Электродинамика жЩне аст ” пЩні бойынша 050110 “Физика”жүктеу 0.99 Mb.
бет3/3
Дата17.06.2016
өлшемі0.99 Mb.
1   2   3

9-апта 5 балл

Таырыбы: Е жЩне В векторларын электр магниттік йріс кЇшініЈ айнымалы сипаттамалары. ретінде ›арастыру. Электродинамикада себептілік принципі.
1. Скиндік ›абаттыЈ ›алыЈды“ы.

А) В) С) D) Е)

2. Фуко тогы:

А) д±рыс жауабы жо›.

В) айнымалы магнит йрісіндегі т±тас йткізгіштерде пайда болатын индукциялды› ток.

С) паралель йткізгіштердегі ток.

D) тізбектегі йткізгіштегі ток.

Е) т±ра›ты магнит йрісіндегі т±тас йткізгіштерде пайда болатын индукциялды› ток.

3. КернеудіЈ эффектілі мЩні:

А) В) С) D) Е)

4. Генератордан шы“атын электр энергиясын толы“ымен бас›а энергия тЇріне тЇрлендіруші кедергі:

А индуктивтік кедергі.

В) тізбектіЈ реактив кедергісі.

С) ) тізбектіЈ толы› кедергісі.

D) сыйымдылы›ты кедергі.

Е)актив кедергі

5. Трансформаторда“ы токты тудырушы ›±былыс:

А) фото эмульсия. В) йзара индукция. С) йзіндік индукция.

D) фото эффект. Е) люминисценсия

6. Электр ›оз“аушы кЇш бірлігі:

А) Вебер. В) Ньютон. С) Ом. D) Вольт/метр. Е) Вольт.

7. Сыйымдылы› кедергісіндегі циклды› жиілікті 10есе арттырса. Сыйымдылы› кедергісініЈ йзгерісі:

А) 100есе артады. В) 100есе кемиді. С) 10есе артады.

D) 10есе кемиді. Е) 3,3есе кемиді.

8. Катушкада“ы индукция тогы 4есе арттырылса ол жердегі магнит йрісініЈ энергиясыныЈ йзгерісі:

А) 10есе кемиді. В) 4есе кемиді. С) 10есе артады.

D) 4есе артады. Е) 16есе артады.

9. Генри ›айсы физикалы› шаманыЈ йлшем бірлігі:

А) индуктивтіліктіЈ

В) электр ›оз“аушы кЇштіЈ

С) сыйымдылы›тыЈ

D) магнит а“ыныЈ

Е) кедергініЈ.

10. Кюри нЇктесі:

А) заттардыЈ электрлену ›асиеттерін жо“алту нЇктесі.

В) заттардыЈ электрлену нЇктесі.

С) судыЈ Їштік нЇктесі.

D) барлы“ы д±рыс.

11. Лармор прецессиясы:

А) магнит йрісіне орналас›ан атомныЈ электронына йріс тарапынан беретін ›осымша айнымалы ›оз“алыс›а айтыылады.

В) электр йрісіне орналас›ан атомныЈ электронына йріс тарапынан беретін ›осымша айналмалы ›оз“алыс›а айтылады.

С) электронныЈ орбиталы› ›оз“алысына айтылады.

D) элементар токтардыЈ магниттік моментіне айтылады.

Е) барлы“ы д±рыс емес.

12. Бор магнитоны:

А) В) С) D) Е)

13.ЭлектронныЈ меншікті механикалы› моменті:

А) В) С) D) Е)

14.ЭлектроныЈ айнымалы ›оз“алысына байланысты механикалы› моменті:

А) В) С) D) Е)

15.Сутегі атомыныЈ магниттік моменті:

А) В) С) D) Е)10-апта 4 балл

Таырыбы: Фарадей заЈы.

1. Гиромагниттік ›атынас:

А) В) С) D) Е)д±рыс жауабы жо›

2. Тогы бар т±йы› контур“а Щсер ететін кЇш моменті:

А) В) С) В) Е)

3. Магниттік моментке Щсер ететін кЇш моменті:

А) В) С) В) Е)

4. Тербелмелі контурда“ы конденсатор пластиналары арасында“ы

A)20 c B)0.02c C)0.0002c D)0.2c E)0.002c

5.Осы контурда“ы индуктивтілік.

A) 20 Гн B) 2Гн C)0.2 Гн D)0.02 Гн E)200 Гн

6. °зынды“ы 0,4м йткізгіш индукциясы В=0,5Тл магнит йрісіндегі Э.љ.К 2В бол“анда“ы ›оз“алыста“ы йткізгіштіЈ жылдамды“ы:

А) 100м/с; В) 10м/с: С)0,1 м/с; D)0,01 м/с; Е)1 м/с;

7. изегі магниттік материалдан жасалма“ан соленоидтыЈ орамдар саны 1200, одан йтетін ток кЇші 4А, магнит а“ыны 6мк Вб бол“анда“ы соленоидтыЈ индуктивтілігі

А) 1,8 Гн B)1800 Гн C) 180Гн D)1,810-2 Гн E) 1,810-3 Гн

8. Осы соленоидтыЈ магнит йрісі энергиясы

А) 0,14Дж В)1,44·10-2Дж С) 1,44·10-3Дж D)1,440Дж

Е) 144Дж

9. Холл т±ра›тысы йрнегі

А) В) С) D) E)

10.Диаметр 10м бол“ан соленоидтыЈ бір орамыныЈ ±зынды“ы

А)3,14м В)314м С)314 Ом D)31,4м E)0,314м

11. неше ньютон“а теЈ

А) 2·10-8Н В)2,7·10-5Н С) 2Н D) 2·10-7Н E)20H

12Био-Савар-Лаплас йрнегі

А) В) С) D)

Е)

13.ДйЈгелек токтыЈ магнит йрісі кернеулігініЈ индукциясы

А) В) С) D)

Е)

14. Меншікті электр йткізгіштік йрнегі

А) В) С) D) Е)

15. Жазы› конденсатордыЈ электр сыйымдылы“ы

А) В) С) D) Е)11-апта 4 балл

Таырыбы: Максвелл теЈдеулерініЈ тЇрлері.

1.ШардыЈ электр сыйымдылы“ы

А) В) С) D)

E)

2. ПотенциалдыЈ йлшем бірлігі:

А) А В) В С)Гн D)Tл Е)Ом

3. Электр сыйымдылы›тары 10мкф бол“ан 10 конденсаторлардыбір-бірімен параллель жал“а“анда“ы жалпы сыйымдылы“ы

А) 0,01мкф В) 100мкф С)1мкф D)0,1мкф Е)0,001мкф

4. Оларды тізбектеп жал“а“анда“ы жалпы сыйымдылы“ы

А)100мкф В)0,01мкф С)1мкф D)0,1мкф Е)0,001мкф

5.Кедергілері 10 Ом бол“ан кедергілерді параллель жал“а“анда“ы жалпы кедергі

А) 100 Ом В) 1 Ом С)0,1 Ом D)0,01 Ом Е)0,001 Ом

6. Шала йткізгіштердегі негізгі ток тасымалдаушылар ›андай зарядтал“ан бйлшектер:

А) ОЈ жЩне теріс иондар В) Электрондар С) Теріс иондар

Д) ОЈ кемтіктер Е) ОЈ иондар

7. НЇктелік зарядтыЈ электр йрісініЈ кернеулігі, оныЈ зарядын жЩне ара ›ашы›ты“ын 2 есе кйбейтсек ›алай йзгереді:

А) 4 есе йседі В) 2 есе азаяды С) йзгермейді

Д) 2 есе йседі Е) 4 есе азаяды

8. КонденсатордыЈ кернеуін 1,2 кВдейін зарядта“ан кезде ол 24 нКл заряд алады. КонденсатордыЈ сыйымдылы“ын табыЈыз:

А) 24 пФ В) 28,8 пФ С) 20 пФ Д) 12 пФ Е) 5 пФ

9. БатареяныЈ тогы 13 А, ал ішкі кедергісі 0,5 Ом болса, ЭљК неге теЈ:

А) 13 В В) 26В С) 6,5В Д) 0,5В Е) 4,5В

10. иткізгішке 120 мкКл заряд берілді. иткізгіштіЈ бетіндегі екі нЇктеніЈ потенциялдар айырмасы неге теЈ:

А) 60 мВ В) 120 мВ С) 240 мВ Д) 30 мВ Е) 0 В

11. Кедергілері 7 Ом, 2 Ом, 15 Ом болатын Їш йткізгіш тізбектей жал“ан“ан. ТізбектіЈ толы› кедергісі неге теЈ:

А) 20 Ом В) 24 Ом С) 9 Ом Д) 15 Ом Е) 6 Ом

12. 8 В ЭљК – нен жЩне 10 м ішкі кедергіден т±ратын тізбек 3 Ом кедергіге жал“анса, тізбектіЈ сыртында“ы кернеудіЈ азаюы неге теЈ:

А) 2 В В) 4 В С) 6В Д) 8 В Е) 16 В13. Герц электромагниттік тол›ынды ›андай ›±ралдыЈ кймегімен алды:

А) маятник ар›ылы

В) ашы› тербелмелі контур ар›ылы

С) жабы› тербелмелі контур ар›ылы

Д) шек ар›ылы

Е) индуктивтілі катушка ар›ылы


14. КйлденеЈ ›имасыныЈ ауданы 3 мм2 йткізгіщтен 10 с-та, 60 мкКл заряд йтсе, токтыЈ ты“ызды“ы неге теЈ:

А) 18 А/м2; В)20 А/м2; С) 60 А/м2; Д) 2 А/м2; Е) 0,2 А/м2.

15. Т±йы›тал“ан электр тізбегінде ›оз“алатын электр зарядыныЈ сырт›ы кЇштер Щсерінен жасал“ан ж±мысыныЈ заряд шамасына ›атынасы не деп аталады:

А) Жары› кйзініЈ кернеулігі. В) Тізбектегі ток кЇші. С) Ток кйзіндегі ЭљК.

Д) ТізбектіЈ кернеуі. Е) Жары› кйзініЈ ішкі кедергісі.
12 – апта 5 балл

Таырыбы: Электромагниттік йріс, ИмпульстіЈ са›талу заЈы. Пуассон теЈдеуі..

1. НЇктелік зарядтыЈ электростатикалы› йрісі не деп аталады:

А) Магниттік. В) Потенциалды›. С) Электромагшниттік.

Д) Кинетикалы›. Е) љ±йынды.

2. ЭљК кЇштері 4,5 В болатын 2 аккумулятордыЈ ішкі кедергілері 0,25 Ом жЩне олар 4 Ом кедергімен тізбектей жал“анып т±р. М±ндай тізбектегі ток кЇші неге теЈ:

А) 0,5 А; В) 1 А; С) 0,25 А; Д) 4,5 А; Е) 2 А.

3. Протон индукциясы 4 мТл біртекті магнит йрісіне 5·105 м/с жылдамды›пен магнит йрісі векторына перпендикуляр ±шып кіреді. Протон шеЈбер бойымен бір толы› айналым жаса“анда йріс ›андай ж±мыс жасайды:

А) 0 Дж; В) 20 Дж; С) 40Дж; Д) 200 Дж; Е) 8 Дж.

4. Айнымалы токтыЈ теЈдеуі мына теЈдеумен берілген

ТоктыЈ амплитудалы› мЩні неге теЈ:

А) 4π А; В) 0,3 А; С) π/3 А; Д) 1,2 А; Е) 0,3 π А.

5. Индукция сызы“ына 300 б±рышпен орналас›ан ±зынды“ы 10см тік йткізгішке бойынан 8 А ток жЇргенде 0,2 Н кЇш Щсер етеді. Магнит йрісініЈ индукциясы ›андай:

А) 2 Тл; В) 0,5 Тл; С) 0,2 Тл; Д)0,8 Тл; Е)1,2 Тл.

6. Егер йткізгіштіЈ соЈында“ы кернеу 20 В болса, 40 Ом кедергісі бар йткізгіште пайда болатын ›уат ›анша“а теЈ:

А) 800 Вт; В) 10 Вт; С) 100 Дж ; Д)6Д ж; Е)0,6 Дж.

7. Вакуумда электромагниттік тол›ын ›андай жылдамды›пен таралады:

А) 340 м/с; В) 1000 м/с; С) 3·108 м/с ; Д) 5 м/с; Е) 106 м/с.

8. Т±йы› тізбек Їшін Ом заЈын кйрсетіЈіз:

А) В) C) Д) Е)

9. 20 мкКл зарядты кернеулігі 30В/м біртекті электр йрісінде кЇш сызы“ына перпендикуляр 2см ара ›ашы›ты››а орналастыру Їшін ›андай ж±мыс жасалу керек:

А) 60 мкДж; В) 30 мкДж; С) 20 мкДж; Д) 0 Дж; Е) 120 мкДж.

10. Металдарда“ы еркін электр зарядын тасымалдаушылар.

А) Теріс иондар

В)Электрондар

С)Теріс иондар мен электірлер

Д) ОЈ иондар

Е)ОЈ иондар мен электрондар

11. Рубинді лазер бір импульс кезінде тол›ын ±зынды“ы 6,6·10 болатын 3,5·10 фатон шы“арады. Импульс ±зынды“ы 10 c болса , лазердіЈ сЩуле шы“арудыЈ орташа ›уаты ( є = 6.6 ·10 Дж ·с)

А)10 Вт В)10 Вт С) 0,1 Вт Д)10 Вт Е)10 Вт

12. Егер ренген сЩулелерініЈ максимал жилігі 0 болса, ренгн тЇтігініЈ катоды мен аноты арасында“ы потенциалдар айырмашылы“ы.

А) e· h В) е · /h С) e /h Д)e·h/ Е)h· /e

13. КонденсатордыЈ сыйымдылы“ы 2 мкф , айнымалы ток тербелісініЈ циклдік жилігі 0,5 мс болса, сыйымдылы› кедергі:

А) Хс=4·103 Oм В) Хс=10 -9Oм С) Хс=250 Oм Д) Хс=10-3

Е) Хс=10913 – апта 4 балл

Таырыбы: Пуассон теЈдеуі.. Электромагниттік тол›ындар.

1.Зарядтарда“ы 3·10 Кл, сиымдылы“ы 6 мкф , конденcаторда“ы электр йрісініЈ энергиясын аны›тау.

А) 7,5Дж В) 7,5м Дж С) 7,5мк Дж Д) 7,5н Дж Е) 7,5к Дж

2. љима ауданы 0,2 мм йткізгіштегі ток кЇші 1А, ал еркін электрондардыЈ концентрациясы 5·1023 м-3,осы йткізгіштегі электрондардыЈ орын ауыстырудыЈ орташа жылдамды“ы:( е= 1.6·10 Kл)

А) 4,42·10 -4м/с В) 5,24·10 -3м/с С) 3,25·10 -4м/с

Д) 6,25·10 -4м/с Е) 6,30·10 5м/с

3. Электр то“ы бар болу шарттарына ›атысы жо› т±жырым.

А) Зарядтал“ан бйлшекке белгілі бір ба“ытта Щсер ететін кЇштіЈ болуы.

В)иткізгіш ±штарында потенциалдар айырмасыныЈ болуы.

С)Электр тізбегінде индуктивтік катушкасыныЈ болуы.

Д) Еркін зарядтал“ан бйлшектер болды.

Е)иткізгіш ішінде электр йрісініЈ болуы

4. Кедергілері 150м жЩне 10 Ом болатын йткізгіштер йзара параллеь ›осыл“ан олардыЈ жалпы кедергісі.

А)10 Ом В)12 Ом С)8 Ом Д)6 Ом Е)25 Ом

5. Электростатик йріс энергиясы

А) W= - dv В) W = - С) W = Д) W= dv Е) W =

6. Потенциал кЇш

А) F= Mmg В) F= С) F= ΒIL Si n Д) F =- Е) F= -Mmg

7. Диэлектрик поляризациясы

А) F =- В) С)

Д) Е)

8. изгеруші магнит йрістері пайда болуы.

А) Магнит йрістерініЈ емес

В)Магнит йрістерініЈ йзгеруінде

С)Механикалы› тол›ын таралуына

Д)Гармоник тербеліс

Е) Электор йрістерініЈ йзгеруінде

9. Магн ит индукция вектордыЈ а“ыны кез-келген т±йы› сыртта.

А) “а теЈ

В)0- ге теЈ

С) 4пр-“а теЈ

Д) div - теЈ

Е) - “а теЈ

10. Магнит йрістерініЈ суперпозиция принципі

А) Электтромагнит йрістерініЈ жиындысына теЈ

В)Зарядтар йрістері жиындысына теЈ

С) Токтар йткізгіштер жЇйесініЈ магнит йрісі Щрбір йткізгіш магнит йрістерініЈ жиындысына теЈ.

Д) Электромагнит йрістерініЈ электр жиындысына теЈ

Е) Зарядтар йрістері

11. Ампер куштіЈ аны›тамысы

А) Электромагнит йрістерініЈм заряд›а Щсер кЇші

В)Магнит йрісініЈ заряд›а Щсер кЇші

С)Магнит йрісініЈ то›ты йткізгішке Щсер кЇші

Д) Электр йрісініЈ заряд›а Щсер кЇші

Е) Электр йрісініЈ уа›ыт›а Щсер кЇші

12. Электромагнит йрісніЈ нЇктедегі заряд›а Щсер тетін кЇш

А) F=I В) С) L

Д) F = I L Е)

13: Элктромагнит индукция заЈы

А)Т±йы› контурда элекрт йрісініЈ йзгеруімен индукцион ток пайда болады

В)Магнит йрісініЈ йзгруінеде электор йрісі пайда болады.

С)Т±йы› контурда магнит йзгеруініЈ йзгеруінде электор то“ы пайда болады

Д)Т±йы› контурда электор йрісініЈ йзгеруінде магнит йрісі пайда болады.

Е) Т±йы› контурда индукцион ток пайда болады

14. Магниттік йрістіЈ суперпозиция принципі

А)Токты йткізгіштер жЇйсініЈ магнит йрісі

В)Шрбір йткізгіш магнит йрісініЈ жиындысына теЈ

С)Зарядтар йрістердіЈ жиындысына теЈ

Д)Электромагнит йрістер электр жЩне магнит

Е)Электоромагнит йріс электр жЩне магнит йрістері жиындысына теЈ

15. КЇш сызы›тарында т±йы› йрістердіЈ аталуы:

А) Гравитациялы› йріс.

В) Магнит йріс.

С)Электромагниттік йріс.

Д) љ±йынды йріс.

Е) Электр йрісі.14-апта 4 балл

Таырыбы: Электромагниттік тол›ындар. Электромагнит тол›ындардыЈ ›асиеттері.

1.Скин эффект:

А) айнымалы токтыЈ йткізгіштіЈ беткі ›абаттарында шо“ырлануы.

В) электр йрісі энергиясы.

С) магнит йрісі энергиясы.

D) т±ра›ты токтыЈ йткізгіштіЈ беткі ›абаттарында шо“ырлануы.

Е) д±рыс жауабы жо›..

2. Скиндік ›абаттыЈ ›алыЈды“ы.

А) В) С) D) Е)

3. Фуко тогы:

А) т±ра›ты магнит йрісіндегі т±тас йткізгіштерде пайда болатын индукциялды› ток.

В) айнымалы магнит йрісіндегі т±тас йткізгіштерде пайда болатын индукциялды› ток.

С) паралель йткізгіштердегі ток.

D) тізбектегі йткізгіштегі ток.

Е) д±рыс жауабы жо›.

4. КернеудіЈ эффектілі мЩні:

А) В) С) D) Е)

5. Генератордан шы“атын электр энергиясын толы“ымен бас›а энергия тЇріне тЇрлендіруші кедергі:

А) сыйымдылы›ты кедергі

В) тізбектіЈ реактив кедергісі.

С) индуктивтік кедергі.

D) тізбектіЈ толы› кедергісі..

Е)актив кедергі

6. Трансформаторда“ы токты тудырушы ›±былыс:

А) фото эффект.

В) йзара индукция.

С) йзіндік индукция.

D) фото эмульсия.

Е) люминисценсия

7. Электр ›оз“аушы кЇш бірлігі:

А) Ом. В) Ньютон. С) Вебер. D) Вольт/метр. Е) Вольт.

8. Сыйымдылы› кедергісіндегі циклды› жиілікті 10есе арттырса. Сыйымдылы› кедергісініЈ йзгерісі:

А) 10есе кемиді.

В) 100есе кемиді.

С) 10есе артады.

D) 100есе артады.

Е) 3,3есе кемиді.

9. Катушкада“ы индукция тогы 4есе арттырылса ол жердегі магнит йрісініЈ энергиясыныЈ йзгерісі:

А) 16есе артады.

В) 4есе кемиді.

С) 10есе артады.

D) 10есе кемиді.

Е) 4есе артады.

10. Генри ›айсы физикалы› шаманыЈ йлшем бірлігі:

А) магнит а“ыныЈ

В) электр ›оз“аушы кЇштіЈ

С) сыйымдылы›тыЈ

D) индуктивтіліктіЈ

Е) кедергініЈ.

11. Кюри нЇктесі:

А) барлы“ы д±рыс.

В) заттардыЈ электрлену нЇктесі.

С) заттардыЈ электрлену ›асиеттерін жо“алту нЇктесі.

D) судыЈ Їштік нЇктесі.

12. Лармор прецессиясы:

А) электр йрісіне орналас›ан атомныЈ электронына йріс тарапынан беретін ›осымша айналмалы ›оз“алыс›а айтылады.

В) магнит йрісіне орналас›ан атомныЈ электронына йріс тарапынан беретін ›осымша айнымалы ›оз“алыс›а айтыылады.

С) электронныЈ орбиталы› ›оз“алысына айтылады.

D) элементар токтардыЈ магниттік моментіне айтылады.

Е) барлы“ы д±рыс емес.

13. Бор магнитоны:

А) В) С) D) Е)

14.ЭлектронныЈ меншікті механикалы› моменті:

А) В) С) D) Е)

15.ЭлектроныЈ айнымалы ›оз“алысына байланысты механикалы› моменті:

А) В) С) D) Е)15-апта

Таырыбы: Жазы› монохроматты› тол›ындар.

1.Сутегі атомыныЈ магниттік моменті:

А) В) С) D) Е)

2. Гиромагниттік ›атынас:

А) В) С) D) Е)д±рыс жауабы жо›

3. Тогы бар т±йы› контур“а Щсер ететін кЇш моменті:

А) В) С) В) Е)

4. Магниттік моментке Щсер ететін кЇш моменті:

А) В) С) В) Е)

5. Тербелмелі контурда“ы конденсатор пластиналары арасында“ы

A) 0.2c B)0.02c C)0.0002c D) 20 c E)0.002c

6.Осы контурда“ы индуктивтілік.

A)2Гн B)20 Гн C)0.2 Гн D)0.02 Гн E)200 Гн

7. °зынды“ы 0,4м йткізгіш индукциясы В=0,5Тл магнит йрісіндегі Э.љ.К 2В бол“анда“ы ›оз“алыста“ы йткізгіштіЈ жылдамды“ы:

А)10м/с: В) 100м/с; С)0,1 м/с; D)0,01 м/с; Е)1 м/с;

8. изегі магниттік материалдан жасалма“ан соленоидтыЈ орамдар саны 1200, одан йтетін ток кЇші 4А, магнит а“ыны 6мк Вб бол“анда“ы соленоидтыЈ индуктивтілігі

А) 1,810-2 Гн B)1800 Гн C)1,8 Гн D) 180Гн E) 1,810-3 Гн

9. Осы соленоидтыЈ магнит йрісі энергиясы

А)144Дж В)1,44·10-2Дж С) 1,44·10-3Дж D)1,440Дж Е)0,14Дж

10. Холл т±ра›тысы йрнегіА) В) С) D) E)

1   2   3


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет