Жұмыс оқу бағдарламаның Нысан титул парағы пму ұс н 18. 3/30Дата29.02.2016
өлшемі172.5 Kb.


Жұмыс оқу бағдарламаның Нысан

титул парағы ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Машина жасау және стандарттау кафедрасы

«Сапа менеджменті» пәнінен


050506 − Экономика, 050511 – Маркетинг мамандықтарының

күндізгі оқитын студенттеріне арналғанОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

ПавлодарМамандық бойынша Нысан

элективтік пәндер каталогы ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

негізінде әзірленген пәннің

оқу жұмыс бағдарламасын

бекіту парағы

БЕКІТЕМІН

ОЖ жөніндегі проректоры

____________Н.Э. Пфейфер

«___»_____________20__ж.

Құрастырушы: магистр, аға оқытушы______________ Искакова Д.А.

Машина жасау және стандарттау кафедрасы

050506 – Экономика, 050511 – Маркетинг мамандықтарының күндізгі оқитын студенттеріне арналған

«Сапа менеджменті» пәні бойынша


ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарлама 050506 – Экономика, 050511 – Маркетинг мамандықтарының күндізгі оқитын студенттерінің оку жұмыс жоспар және элективті пәндердің каталог негізінде жасалынған,

С. Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінде бекітілген «____» _________20__ ж., хаттама №_____


Кафедра отырысында ұсынылды «___»_________________20__ ж., хаттама №_____

Кафедра меңгерушісі______________И.А. Шумейко


Металлургия, машина жасау және көлік факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған «_____»______________20__ ж., хаттама №____


ОӘК торағасы________________ Ж.Е АхметовКЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы ____________ Т.Т.Тоқтағанов «____»_________20__ ж.ЖжӘҚБ ҚҰПТАЛДЫ

жжӘҚБ бастығы_____________ А.А. Варакута «____»__________20__ ж.

Университет оқу-әдістемелік кенесімен құпталды

«____»____________20___ж., хаттама №____

1 Пәнді оқытудағы мақсаты – Сапа менеджментіне арналған ИСО 9000:2000 халықаралық стандарттардың топшасының негізгі талаптарын, құрылымын, сапа менеджмент жүйелердің құжаттамаларды, мақсаттары мен саясатын, сертификаттау және аудит өткізу білімдерді қамтамасыз ету.
Пәнді оқытудың міндеттері - Өнімдердің өмірлік циклдарын анықтау, ИСО 9000 стандарттардың ұстанымдарды пайдалану, сапа менеджмент жүйелердің аудиттерін өткізу және сапа менеджмент жүйелердің құжыттымаларды дайындау үшін тәлімгерлерді оқыту.
Берілген пәнді зерделеу нәтижесінде студенттердің:

− сапа менеджментінің жүйесіне арналған ИСО 9000:2000 халықаралық стандарттар топшасының талаптарының түсінігі болуы керек;

− өндіріске халықаралық стандарттарды еңгізу тәртібін білуі керек;

− сапа менеджмент жүйесінің ұстанымдарды, құрастыруды қолдана білуі керек;

− сапа менеджмент жүйесіндегі ақпараттық технологияларын пайдалануын дағдыларын игеруі керек.

− өнімдердің өмірлік циклдарын анықтау;

− сапа менеджмент жүйесінің үрдістерін анықтау;

− сапа менеджмент жүйесінің құжаттамаларды дайындау;

− сапа менеджмент жүйесінің аудиттерін өткізу және өндірістерді, ұйымдастырларды сертификаттауға дайындауына құзыретті болуы керек.

2 Пререквизиттер

«Сапа менеджменті» пәнін зерделеу алдында оқытылатын пәндерінің тізімі: стандарттау, метрология және сертификаттау, өндірістерді метрологиялық қамтымасыз ету.

  1. Постреквизиттер

«Сапа менеджменті» тәртіптің, келесі зерттеу жанында қайсылардың тәртіп білімдері қажетті: дипломдық жобалауға дайындау.

4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспарыр/сТақырып атауы

Сабақ түрлері бойынша сағат саны

дәріс

тәжір.

СӨЖ

1

2

3

4

8

1

Кіріспе. Сапа басқару жүйелердің даму тарихы

1
7

2

ИСО 9000:2000 халықаралық стандарттар топшасының негізгі ережелері

1

5

7

3

Сапа менеджмент жүйелер құжаттамалардың құрылымы

2
7

4

Өнімнің өмірлік циклдары. Өлшеу, талдау, жақсарту

2

5

7

5

Сапа менеджмент жүйелердің ұстанымдары

2
8

6

Қазақстан Республикасындағы техникалық реттеу жөніндегі Қомитетінің қызметі, міндеттері мен мақсаттары

2

5

8

7

ИСО 9001:2000 халықаралық стандарт бойынша сапа менеджмент жүйені дайындау, өндіру және пайдалану

2
8

8

Сапа менеджмент жүйелері мен табиғатты қорғау

3
8
Барлығы

15

15

604.2 Пән тақырыптарының мазмұны


1 тақырып − Кіріспе. Сапа басқару жүйелердің даму тарихы. Сапа менеджментінің жүйелерідн қажеттілігі.

Қолданылатын әдебиет: [1, 3]


2 тақырып − ИСО 9000:2000 халықаралық стандарттар топшасының негізгі ережелері. ИСО 9000:2000 халықаралық стандарттарынның негізгі анықтамалары, ұғымдары, қызметтері мен қажеттілігі.

Қолданылатын әдебиет: [2, 3]


3 тақырып − Сапа менеджмент жүйелердің құжаттамалардың құрылымы. Сапа саласындағы саясаты мен мақсаттары. Құжаттамалық процедуралардың құрылымы, қажеттілігі. Сапа менеджментінің құжаттамалардың құрылымы, үрдістері мен құрастыруының тәсілі. Қазақстан Республика аумағында пайдаланатын стандарттар және басқа нормативті-техникалық құжаттамалардың түрлері.

Қолданылатын әдебиет: [2, 3]4 тақырып − Өнімнің өмірлік циклдары. Өлшеу, талдау, жақсарту.

Өнеркәсіптік өнімдерді жасау, құрастыру, бақылау, сату және пайдалану сатылары.

Қолданылатын әдебиет: [2, 3, 6]
5 тақырып − Сапа менеджмент жүйелердің ұстанымдары. ИСО 90001:200 халықаралық стандартының сапа менеджмент жүйенің ұстанымдарының мазмұны. Сапа менджментінің жүйелердің сегіз ұстанымдарды пайдалануының қажеттілігі.

Қолданылатын әдебиет: [4, 5]


6 тақырып − Қазақстан Республикасындағы техникалық реттеу жөніндегі Қомитетінің қызметі, мендеттері мен мақсаттары.

Қолданылатын әдебиет: [6, 7]


7 тақырып − ИСО 9001:2000 халықаралық стандарт бойынша сапа менеджмент жүйені дайындау, өндіру және пайдалану

Қолданылатын әдебиет: [1, 8]


8 тақырып – Сапа менеджмент жүйелері мен табиғатты қорғау. Машина жасау өндірістің үрдістерді реттеу және табиғатты қорғау халықаралық стандарттарды пайдалану.

Қолданылатын әдебиет: [2, 3, 10, 12]4.3 Тәжірибелік сабақтардың тізімі мен тақырыптары

Тәжірибелік жұмыстың мақсатары – сапа менеджменті бойынша ИСО 9000:2000 халықаралық стандарттардың мазмұның оқу және, ұйымдастырларда сапа жүйелерін кұру кезінде білімдерді пайдалану және негізгі құжаттамаларды жасау және еңгізу.

Тәжірибелік жұмыстар сабақтарды өз бетімен орындау қажеттілігі болуы, өз өзін ұйымдастыру және өз өзін ұстау үшін студенттердің шығармашылық қабілеттілігі мен ойлау қабілеті дамуына бағытталған. Ол дәрісті сабақтарда алынған білімді бекітуіне және ұлғайтуына қабілеттенеді.

Тәжірибелік жұмыстардың тізімі:

№1 тәжірибелік жұмыс (2 тақырып) – Техникалық өнімдердің сапа көрсеткіштерді жіктеу және сапаны анықтау технологиясының зерттеу.

№2 тәжірибелік жұмыс (4 тақырып) – Өнімнің өмірлік циклдары.

№3 тәжірибелік жұмыс (6 тақырып) – Қазақстан Республикасындағы техникалық реттеу жөніндегі Қомитетінің қызметі, міндеттері мен мақсаттары.
4.4 Студенттерінің өзара жұмысының мазмұны
СӨЖ түрлерінің тізімі

Өздік жұмыстың орындалуы жанында студенттердің дербес жұмыс мақсатымен ең басты және қосымша әдебиет дербес зерттеу, стандарттардың бөлек жайларының және нормативті – техникалық құжатнамаларды келеді, лабораториялық жұмыстарға дайындауға және емтихандарға.

Өздік жұмыстар дағдыларын және басқа да білімдерді алу үшін студент өздік жұмыстардың екі түрі қолданылады:

1. Дәрістік материалдарды бойынша өздігінен дайындалу. Бақылаудың түрі – тәжірибелік сабақтарда сұрау және аралық бақылау кезінде тестілеу.

2. Дәрістік аудиториялық сабақтарда оқып-танымайтан бөлімдер бойынша өзіндік дайындалу. Бақылаудың түрі – берілген тақырыптар бойынша рефераттарды дайындау.
Студенттердің өздік жұмыстардың тақырыптарының тізімі

1. Сапаны басқару әдістері.

2. Сапаны басқару жүйелері.

3. Өнімнің өмірлік циклдары.

4. Сапа жүйені сертификаттау.

5. СМЖ құрылымы мен иерархиясы.

6. Сапа жүйесінің ақпараттық қамтамасыз етуі.

7. TQM ұстанымдары.

8. ИСО 9000:1994 және 2000 ж. жаңа болжамалардың айырмашылықтары.

9. ИСО 10011 халықаралық стандарты.

10. Экологиялық менеджмент аумағындағы ИСО 14000 халықаралық стандарттардың сериясы.

11. Ішкі және сыртқы аудитінің тәртібі мен қажеттілігі.

12. Қазақстан Республикасының техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуштердің қажеттілігі, жүргізудің тәртібі, мазмұны.

13. Қазақстан Республикасындағы техникалық реттеу бойынша Комитетінің қызметі, міндеттері мен мақсаттары.

14. Құжаттамалық процедураларды жасау жәртібі мен мазмұны.

15. Ұйым стандарты (мазмұны, қолдану саласы мен жасау тәртібі).

16. Ұйымның сапа саласындағы саясаты мен мақсаттарды жасау.

17. Сапа менеджмент жүйені жақсарту үшін ұсыныстары.

18. Ресурстардың менеджменті.

19. ИСО 9001:2000 халықаралық стандарт бойынша сапа менеджмент жүйелерге қойылатын негізгі талаптары.

20. Өнімдердің сапамен басқаруының статистикалық әдістері.

21. Жапон сапасының ерекшіліктері.

22. Сапа менеджментінің жүйені еңгізу үрдісі.

23. QS 9000 өнеркәсіп стандартының мазмұны және пайдалану қажеттелігі.

24. Сапа менеджмент жүйесін сертификаттаудың мақсаттары мен міндеттері.

25. Басшылықтың жауапкершілігі.
Мамандықтың (тардың) Нысан

жұмыс оқу жоспарынан ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

көшірме050506 – Экономика мамандығының сырттай оқу студенттерінің жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Пәннің атауы Сапа менеджменті


Оқу фор-масы

Пәннің көлемі

Семестр бойынша бақылау формасы

се-ме-стр

Курс және семестр (сағаттарды) бойынша сағаттарды реттеу

кредит

академиялық сағат

Кре-дит

саны


аудиторлық сабақ

(ак.сағат)СӨЖ

(ак. сағат)бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ

Кж

бар-лығы

дәр

тәж

зерт

бар-лығы

ОСӨЖ

Күндізгі оқитын

ЖОБ негі-зінде2

90

30

60

7


7

2

30

15

15
60

30Мамандықтың (тардың) Нысан

жұмыс оқу жоспарынан ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

көшірме


050511 – Маркетинг мамандығының сырттай оқу студенттерінің жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Пәннің атауы Сапа менеджменті


Оқу фор-масы

Пәннің көлемі

Семестр бойынша бақылау формасы

се-ме-стр

Курс және семестр (сағаттарды) бойынша сағаттарды реттеу

кредит

академиялық сағат

Кре-дит

саны


аудиторлық сабақ

(ак.сағат)СӨЖ

(ак. сағат)бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ

Кж

бар-лығы

дәр

тәж

зерт

бар-лығы

ОСӨЖ

Күндізгі оқитын

ЖОБ негі-зінде2

90

30

60

7


7

2

30

15

15
60

30


5 Әдебиет

Негізгі

1) «Сапа менеджменті жүйелері» пәні бойынша дәрістік кешені. − Иксан Ж.М., С. Торайғыров атындағы ПМУ, Кереку баспасы, 2010 ж.

2) Спицнадель В.Н. Системы качества. Учебное пособие. − С-Пб. : Изд. дом «Бизнес-пресса» 2000. – 36 с.

3) Мазур Н.Н. Шапиро В.А. Управление качеством. – М. : «Омега-Я» 2005. − 400 с.

4) Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация: Уч. пособие для вузов. изд.2-е, перераб. и доп., Фомин В.Н. − М. : Ось-89, 2007.

5) Шарипов И.В., Толстова Ю.В. Системы менеджмента качества. − М. : Филин, 2004. − 192 с.

6) Управление качеством. Учебник для ВУЗов. − Салимова Т.А., 2007.


Қосымша

7) Никитин В.А., Филончева В.В. Управление качеством. 2005 − 127 с.

8) Шубенкова Е.В. Тотальное управление качеством. − М.: Экз. 2005 − 256 с.

9) Аристов О.В. Управление качеством. − М. : Инфра − М., 2004 − 240 с.

10) Басавский Л.Е. Протасьев В.Б. Управление качеством. − М. : Инфра – 2005. − 212 с.

11) Федюкин В.К. Основы квалиметрии. Управление качеством продукции. − М. : И-ИД «Филинъ» − 2004. − 296 с.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет