Градска управабет3/4
Дата17.07.2016
өлшемі0.54 Mb.
1   2   3   4

Када се упореди сетва озимих култура на територији града Сомбора у 2012. години са истом у 2010. и 2011. години у Табели 8 видимо да је у 2012. години засејано до 05.11.2012. године више за 3,16% у односу на 2010. годину, односно за 8,34% више у односу на 2011. годину.
IV ОСНОВНА ОБРАДА ЗЕМЉИШТА (ДУБОКО ОРАЊЕ) У ПРОИЗВОДНОЈ 2012/2013. ГОДИНИ
Основна обрада земљишта (дубоко орање) у производној 2012/2013. години на територији града Сомбора планира се на површини од 66.796 ha.
Табела 9 - ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПОВРШИНА ЗА ОСНОВНУ ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА – ДУБОКО ОРАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА У ПРОИЗВОДНОЈ 2012/2013. ГОДИНИ

ОСНОВНА ОБРАДА ЗЕМЉИШТА (ha)

ИНДЕКС ОСТВАРЕЊА

ПЛАНИРАНО

ОСТВАРЕНО ДО

05.11.2012. ГОДИНЕ

ПЛАНА

66,796

32,017

47.93

 

 

 


ИЗВОР: НЕДЕЉНА АНКЕТА О ЈЕСЕЊОЈ БЕРБИ – ЖЕТВИ, СЕТВЕНИМ И ДРУГИМ РАДОВИМА У 2012. ГОДИНИ
До 05.11.2012. године основна обрада земљишта – дубоко орање на територији града Сомбора обављена је на површини од 32.017 ha, што представља 47,93% плана.

V ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА ПРОИЗВОДЊЕ НАЈВАЖНИЈИХ РАТАРСКИХ КУЛТУРА ЗАСЕЈАНИХ У ПРОЛЕЋНОЈ СЕТВИ 2012. ГОДИНЕ И ПЛАНИРАНИХ РЕЗУЛТАТА ПРОИЗВОДЊЕ НАЈВАЖНИЈИХ ОЗИМИХ КУЛТУРА ЗАСЕЈАНИХ У ПРОИЗВОДНОЈ 2012/2013. ГОДИНИ

У Табели 10 приказан је обрачун просечно оствареног финансијског резултата у 2012. години у динарима по хектару за најважније ратарске културе засејане у пролећној сетви 2012. године који је добијен као разлика између просечно оствареног укупног прихода у 2012. у динарима/хектару који је добијен множењем просечно остварених приноса у килограмима/хектару на територији Града Сомбора и актуелних цена са ПДВ-ом у динарима/килограму и просечно остварених директних трошкова производње у 2012. години у динарима по хектару.


Просечно остварени директни трошкови производње најважнијих ратарских култура засејаних у пролећној сетви 2012. године добијени су на основу егзактно утврђених норматива инпута потребних за њихову просечну производњу и састоје се од трошкова:погонског –дизел горива (обухвата се основна обрада, предсетвена припрема, сетва и нега, берба, превоз и услуге), минералног ђубрива, семенског материјала, заштитних средстава, ремонта и одржавања механизације и осталог, помножених са њиховим просечним ценама у 2012. години.
Табела 10 - ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРОСЕЧНИХ ПРИНОСА У КИЛОГРАМИМА/ХЕКТАРУ КОД НАЈВАЖНИЈИХ РАТАРСКИХ КУЛТУРА ЗАСЕЈАНИХ У ПРОЛЕЋНОЈ СЕТВИ 2012. ГОДИНЕ, ЊИХОВИХ АКТУЕЛНИХ ЦЕНА СА ПДВ-ом У ДИНАРИМА /ХЕКТАРУ, ПРОСЕЧНО ОСТВАРЕНИМ УКУПНИМ ПРИХОДОМ У ДИНАРИМА/ХЕКТАРУ, ПРОСЕЧНО ОСТВАРЕНИМ ДИРЕКТНИМ ТРОШКОВИМА ПРОИЗВОДЊЕ У ДИНАРИМА/ХЕКТАРУ И ПРОСЕЧНО ОСТВАРЕНИМ ФИНАНСИЈСКИМ РЕЗУЛТАТОМ У ДИНАРИМА/ХЕКТАРУ

 

ОСТВАРЕНИ

ПРОСЕЧАН

ЦЕНА СА

ПДВ-ом

ПРОСЕЧНО

ОСТВАРЕНИ

ПРОСЕЧНО

ОСТВАРЕНИ

ПРОСЕЧНО

ОСТВАРЕНИ

КУЛТУРА

ПРИНОС У

2012. ГОДИНИ

(динара/

килограму)

УКУПАН

ПРИХОД

У 2012. ГОД

ТРОШКОВИ

ПРОИЗВОДЊЕ

У 2012. Г

ФИНАНСИЈСКИ

РЕЗУЛТАТ

У 2012. Г

 

(килограмима/

хектару)

(на дан:

05.11.2012.)

(динарима/

хектару)

(динарима/

хектару)

(динарима/

хектару)

МЕРКАНТИЛНИ

КУКУРУЗ

3,400

26.57

90,338.00

67,981.01

22,356.99

СЕМЕНСКИ

КУКУРУЗ

1,900

91.09

173,071.00

110,190.00

62,881.00

СОЈА

1,900

66.96

127,224.00

39,070.00

88,154.00

СУНЦОКРЕТ

2,100

61.24

128,604.00

40,123.00

88,481.00

ШЕЋЕРНА

РЕПА

40,000

5.20

208,000.00

119,563.60

88,436.40

Директни трошкови производње меркантилног кукуруза у просеку износи 67.981,01 динара, просечно остварени укупан приход износи 90.338,00 динара/хектару, при просечно оствареном приносу од 3.400 килограма/хектару и актуелном ценом од 26,57 динара/килограму, тако да се у 2012. години остварује позитиван финансијски резултат од 22.356,99 динара/хектару.

Директни трошкови производње семенског кукуруза у просеку износи 110.190,00 динара, просечно остварени укупан приход износи 173.071,00 динара/хектару, при просечно оствареном приносу од 1.900 килограма/хектару и актуелном ценом од 91,09 динара/килограму, тако да се у 2012. години остварује позитиван финансијски резултат од 62.881,00 динара/хектару.

Директни трошкови производње соје у просеку износи 39.070,00 динара, просечно остварени укупан приход износи 127.224,00 динара/хектару, при просечно оствареном приносу од 1.900 килограма/хектару и актуелном ценом од 66,96 динара/килограму, тако да се у 2012. години остварује позитиван финансијски резултат од 88.154,00 динара/хектару.

Директни трошкови производње сунцокрета у просеку износи 40.123,00 динара, просечно остварени укупан приход износи 128.60400 динара/хектару, при просечно оствареном приносу од 2.100 килограма/хектару и актуелном ценом од 61,24 динара/килограму, тако да се у 2012. години остварује позитиван финансијски резултат од 88.481,00 динара/хектару.

Директни трошкови производње шећерне репе у просеку износи 119.563,60 динара, просечно остварени укупан приход износи 208.000,00 динара/хектару, при просечно оствареном приносу од 40.000 килограма/хектару и актуелном ценом од 5,20 динара/килограму, тако да се у 2012. години остварује позитиван финансијски резултат од 88.436,40 динара/хектару.

У Табели 11 извршен је обрачун изражен у еврима према средњи курс евра израженог у динарима према обрачуну Народне банке Србије на дан 05.11.2012. године за актуелне просечне цене инпута у 2012. години на основу чега су добијени просечно остварени директни трошкови производње у 2012. години у еврима/килограму и актуелне цене са ПДВ-ом за најважније ратарске културе засејане у пролећној сетви 2012.године у еврима/килограму на основу чега је добијен просечно остварен укупан приход у 2012. години изражен у еврима/килограму. Просечно остварени финансијски резултат у 2012. години изражен у еврима/килограму добијен је као разлика просечно оствареног укупног приход у 2012. години израженог у еврима/килограму и просечно остварених директних трошкова производње у 2012. години у еврима/килограму.


Табела 11 - ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРОСЕЧНИХ ПРИНОСА У КИЛОГРАМИМА/ХЕКТАРУ КОД НАЈВАЖНИЈИХ РАТАРСКИХ КУЛТУРА ЗАСЕЈАНИХ У ПРОЛЕЋНОЈ СЕТВИ 2012. ГОДИНЕ, ЊИХОВИХ АКТУЕЛНИХ ЦЕНА СА ПДВ-ом У ЕВРИМА /ХЕКТАРУ, ПРОСЕЧНО ОСТВАРЕНИМ УКУПНИМ ПРИХОДОМ У ЕВРИМА /ХЕКТАРУ, ПРОСЕЧНО ОСТВАРЕНИМ ДИРЕКТНИМ ТРОШКОВИМА ПРОИЗВОДЊЕ У ЕВРИМА /ХЕКТАРУ И ПРОСЕЧНО ОСТВАРЕНИМ ФИНАНСИЈСКИМ РЕЗУЛТАТОМ У ЕВРИМА /ХЕКТАРУ

 

ОСТВАРЕНИ

ПРОСЕЧАН

ЦЕНА СА

ПДВ-ом

ПРОСЕЧНО

ОСТВАРЕНИ

ПРОСЕЧНО

ОСТВАРЕНИ

ПРОСЕЧНО

ОСТВАРЕНИ

КУЛТУРА

ПРИНОС У

2012. ГОДИНИ

(еврима/

килограму)

УКУПАН

ПРИХОД

У 2012. ГОД

ТРОШКОВИ

ПРОИЗВОДЊЕ

У 2012. Г

ФИНАНСИЈСКИ

РЕЗУЛТАТ

У 2012. Г

 

(килограмима/

хектару)

(на дан:

05.11.2012.)

(еврима/

хектару)

(еврима/

хектару)

(еврима/

хектару)

МЕРКАНТИЛНИ

КУКУРУЗ

3,400

0.23

793.36

597.02

196.34

СЕМЕНСКИ

КУКУРУЗ

1,900

0.80

1,520.00

967.71

552.29

СОЈА

1,900

0.59

1,117.30

343.12

774.18

СУНЦОКРЕТ

2,100

0.54

1,129.42

352.37

777.06

ШЕЋЕРНА

РЕПА

40,000

0.05

1,826.69

1,050.03

776.66

У Табели 12 просечно планирани финансијски резултат у производној 2012/2013. години за најважније озиме културе изражен у динарима/хектару добијен је као разлика просечно планираног укупног прихода који би се остварио у 2013. години при остварењу планираног просечног приноса у килограмима/хектару и актуелне цене са ПДВ-ом за најважније озиме културе засејане у производној 2012/2013. години и планираних просечних директних трошкова производње у производној 2012/2013. години.Просечно планирани директни трошкови производње најважнијих озимих култура засејаних у производној 2012/2013. године добијени су на основу егзактно утврђених норматива инпута потребних за њихову просечну производњу и састоје се од трошкова:погонског –дизел горива (обухвата се основна обрада, предсетвена припрема, сетва и нега, жетва, превоз и услуге), минералног ђубрива, семенског материјала, заштитних средстава, ремонта и одржавања механизације и осталог, помножених са њиховим просечним ценама у 2012. години.
Табела 12 - ПРЕГЛЕД ПРОСЕЧНО ПЛАНИРАНИХ ДИРЕКТНИХ ТРОШКОВА ПРОИЗВОДЊЕ У ПРОИЗВОДНОЈ 2012/2013. ГОДИНИ ИЗРАЖЕНИХ У ДИНАРИМА/КИЛОГРАМУ КОД НАЈВАЖНИЈИХ ОЗИМИХ КУЛТУРА, ЊИХОВОГ ПЛАНИРАНОГ ПРОСЕЧНОГ ПРИНОСА КОЈИ СЕ ОЧЕКУЈЕ У 2013. ГОДИНИ У КИЛОГРАМИМА/ ХЕКТАРУ, ЊИХОВИХ АКТУЕЛНИХ ЦЕНА СА ПДВ-ом У ДИНАРИМА/КИЛОГРАМУ, ПРОСЕЧНО ПЛАНИРАНИХ УКУПНИХ ПРИХОДА КОЈИ ЋЕ СЕ ОСТВАРИТИ У 2013. ГОДИНИ У ДИНАРИМА/ХЕКТАРУ И ПРОСЕЧНО ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ У 2013. ГОДИНИ У ДИНАРИМА/ХЕКТАРУ

 

ПРОСЕЧНО

ПЛАНИРАНИ

ПЛАНИРАН

ПРОСЕЧАН

ЦЕНА СА

ПДВ-ом

ПРОСЕЧНО

ПЛАНИРАНИ

ПРОСЕЧНО

ПЛАНИРАНИ

КУЛТУРА

ТРОШКОВИ

ПРОИЗВОДЊЕ

У 2012/20013 Г

ПРИНОС

У 2013. ГОДИНИ

(динара/

килограму)

УКУПАН

ПРИХОД

У 2013. ГОД

ФИНАНСИЈСКИ

РЕЗУЛТАТ

У 2013. Г

 

(динарима)

(килограмима/

хектару)

(на дан:

05.11.2012.)

(динарима/

хектару)

(динарима/

хектару)

ПШЕНИЦА

40,545.00

4,500

29.16

131,220.00

90,675.00

ЈЕЧАМ

42,662.00

4,400

25.92

114,048.00

71,386.00

Директни трошкови производње озиме пшенице у просеку планира се да ће износити 40.545,00 динара, просечно планирани укупан приход износи 131,220,00 динара/хектару, при просечно планираном приносу од 4.500 килограма/хектару и актуелном ценом од 29,16 динара/килограму, тако да се у 2012/2013. години може очекивати да се оствари позитиван финансијски резултат од 90.675,00 динара/хектару.

Директни трошкови производње озимог јечма у просеку планира се да ће износити 42.662,00 динара, просечно планирани укупан приход износи 114.048,00 динара/хектару, при просечно планираном приносу од 4.400 килограма/хектару и актуелном ценом од 25,92 динара/килограму, тако да се у 2012/2013. години може очекивати да се оствари позитиван финансијски резултат од 71.386,00 динара/хектару.

У Табели 13 извршен је обрачун изражен у еврима према средњи курсу евра израженог у динарима према обрачуну Народне банке Србије на дан 05.11.2012. године за актуелне просечне цене инпута у 2012. години на основу чега су добијени просечно остварени директни трошкови производње у 2012. години у еврима/килограму и актуелне цене са ПДВ-ом за најважније озимих култура засејане у производној 2012/2013. години у еврима/килограму на основу чега је добијен планирани просечан укупан приход који би се остварио у производној 2012/2013. години изражен у еврима/килограму. Просечно планирани финансијски резултат у производној 2012/2013. години изражен у еврима/килограму добијен је као разлика просечно планираног укупног приход у производној 2012/2013. години израженог у еврима/килограму и просечно планираних директних трошкова производње у 2012/2013. години у еврима/килограму.


Табела 13 - ПРЕГЛЕД ПРОСЕЧНО ПЛАНИРАНИХ ДИРЕКТНИХ ТРОШКОВА ПРОИЗВОДЊЕ У ПРОИЗВОДНОЈ 2012/2013. ГОДИНИ ИЗРАЖЕНИХ У ЕВРИМА/КИЛОГРАМУ КОД НАЈВАЖНИЈИХ ОЗИМИХ КУЛТУРА, ЊИХОВОГ ПЛАНИРАНОГ ПРОСЕЧНОГ ПРИНОСА КОЈИ СЕ ОЧЕКУЈЕ У 2013. ГОДИНИ У КИЛОГРАМИМА/ ХЕКТАРУ, ЊИХОВИХ АКТУЕЛНИХ ЦЕНА СА ПДВ-ом У ЕВРИМА /КИЛОГРАМУ, ПРОСЕЧНО ПЛАНИРАНИХ УКУПНИХ ПРИХОДА КОЈИ ЋЕ СЕ ОСТВАРИТИ У 2013. ГОДИНИ У ЕВРИМА /ХЕКТАРУ И ПРОСЕЧНО ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ У 2013. ГОДИНИ У ЕВРИМА /ХЕКТАРУ

 

ПРОСЕЧНО

ПЛАНИРАНИ

ПЛАНИРАН

ПРОСЕЧАН

ЦЕНА СА

ПДВ-ом

ПРОСЕЧНО

ПЛАНИРАНИ

ПРОСЕЧНО

ПЛАНИРАНИ

КУЛТУРА

ТРОШКОВИ

ПРОИЗВОДЊЕ

У 2012/20013 Г

ПРИНОС

У 2013. ГОДИНИ

(еврима/

килограму)

УКУПАН

ПРИХОД

У 2013. ГОД

ФИНАНСИЈСКИ

РЕЗУЛТАТ

У 2013. Г

 

(еврима)

(килограмима/

хектару)

(на дан:

05.11.2012.)

(еврима/

хектару)

(еврима/

хектару)

ПШЕНИЦА

356.07

4,500

0.26

1,152.40

796.32

ЈЕЧАМ

374.67

4,400

0.23

1,001.59

626.92

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет