Конкурсне документације и продужењу рокажүктеу 18.63 Kb.
Дата12.06.2016
өлшемі18.63 Kb.

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј АОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА

БРОЈ: 3438/1

13.07.2015. године

Ј А Г О Д И Н А

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012),
ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА

35000 Јагодина, Карађорђева бр.4

о б ј а в љ у ј е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ЗА ОТВАРАЊЕ ПОНУДA У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ (ЈН бр.7)

*

* *У Конкурсној документацији у поступку јавне набавке мале вредности добара – материјала за микробиологију (ЈН бр.7), врше се следеће измене и допуне:

  • У Прилогу бр.1 – „Позив за подношење понуда“,

Прилогу бр. 2 – „Упутство понуђачима како да сачине понуду“, и

Прилогу бр.3 – „Образац понуде“,

- мењају се називи партија 2. и 3. тако да гласе:

„Партија 2 – Серуми за испитивање крви – ТЕСТИРАЊЕ (одређивање крвних група ABO система у епрувети и на плочици, одређивање Rh фенотипа, интерреакције, директан и индиректан Coombsov test). Авидитет серума за одређивање крвних група на плочици износи до 120 секунди.

Партија 3 – Серуми за испитивање крви – ТЕСТИРАЊЕ (одређивање крвних група ABO система у епрувети и на плочици, одређивање Rh фенотипа). Авидитет серума за одређивање крвних група на плочици износи до 120 секунди.“

*

* *


Конкурсна документација са наведеним изменама и допунама, као пречишћени текст у целости, налази се у прилогу овог Обавештења, одакле се мора преузети ради исправног попуњавања.

*

* *Због горе наведене измене Конкурсне документације за наведену јавну набавку, рок за подношење понуда продужен је до 24.07.2015. године до 12 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити на адреси наручиоца Општа болница Јагодина, Карађорђева бр.4, Јагодина, у сали управе, последњег дана рока – 24.07.2015. године у 12 часова.
ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА
©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет