение магистрального нефтепровода

Information support of the main oil pipeline

Каталог: content -> files -> pages -> folder6228
pages -> Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің 2012 ж мәжілісінің
pages -> 1 есеп. “Фишкалар”
pages -> Кафедрада әр жылдарда кафедраның түлектері жұмыс жасады, Қр бғМ математика институты, ф м.ғ. д., профессор Ақыш А. Ш., ҚазҰУ, Микро-макро экономика кафедрасының профессоры Оспанов С. С., ф м.ғ. к., профессор Өтегенов К. У
pages -> «6М060100-Математика»
pages -> «Бекітілді» Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ғылыми-әдістемелік кеңесінің отырысында хаттама № 2012 ж


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет