Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтарыжүктеу 124.29 Kb.
Дата29.02.2016
өлшемі124.29 Kb.

Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы кафедрасы

Стратегиялық банктiк менеджмент пәні бойынша

6М050900 «Қаржы» мамандығының магистранттарына арналған

Пәннің оқұына арналған


ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРЫ МЕН НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ

Павлодар
Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41


БЕКІТЕМІН

ҒЖ жөніндегі проректоры

_________ Р.Ж. Кадысова

201__ ж. «__» __________Қ ұрастырушы: э.ғ.к., доцент Д.З. Айгужинова ___________________

Қаржы кафедрасы
Стратегиялық банктік менеджмент пәні бойынша

6М050900 «Қаржы» мамандығының магистранттарына арналған пәннің оқұына арналғанәдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар

Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


200_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі____________Н.С.Кафтункина 20__ж. «____» ________
Докторантура және магистратура факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 201__ж. «___»____________№__Хаттама
ОӘК төрағасы ______________З. Е. Жумабаева 201__ж. «___»____________

1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

Стратегиялық банктiк менеджменттiң пәнiнiң мақсаты – қазiргi қаржылай-несие мекемелердiң қызметiн басқару, тиімді ұйымдастырудын тәжирібелік әдістері және ғылыми негіздері бойынша бiлiмдердiң кешенiнiң магистранттарында қалыптастыру. Осы пәнді зерттеуде алған бiлiм және дағдылар магистрантқа зерттеу жұмысты орындауда, сонымен бiрге сыртқы ортаның негiзгi талаптарының есебімен нақты тәжирібелік мәселелерді шешуде қажет болады.

Стратегиялық банктiк менеджмент пәннің міндетті - бәсекелестік және ғаламдану арттыру шарттардағы банктiк мекемелерiнiң қазіргі қызметтiн басқару және табысты ұйымдастыру үшiн практикалық тәжiрибеде қажеттi дағдылар және бiлiмдердi қалыптастыру.

Магистранттар пәндер зерттеудiң нәтижесiнде бiлуi керек:

- қаржы ғаламдануы шарттарындағы банктi басқару ерекшеліктері;

- банк топтар, холдинг және қаржат-өнеркәсiптiк топтардың мазмұны;

- клиенттерiмен арақатынастарды басқару стратегиясы;

- банктегі басқару маркетинг;

- ұйымдастыру өзгерiстерiнiң өткiзу теориясы және оның қолдануы;

- банк консервациялау процессiндегi менеджмент ерекшелiгi;

- сауықтыру шаралар және процедуралар.Магистранттар пәндер зерттеудiң нәтижесiнде бiлуi керек:

- әр түрлi нарық сегменттерiндегi банктің жағдайын және бәсекелестiк ортаны талдау;

- банк қызметінің өзіндік құнын басқару және баға белгiлеу стратегияны құрастыру және қолдану;

- банк және қаржы топтарында әрiлi-берiлi сатулар жоспарлау;

- тұрақты көрсеткiштердiң ұтымды жүйесiн таңдау және оны банк қызметтiн бағалауда қолдану;

- банкінің имидждың құрастыру стратегиясын әзірлеу және брендті басқару,

- банк инновациялардың менеджменттін жүзеге асыру;

- банкінің бәсекелестiк артықшылығының тұрақты қалыптастыру бойынша стратегияны құрастыру.


2 Пререквизиттер

«Стратегиялық банктiк менеджмент» пәнін оқып білуде магистранттар «Банк ісі», «Қаржылық менеджмент (ілгерілетілген курс)», «Қаржылық талдау», «Ақша-несие саясаты» курстарын оқу үдерісінде алған білімдеріне сүйенеді.


3 Постреквизиттер

Аталмыш пәнді үйрену барысында, алынған білім, білік, дағды, икем, машық лайықты мамандық бойынша қорытынды мемлекеттік аттестацияға дайындалу үшін қажет болып саналады.1 тақырып. Қаржы ғаламдануын шарттарында банктi басқаруды қажеттiлiгі және ерекшелiгi

«Өтпелі» және дамитын елдердiң қаржы жүйелерiнiң орталық буыны ретінде банктер; қаржы делдалдыққа қаражаттарды қайтару бойынша мiндеттемелерді және тәуекелдерді өзiне алатын реттейтiн және құрастыратын негiзгi институттар.

«Өтпелі» және дамитын экономикаларда макроэкономикалық шоктар және олардың ұлттық банк жүйелерiнің бәсекесіне ықпалын тігізу.

Барлық сектордын бәсекелестігін және меншік негізін күшейту үшін ашық банк индустрияның қажеттiлiгі.

«Өтпелі» және дамитын мемлекеттердiң қазiргi қаржы жүйелерiнің тән әлсiз тараптары.

Әдебиет:


 1. Хамитов Н.Н. Банк ісі. Алматы: Экономика, 2006 ж.

 2. Искакова З.Д. Банк ісі: оқу құралы. Қарағанды, 2006 ж.

 3. Сейітқасымов Ғ. Қазақстанның банк жүйесі: Экономика, 2008. – 186 б.

 4. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

 5. Сейтқасымов Ғ.С. Ақша, несие, банктер. Учебник: Экономика, 2006. - 480 б.

 6. Халықова К.З. Мәліметтер коры және банкі: оқу құралы. - КазНТУ им. К.И. Сатпаева. - 2005.

 7. Хамитов Н.Н. Банк менеджменті:Экономика, 2009. - 132 б.

 8. Мақыш С.Б. Банк ici. Алматы: Экономика 2008.


2 тақырып. Әр түрлi нарық сегменттерiндегi банкінің бәсекелестiк ортаны және жағдайын талдау

Әр түрлi нарық сегменттерiндегi банкінің жағдайы және бәсекелестiк ортаның жүйелiк талдауының негiздерi.

Банкінің бәсекелестiк артықшылықтарының қамтамасыз етуiндегi қызыметкерлермен сауаттылық жұмыстың мәнi.

Негiзгi құрайтыны тиiмдi банктiк стратегиялар. Корпоративтік, iскер iскер, функционалдық, жедел стратегиялары.Әдебиет:

 1. Хамитов Н.Н. Банк ісі. Алматы: Экономика, 2006 ж.

 2. Искакова З.Д. Банк ісі: оқу құралы. Қарағанды, 2006 ж.

 3. Сейітқасымов Ғ. Қазақстанның банк жүйесі: Экономика, 2008. – 186 б.

 4. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

 5. Сейтқасымов Ғ.С. Ақша, несие, банктер. Учебник: Экономика, 2006. - 480 б.

 6. Халықова К.З. Мәліметтер коры және банкі: оқу құралы. - КазНТУ им. К.И. Сатпаева. - 2005.

 7. Хамитов Н.Н. Банк менеджменті:Экономика, 2009. - 132 б.

 8. Мақыш С.Б. Банк ici. Алматы: Экономика 2008.

3 тақырып. Банктегі басқару маркетинг

Банк қызметінің нарығы, банктiк саладағы маркетингтiң мақсаттары және ерекшелiктер. Банктiк маркетинг бұл клиенттiң нақты қажеттiктердiң есепке алуымен банк өнiмдерiнiң жарамды нарықтарын iздестiру және қолдану маркетингі.Әдебиет:

 1. Искакова З.Д. Банк ісі: оқу құралы. Қарағанды, 2006 ж.

 2. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

 3. Хамитов Н.Н. Банк менеджменті:Экономика, 2009. - 132 б.

 4. Мақыш С.Б. Банк ici. Алматы: Экономика 2008.


4 тақырып. Банк қызметтердін өзiндiк құнның басқару және баға белгiлеу стратегиясы

Банк қызметтінің өзiндiк құнның және тиiмдiлiктi анықтау нәтижесіне ықпал ететiн негізгі факторлары.

Банк қызметтінің өзiндiк құнын басқарудағы ABC (Activity Based Costing) әдiстемесі. АВС - үлгiлерді құрастыру нәтижелiлiк.

Әдебиет:


 1. Хамитов Н.Н. Банк ісі. Алматы: Экономика, 2006 ж.

 2. Искакова З.Д. Банк ісі: оқу құралы. Қарағанды, 2006 ж.

 3. Сейітқасымов Ғ. Қазақстанның банк жүйесі: Экономика, 2008. – 186 б.

 4. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

 5. Сейтқасымов Ғ.С. Ақша, несие, банктер. Учебник: Экономика, 2006. - 480 б.

 6. Халықова К.З. Мәліметтер коры және банкі: оқу құралы. - КазНТУ им. К.И. Сатпаева. - 2005.

 7. Хамитов Н.Н. Банк менеджменті:Экономика, 2009. - 132 б.

 8. Мақыш С.Б. Банк ici. Алматы: Экономика 2008.


5 тақырып. Банктін қаржы нәтижелерін бағалау әдiстерi және бағыттары

Банктермен дербес қаржы жағыдайын нақты бағалау мәнi. Несие ұйымдарда құрылған талдау және бақылау жүйесi. Банкінің қаржы нәтижелерiнiң жүйелiк бағалаудың шетел тәжiрибесi. Жергiлiктi шартарына сәйкес ҚР банктердiң қаржы жай-күйiнiң саралау меншiктi тиiмдi әдiстерiнiң өңдеу және қолдануы. Талдауды өткiзу үшiн қажеттi мәлiметтiң классификациясы. Ағымдағы банктiң жағдайын сипаттайтын көрсеткіштері. Банк активтерiнiң нақты бағасы. Банктің бухгалтерлiк балансы (есеп күніне есептi нормативтармен бiрге) - бас қаржы құжат - бастапқы деректердiң базасы. Бухгалтерлiк баланстың мәлiметтерiнiң негiзiнде коммерциялық банкпен есептелетiн экономикалық нормативтар.Әдебиет:

 1. Хамитов Н.Н. Банк ісі. Алматы: Экономика, 2006 ж.

 2. Искакова З.Д. Банк ісі: оқу құралы. Қарағанды, 2006 ж.

 3. Сейітқасымов Ғ. Қазақстанның банк жүйесі: Экономика, 2008. – 186 б.

 4. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

 5. Сейтқасымов Ғ.С. Ақша, несие, банктер. Учебник: Экономика, 2006. - 480 б.

 6. Халықова К.З. Мәліметтер коры және банкі: оқу құралы. - КазНТУ им. К.И. Сатпаева. - 2005.

 7. Хамитов Н.Н. Банк менеджменті:Экономика, 2009. - 132 б.

 8. Мақыш С.Б. Банк ici. Алматы: Экономика 2008.


6 Тақырып. Тепетеңдестірілген көрсеткiштердiң жүйесi және банк қызметтiн бағалауда оны қолдануы

Iрi серiктестiктердiң шаруашылық нәтижелерiнiң өлшеу жүйелерi. Стратегияны кәсiпкерлiкті жедел басқарумен байланыстыруға мүмкiндiк беретiн көрсеткiштер жүйесiнiң тепетеңдестірілген технологиясы. Операциялық процесстiң терминдерiне Тиiмдiлiк көрсеткiштерiнiң ортақ стратегияның аудармасу үшiн сызба ұсынатын тепетеңдестірілген тиімділік көрсеткiштердiң жүйесi.Әдебиет:

 1. Теплова В.Т., Григорьева Т.И. Ситуационный финансовый анализ: схемы, задачи, кейсы: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательства ГУ ВШЭ, 2006. – 450с.

 2. Хамитов Н.Н. Банк ісі. Алматы: Экономика, 2006 ж.

 3. Искакова З.Д. Банк ісі: оқу құралы. Қарағанды, 2006 ж.

 4. Сейітқасымов Ғ. Қазақстанның банк жүйесі: Экономика, 2008. – 186 б.

 5. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

 6. Сейтқасымов Ғ.С. Ақша, несие, банктер. Учебник: Экономика, 2006. - 480 б.

 7. Халықова К.З. Мәліметтер коры және банкі: оқу құралы. - КазНТУ им. К.И. Сатпаева. - 2005.

 8. Хамитов Н.Н. Банк менеджменті:Экономика, 2009. - 132 б.

 9. Мақыш С.Б. Банк ici. Алматы: Экономика 2008.


7 тақырып. Халықаралық рейтинг агенттiктермен банктiң қызметiн бағалау

Халықаралық рейтинг агенттiктермен банктiң қызметiн бағалау негiзгi қағидалары. KzRating тәуелсiз рейтинг агенттiгi ретінде, оның негiзгi қызметтерi және міндеттері. Банктердiң рейтингтерi - банктiк сектордағы бас ақпараттық қоры. Басқа елдердiң банк жүйелерi нақтылы елдiң банк жүйесiнiң салыстырғанда күштi және әлсiз тараптарды көрсететін BICRA (bank industry country risk assessment ) көрсеткiштері. Ұлттық рейтинг агенттiгi және оның рейтинг бағалау әдiстемелiгi. Отандық банктердiң қаржы тұрақтылығын (HPA ) бақылау.


Әдебиет:

 1. Хамитов Н.Н. Банк ісі. Алматы: Экономика, 2006 ж.

 2. Искакова З.Д. Банк ісі: оқу құралы. Қарағанды, 2006 ж.

 3. Сейітқасымов Ғ. Қазақстанның банк жүйесі: Экономика, 2008. – 186 б.

 4. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

 5. Сейтқасымов Ғ.С. Ақша, несие, банктер. Учебник: Экономика, 2006. - 480 б.

 6. Халықова К.З. Мәліметтер коры және банкі: оқу құралы. - КазНТУ им. К.И. Сатпаева. - 2005.

 7. Хамитов Н.Н. Банк менеджменті:Экономика, 2009. - 132 б.

 8. Мақыш С.Б. Банк ici. Алматы: Экономика 2008.


8 тақырып. Банк инновациялардың менеджментi

Банк инновациялардың ұғымы, қазiргi банктiң бәсекелестігін және тиімділігін жоғарылату үшін мәнi.Банк инновациялардың дамытуын негiзгi перспективалар. Банк ақпараттық жүйесi. Банк қызмет нарығын сегменттеу. Өз қызметтерiнiң нақтылы нарық сегментiндегi орнын анықтау. Нарық зерттеудін қазiргi құралдары.

Нейрон желiсi - бұл перспективті банктiк инновациялардың бiрi. Нейрон желiлерiнiң негізгі артықшылықтары.

Қазақстанындағы банк инновациялардың менеджментті және оның дамытуын перспективті бағыттары. Кәдiмгi чек есебi. NOW - есеп. Ақша нарықтын депозиттерiнiң есебi. Қаржы институттарының депозиттерi. Лизинг - несиесі. Клиенттердiң әр түрлi топтары үшiн салымдардын арнайы шартары. Қарыздың жаңа түрлерi.

Банк инновациялардың өңдеу процессiнiң кезеңдерi. Банк инновациялардың өңдеудiн тиiмдiлігін бағалау. Шетел тәжiрибесiндегi инновацияларды басқару әдiстемесiнiң және стратегиянын негiзгi элементтерiнiң тiркесі.

Әдебиет:


 1. Хамитов Н.Н. Банк ісі. Алматы: Экономика, 2006 ж.

 2. Искакова З.Д. Банк ісі: оқу құралы. Қарағанды, 2006 ж.

 3. Сейітқасымов Ғ. Қазақстанның банк жүйесі: Экономика, 2008. – 186 б.

 4. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

 5. Сейтқасымов Ғ.С. Ақша, несие, банктер. Учебник: Экономика, 2006. - 480 б.

 6. Халықова К.З. Мәліметтер коры және банкі: оқу құралы. - КазНТУ им. К.И. Сатпаева. - 2005.

 7. Хамитов Н.Н. Банк менеджменті:Экономика, 2009. - 132 б.

 8. Мақыш С.Б. Банк ici. Алматы: Экономика 2008.


9 тақырып. Ақтайтын шаралар және процедуралар

Банкроттық бұл кәсiпорынның тұрақсыздылығына жетектеп жүнетiн әр түрлi себептердiң салдары. Банкроттықтың процедураларының қолдануы. Конкурс өндiрiсi ұйым- қарызгер тiкелей жою процедураның ұйымдастыру-құқық тетiгi ретінде.Сыртқы бақылау және ақтаудың процедурасы. Кәсiпорынның қатынасындағы сыртқы бақылауды енгізу.

Әдебиет:

 1. Қазақстан Республикасындағы банктер және банктiк қызметтер туралы: Қазақстан Республикасының Заңы – 31 тамыз 1995 жыл

 2. Хамитов Н.Н. Банк ісі. Алматы: Экономика, 2006 ж.

 3. Искакова З.Д. Банк ісі: оқу құралы. Қарағанды, 2006 ж.

 4. Сейітқасымов Ғ. Қазақстанның банк жүйесі: Экономика, 2008. – 186 б.

 5. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

 6. Сейтқасымов Ғ.С. Ақша, несие, банктер. Учебник: Экономика, 2006. - 480 б.

 7. Халықова К.З. Мәліметтер коры және банкі: оқу құралы. - КазНТУ им. К.И. Сатпаева. - 2005.

 8. Хамитов Н.Н. Банк менеджменті:Экономика, 2009. - 132 б.

 9. Мақыш С.Б. Банк ici. Алматы: Экономика 2008.


Әдебиеттер тізімі
Негізгі

 1. Қазақстан Республикасының Ұлттық банк туралы : Қазақстан Республикасының Заңы – 30 наурыз 1995 жыл

 2. Қазақстан Республикасындағы банктер және банктiк қызметтер туралы: Қазақстан Республикасының Заңы – 31 тамыз 1995 жыл

 3. Екiншi деңгейдегi банктерде тәуекелдердi басқару және iшкi бақылау жүйелерiнiң болуына қойылатын талаптар туралы: нұсқаулық. ҚР Ұлттық банк басқармасының қаулысы. №434, 06.12.2003ж. // Егемен Қазақстан газетi. – 11 ақпан 2004 жыл.

 4. Активтер мен шартты мiндеттемелердi күдiктi, үмітсіз санаттарға жiктеу және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құрау туралы: ереже ҚР Ұлттық банк басқармасының №456, 16.11.2002 жылғы, №327 01.09.2003 жылғы қаулылар

 5. Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктердегі және тұлғалардың салымдарына (депозиттерiне) мiндеттi ұжымдық кепiлдiк беру.

 6. Банктiк операцияларды және банктер айналысатын басқа да операцияларды жүргiзуге лицензия беру, күшiн тоқтату және қайтарып алу, сонымен қатар банк ашуға рұқсат беру туралы: ереже. ҚР ҚҚА-i басқармасының қаулысы, №9, 9 каңтар 2006 ж.

 7. Банк холдинг және банктiң iрi қатысушы мәртебесiн алуға келiсiм беру, қайтарып алу ережесi: ҚР ҚҚА-i басқармасының қаулысы, №3, 9 қаңтар 2006 ж.

 8. Қазақстан Республикасында банктердi ерiктi және ерiксiз таратудың ережесi. ҚР Ұлттық банк баскармасының №210 қаулысы, 16 мамыр 2000ж. және №40 қаулысы, 23 ақпан 2000 ж.

 9. Екiншi деңгейдегi банктер үшiн пруденциялдық нормативтердi есептеудiң әдiстемесi мен нормтивтiк мәндер туралы: инстукцияға. ҚР қаржылық ұйымдар мен қаржы нарығын қадағалау мен реттеу Агеттiгiнiң 2005ж 30 қыркүйегiндегi №З58 қаулысы

 10. Төменгi резервтiк талаптар туралы: ереже. ҚР Ұлттық банк баскармасының 2006 ж 27 мамырдағы №38 қаулысы

 11. Бердалиев, К.Б. Стратегиялық менеджмент: оқулық / К.Б Бердалиев.- Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2011.- 312б.

 12. Хамитов Н.Н. Банк ісі. Алматы: Экономика, 2006 ж.

 13. Искакова З.Д. Банк ісі: оқу құралы. Қарағанды, 2006 ж.

 14. Сейітқасымов Ғ. Қазақстанның банк жүйесі: Экономика, 2008. – 186 б.

 15. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

 16. Сейтқасымов Ғ.С. Ақша, несие, банктер. Учебник: Экономика, 2006. - 480 б.

 17. Халықова К.З. Мәліметтер коры және банкі: оқу құралы. - КазНТУ им. К.И. Сатпаева. - 2005.

 18. Хамитов Н.Н. Банк менеджменті:Экономика, 2009. - 132 б.

 19. Мақыш С.Б. Банк ici. Алматы: Экономика 2008.


Қосымша

 1. www.nationalbank.kz

 2. www.zakon.kz

 3. www.stat.kz

 4. www.karazhat.kz

 5. www.minfin.kz

 6. www.kpmg.com

 7. Акционерлiк қоғамдар туралы: Қазақстан Республикасының Заңы – 16 мамыр 2003 жыл

 8. Лицензиялау туралы: Қазақстан Республикасының Заңы // Егемен Қазақстан. – 13 наурыз. – 2001. – №53

 9. Қаржылық лизинг туралы: Қазақстан Республикасының Заңы. – Астана. – 5 шiлде 2001 жыл

 10. Төлемдер мен ақша аударымдары туралы: Қазақстан Республикасының заңы. – Астана. – 29 маусым 1998 жыл

 11. Бағалы қағаздар нарығы туралы: Қазақстан Респуб ликасының заңы // Егемен Қазақстан. – 16 шiлде 2003 жыл

 12. Қаржы рыногымен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы: Қазақстан Республикасының заңы // Егемен Қазақстан. – 19 шiлде 2003жыл

 13. Банки Казахстана. – Қазақстан банктерi Ассоциациясының басылымы 2007 – 2010

 14. Ұлттық банк Жаршысы. – Ұлттық банк басылымы 2007 – 2010

 15. Экономнкалық шолу. – Ұлттық банк басылымы 2007 – 2010

 16. Альпари. – Экономикалық зерттеу институтының ғылыми-практикалық, экономикалық мерзiмдi басылымы 2007 – 2010

 17. ҚР Ұлттық банктiң статистикалық бюллетенi. – Ұлттық банк басылымы. – 2007 – 2010


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет