“Математика және экономика” факультетіжүктеу 1.05 Mb.
бет6/6
Дата17.06.2016
өлшемі1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6

А) Дт 2221 Кт 2870


В) Дт 2221 Кт 3870

С) Дт 2221 Кт 4870Д) Дт 2221 Кт 5870

Е) Дт 2221

Кт 6870

22.Банкаматқа ақша салған кезде қандай бухгалтерлік жазба жазылады?

А) Дт 1005 Кт 1001

В) Дт 2005 Кт 1001

С) Дт 3006 Кт 1001

Д) Дт 4005 Кт 1001

Е) Дт 5005 Кт 1001

23. Бакаматтан алынған қолма – қол ақша соммасына қандай бухгалтерлік жазба жазылады?

А) Дт 1001 Кт 1005.

В) Дт 1001 Кт 1010

С) Дт 1001 Кт 1020

Д) Дт 1001 Кт 1030

Е) Дт 1001 Кт 1040

24. Заңды және жеке тұлғалардан қаржылары бойынша белгілі бір мерзімде немесе талап ету салымы бойынша банктердің қандай операциялары ?

А) депозиттік

В) аккреде тивтік

С) акцептік

Д) банк аралық

Е) барлығы дұрыс
39. тақырып. Клиенттердің несиелік ақпаратын дұрыс толтыруды аудиторлық тексеру.

"Қазақстан Республикасы аумағында телем құжаттарі пайдалану жөне қолма-қолсыз толемдер мен ақшал аударымдарды жүзеге асыру ережесі" туралы ҚР Үлттық б;п Басқармасының 2000 жылға 25 сәуірде бекіткен N I қаулысына сәйкес, занды тұлғалар арасындағы 4000 айлі есеп көрсеткішінен асатын, яғни 3488000 = (4000 х 872) тсп сомасынан жоғары мелшерде есеп айырысулар тек қ.и қолма-қолсыз төртіпте жүзеге асырылуға тиіс. Осы ерсж< сөйкес қолма-қолсыз есеп айрысуларда қолданылатын толі құжаттарының түрлеріне мыналар жатады:

төлем тапсырмасы;

• төлем талабы-тапсырмасы;

• инкассалық үкім;

• чекпен есеп айырысу;

• векселъмен есеп айырысу.

Аталған төлем құжаттарының мынадай өзінс и Керсеткіштері болуға тиіс:

1) төлем құжатының атауы;

2) төлем құжатының номері, толтырылған құні, .ии жылы;

3) ақшаны аударушының (төлеүшінің) толық аты і жөне жеке идентификациондық коды;

4) ақшаны аударушы банктің толық аты-жөні жиі банктік идентификациондық коды;

5) бенефициардың (ақшаны алушының) толық аты-жөні жоне жеке идентификациондық коды;

6) бенефициар-банктің толық аты-жөні және банктік чентификациондық коды;

7) төлемнің тағайындалу коды;

8) санмен және жазбаша түрде берілген төлем сомасы;

9) төлемді немесе ақшалай аударымды жасайтын улғаның қолдары мен мерлері (егер құжат қағаз түрінде

гырылған болса);

10)бенефициардың жөне ақшаның аударушының иықты телеуші ретіндегі тіркеу номері (СТТН)
40. тақырып. Банктің депозиттік операция аудитінің негізгі сатылары.

Коллоквиум

14 апта 2 балл


 1. Депозит операцияларының аудиті.

 2. Аудиттік тексерудің № 38 қаржылық есеп берудің халықаралық стандарты.

 3. Қазақстан Республикасының № 28 бухгалтерлік есеп стандарты.

 4. Қазақстан Республикасының меншік туралы нормативтік актілері.

 5. Депозиттік операцияларды аудиторлық тексеру бағдарламасы.

 6. Депозиттік салымдардың құрамы.

 7. Депозиттік емес тартылған қаражаттар.

 8. Депозиттік банк ресурстары.

41. тақырып. Негізгі құралдарды, тауарлы материалдық құндылықтарды, материалдық емес активтерді кірістеу процедурасын есепте бейнелеу дұрыстығын аудиторлы тексеру.
Материалдық емес активтердің аудиті ретінде қалыптасуды, іс-жүзіндегі нақты қолда бар, құжаттарда көрсетілудің анық сенімділігін, пайдалы қызмет ету құны мен мерзімін бағалаудың шынайылығын, амортизациялық есептеуді, істен (есептен) шыға-рудың негізділігін, есепті ұйымдастыруды, оларды кэсіпорында қолданудыңтиімділігін ішкі бақылауды тексеру түсіндіріледі.

Аудитор бү_л объектілерді тексергенде 38 ҚЕХС (Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары), 28 БЕС (Бухгалтерлік есеп стандарттары), ҚР-ның «Меншік туралы», «Тауарлық бел-гілер туралы», «Авторлық құқық туралы» және басқа құқықтық-нормативтік актілерді басшылыққа алады (7-20).

Ең алдымен, аудит бағдарламасына сай Бас кітаптың мэлі-еттеріне баланс көрсеткіштерінің сәйкестігі зияткерлік меншік объектілерінің бар екендігі жэне оның жағдайы, алу фактісін растайтын материалдық емес активтердің қабылдау-тапсыру актілері, бүл объектілер сипатталған немесе кесімді белгіленген жердегі ақпарат көздері мен өзге құжаттар тексеріледі

42. тақырып. Банктің бағалы қағаздарымен операциялары.

Жазбаша бақылау

14 апта 2 балл


 1. Бағалы қағаздар туралы түсінік.

 2. Мемлекеттік бағалы қағаздар.

 3. Муниципалық бағалы қағаздар.

 4. Корпоративтік бағалы қағаздар.

 5. Акциялар бойынша жүргізілген операциялар.

 6. Облегация бойынша жүргізілген операциялар.

 7. Басқа да бағалы қағаздар бойынша жүргізілген операциялар.

 8. Бағалы қағаздар бойынша жүргізілген операциялардың аудиті.

43. тақырып. Шетел валютасындағы операцияларды жүргізуде банктермен клиенттер арасындағы қатынастың дұрыс толтырылуын тексеру.

Валюталық операциялардың анықтамасын беруден бүрыи "валюта" терминінің мөніне тоқталайық.

Қазақстан Республикасының "Валюталық реттеу туралы" заңына (24.12.1996 ж.) сөйкес, "валюта — мемлекеттердің заңды төлем қурамы ретінде қабылданган ақша бірліістері немесе банкноттар, қазыналық билеттер мен тиындар, соның ішінде қымбат металлдардан жасалган тиындар (айналъшнан алынган немесе алынатын, бірақ айналымда жүрген ақша белгісімен айырбастауга жататынын қоса алганда) түріндегі қолма-қол жөне аударым нысандарындаеы қүнның ресми стандарттары, сондай-ак, шоттардагы, соның ішінде халықаралық ақша немесе есеп айырысу бірліктеріндегі щражаттары.

Осы занда "валюталық операцияларга" төмендеғідей түсінік берілген:

1) меншік қүқығының жөне өзге де қүқықтардың валюталық қүндылықтарға ауысуына байланысты операциялар, соның ішінде төлем қүралы ретінде шетел валютасын жөне шетел валютасындағы өзге де төлем қүралдарын пайдаланумен байланысты мөмілелер;

2) валюталық қүндылықтарды кез келген төсілмен Қазақстан Республикасына өкелу жөне женелту, сондай-ақ Қазақстан Рсспубликасынан өкету жөне жөнелту;

Мүндағы валюталық қүндылықтарга мыналар жатады:

1) шетел валютасы;

2) номиналы шетел валютасында көрсетілген багалы қагаздар жоне төлем қүралдары;

3) тазартылган қүйма алтын;

4) үлттык, валюта, резиденттер мен бейрезиденттер арасьшда олармен операциялар жасалған жағдайда қүны үлттық валютамен көрсетілген бағалы қағаздар және төлем құжаттары.

44. тақырып. Кірістер мен шығыстар шоттары бойынша операцияларды жүргізу тәртібін реттейтін негізгі нормативтік құжаттар.

Реферат

15 апта
Коммерциялық банктердің шығыстарын формасына және есепке алу төсіліне қарай жіктеуге болады.

Формасына қарай, олар мынадай түрлерге бөлінеді:

• пайыздық шығыстар;

пайызсыз шығыстар;

• басқа да шығыстар.

Пайыздық шыгыстар клиенттердің талап ету және мерзімді депөзиттері, басқа банктердің депөзиттері бойынша, басқа да банктерден сатып алынған несиелік ресурстар үшін, еондай-ақ шығарған бағалы қағаздары бойынша төленген пайыздардан қүралады.

Пайызсыз шыгыстарга жалпы банктің операциондық шығыстары мен баскару аппаратын үстау шығындары жатады.

Басқа да шыгыстар, банктік операциялардың өзіндік құнына жататын резервтерді қүру, салық телеу шығыстарын, бағалы қағаздар нарығында, валюталық нарықта алып-сатарлық операцияларды жүзеге асыруға, банктің мүлкін сатуға жөне т.б. байланысты болатын зияндарды сипаттайды.

Есепке алу тосіліне қарай банктік шығыстарды мынадай түрлерге бөледі:

• банктің операциондық жәнё турлі шыгыстары: банктің төлейтін салықтарының бір бөлігі, (мүлік, жол, келік қүралдары, жер, ҚҚС, яғни бүл салықтар банктің операцияларының өзіндік қүнына жатады) тартқан қаражаттар бойынша төленген пайыздар, негізгі қүралдардың амортизациясы, арзан бағалы тез төзатын заттардың және материалдық емес активтердің төзуы, жалгерлік шығыстары, жарнама, есептесу орталықтарының, пошта жөне телеграф қызметтері үшін төлемдер, оқытуға төлемдер, бланктер, ақпарат тасымалдаушылар, орайтын материалдар үшін шығыстар жөне капиталдық емес сипатттағы басқа да шығындар;

• басқару аппаратын устау шыгыстары: жалақы, сыйлықақы, ынталандыру ақысы, ғимаратты, қүрал-жабдықтарды жөне жеңіл машиналарды үстау, күзет үшін шығыстар, іс-сапар және кеңсе заттары үшін шығыстар, яғни олар пайызсыз шығыстарды білдіреді;

• банктің төлейтін айып пүлдар, пенялары жөне т.б. шығыстары.

45. тақырып. Пайданы бөлу және қолдану процедурасын аудиторлық тексеру.
Банк көшірмелерін тексеру банк күжаттарының мэнділігі бойынша зерттеп білумен үйлесуі тиіс. Сонымен бірге аудитор мыналарды анықтауы керек: заңсыз банктік операциялар (шарт-сыз) жасала ма, мысалы, тексерілетін кәсіпорынмен ешқандай шарттық қатынастары жоқ, басқа кәсіпорынның борышын өтеу немесе басқа кэсіпорынның тауарсыз есеп айырысулар бойынша төлеу; кіріске алынған жэне төленген материалдық құндылық-тардың түгелдігі мен уақтылығы; несие немесе қарыз алуға, сондай-ақ қаржылық жағдай мен қаржыландыру көзі тұрғысынан қарыз алуға ұсынылған құжаттардың анықтығы; қолма-қол ақшасыз есеп айырысу үшін банктен алынған чек кітапшалары есепте дұрыс көрсетілген бе жэне заңды қолданыла ма; олар есеп беретін адамдарға қолхат арқылы беріле ме, есеп беретін адамдар чек кітапшаларын қолдану туралы есеп жасай ма, айналымдар мен сальдо есеп беретін адамдардың арнайы шоттар бойынша айналымдар мен сальдо есебіне сэйкесе ме жэне т.с.с.

Аудитор жабдықтаушыға борышты өтеу үшін ақша аударудың қаншалықты нақтылығы мен негіздігін тексеруге тиісті. Кэсіпорындар, мэселен, сауда кэсіпорнына сатып алынған азық-түлік тауарларына ақша аударуы мүмкін, ал шын мэнінде қоймаға түспеген немесе құжатта көрсетілген ассортименттен басқасы түскен оқиғалар болады. Кәсіпорындар орындалмаған құрылыс-монтаж жэне жөндеу жұмыстары үшін, сондай-ақ делдалдарды «қүтқару» мақсатымен жеткізіп берілмеген техника үшін ақша аударатын жағдайлар да аз емес. Сондықтан банктегі ақшалай қаражат шоттары бойынша операциялар ревизиясында қарама-қарсы тексерулер, эсіресе, біртектес операциялар бойынша өзара байланысқан бастапқы құжаттарды мұқият тексеріп өткізу талап етіледі.

Емтихан сұрақтары.


 1. Банктік қызметті қадағалау.

 2. CAMEL рейтинг жүйесі .

 3. Банктік ішкі аудит.

 4. Банктік қызметті реттеу.

 5. Банкке рейтингтік баға беру принциптері.

 6. Жарғылық капиталдың аудиті.

 7. Банк қызметін бағалау.

 8. Капиталдың адекваттығын бағалау.

 9. Банктік резервті капиталдың аудиті.

 10. Ұлттық банктің қызметі.

 11. Банктің табыстылық пен рентабельділігін талдау.

 12. Бактік аудит өткізу циклі.

 13. Ұлттық банктің екінші деңгейлі банктердің қызметін бағалау .

 14. Банктің өтімділігін талдау.

 15. Банктегі есеп айырысу валюталық және басқа шоттардағы ақша қаражаттарының аудиті.

 16. Ұлттық банк пен қаржылық кеңесші және агент ретінде.

 17. Банк капиталы – салымшылар қаржыларын қорғайтын басты қаражат.

 18. Кассадағы ақша қаражаттарының аудиті.

 19. Ұлттық банк пен Қаржы министрлігінің қызметтері.

 20. Банктің меншікті капиталы.

 21. Бағалы қағаздармен банк операцияларының аудиті.

 22. Қ.Р. Ұ.Б. банктік қызметті реттеудегі оның орны мен маңызы.

 23. Банктің капиталының төменгі мөлшерлемесі.

 24. Бантік тәуекелдердібағалау және анықтау әдістері.

 25. Ұ.Б. жұмысының бағыттары.

 26. Банктегі активтердің сапасын бағалау.

 27. Банктік қадағалау концепциясы және қадағалау процесі.

 28. Шетелдік тәжірибеде Орталық банктерді ұйымдастыру .

 29. Банктегі активтердің сапасын талдау.

 30. Банктік қадағалау стратегиясының негізгі элементтері.

 31. АҚШ- Ң федералдық резерв жүйесі.

 32. Жиынтық рейтингті есептеу.

 33. Банк кірісі мен шығысы және оның жіктелуі.

 34. Федералдық консультативтік кеңес.

 35. Банктің резервтік талаптары.

 36. Құрылтайшылар құжаттарын аудиторлық тексеру.

 37. ҰБ – ң мақсаты мен міндеттері..

 38. Әлемдік тәжірибедегі резервтердің деңгейі.

 39. ҰБ пен бекітілген пруденциалды нормативтердің орындалуын аудиторлық тексеру.

 40. «ҚР.ҰБ туралы» заңға сәйкес банктік қызметке қадағалау және реттеу жүргізудегі негізгі қағидаттары .

 41. Банк менеджментін бағалау.

 42. Есеп айырысу операцияларын аудиторлық тексеру.

 43. Ұ.Б-ң құрылымы.

 44. Банк менеджментін бағалаудың CAMEL жүйесі.

 45. Ағымдағы шоттар бойынша аудиторлық тексеру.

 46. Ұ.Б-ң басқару органдары.

 47. Банк менеджментінің жиынтық рейтингісін есептеу.

 48. Несие және дипозиттік операциялар аудиті.

 49. Банктік бақылаудың қажеттілігі және маңызы .

 50. Банк өтімділігін талдау.

 51. Негізгі құралдар аудиті.

 52. Банктік бақылаудың түрлері мен сипаттары.

 53. Банк өтімділігі және оған ықпал етуші факторлар.

 54. М.Е.А аудиті.

 55. Банктік бақылаудың экономикалық тиімділіг.

 56. Коммерциялық банктің қызметін реттеудегі Ұ.Б-ң ролі.

 57. Банктің мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша операцияларды аудиторлық тексеру.

 58. Қадағалау стратегиясының негізгі элементтер және оның мәні.

 59. Банкте аудиторлық тексеруді ұйымдастыру.

 60. Банк табысын аудиторлықт тексеру.

 61. Банктік бақылау процесі және оның тиімділігіне әсер ететін факторлар..

 62. Банктік аудиттің құрамы.

 63. Банк шығысын аудиторлық тексеру.

 64. Екінші деңгейлі банктердің қызметін қадағалау .

 65. Банктік аудиттің функциялары.

 66. Банк шығысын аудиторлық тексеру.

 67. Ұлттық банк директивалары.

 68. Банкті аудиторлық тексеруді жүргізу.

 69. Банк пайдасын дұрыс қалыптастыруды аудиторлық тексеру.

 70. CAMEL жүйесінің негізгі көрсеткіштерінің өтімділігін бағалау.

 71. Банктегі аудиторлық құжаттарды жүргізу сатылары.

 72. Чекпен және аккредитивпен есеп айырысу аудиті.

 73. Банк қызметін CAMEL жүйесіне сәйкес бағалау.

 74. Банктегі аудиторлық жұмыс құжаттарының ролі.

 75. Банк шоттарын ашу және жабу тәртібі.
1   2   3   4   5   6


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет