Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігіДата05.07.2016
өлшемі263 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
 

Оқу жұмыс бағдарламасы Нысан

ПМУ ҰСН 7.18.3/30Қазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігі

С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Психология және педагогика кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы

Әлеуметтік психология пәні


5В050300,5В010300 – «Психология»

«Педагогика және психология »

мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар

Мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/33


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________Пфейфер Н.Э.

20__ж.«___»_____________


Құрастырушы: аға оқытушы Кударова Н.А

Педагогика және психология кафедрасы

«Әлеуметтік психологиясы» пәні бойынша

5В050300, 5В010300- «Психология», «Педагогика және психология» мамандығының студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының ҚР МЖМБС 6.08.013-2009 негізінде әзірленді және С. Торайғыров атындағы ПМУ-дың


Ғылыми кеңесінің отырысында 20__ж. «____» _________, №_____Хаттамамен бекітілді.


Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________ Е.И.Бурдин 20__ж. «____» ___________

Гуманитарлы педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама
ОӘК төрағасы ________________ Е.Н.Жуманкулова 20_ж. «_____»___________

КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы______________ Ж.Т. Сарбалаев 20_ж.«_____»________________


МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________А.А. Варакута 20_ж.«_____»________________


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама


1 Пәннің мақсаты

Әлеуметтік психология ғылымының өзіндік даму тарихы, зерттеу пәні мен әдістері бар басты салаларының бірі болып саналады.

Жалпы психология мен әлеуметтану ғылымның қиылысындағы ғылым саласы ретінде әлеуметтік психология бірқатар психологиялық құрылымдарды; әлеуметтік қажеттіліктер мен қызығулар, сана және өзіндік сана, әлеуметтік-психологиялық ахуал, қоғамдық пікір және идентификация, бейімделі, иландыру, еліктеу, эмоционалдық өзара жұғу сияқты топтық феномендерді зерттейді.

Пәннің мақсаты - студенттерді шетелдік және отандық әлеуметтік психологияның теориялық және қолданбалық зерттеу аймағындағы жетістіктерімен таныстыру.

Пәннің міндеттері:

Студеттерді шетелдік және отандық әлеуметтік психологияның басты мәселелері бойынша теоретикалық зерттеудері мен тәжірибелік нәтижелері мен таныстыру.

Студенттер бойында үлкен және шағын топтардың дамуы мен қызмет ету заңдылықтары (конформизм феномені, жетекшілік және лидерлік, топтық тұтастық мәселесі т.б.);

- жеке адамның әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері (әлеуметтену және әлеуметтік бағдар);

- адамдардың өзара әрекеттестігі мен қарым-қатынасы туралы білімдерді қалыптастыру.

Студенттердің әлеуметтік-психологиялық зерттеу бағдарламалары мен зерттеу жұмысын жүргізу іскерлік, дағдыларын дамыту .

Кәсіби қарым-қатынас дағдыларын дамыту.

Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті: тәртіпті зерттеу нәтижесінде теорияда алған білімін іс жүзінде жүзеге асыра алу керек;


жеке тұлғаның қалыптасуында әлеуметтік-психологиялық мәселелерді ескеріп оны жұмыс жүзінде қолдана алу керек.

2 Пререквизиттер: философия, психология, педагогика, әлеуметтану, жас ерекшелік психология.

3 Постреквизиттер: кәсіби психология, еңбек психологиясы.

4 Пәннің мазмұны

Әлеуметтік психология зерттеу аймағы ретінде ХІХ ғасырдың аяғында пайда болғанымен өзіндік ұғымдық аппараты мен әдістері бар күрделі ғылыми пән ретінде тек ХХ ғасырдың ортасында ғана мәлім болды.4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

4 Күндізгі оқу бөліміне арнайы тематикалық жоспарТақырыптардың атауы

Күндізгі бөлім

Сырттай бөлім

Теор.


СеминарСӨЖ

Теор.


СеминарСӨЖ

1

2

3

4

5
Әлеуметтік психология пәні және әдістері, негізгі зерттеу аймағы, қысқаша тарихи очеркі.

2
5

1
7Әлеуметтік психологияның негізгі парадигмалары, теориялық және қолданбалы міндеттері.
2

5
1

7Қазіргі әлеуметтік психологияның негізгі теориялық бағыттары


2
5

1
7Әлеуметтік психологиялық зерттеу әдістері мен әдіснамасы


2

2

5

1

1

7Тұлға әлеуметтік-психологиялық зерттеудің пәні ретінде

2
5

1
7Әлеуметтенудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері

2

1

5

1
7Тұлғаның әлеуметтік мінез-құлық реттеудің психологиялық механизмдері

2

1

5
1

6Қарым-қатынас психологиясы.
2

56Сөйлеудің мақсаты, мазмұны және құралдары. Сөйлеудің түрлерімен деңгейлері, формалары және қызметі. Сөйлеу үдерісі кезінде әсер ету

2
5

1
7Қарым – қатынастың перцептивті жағы: тұлға аралық қабылдау және өзара түсініктік

2
5

1
7Қарым-қатынастың интерактивті жағы: Тұлға аралық өзара әрекеттестік


2

1

5

1
7Жеке адам аралық шиеленіс және оны шешудің тәсілдері

2
5
1

6Әлеуметтік психологиядағы шағын топты зерттеудің әдіснамалық мәселелері
2

56Тұлғаның әлеуметтік психологиялық мінездемесі. Әлеуметтендіру және бейімделу ұғымы. Тұлға тәртібінің психологиялық тетігі.

2
5

1
6Шағын топтың генезисі мен дамуы
2

5
1

6Шағын топ негізгі өлшемдері, әлеуметтік өлшемдік құрылымы. Шағын топтағы әлеуметтік өкіметтің құрылымы.

2
5

1
6Топтық қатысымдылық құрылымы. Топтық бірлестік. Топқа бірігу мәселесі. Топты дамыту моделі.

2

2

5

1
6Әлеуметтік психологиялық диагностика және адамның әлеуметтік жүріс- тұрысын алдын-ала болжау мәселесі.

4
5

1

1

6

Барлығы 135

30

15

90

12

6

117

4.2 Теориялық курстың мазмұны

1 тақырып. Әлеуметтік психология пәні және әдістері, негізгі зерттеу аймағы, қысқаша тарихи очеркі.

Жалпы психология және әлеуметтану-әлеуметтік психологияның негізі. Қазіргі психологиялық және әлеуметтану ғылымдарындағы әлеуметтік психологияның пәні туралы біртекті түсініктердің болмауы. Әлеуметтік психологияның пәні туралы түсініктердің эволюциясы. Әлеуметтік психологияның гуманитарлық білімдер жүйесіндегі орны мен өзге де психологиялық пәндермен өзара байланысы.3 тақырып. Қазіргі әлеуметтік психологияның негізгі теориялық бағыттары

Қазіргі әлеуметтік психологиядағы необихевиоризм. Әлеуметтік-психологиялық зерттеулер контексіндегі үйрену теориясының негізгі ұғымдары. Әлеуметтік-психологиялық феномендердің психоаналитикалық талдауы.4 тақырып. Әлеуметтік психологиялық зерттеу әдістері мен әдіснамасы

Ғылыми зерттеу әдіснамасы түсінігі. Әлеуметтік-психологиялық зерттеудің теориясы мен эмпирикасы. Мәліметтердің сенімділігі мен негізділігі мәселесі. Репрезентативтілік мәселесі. Таңдау түрлері. Әлеуметтік психологиялық зерттеу бағдарламасы.5 тақырып. Тұлға әлеуметтік-психологиялық зерттеудің пәні ретінде

Тұлға мен қоғамның өзара байланысы психологияның түйінді мәселелерінің бірі ретінде. Тұлғаны түсінудің әлеуметтік-психологиялық бағытының ерекшелігі, оның жалпы психология мен әлеуметтанудағы жеке адамды түсінудің айырмашылығы.6 тақырып. Әлеуметтенудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері

Әлеуметтік түсінігі. Әлеуметтену механизімдері мен институттарының жалпы сипаттамасы. Тұлғаның әлеуметтену процесінің ерекшеліктері. Әлеуметтенудің негізгі кезеңдері. Әлеуметтену заңдылықтарын Э.Берн және К.Стейнердің транзактілі талдауы бойынша түсіну. Тұлғаның даму моделі мен Э.Эриксон концепциясындағы бірдейлік түсінігі.7 тақырып. Тұлғаның әлеуметтік мінез-құлық реттеудің психологиялық механизмдері

Қажеттіліктер, мотивтер, қызығулар, құндылықтар, ережелер, әлеуметтік бағдарлар және олардың тұлғаның әлеуметтік мінез-құлық психикалық реттеудегі ролі. Әлеуметтік бағдар түсінігі. Әлеуметтік бағдар зерттеулері үшін Д.Н. Узнадзе мектебіндегі зерттеулердің мәні. Әлеуметтік бағдарларды (аттитюдтер) зерттеу әдістері.9 тақырып. Сөйлеудің мақсаты, мазмұны және құралдары. Сөйлеудің түрлерімен деңгейлері, формалары және қызметі. Сөйлеу үдерісі кезінде әсер ету

Вербальды емес қарым –қатынас түсінігі. Вербальды емес жүріс-тұрыстың негізгі құрылымының (түрлері) жалпы сипаттамасы. Кинесика және оның компонентері (ым, ишара, поза, жүріс, көз контактісі, авербальды әрекеттер) – қарым-қатынас процесінің факторлары ретінде. Қарым-қатынастың вербальды емес жүріс-тұрыстың полиқызметтілігі.10 тақырыбы. Қарым – қатынастың перцептивті жағы: тұлға аралық қабылдау және өзара түсініктік

Әлеуметтік психологиядағы перцептивті процестерді талдау ерекшелігі. Қарым-қатынас процесіндегі тұлға аралық қабылдау мен өзара түсіністіктің ролі. Субъекті қасиеттері, қабылдау объектісі, ситаты және тұлға аралық өзарабайланыстар – перцептивті процесс факторлары ретінде. Қабылау механизімдері мен эффектілері. Стереотиптілік құбылысының мазмұны мен мәні. Әлеуметтік стереотип түсінігі және оның түрлері мен қызметі.11 тақырып. Қарым-қатынастың интерактивті жағы: Тұлға аралық өзара әрекеттестік

Тұлға аралық өзара әрекеттестік (интеракция) әлеуметтік-психологиялық зерттеу пәні ретінде. «Диадалық өзара әрекеттестік» теориясы.

Тұлға аралық өзара әрекеттестіктің айырмашылық белгілері қарым-қатынас формалары ретінде.

12 тақырып. Жеке адам аралық шиеленіс және оны шешудің тәсілдері

Тұлға аралық шиеленіс түсінігі. Тұлға аралық шиеленістердің мотивациялық және когнитивті концепцияларының жалпы сипаттамасы. Шиеленісті жүріс-тұрыс және объективті шиеленісті ситуация. Тұлға аралық шиеленістің құрылымы мен динамикасы. Шиеленісті өзара әрекеттестіктің шығуы мен стратегиялары. Тұлға аралық шиеленістің конструктивті және деструктивті қызметі.14 тақырып. Тұлғаның әлеуметтік психологиялық мінездемесі. Әлеуметтендіру және бейімделу ұғымы. Тұлға тәртібінің психологиялық тетігі

Тұлға мен қоғам өзара қатынасы шағын топты әлеуметтік-психологиялық зерттеудің бастапқы мәселесі ретінде (Н.Шериф, Т.Ньюком және т.б.) Топтық әсер ету әдістері мен механизімдері. «Конформизм» құбылысы.16 тақырып. Шағын топ негізгі өлшемдері, әлеуметтік өлшемдік құрылымы. Шағын топтағы әлеуметтік өкіметтің құрылымы

Топ бірлескен іс-әрекет субъектісі ретінде (Г.М. Андреева, А.В. Петровский және т.б.).

Жетекшілік пен лидерлік топтың өмірлік іс-әрекеті процестерін басқару феномені ретінде. Лидерлік табиғатын әлеуметтік-психологиялық зерттеудің негізгі теориялық бағыттары. Менеджменттің әлеуметтік-психологиялық мәселелері.

17 тақырып. Топтық қатысымдылық құрылымы. Топтық бірлестік. Топқа бірігу мәселесі. Топты дамыту моделі

Топаралық қатынас психологиясын зерттеудің мотивациялық (З.Фрейд, Д.Доллард , Н. Миллер, Т. Адорно), ситуациялық (М.Шериф) және т.б. когнитивті (а.Тәшфел, Дж.Тәрнер, В.Дауз) және іс-әрекеттік (В.С. Агеев) бағыттары. «Топаралық дискриминация», «топішілік фаворитизм» әлеуметтік-психологиялық феномені ретінде. Топаралық қатынас және әлеуметтік әділеттілік мәселесі.18 тақырып. Әлеуметтік психологиялық диагностика және адамның әлеуметтік жүріс- тұрысын алдын-ала болжау мәселесі

Әлеуметтік психологиядағы үлкен топтарды зерттеудің теориялық және әдістемелік принциптері, мәселелері. Үлкен әлеуметтік топтардың жіктелуі. Ұйыдаспаған табиғи (тобыр, демонстрация және т.б.) және жартылай ұйымдасқан уақытша (публика, митинг, аудитория және т.б.) үлкен топтардың өмірлік іс-әрекетінің психологиялық аспектілері.


4.3 Семинар сабақтарының мазмұны

2 тақырып. Әлеуметтік психологияның негізгі парадигмалары, теориялық және қолданбалы міндеттері.

Әлеуметтік психологияның дербес ғылым ретінде қалыптасуының алғашарттары. Алғашқы әлеуметтік-психологиялық теориялар («Халықтар психологиясы» М.Лацарус, Г. Штейнтал, В.Вундт: «Көпшілік психологиясы» Г.Тард: В. Макдугаллдың «Әлеуметтік жүріс-тұрыс инстинкті» теориясы). Әлеуметтік психология тарихының кезеңдері (Г.М. Андреева және Е.С. Кузьмин бойынша). Қазіргі американдық, европалық әлеуметтік психологияның жалпы сипаттамасы.4 тақырып. Әлеуметтік психологиялық зерттеу әдістері мен әдіснамасы

Ғылыми зерттеу әдіснамасы түсінігі. Әлеуметтік-психологиялық зерттеудің теориясы мен эмпирикасы. Мәліметтердің сенімділігі мен негізділігі мәселесі. Репрезентативтілік мәселесі. Таңдау түрлері. Әлеуметтік психологиялық зерттеу бағдарламасы.6 тақырып. Әлеуметтенудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері

Әлеуметтік түсінігі. Әлеуметтену механизімдері мен институттарының жалпы сипаттамасы. Тұлғаның әлеуметтену процесінің ерекшеліктері. Әлеуметтенудің негізгі кезеңдері. Әлеуметтену заңдылықтарын Э.Берн және К.Стейнердің транзактілі талдауы бойынша түсіну. Тұлғаның даму моделі мен Э.Эриксон концепциясындағы бірдейлік түсінігі.7 тақырып. Тұлғаның әлеуметтік мінез-құлық реттеудің психологиялық механизмдері

Қажеттіліктер, мотивтер, қызығулар, құндылықтар, ережелер, әлеуметтік бағдарлар және олардың тұлғаның әлеуметтік мінез-құлық психикалық реттеудегі ролі. Әлеуметтік бағдар түсінігі. Әлеуметтік бағдар зерттеулері үшін Д.Н. Узнадзе мектебіндегі зерттеулердің мәні. Әлеуметтік бағдарларды (аттитюдтер) зерттеу әдістері.8 тақырып. Қарым-қатынас психологиясы.

Қарым-қатынас құрылымы, мазмұны, формалары мен механизімдері. Қарым-қатынастың негізгі жақтары: коммуникативті, интерактивті, перцептивті; олардың бірлескен іс-әрекет сипаты мен қарым-қатынастағы серіктеспен қатынас – сипатымен байланысты (Г.М. Андреева, Е.С. Кузьмин).

Қарым-қатынас қиындықтары мен кедергілері. Деструтивті қарым-қатынас түсінігі. Табысты қарым-қатынас факторлары.

11 тақырып. Қарым-қатынастың интерактивті жағы: Тұлға аралық өзара әрекеттестік

Тұлға аралық өзара әрекеттестік (интеракция) әлеуметтік-психологиялық зерттеу пәні ретінде. «Диадалық өзара әрекеттестік» теориясы.

Тұлға аралық өзара әрекеттестіктің айырмашылық белгілері қарым-қатынас формалары ретінде.

13 тақырып. Әлеуметтік психологиядағы шағын топты зерттеудің әдіснамалық мәселелері

Шағын топтың психологиялық мәселесін өңдеудің әлеуметтік-тарихи және нақты-ғылымы алғышарттары. ХХ-ғасырдың 30-40 жылдары топтық феномендерді зерттеудің жетекші бағыттары. Соғыстан кейінгі онжылдықта шағын топты психологиялық талдаудың жалпы сипаттамасы. Зерттеудің қазіргі жағдайы мен перспективасы.15 тақырып Шағын топтың генезисі мен дамуы

Шағын топтың пайда болауының объективті және субъективті себепкерлері әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретінде. Әлеуметтік индентификация түсінігі.

Топ дамушы жүйе ретінде. Топтың даму үлгілері (б: Такмен, Г.Стенфорд, А.В.Петровский, Л.И. Уманский және т.б.). Топ өмірлік іс-әрекетінің сырттай және ішкі қайшылықтары оның даму көзі ретінде. Топтың психологиялық тұтастығы түсінігі (А.И. Донцов).

17 тақырып. Топтық қатысымдылық құрылымы. Топтық бірлестік. Топқа бірігу мәселесі. Топты дамыту моделі

Топаралық қатынас психологиясын зерттеудің мотивациялық (З.Фрейд, Д.Доллард , Н. Миллер, Т. Адорно), ситуациялық (М.Шериф) және т.б. когнитивті (а.Тәшфел, Дж.Тәрнер, В.Дауз) және іс-әрекеттік (В.С. Агеев) бағыттары. «Топаралық дискриминация», «топішілік фаворитизм» әлеуметтік-психологиялық феномені ретінде. Топаралық қатынас және әлеуметтік әділеттілік мәселесі.


4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
СӨЖ түрі


Есеп беру формасы

Бақылау түрі

күндізгі бөлімнің

сағ. көлемісырттай бөлімнің

сағ. көлемі1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Конспект

Сабаққа қатысу


30

12

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу


15

6

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды зерделеу

Баяндама


Баяндаманы қорғау

35

89

4

Өзіндік зерттеу жұмыстарын орындау, оларды тапсыру.

Конспект, кестелер.


Коллоквиум немесе сынақ

4


4


5

Тақырыпқа сай тест құрастыру

Реферат


Рефератты қорғау

2

2

6

Бақылау іс-шараларына дайындалу

Аралық және қорытынды бақылау (тестілеу, емтихан)

4

4

Барлығы

90

117Студенттердің өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар

1 тақырып. Жеке тұлғаның әлеуметтену шарты және механизмдері

Жеке тұлғаның әлеуметтенуі туралы түсінік. Әлеуметтену процессінің іске асыру механизмі. Жеке –тұғаның әлеуметтену процесіне әсер ететің факторлары. Табиғи ортаның және әлеуметтну байланыс.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 10- 24 бет, [5] 15-25 бет, қосымша әдебиет [14] 23-44 бет

2 тақырып. Жеке-тұлғаның эмпатиясы және экспрессиясы

Жеке-тұлғаның эмпатиясы мен эмпатия жөнінде түсінігі. Эмпатияның түрі мен түрпішіні. Эпатия функциясы тұлғааралық қарым-қатынаста. Экспресивтік тәртіп. Экспрессия жүрісі, кейіпі, көз-қарасы, түрлері. Ишаралар.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [4] 23-53 бет, [3] 99-110 бет, қосымша әдебиет [13] 19-22 бет

3 тақырып. Мектеп жасына дейінгі балалардың және мектеп жасындағы балалардың тұлғааралық қарым-қатынасы. Қарым-қатынас және іс-әрекет

Балалар ұжымының даму жағдайы бірлестік іс-әректінің кезеңі. Бірлестік іс-әрекеттің жас ерекшеліктері. Мектеп жасына дейігі және мектеп жасындағылардың, әлеуметтік психологиялық қарым-қатынас ерекшеліктері.

Топтағы қарым-қатынас және кикілжің.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [6] 25- 29 бет, [7] 48-59 бет, қосымша әдебиет [12] 43-57 бет4 тақырып. Тұлғааралық қарым-қатынас саралауы балалар топтарында және жасөспірімдер арасындағы динамикасы және құрлымы

Жасөспірімдер және балалар тобындағы тұлғааралық қарым-қатынас құрлымы. Жасөспірімдер және балалар арасындағы тұлғааралық жастың динамикасы. Жасөспірімдер және балалар тобындағы саралауы.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [7] 112-130 бет, [8] 107-110 бет, қосымша әдебиет [20] 130-213 бет

Реферат тақырыптары 1. Әлеуметтік психологияның пәні оның адам және қоғам туралы ғылымдар жүйесіндегі алатын орны

 2. Жалпы психология және әлеуметтану-әлеуметтік психологияның негізі

 3. Қазіргі әлеуметтік психологияның негізгі теориялық бағыттары

 4. Әлеуметтік психологиялық зерттеу әдістері мен әдіснамасы

 5. Ғылыми зерттеу әдіснамасы түсінігі

 6. Тұлға әлеуметтік-психологиялық зерттеудің пәні ретінде

 7. Тұлға мен қоғамның өзара байланысы психологияның түйінді мәселелерінің бірі ретінде

 8. Әлеуметтенудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері

 9. Тұлғаның әлеуметтік мінез-құлық реттеудің психологиялық механизмдері

 10. Қажеттіліктер, мотивтер, қызығулар, құндылықтар, ережелер, әлеуметтік бағдарлар және олардың тұлғаның әлеуметтік мінез-құлық психикалық реттеудегі ролі

 11. Вербальды емес қарым-қатынас

 12. Вербальды емес қарым –қатынас түсінігі

 13. Қарым – қатынастың перцептивті жағы: тұлға аралық қабылдау және өзара түсініктік

 14. Әлеуметтік психологиядағы перцептивті процестерді талдау ерекшелігі

 15. Қарым-қатынас процесіндегі тұлға аралық қабылдау мен өзара түсіністіктің ролі

 16. Қарым-қатынастың интерактивті жағы: Тұлға аралық өзара әрекеттестік

 17. Жеке адам аралық шиеленіс және оны шешудің тәсілдері

 18. Тұлға және топ

 19. Шағын топта қалыптастқан өмірлік іс-әрекеттің әлеуметтік-психологиялық аспектілері

 20. Топаралық қатынас психологиясы

 21. Үлкен әлеуметтік топтардың психологиялық сипаттамалары5 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

1.Сорокин, В. М. Практикум по специальной психологии:учеб.-метод. пособие/В. М. Сорокин, В. Л. Кокоренко : под научн. ред. Л.

М. Шипицыной.-СПб.:Речь,2003.-120 с.-(Психологический практикум).

2.Еникеев М. И. Общая и социальная психология:Энциклопедия.-М.:ПРИОР,2002.-558с.

Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірме
ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

5В050300,5В010300 – «Психология»

«Педагогика және психология »

мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан көшірме

Пәннің атауы: «Әлеуметтік психология»


Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зертх

бар

лы

ғыСОӨЖ

____негі-зіндегі күндізгі

3

135

45

90

3


3

3


45

30


12
90

45

____ негі-зіндегі сырттай

3

135

18

117

5

5

3


18

12


6
117

18

Кафедра меңгерушісі ______ Бурдина Е.И. 20__ж. «___» ________3.7 Сырттай оқитын студенттерге арналған бақылау жұмыстары
1 тақырып. Үлкен әлеуметтік топтар

Үлкен әлеуметтік топтардың психологиялық құрлымы және мазмұны. Әлеуметтік сыныптарда психологиялық ерекшеліктер. Этникалық топтардағы психологиялық ерекшеліктері.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [1] 212- 231 бет, [4] 199-210 бет, қосымша әдебиет [23] 189-212 бет

2 тақырып. Көпшілік қозғалыстар және қиын топтар

Көпшілік қозғалыстардың, қиын топтардың жалпы мінездемесі. Көпшілік қозғалыстар және қиын топтар түрлері. Әлеуметтік қозғалыстар (лидер мәселесі, көпшілік және кіші топтардың позициясы, қөзғалысқа қосылу механизмі).

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [1] 212- 230 бет, [8] 79-120 бет, қосымша әдебиет [26] 92-132 бет

3 тақырып. Топ аралық қарым-қатынас

Зерттеу тарихы. Іс-әрекет принципінің шегіндегі, топаралық қарым-қатынас мәселесі. Топаралық қарым-қатынастың методологиялық және практикалық мағынаның мәселе тақырыпшасы.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 55-69 бет, [9] 45-59 бет, қосымша әдебиет [27] 99-112 бет

4 Тақырып. Әлеуметтік бағдар

Жалпы психологиядағы әлеуметтік бағдарды зерттеу. Жалпы психологиялық және әлеуметтік бағдарды зерттеу. Әлеуметтік бағдар өзгерістері. Юридическая, политическая, экономическая психология; психология управления.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [1] 212- 230 бет, [2] 99-131 бет, қосымша әдебиет [29] 80-98бет

5 тақырып. Қарым-қатынас әлеуметтік психика қалыптасуының негізі ретінде

Қарым-қатынас түсінігі. Қарым-қатынас түрлері, деңгейлері және қызметтері. Қарым-қатынас құрылымы. Қарым-қатынастың үш жағы: коммуникативтік, интерактивтік және перцептивтік.6 тақырып. Шағын топтар психологиясы

Топтар жүйесіндегі шағын топ. Шағын топтардың жіктелуі.Шағын топтарды әлеуметтік-психологиялық тұрғыдан сипаттау: шағын топтағы тұлғааралық қатынастардың мәні, құрылымы және сипаттамасы. Топтағы конфликт. Конфликт түрлері. Конфликт себептері. Конфликттің алдын алу және шешу.7 тақырып. Үлкен әлеуметтік топтар және топтық психодинамика

Үлкен әлеуметтік топтар түсінігі. Үлкен әлеуметтік топ түрлері (таптар, ұлттар). Олардың психологиялық ерекшеліктері. Үлкен әлеуметтік топтардың дамуы. Топтағы динамикалық процестер және бірігудің пайда болуы.Көшбасшылық (лидерлік) және жетекшілік.8 тақырып. Қоғамдық қозғалыстар. Стихиялы мінез-құлық психологиясы

Қоғамдық қозғалыстар топтық құбылыс ретінде. Қозғалыстардың психологиялық негізі. Қоғамдық қозғалыстардың түрлері және олардың психологиялық ерекшеліктері: кең қоғамдық қозғалыстар, локальды қоғамдық қозғалыстар, баламалы қоғамдық қозғалыстар.9 тақырып. “Гендер” түсінігі.

Гендерлік тектестілік. Гендерлік дифференциация. Гендерлік рөл. Гендерлік стереотип.Гендерлік топтар психологиялық топтар ретінде. Гендерлік қатынастар. Гендерлік әлеуметтену.Стихиялы мінез-құлық психологиясы: сыбыс психологиясы, жиын психологиясы, байбалам психологиясы.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет