ЖҰмыс бағдарламасы «Салалық материалтану мен конструкциялы материалдар технологиясы»Дата08.07.2016
өлшемі262.23 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы


Жұмыс бағдарламасы Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/06


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Көлік құрылысы және кәсіби оқыту кафедрасыЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
«Салалық материалтану мен конструкциялы материалдар технологиясы» пәнінің

«Кәсіптік оқыту » 050120 мамандығы студенттеріне арналған

Павлодар

Мемлекеттік жалпыға міндетті Нысанмамандықтың білім стандарты ПМУ ҰС Н 7.18.1/06

мен типтік бағдарлама

негізінде әзірленген

пәннің жұмыс бағдарламасына

бекіту парағы

Бекітемін

ОІ жөніндегі проректор

_________Н.Э. Пфейфер

200__ж. «___»_________


Құрастырушы: аға оқытушы _________________ Б.З. Омарова

Көлік құрылысы және кәсібі оқыту кафедрасы


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

« Салалық материалтану мен конструкциялы материалдар технологиясы » пәні бойынша

«Кәсіптік оқыту » мамандығы 050120 мамандығының студенттеріне арналған.

Жұмыс бағдарламасы мемлекеттік жалпыға міндетті мамандық стандарты 3.08. 357-2006 ҚР МЖМБС және типтік бағдарлама негізіндеәзірленген ҚР Білім және ғылым министрлігігінің 22.06.2006 ж. бұйрығымен бекітілген


200__ж «___» ________ кафедра отырысында ұсынылған № ___ хаттама

Кафедра меңгерушісі ___________________ Қ. Т. Сақанов

СҚ факультетінің әдістемелік кеңесімен құпталған

200__ж. «___»____________ №___хаттама

ӘК төрағасы ______________________ В.А. Козионов


Келісілді

Факультет деканы ________________ М.Қ. Кудерин «___»_________200__ ж.ЖжӘҚБ ҚҰПТАЛҒАН

ЖжӘҚБ бастығы _________________ А.А.Варакута «___»_________200__ ж.

1 Пәнді оқыту міндеттері мен мақсаттары:
1.1 Пәнді оқыту мақсаты

Пәннің мақсаты: болашақ кәсіптік оқыту және еңбек технологиясы кәсіпкерлік оқытушысының материалдарының түрлері, қасиеті, құрылымы қолдануы, конструкциялы-технологиялық материалдар мен олар жасалынатын түрлі бұйымдар жөнінде ұғымдарын қалыптастыру; термия химия-термиялық өндеу теорияларын және тәжірибелерін зерттеу бұл материалдарды басқа тәсірдермен нығайту, әрі алған білімдерін жалпы білім беретін мекемелердің оқу-тәрбие процестерінде қолдан білуге үйрету.


Студент білуі тиіс:

 • материалдардың құрылымын;

 • материалдардың қасиетін және оларды мақсатты түрде өзгертуді;

 • материалдардан дайын бұйым жасау үшін алдын-ала өндеу жұмынтарын мамандандырылу саласына сай материалтануоқу шеберханасы.


Студент істей тиіс:

 • материалдардың құрылымын аңықтауды;

 • материалдардың қасиетін аңықтауды;

 • материлдардан дайын бұйым жасау.


1.2 Пәнді оқыту міндеттері

 • материалдарының түрлері, құрамы мен қасиеті жөнінде түсінік беру;

 • материалдарын тұтынуға шыдамдылығы жөнінде мәліметтер беру;

 • материалдардың құрылымын, қасиетін анықтау тәсілдері мен таныстары студенттердің кәсіи білімі мен біліктілігін арртыру.

 • материалдарды өндеу технологиясын және олардан жасалатын бұйырығы жөнінде білім беру.


2 Пререквизиттер:

«Салалық материалтану мен конструкциялы материалдар технологиясы» пәні жалпы білім беретін - Физика, химия, материалдардың қарсыласуы,.Тематический план Форма

дисциплины Ф СО ПМУ 7.18.2/073 Пәннің мазмұны (к/о)

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

п/п

Тақырып атауы

Сағаттың саны

Дәріс

Тәж

Зерт

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе.

0,5

-

-

1

2

1.1 Металдарды құрылымы.

0,5

-

-

3

3

1.2 Механикалық қасиеттер және металдардың және қорытпалардың конструкциялық беріктігі

0,5

-

-

3

4

1.3 Қорытпалардың теориясы

0,5

-

2

3

5

1.4 Темір және оның қорытпалары

1

1,5

-

3

6

1.5 Болатты термиялық өндірудің теориясы

0,5
-

3

7

1.6 Болатты термиялық өндеулердің технологиясы

0,5

-

-

3

8

1.7 Болаттарды химия – термиялық өндеу

0,5

1,5

-

3

9

1.8 Наклеппен үстін қатайттыру

0,5

-

-

2

10

1.9 Металл материалдар. Болаттар

1

-

2

3

11

1.10 Түрлі-түсті металдар

1

1,5

-

3

12

1.11 Жаңа металл материалдары

0,5

-

-

3

13

1.12 Негізгі машина бөлшектерінің нығайту әдістері және негізгі металл материалдарын орынды таңдау

0,5

-

-

2

14

2.1 Пластмассалар

0,5

-

2

3

15

2.2 Резеңке материалдары

1

-

-

3

16

2.3 Органикалықсыз материалдар

0,5

1,5

-

3

17

2.4 Ағаш материалдары

1

-

-

2

18

3.1. Қара және түсті материалдардың өндіріс

1

-

-

3

19

3.2 Құю өндірісінің кәсіпорны

1

-

-

3

20

3.3 Металдарды қысыммен өндеу

0,5

1,5

-

3

21

3.4 Металдарды отпен кесуі және дәнекерлеу

1

-

-

3

22

3.5 Металдарды кесумен өндеу

0,5

-

1,5

3

Барлығы курс бойынша:

15

7,5

7,5

60

Курстің теориялық мазмұны


Лекциялық курстің мазмұны

Кіріспе


“Металтану” курсын оқыту мақсаты мен міндеттері. Салалық материалтану мен конструкциялы материалдар технологиясының даярлаудағы ролі. Материалдарды жалпы топтастыруы. Бағалау беру және материалдарды таңдау. Материалдарды алу әдістері.

1-Бөлім. Металтану

1.1. Металдарды құрылымы

Металтану ғылымы металдардың қасиеттерін және қорытпалары құрамымен, құрылымын осымен орайлас туралы ілім. Қатты денелер байланыстардың үлгілері. Металдық байланыс үлгісі. Металдардың атом кристалдық құрылымы. Кристалдық шарбақтардың үлгілері. Атом жазықтардың кристаллографиялық көрсетулері және бағыттауы. Металдардың анизотропиясы. Дислокациялардың үлгілері. Түйіршіктер шекаралары. Кристалдық денедегі диффузия. Құрылымға радияциялық сапасын түсіру әрекеті және металдардың қасиеттері. Металдардың кристалдануы. Фазалық айналулардың термодинамикалық негіздері. Таза металдардың кристалдануы кезінде термиялық салқы қисықтары.

1.2 Механикалық қасиеттер және металдардың және қорытпалардың конструкциялық беріктігіСтандартты механикалық қаситтері: қаттылық; статикалық созылу жан аңықталатын қасиет; екпінді жабысқақтық; шаршау кедергісі. Ш сынғыштық құбылыстары. Металдардың теориялық және нақты беріктігі. Металдардың конструктивті беріктігі. Металл қасиеттері, бұйымдарды өмірлік аңықтаушы (тозуға төтеп беру, шаршау кедергі, түйіскен шыдамдылық).

1.3 Қорытпалардың теориясы

Қорытпа, жүйе, компонент, фаза. Фазалардың ережесі. Қатты ерітіндісі. Химиялық қосылыстар. Аралық фазалар. Механикалық қоспасы. Қорытпалардың кристалдану ерекшеліктері.Екі есе қорытпаладың күй-диаграммалары. Тәжірибелік жолмен диагромаларын құру әдістері. Эвтектикалық кристалдану. Қатты жағдайда айналудың. Қорыталар эвтектоидтық айналу. Фазалардың химилық құрамының анықтамалары, тепе-теңдік болған жағдайдағы. Тепе-теңдіксіз кристалл.

1.4 Темір және оның қорытпалары

Темір – цементит жүйесіндегі күй-диаграммасы. Компоненттер, фазалар және құрылысты құрастырушы болаттардың және ақ шойындардың білім шартты қасиеттері Фазалардың ережелерін қолдану және фазалардың химиялық құрамының концентрациясының аңықтамсыережесімен, темір – цементит диаграммасында сәйкстері. Темір – графит күй-диаграммасының жүйесі.Фазаның, темір қорытпаларда қоспалаушы элементтермен құрылатындар (қатты ерітінділер, карбидтер). Темір полиморфизміне қоспалаушы элементтердің ықпалын жасау және аустениттің. Шойындардың тағайындауы және қасиеттері. Темір–көміртек– кремний күй диаграммасы. Ақ және ақталған шойын. Көміртектің, кремнийдің және сұр шойынның құрылымына салқындау жылдамдықтарың ықпал жасауы. Шойын қасиеттеріне тұрақты қоспалардың ықпал жасауы. Шойындардың таңбалануы.

1.5 Болатты термиялық өндірудің теориясы

Болатты қызу кезінде айналуы. Аустенит түйіршіктерінің өсу шегіне қоспалаушы элементтердің ықпал жасауы. Қызып кету және артық отын жағу. Сатқындатылған аустенит айналулары. Сатқындатылған аустенит изотермиялық ыдыраушылық диаграммасы. Перлиттік айналым. Мартеисит, оның құрылымы және қасиеттері. Мартеиситті айналу және оның ерекшеліктері. Аралық айналу.

1.6 Болатты термиялық өндеулердің технологиясы

Болаттарды термиялық өндеу процесінің жалпы міңездемесі. Бірінші және екінші реттік жасыту. Жасытуды тағайындау. Толық және толықсыз жасыту. Изотермиялық жасыту. Болаттарды шынықтыруы. Шынықтыру температуарсын тағайындауы. Шынықтыру ортасы және оларға қойылатын талаптар. Шынықтыру әдістері. Болат демалысы. Түрлер және демалыс тағайындаулары. Жысыту өткел технологиясы. Болатты термо-механикалық өндіру. Үстіңгі шынықтыру, оның түлері және қолдану облыстары. Индукция қызу жанында шынықтыру. Газ жалыны жанында қыздырып шынықтыру. Лазермен қызу жанында үстіңгі шынықтыру.

Термиялық цехтардың негізгі жабдықтары.

1.7 Болаттарды химия – термиялық өндеу

Химия – термиялық өндеудің физикалық негіздері. Күй-диаграммасы және диффузиялық қабат құрылымының аралық байланыстары. Тағайындау және цементациялаудың түрлері. Қатты карбюризаторменен цементациялау. Газды цементациялау. Цементациялауға арналған пештер. Цементацияланған бөлшектердің термиялық өндеуден кейінгі қасиеттері. Цементациялаудың қолдану облыстары. Болатты циандау. Циандаудың түрлері. Қаттылықты алу әдістері.

1.8 Наклеппен үстін қатайттыру

Үстін қатайттыру тәсілдері (дробеструйлық өндеу, роликпен өндеу т.б.). Шыдамдылыққа үстін қатайттырудың ықпал жасауы.

1.9 Металл материалдар. Болаттар

Констукциялық болаттарыһды жаопы тағайындау. Жоғары және биік кесумен өндеуге жататын болаттар. Бұл көміртегілі болаттар. Серіппелі болаттардың жалпы тағайындалуы. Шарикоподшипникті болаттар және оларды термиялық өндеу. Тозуға төтеп беретін жоғары марганцті болаттар және олардың термиялық өндеуі. Жоғары төзімді болаттар.Коррозияға төзімді конструкциялық және қызуға төзгіш болаттар және қорытпалар.Коррозия түрлері. Коррозияға төзімді – берік болаттардың жасаудағы негізгі принциптері. Коррозияға төзімді болаттардың жалпы міңездемесі. Хромды жасаспайтын болаттар. Хромникелді аустенитті және аустенит – ферритегі ғылымдағы тотбаспайтын болаттар. Аустенитті – мартенситттік құрылымдағы жоғары төзімді тотбаспайтын болаттар. Конструкциялық қызуға төзімді болаттар және қорытпалар. Қызуға төзімдік. Жоғары қызулар жанындағы механикалық қасиеттерінің аңықтамасы. Қызуға төзімдік мінездемелері. Қызуға төзімдіктің жоғарылауларының жолдары. Аспаптық болаттар және қорытпалар. Аспаптық болаттарды таңбалау және қарастыру.

1.10 Түрлі-түсті металдар.1.10.1 Титан мен оның қорытпалары.

Титан мен оның қасиеттері. Титанның қасиеттеріне және құрылымына қоспалаушы әлементтердің ықпал жасауы. Титан конструкциялық қорытпалары, олардың қасиеттері және қолдану облыстары.

1.10.2 Алюминий, магний және олардың қорытпалары

Алюминий, және оның қорытпалары. Алюминийді қолдануы. Алюминийлік қорытпалар. Дюралюминий. Алюминийлік қорытпаларды құю орындары. Алюминийлік подшибникті қорытпалар. Алюминийлік терлемелер. Магний және оның қорытпалары. Магний қорытпаларын құю кәсіпорны. Өзгеретін магний қорытпалары. Магнийлік қорытпаларды термиялық құю. Магнийлік қорытпаларды коррозиядан қорғанышы.

1.10.3 Мыс пен оның қорытпалары

Мыс пен оның қасиеті. Мыстың қолдануы. Мыстың қолдануы. Жездің қасиеттері, таңбалануы және қолдануы. Жездердің коррозиялық беріктігі. Мыс дәнекерлері. Оны өзгеретін қола және құю кәсіпорны. Қалайы қолалар, алюминийлік, магнийлі, марганецті түрлілер, қорғасынды және бериллилік қалайылар.

1.10.4 Мырыш, қорғасын, қалайы және олардың қорытпалары

Мырыш және оның қорытпалары. Қалайы және оның қорытпалары. Қалайы және қорғасын негізіндегі дәненкерлемелер. Қалайы, қорғасын, мырыш негіндегі антифрикциялық қорытпалар.

1.10.5 Баяу балқитын металдар және оның қорытпалары

Баяу балқитын металдарға жалпы мінездемесі. Молибден және оның қорытпалары.Вольфрам және оның қорытпалары. Хром және оның қорытпалары. Тантал және оның қорытпалары. Ниобий және оның қорытпалары.

1.11 Жаңа металл материалдары

Композициялық мателиалдар. Әртүрлі шарттардың жанында композициялық материалдардың күштерінің таратуы. Композициялық мателиалдардың түрлері. Талшықты композициялық мателиалдар. Алюминий, никельді және басқа металдардың негізіндегі дисперсиялық – нығайтылған композициялық мателиалдар.Түр жады күшті әсерлің қорытпалар. Металл шынылар. Конструкциялық ұнтақталған материалдар. Ұсақ санылаулы және тұтас ұнтақталған материалдар. Темір мен мыс негізіндегі фрикциялық қорытпалар. Сүзгілер. 1.12 Негізгі машина бөлшектерінің нығайту әдістері және негізгі металл материалдарын орынды таңдауТиптік бұйымдарды және құралдарды олардың ұзақ өмірлігін нығайту әдістері жоғарылатуға арналған үсыныстар. Машина бөлшектерінің зақым келу негізгі түрлері. Қирау түрлері: сынғыш, жабысқақ, қажу.

2 Бөлім. Металл емес материалдар2.1 ПластмассаларМеталл емес материалдар туралы жалпы мәлімдеме. Металл емес материалдардың қолдану болашақтары.Полимерлік материалдардың топтастыру. Термо пластикалы полимерлік материалдар (термопласты). Термореактивтік полимерлер және олардың қасиеттері. Температураға тәуелді полимерлердің физикалық күй-жағдайы. Толтырғыштар және олардың тағайындалу түрлері Газ толтырылған пластиктер (порпластар және пенопластар), қатты толтырғыштармен, ұнтақталған және талшықты пластмассалар.

2.2 Резеңке материалдары.Резеңке құрам, құрылым және қасиеттері. Каучуктар және олардың қасиеттері. Қатаю (вулканизация) каучуктары. Толтырғыштардың резинадағы ролі.

2.3 Органикалықсыз материалдар

Органикалықсыз шыны. Кварц шынысы, қаңқасыз шыны, электроқаптағыш электр өткізгіш шынылар, пеношыны. Шыныкристалдық материалдар. Техникалық керамика.

2.4 Ағаш материалдарыАғаш және оның қасиеттері. Ағаш сапаларын жоғарылау құралдары. Фанера.

3-бөлім. Конструкциялық материалдардың технологиясы

3.1 Қара және түсті материалдардың өндіріс

Қара төзімді материалдар, кендер отындар, флюстер. Металдарды алудың тәсілдері. Кендер мен олардың құрамы. Кендерді байыту және дайындау. Шойын өндірісі. Болат өндірісі. Мыс өндірісі. Алюминий өндірісі. Магний өндірісі.

3.2 Құю өндірісінің кәсіпорны

Жалпы мәлімдеме. Құю процессінің маңызы. Машина жасауда және өндейтін өнеркәсіптерде құюды қолдану. Құю кәсіпорны түрлердің технология және оқтамалары. Үлгі. Өзекше жәшіктері. Қалыпқа келтірілген материалдар. Қалыпқа келтірілген және өзекше қоспалардың айырмашылықтары. Құю кәсіпорнының түрлерін даярлау. Қолдық және машиналы құралдарды келтіру. Қалыпқа келтірілген машиналар олардың құрылғысы принциптері. Тұңбаларды және қорытпаларды құю қасиеттері. Шойыннан құю өндірісі. Қара және түсті металлдардың қорытпаларынан құю өндірісі. Құюдың арнайы белгілері.

Құю кезінде термиялық бақылау.

3.3 Металдарды қысыммен өндеу

Жалпы мәлімдеме. Металдарды қысыммен өндеу процестерінің маңызы. Металдарды қысыммен өндеу негізгі тәсірдері және машина жасауда оларды қолдануы.Металдарды қысыммен өндеу теориялық негіздері: серпінді және иілгіш қасиеттерін өзгерту және олардың физикалық маңызы; салқын және ыстық жағдайда металдардың иілгіштік қасиеттерін өзгертуі.Металды қыздырып, қысыммен өндеу. Прокаттау. Престеу. Сүйрету. Ерітіп, темір соғу. Ыстық және салқын штамптау. Жапырақ штамптау.

3.4 Металдарды отпен кесуі және дәнекерлеу

Жалры мәлімдеме. Дәнекерлеу процестерінің маңызы, машинна жасау олардың тағайындалуы және қолдануы. Тотастыру және тәсілдерді міңездемесін дәнекерлеу. Пісірілген қосулардың және тігістердің түрлері. Дәнекерлеу кезінде жүретін процестер. Электр доғалық дәнекерлеу. Дәнекерлеу процестерінің балқу маңызы. Доғалық электрмен пісірудің түрлері. Доғаның қоректену қайнарлары. Электродтар үшін доғалық дәнекерлеу. Электродтардың түрлері. Жабық электродтардың түрлері. Қолмен доғалық дәнекерлеу. Тігістерді салу техникасы. Флюс астында автоматты доғалық дәнекерлеу. Дәнекерлеу процестерінің автоматтандыру және шартты процесті қамтамасыз етудің маңызы.Әлектроқожды дәнекерлеу. Аргон және көмірқышқыл газдың ортасын дәнекерлеу. Плазмалық шілтермен доғалық дәнекерлеу. Түйіскен электрмен пісіру. Газды дәнекерлеу. Болаттарды, шойынды, түрлі түсті материалдарды және қорытпаларды дәнекерлеу технологиясы. Дәнекерлеудің жаңа әдістері. салқын дәнекерлеудің әдісі. ультра дыбысты дәнекерлеу. Ваккумда диффузиялық дәнекерлеу.Металдардың және қорытпаларды жалынмен кесу. Кесу тәсілдері. Электродоғалық кесу. Газды оттекпен кесу. Оттекті – флюспен кесу.

3.5 Металдарды кесумен өндеу

Жалпы мәлімдеу. Металдарды кесумен өндеу тәсілдері. Негізгі қозғалыс және беріліс қозғалысты. Кесілетін беткі қабаттың геометриясы. Кесу элементтері. Қайрау кезінде кесу күштері және қуаттылығы. Кесу аймағындағы жылулық және температура. Майлау – салқындатушы сұйықтықтар және оларды кесу аймағына жеткізіп салудың әдістер. Кескіштердің үлгілері. Алмазды кескіштер. Токарьлық ток станоктарында өндеу. Сүргілейтін, соғатын және ақырын станоктарды өндеу. Бұрғылайтын және жонатын станоктарды өндеу. Фрезерлік станоктарда өндеу.
Зертханалық жұмыстардың мазмұны

1.3 Қорытпалардың теориясы

- Болатты изотермиялық өндеу

1.9 Металл материалдар. Болаттар

- Қоспаланған болаттардың құрылымдарын зерттеу.

2.1 Пластмассалар


- Пластмассалардың құрамының ықпалын жасау, олардың физикалық-механикалық қасиеттерін зерттеу


3.5 Металдарды кесумен өндеу

- Кескіштердің геометриялық параметрлері

Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны


1.4 Темір және оның қорытпалары

- Шойындардың құрылымдарын және қасиеттерін зерттеу

1.7 Болаттарды химия – термиялық өндеу

- Термиялық және химия – термиялық өндеуден кейін болаттың құрылымдарын зерттеу

1.10 Түрлі-түсті металдар.

- Түрлі түсті металдардың құрылымдарын және қасиеттерін зерттеу

2.3 Органикалықсыз материалдар

- Органикалық шынылардың қасиеттерін зерттеу

3.3 Металдарды қысыммен өндеу

- Металдарды қысыммен өндеуі жанында форманың құрылуы процесінің зерттеу.

СӨЖ мазмұны
СӨЖ-дін түрі

Есепті баяндама түрі

Бақылаудың түрлері

Сағаттың санасы

1

Дәрістер сабақтарына дайындалу

Ауызша сүрау

Сабақта жұмыс істеу

15

2

Лабораториялық сабақтарға дайындалу, ұй тапсырмасын істеу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатынасу

7,5

3

Есепті дайындау және лабораториялық жұмысты қорғау

Есеп

ЛЖ қорғау

7,5

4

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, ұй тапсырмасын істеу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатынасу

7,5

5

Есепті дайындау және тәжірибелік жұмысты қорғау

Есеп

ТЖ қорғау

7,5

6

Аудиториялық оқу мазмұнына кірмеген сұрақтарды оқу

Конспектер

Сабақта жұмыс істеу

10

7

Рубеждік бақылауға дайындалу

Бақылау

РБ тестілеу

5

Барлығы 3 семестрде

60

СӨЖ мазмұны


СӨЖ-дін түрі

Есепті баяндама түрі

Бақылаудың түрлері

Сағаттың санасы

1

Дәрістер сабақтарына дайындалу

Ауызша сүрау

Сабақта жұмыс істеу

12

2

Лабораториялық сабақтарға дайындалу, ұй тапсырмасын істеу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатынасу

10

3

Есепті дайындау және лабораториялық жұмысты қорғау

Есеп

ЛЖ қорғау

6

4

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, ұй тапсырмасын істеу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатынасу

10

5

Есепті дайындау және тәжірибелік жұмысты қорғау

Есеп

ТЖ қорғау

6

6

Аудиториялық оқу мазмұнына кірмеген сұрақтарды оқу

Конспектер

Сабақта жұмыс істеу

30

7

Рубеждік бақылауға дайындалу

Бақылау

РБ тестілеу

4

Барлығы 3 семестрде

78

Студентерге өздік жұмысқа арналған тақырыптар

1-Бөлім. Металтану

1.1. Металдарды құрылымы

Сұйық күй-жай кинетикасы. Факторлар, кристалдану процесіне әсер етушілер металдың модификациялануы. Метал кесегінің құрылымы. Металдар полиморфтв айналу.

1.2 Механикалық қасиеттер және металдардың және қорытпалардың конструкциялық беріктігі

Металдардың және қорытпалардың қасиеттеріне қалған күштердін ықпал жасау. Металдардың беріктігін жоғарылату жолдары.

1.3 Қорытпалардың теориясы

Фазалар ережесін және кесінділер ережелерін қолдану. Құрылым және қасиеттер аралық байланыс. Үш жүйелік күй диаграммалары туралы ұғым.

1.4 Темір және оның қорытпалары

Көміртек және болат қасиеттеріне тұрақты қоспалардың ықпал жасауы. Көміртегі болаттардың таңбалануы және оларды топтастыру. Металдарға және қорытпаларға мемлекеттік стандарттар (ГОСТ).Феррит қасиеттеріне қоспалаушы міндеттердің ықпалын жасау. Тепе-теңдік шарттарында қоспаланған болттардың құрылысты сынаптары және салқындаудың ауада.Сұр шойын. Созымды шойын. Жоғары төзімді шойын. Қоспаланған шойын.

1.5 Болатты термиялық өндірудің теориясы

Аустенит түйіршіктерінің мөлшерін анықтау әдістері. Сын салқындау жылдамдық және факторлар, оған әсер етушілер.Шынықтырылған болат қызуы жанында айналуы. Температура ықпалын жасау және құрылымға қыздыру ұзақтықтары және шынықтырылған болаттың қасиеттері. Жұмсарту кезінде айналуларға қоспалаушы элементтердің ықпал жасауы. Болаттың картаюы.

1.6 Болатты термиялық өндеулердің технологиясы

Болатты нормалдау. Болаттың механикалық және құрылымдық қасиеттердің нормалаудың ықпал жасауы. Шынықтыру ықпалын жасау және жасытылған болатты-механикалы қасиеттері. Болатты жақсару. Термиялық өндеулерді механикаландыру және автоматтандыру. Электр энергиясын және отың үнемдеу жолдары.

1.7 Болаттарды химия – термиялық өндеу

Азоттау қабатының қасиеттері. Азоттаудығ қолдану облысы. Азоттауға арналған пештер. Тозуға және коррозияға беретін төзімді карбидті және нитридтті жапсарларды алу. Термиялық цехтарда еңбек күзет және қауіпсіздік техникасы.

1.9 Металл материалдар. Болаттар

Конструкциялық болаттарға қойылатын талаптар. Қоспаланған конструкциялық болаттардың таңбалануы. Қызуға төзгіш болаттар. Коррозияға төзімді никельденген негіздегі қорытпалар.Қызуға төзімдіктің жоғарылауларының жолдары. Қызуға төзімдік болаттардың қолдану облыстары. Жоғары қаттылықтағы жылуға төзімді болаттар және оларды химиялық өндеуі. Аспапқа арналған қатты ұнтақталған қорытпалар. Кесуге арналған аспаптарға қолданылған болаттар. Өлшеу аспаптарына арналған болаттар. Аспаптық болатты тандау.

1.10 Түрлі-түсті металдар1.10.1 Титан мен оның қорытпалары.

Титанды термиялық өндеу және оның қорытпалары.

1.10.2 Алюминий, магний және олардың қорытпалары

Түрі өзгеретін алюминийлік қорытпалардың техникалық және тенологиялық қасиеттері. Алюминийлік қорытпаларды коррозиядан қорғанышы.

1.11.3 Мыс пен оның қорытпалары

Қалайы қолалар, алюминийлік, магнийлі, марганецті түрлілер, қорғасынды және бериллилік қалайылар жасалулары және қолдану облысы.

1.10.4 Мырыш, қорғасын, қалайы және олардың қорытпалары

Мырыш және оның қорытпалары. Көп қабатты подшипниктер.

1.10.5 Баяу балқитын металдар және оның қорытпалары

Баяу балқитын металдарға жалпы мінездемесі. Цирконий және оның қорытпалары.

1.11 Жаңа металл материалдары.

Қатпарлы композициялық мателиалдар.Алюминий негізіндегі конструкциялық қорытпалар. Машиналардың бөлшектеріне арналған темір негізіндегі ұнтақталған қорытпалар.

1.12 Негізгі машина бөлшектерінің нығайту әдістері және негізгі металл материалдарын орынды таңдауМашина бөлшектерінің түр өзгертуі. Сүйкелеуші беттердің тозуы. Тозу процестерінің механизмі. Тозу түрлері. Бөлшектердің коррозиялық қиратулары. Коррозиялық қираудың қақпайлау тәсілдері.

2- Бөлім. Металл емес материалдар

2.1 Пластмассалар

Пластмассалардың қасиеттері қолдану облыстары. Байланыстырып тұратын түрлер және олардың бөлшектері. Органикалық шынылар. Композициялық материалдар (волокниттер, бороволокниттер, органоволокниттер).

2.2 Резеңке материалдары.Резиналардың қасиеттері және қолдану облыстары.

2.3 Органикалықсыз материалдарҚұрамына байланысты керамиканың қасиеттері. Керамиканың қолданылуы.

2.4 Ағаш материалдарыАғаш ұнтақтарынан және қабыршақтардан жасалған материалдардың қасиеттері және қолдану облыстары.

3-бөлім Конструкциялық материалдардың технологиясы

3.1 Қара және түсті материалдардың өндіріс

Отындар, отқа төзімді материалдар, флюстер: олардың тағайындауы, жануы және оларға қойылатын талаптар.

3.2 Құю өндірісінің кәсіпорны

Қазақстанда құю өндіріс заттарының дамуы. Технологиялық және техника - экономикалық ерекшеліктері және құю процесс ерекшеліктері. Құймалардың ақаулары. Құю кәсіпорнының өндіріс комплексті механикаландыруы. Өндіріс жанында және құюларына өндіруіне қауіпсіздік техникасы.

3.3 Металдарды қысыммен өндеу

Металдарды қысыммен өндеу теориялық негіздері: серпінді және иілгіш қасиеттерін өзгерту және олардың физикалық маңызы; салқын және ыстық күй-жағдайда металдардың иілгіштік қасиеттерін өзгертуі.Металдарды қысыммен өндеудің арнайы процестері.

3.4 Металдарды отпен кесуі және дәнекерлеу

Флюстер, олардың құрамы және тағайындау. Электрліктің доғалы дәнекерлеудің техникасы – экономикалық көрсеткіштері.

Газды дәнекерлеу процесінің маңызы. Оттекті және жанатын газдар: оларды алуы, сақтау және танысу. Ацетиленмен пісіретін құрылым – оттек жалыны. Газды дәнекерлеуге арналған аспап. Дәнекерлеу, салқын дәнекерлеудің, ультра дыбысты процестердің маңыз, артықшылықтар, қолдану облысы.Дәнекерлеу кезінде және жалынмен металлды кесу кезіндеқауіпсіздік техникасы.

3.5 Металдарды кесумен өндеу

Кесетін аспаптардың даярлауына арналған материалдар. Кесу тәртібі факторларының ықпалын жасауы.Тегістейтін станоктарды өндеу. Металл кесетін станоктарды автоматтандыруы.

Выписка из рабочего Форма

учебного плана Ф СО ПГУ 7.18.1/10

специальности


Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме

«Кәсіптік білім » мамандығы 050120

«Салалық материалтану мен конструкциялы материалдар технологиясы»
Оқу түрі

Тексеру түрі

Сағат бойынша жұмыс көлемі

Сағаттың курс және семестр бойынша бөлінуі

Емтихан

Сынақ

КЖ

КЖ

ЕГЖ

БЖ

барлығы

Дәріс

Тәжирібе

Лаб

СӨЖ

Дәріс

Тәжірібе

Лаб.

СӨЖ

Барлығы

Ауд.

СӨЖ

Күндізгі, орта білім базасында т/ж 2008

3

-

-

-

-

-

90

30

60

3 семестр

4 семестр

15

7,5

7,5

60

-

-

-

-

Сырттай ОКБ негізінде т/ж 2009

1

-

-

-

-

-

90

12

78

1 семестр

2 семестр

6

3

3

78

-

-

-

-

Әдебиеттердің тізімі


Негізгі әдебиеттер:


 1. Геллер Ю.А., Рахштадт А.Г. Материаловедение. – М.: Металлургия, 1983. 448с.

 2. Гуляев А.П. Металловедение. – М.: Металлургия, 1977. 664с.

 3. Жадан В.Т., Гринберг Б.Г., Никонов В.Я. Технология металлов и других конструкционных материалов. М.: Высшая школа, 1970. 320с.

 4. Латхин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. – М.: Металлургия, 1983. 406с.

 5. Латхин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. – М.: Машиностроение, 1980.510с.

 6. Кнорозов В.В., Усова Л.Ф., Третьяков А.В. Технология металлов. М: Металлургия, 1978. 642с.

 7. Полухин П.И. и др. Технология металлов и сварка. – М.: Высшая школа, 1977. 446с. 1. Бокштейн С.З. Строение и свойства металлических сплавов. М.: Металлургия, 1971. 496с.

 2. Блантер М.Е. Фазовые превращения при термической обработке стали. М.: Металлургиздат, 1962. 268с.

 3. Гринберг Б.Г., Ивашенко Т.М. Лабораторный практикум по металловедению и термической обработки. М.: Высшая школа, 1968. 320с.

 4. Основы материаловедения. /Под редакцией Сидорина/. М.: Машиностроение, 1976. 436с.Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет