Република српска министарство управе и локалне самоуправежүктеу 487.86 Kb.
бет1/3
Дата16.06.2016
өлшемі487.86 Kb.
  1   2   3
РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕПРАВИЛНИК

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ

САМОУПРАВЕ

Бања Лука, октобар 2008. године


На основу члана 31 Закона о административној служби у управи Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 16/02, 62/02 и 38/03, 42/04, 49/06 и 20/07), члана 3. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у управи Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 1/03, 29/03 и 41/06) и Уредбе о категоријама државних службеника ("Службени гласник Републике Српске", број 29/03 и 41/06), министар управе и локалне самоуправе д о н о с иПРАВИЛНИК

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређује се унутрашња организација и дјелокруг послова организационих јединица, укупан број радних мјеста, потребан број извршилаца и посебни услови за обављање послова радних мјеста, начин рада, начин припремања послова (планирање, задужења за планиране активности и др., методе за спровођење конкретних активности), руковођење, начин одлучивања и систем одговорности запослених у Министарству управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: Министарство).


Члан 2.
Унутрашња организација Министарства и начин рада уређују се тако да се обезбједи законито, рационално, стручно, благовремено, ефикасно и јавно обављање послова Министарства.

Унутрашња организација и подјела послова треба да обезбједи пуну запосленост државних службеника и осталих запослених, потпуно кориштење њихових стручних и других радних способности, координацију у раду, ефикасно руковођење организационим јединицама и стални надзор над обављањем послова, пуну одговорност свих запослених, укључујући сарадњу са органима, организацијама, стручним и научним институцијама у процесу предлагања, одлучивања и предузимања одговарајућих мјера.II ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ И ДЈЕЛОКРУГ РАДА
Члан 3.
Послове из дјелокруга рада Министарства обављају основне организационе јединице - Ресор управе и Ресор локалне самоуправе, Секретаријат Министарства као посебна организациона јединица и унутрашње организационе јединице у саставу основних организа- ционих јединица и Секретаријата Министарства.
Члан 4.

У Ресору управе образују се, као унутрашње организационе јединице: Инспекторат - Републичка управна инспекција (у даљем тексту: Инспекторат) и Одјељење за реформу јавне управе.Члан 5.

У Ресору локалне самоуправе организује се, као унутрашња организациона јединица Одјељење за праћење развоја јединица локалне самоуправе.Члан 6.

У Секретаријату Министарства организују се, као унутрашње организационе јединице Одјељење за канцеларијско пословање и Одјељење за рачуноводствено-финансијске послове.


1. РЕСОР УПРАВЕ

Члан 7.

Ресор управе обавља управне и друге стручне послове који се односе на: студијско-аналитичке, управно-надзорне и аналитичко-кадровске послове, систем државне управе, израду законских и подзаконских аката из надлежности ресора, извршавање закона и других прописа, изјашњавање грађана, државне симболе, републичке празнике, систем јавних служби, израду критерија за расподјелу средстава за плате у државним органима, послови држављанства, лична стања грађана, послове инспекцијског надзора у области управе и локалне самоуправе, послове управног рјешавања у другом степену, састављање поднесака у судским и другим поступцима, реформа јавне управе и друге послове у складу са законом и другим прописима Републике Српске, а које не спадају у надлежност другог министарства или друге републичке управне организације.


Члан 8.

Одјељење за реформу јавне управе, као унутрашња организациона јединица у Ресору управе, обавља послове координације са органима Владе Републике Српске ради праћења реализације Акционог плана 1. Стратегије за реформу јавне управе у БиХ, као и координацију активности око израде и реализације Акционог плана 2.; врши координацију активности свих представника у проведбеним структурама за реформу јавне управе из Републике Српске; обавља сарадњу са Канцеларијом координатора за реформу јавне управе у БиХ у циљу координисаног и функционалног учешћа и равномјерне заступљености Републике Српске у процесу реформе јавне управе; прати извршења обавеза Владе Републике Српске и њених органа у процесу реформе јавне управе у БиХ; учествује у раду радних тјела у вези са реформом јавне управе; сачињава предлоге обука из области реформе јавне управе; учествује у доношењу извјештаја о напретку и еволуцији реформе јавне управе кроз прикупљање и достављање података, те врши припреме за подношење истог на разматрање Влади Републике Српске; координише активности везане за израду пројеката органа и институција из Републике Српске који се односе на реформу јавне управе и прати њихову реализацију; прати активности везане за подношење, усвајање и реализацију пројеката из области реформе јавне управе, које проводе други нивои јавне управе у БиХ, те о истом благовремено подноси извјештаје надлежним органима и институцијама у Републици Српској, у сарадњи са координатором за реформу јавне управе Републике Српске и ресорним министром; предлаже мјере за унапређење, доношење и спровођење политике везане за реформу јавне управе; прати економске и друге ефекте у процесу реформе јавне управе и о истим, посредством координатора за реформу јавне управе Републике Српске и ресорног министра, извјештава Владу Републике Српске и врши друге послове у складу са активностима ресора.

Члан 9.

Инспекторат, као унутрашња организациона јединица у Ресору управе, врши инспекцијски надзор над примјеном закона, других прописа и општих аката о републичкој управи, управном поступку, радним односима и канцеларијском пословању.

Инспекторат врши инспекцијски надзор над примјеном прописа који су посебним законом стављени у дјелатност управне инспекције.

Надзор над примјеном прописа из става 1. и 2. овог члана Инспекторат врши у органима којима су повјерени послови државне управе, предузећима, установама и другим недржавним субјектима, службама предсједника Републике, Народне скупштине и Владе – службама за вршење заједничких послова републичких органа.

Инспекцијски надзор над примјеном прописа о радним односима, односно заштити права запослених – изузев постављених и именованих лица, Инспекторат врши и у служби Уставног суда Републике Српске, судовима, јавном тужилаштву, правобранилаштву и казнено поправним установама.2. РЕСОР ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ

Члан 10.


Ресор локалне самоуправе за потребе Министарства обавља управне и друге стручне послове који се односе на: студијско-аналитичке и статистичко-евиденционе послове који се односе на локалну самоуправу, политичке организације, друштвене организације и удружења грађана; врши израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства; израђује извјештаје о: извршењу политика општина за претходну годину, о донесеним одлукама из надлежности скупштина општина, о обустављању од извршења одлука локалних заједница, о извршењу закона других прописа и међународних уговора у складу са Уставом Босне и Херцеговине на основу извјештаја начелника општина; врши административни надзор над радом јединица локалне самоуправе и законитошћу аката; обавља послове везане за скупштински систем, политичко-територијалну организацију Републике Српске, изборни систем, заштиту имена Републике Српске, спречавање сукоба интереса у органима власти Републике Српске, даје информације у складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, организацију и усавршавање политичко-територијалног и изборног система Републике, послове спровођења прописа који се односе на локалну самоуправу и других прописа.

Члан 11.
Одјељење за праћење развоја јединица локалне самоуправе, као унутрашња организациона јединица у оквиру Ресора локане самоуправе, обавља управне и друге стручне послове који се односе на: студијско-аналитичке послове који се односе на локалну самоуправу, израду нацрта законских и подзаконских аката из области локалне самоуправе и територијалне организације; израду нацрта извјештаја о извршењу општинске политике за претходну годину, о донесеним одлукама скупштина јединица локалне самоуправе, о спроведеном административном надзору над радом органа јединица локалне самоуправе; координацију реализације пројеката из области развоја локалне самоуправе; остваривање сарадње са домаћим и међународним организацијама и друге послове из оквира Ресора локалне самоуправе.


3. СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА
Члан 12.
Секретаријат Министарства за потребе Министарства обавља административно – стручне послове, укључујући информационо –документационе послове, којима се обезбјеђује планирање, праћење и извршавање програма и плана рада Министарства, послове који се односе на европску интеграциону стратегију и политику, као и усклађивање прописа Републике Српске из надлежности Министарства са регулативом Европске уније (acquis communitaire), медијско представљање активности министра и Министарства, а такође и: персоналне и кадровске послове, припрему аката о правима и обавезама запослених, послове из области радних односа, организације рада и канцеларијског пословања, стручну и техничку подршку органима који проводе поступак утврђивања повреда радних обавеза и дужности и материјалне штете коју причине запослени на раду или у вези са радом; води евиденције по основу рада; врши материјално-финансијске и рачуноводствене послове, укључујући набавку средстава и опреме, статистички и аналитичко - информативне послове, координацију рада са другим органима управе у саставу Министарства, текуће одржавање и обнављање опреме, провођење процедура јавних набавки, превоз путничким аутомобилима и одржавање возила, допрема и отпрема поште, обрада и презентација информација о активностима Министарства, одржавање базе података, кореспонденција, техничко-секретарске и друге послове за које се укаже потреба.
Члан 13.

Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове, као унутрашња организациона јединица у Секретаријату Министарства врши финансијске и рачуноводствене послове; израђује буџетски захтјев Министарства, стара се о законитом, намјенском и планском трошењу средстава, сачињава нацрте приједлога предрачуна средстава, сачињава евентуални Ребаланс буџета Министарства, припрема и предлаже план потребних средства за скупштински изборни систем, врши анализу трошкова Министарства; прати кориштење финансијских и материјалних ресурса и сачињава извјештаје о истим, редлаже мјере за усавршавање система расподјеле средстава, води књигу улазних и излазних фактура и врши плаћање доспјелих обавеза, ликвидира све пословне документе; води ванбилансне евиденције из области књиговодства и финансијског пословања, израђује статистичке и аналитичке извјештаје и друге материјале од значаја за рад Министарства; врши набавку средстава и опреме по проведеном поступку јавне набавке; контира и књижи сва документа у књиговодству; врши обрачун плата и накнада запослених; врши послове у вези готовинских исплата; ажурира и води евиденције основних средства и ситаног инвентара; води потребну статистичку евиденцију о ислаћеним платама и накнадама и о томе саставља извјештаје; попуњава М-4 обрасце и доставља их надлежним фондовима; врши исплату аконтација и обраду путних налога; води неопходне благајничке евиденције и саставља дневне извјештаје.
Члан 14.

Одјељење за канцеларијско пословање заприма захтјеве странака и другу пошту упућене Министарству, Влади Републике Српске, Генералном секретаријату Владе и другим министарствима и органима управе смјештеним у Административном центру Владе, уз примјену савремених информационих технологија прегледа, разврстарва, заводи, евидентира уписивањем у прописане евиденције и доставља захтјеве и другу пошту упућену Министарству, Влади и другим органима управе, врши административно-техничку обраду аката, прати кретање управних предмета и других аката запримљених у Министарству, евидентира податке о њиховом кретању и роковима рјешавања и обавјештава надлежне државне службенике о овим чињеницама, даје обавјештења и упутства грађанима и другим странкама у вези са подношењем захтјева, врши достављање и отпрему аката, њихово здруживање и спајање, на захтјев странака издаје и доставља на увид архивиране предмете, односно поједине акте и документе из предмета, врши послове евиденције, чувања и архивирања завршених управних и других предмета Министарства, врши припремне радове у поступку одабирања архивске грађе и излучивања регистратурног материјала, припрема и прикупља структурне податке за израду информација и извјештаја о пријему и отпреми поште, обавља и друге стручне - оперативне, административне и њима сличне послове. Врши послове достављања писмена и поште, а по потреби и послове превоза лица запослених у Министарству.

Члан 15.

У извршавању својих дужности организационе јединице међусобно сарађују и усклађују свој рад.

Организациони дијаграм односа између организационих јединица, руковођење и одговорност садржан је у Прилогу 1. овог Правилника.
III РУКОВОЂЕЊЕ И НАЧИН РАДА

Члан 16.

Министарством руководи министар.

Министар своја права и обавезе остварује у складу са законом.

За непосредно руковођење ресорима и Секретаријатом, као и за дјелотворност рада у оквиру сваке организационе јединице, а што подразумијева кориштење финансијских и материјалних средстава, пружање стручне помоћи и обављање најсложенијих послова одговоран је помоћних министра који руководи ресором и секретар Министарства.

Сваки од помоћника министра организује рад у одговарајућем ресору, односно секретар Министарства у Секретаријату.

Помоћници министра и секретар Министарства за свој рад одговарају министру.

За непосредно руковођење у Инспекторату главни републички управни инспектор одговоран је помоћнику министра.

За непосредно руковођење одјељењима начелници одјељења одговорни су помоћницима министра у чијем се ресору та одјељења налазе, односно секретару Министарства, за одјељења која су смјештена у оквиру Секретаријата Министарства.


Члан 17.

Министар може имати савјетника који савјетује и помаже министру у његовом раду.

Савјетник министра нема статус државног службеника и за свој рад одговара министру.

Члан 18.

Министар може образовати стручни колегиј ради расправљања начелних, стручних и других питања у вези извршења послова и задатака Министарства.

Стручни колегиј чине: савјетник министра, помоћник министра за Ресор управе, помоћник министра за Ресор локалне самоуправе и секретар Министарства.

Ставови колегија не обавезују министра и имају савјетодавни карактер.

У зависности од питања о којима се расправља у раду стручног колегија, по позиву, могу учествовати и други запослени.

Члан 19.

За обављање одређених задатака могу се образовати радне групе и стручне комисије од запослених из једне или више организационих јединица.

Састав радне групе, односно комисије, опис задатака, рокови за њихово извршење и сл. утврђују се рјешењем које доноси министар.

Рјешењем из претходносг става одређује се и начин обављања административно-техничких послова за радну групу, односно комисију.

У радну групу, односно комисију могу се по потреби ангажовати и стручна лица која нису запослена у Министарству.

IV ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ПОСЛОВА

Члан 20.

Програм рада Министарства као и друге планове рада утврђује министар на основу појединачних приједлога руководилаца организационих јединица.


Члан 21.

Програм рада треба да обезбједи правовремено и дјелотворно планирање и провођење активности у складу са одобреним буџетом.V СТАТУС ЗАПОСЛЕНИХ, ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС И РАСПОРЕЋИВАЊЕ

Члан 22.

Приликом пријема у радни однос може се, под условима и на начин прописан законом, извршити претходна провјера стручних и радних способности, а за државне службенике и пробни рад.Члан 23.

Статус државног службеника имају запослени који обављају послове радних мјеста систематизованих у оквиру сљедећих група послова: • помоћник министра,

 • секретар Министарства,

 • главни републички управни инспектор,

 • начелник одјељења,

 • републички управни инспектор,

 • виши стручни сарадник,

 • стручни сарадник.

Статус државног службеника немају запослени на пословима:

 • савјетник министра,

 • возач,

 • секретар - координатор министра,

 • курир-возач.

Члан 24.

Ради потпунијег искориштавања стручних и других радних потенцијала запосленог, у циљу квалитетног и ефикасног обављања послова радног мјеста, запосленима ће се омогућити стицање потребних знања и вјештина, као и додатно усавршавање у струци у оквиру средстава планираних за те намјене.VI ПРИПРАВНИЦИ

Члан 25.
Ради оспособљавања за самосталан рад на пословима и задацима одређене струке, односно службе, у радни однос у својству приправника на одређено вријеме могу се примати кандидати без радног искуства са завршеном високом стручном спремом из дјелокруга послова вишег стручног сарадника, а са вишом, или средњом стручном спремом, из дјелокруга послова стручног сарадника.
VII РАДНА МЈЕСТА СА ОПИСОМ ПОСЛОВА

Члан 26.

Радна мјеста са описом послова и условима за њихово обављање у Министарству су:

1. Савјетник министра (1 извршилац)

Опис послова:

Обавља најсложеније послове из области управе и локалне самоуправе у циљу давања савјета и мишљења; израђује анализе за потребе министра; учествује у изради законских пројеката и одговарајућих студија из дјелатности Министарства; обавља и друге послове по налогу министра.

За свој рад одговара министру.

Услови: висока стручна спрема друштвеног смјера, 8 (осам) година радног искуства у струци или 5 (пет) година радног искуства у органима државне управе и познавање рада на рачунару.


  1. Виши стручни сарадник за интерну ревизију (1 извршилац)


Опис послова:

Врши систематичан преглед и оцјену управљања ризиком; врши преглед и оцјену система интерних контрола и руковођења Министарствому погледу провођења утврђене политике и процедура у Министарству; оцјењује адекватност и ефикасност система за финансијско управљање и контроле у погледу испуњавања постављених задатака и циљева, употребе ресурса, усклађености са успостављеним политикама, процедурама, законима и регулативама, чувања средстава Министарства од губитака; по налогу министра пружа консултантске услуге организационим јединицама Министарства, у смислу финансијског пословања и интерних контролних поступака; упозорава министра на утврђене неправилности у финансијском пословању и провођењу интерних контролних поступака, сачињава трогодишњи стратешки план ревизије, припрема оперативна упутства и правилник о интерној ревизији, припрема годишњи план ревизије, подноси министру извјештаје о извршеној контроли. Обавља остале дужности у складу са Законом о интерној ревизији у јавном сектору Републике Српске и подзаконским актима које доноси Централна јединица за хармонизацију. За свој рад одговара министру.Услови: завршен економски факултет, најмање 2 (двије) године радног искуства у струци или 1 (једна) година радног искуства у органима државне управе, положен стручни испит за рад у органима државне управе, посједовање сертификата за ревизора и важеће лиценце, те знање рада на рачунару.
1. РЕСОР УПРАВЕ

1.2. Помоћник министра за управу (1 извршилац)

Опис послова:

Руководи и одговара за рад Ресора управе; припрема и прати имплементацију програма рада Министарства и других планова и програма; организује, обједињава и усмјерава рад Ресора односно запослених у њему; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга Ресора; пружа неопходну стручну помоћ и обавља најсложеније послове из дјелокруга рада Ресора; одговара за коришћење финансијских, материјалних и људских ресурса; израда приједлога рјешења у другостепеном управном поступку; израда законских и подзаконских аката из надлежности Ресора; сапотписник је акта из дјелокруга овог Ресора.

За свој рад одговара министру.

Услови: завршен правни факултет, 8 (осам) година радног искуства у струци или 5 (пет) година радног искуства у органима државне управе, положен стручни испит за рад у органима државне управе и знање рада на рачунару.

1.3. Главни републички управни инспектор (1 извршилац)

Опис послова:

Руководи радом Инспектората; врши инспекцијски надзор над примјеном закона и других прописа из области управе; координише рад Инспектората; одговоран је за организацију инспекцијског надзора; ради на припреми програма и спровођењу појединих планова и програма рада Инспектората; одговоран је за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга Инспектората; подноси мјесечне, полугодишње и годишње извјештаје и информације из области инспекцијског надзора; пружа неопходну стручну помоћ из дјелокруга Инспектората; одговоран је за коришћење финансијских, материјалних и људских ресурса; стручно и креативно обавља најсложеније инспекцијске послове из дјелокруга органа државне управе.

За свој рад одговоран је помоћнику министру.

Услови: завршен правни факултет, најмање 8 (осам) година искуства у струци или 5 (пет) година радног искуства у органима државне управе, положен стручни испит за рад у органима државне управе и знање рада на рачунару, посједовање возачке дозволе „Б“ категорије.

1.4. Републички управни инспектор (8 извршилаца)

Опис послова:

Врши инспекцијски надзор над примјеном закона и других прописа из области функционисања управе, послова о канцеларијском пословању, о радним односима запослених у државним органима и органима локалне самоуправе, Закона о општем управном поступку; предузима мјере за које је законом овлашћен; самостално обавља најсложеније инспекцијске послове из једне или више области које захтијевају посебну оспособљеност, врши надзор над примјеном закона, других прописа и општих аката у области примјене прописа из управног поступка, радних односа и канцеларијског пословања, у државној управи, административним службама јединица локалне самоуправе, органима којима су пренијети послови државне управе, предузећима, установама и другим недржавним субјектима којима су повјерена управна овлашћења, службама Предсједника Републике, Народне скупштине Републике Српске, Вијећа народа Народне скупштине Републике Српске, Владе и службама за вршење заједничких послова појединих републичких органа, служби Уставног суда Републике Српске, судовима, јавним тужилаштвима, правобранилаштвима и казнено-поправним установама; врши надзор над примјеном прописа о правима и обавезама државних службеника; подноси мјесечне, полугодишње и годишње извјештаје о раду главном републичком управном инспектору, одговоран је за коришћење материјалних ресурса.

За свој рад републички управни инспектор је одговоран главном републичком управном инспектору и помоћнику министра.

Услови: завршен правни факултет, најмање 5 (пет) година радног искуства у управи у том степену образовања, положен стручни испит за рад у органима државне управе и знање рада на рачунару, посједовање возачке дозволе „Б“ категорије.

Инспекторат обавља послове из оквира своје надлежности по територијалном принципу, и то:

1. Два извршиоца који послове инспекцијског надзора врше за подручје Града Бања Лука и општина: Лакташи, Прњавор, Челинац, Котор Варош, Кнежево, Мркоњић Град, Језеро, Шипово, Купрес, Источни Дрвар, Петровац и Рибник.


 1. Један извршилац који врши послове управног надзора на територијама општина: Приједор, Оштра Лука, Крупа на Уни, Нови Град, Босанска Костајница, Козарска Дубица, Градишка и Србац.

 2. Један извршилац који врши послове инспекцијског надзора на територијама општина: Добој, Теслић, Дервента, Босански Брод, Модрича, Вукосавље и Петрово.

4. Један извршилац који послове инспекцијског надзора врши на територијама општина: Бијељина, Угљевик, Лопаре, Шамац, Пелагићево и Доњи Жабар,

 1. Један извршилац који послове инспекцијског надзора врши на територијама општина: Зворник, Осмаци, Шековићи, Власеница, Братунац, Милићи, Хан Пијесак и Сребреница;

 2. Један извршилац који послове инспекцијског надзора врши на територији Града Источно Сарајево и општина: Источна Илиџа, Источни Стари Град, Источно Ново Сарајево, Пале, Соколац, Рогатица, Вишеград, Рудо, Чајниче, Устипрача и Трново;

 3. Један извршилац који врши послове инспекцијског надзора на територијама општина: Требиње, Љубиње, Берковићи, Невесиње, Источни Мостар, Гацко, Билећа, Калиновик и Фоча;

  1   2   3


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет