Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағыжүктеу 160.51 Kb.
Дата09.06.2016
өлшемі160.51 Kb.

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Энергетикалық факультеті
Радиоэлектроника және телекоммуникациялар кафедрасы

5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»

мамандығының (тарының) студенттеріне арналған

Электронды және өлшеу техникасының негіздері пәні бойынша


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

Энергетикалық деканы


___________ Кислов А.П. (қолы)

20__ж. «___»____________


Құрастырушы: аға оқытушы _________ Бектасова А.А.

5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»

мамандығының (тарының) студенттеріне арналған

Электронды және өлшеу техникасының негіздері пәні бойынша

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама

Кафедра меңгерушісі ____________Тастенов А.Д, 20__ж. «____» ________

(қолы)

Энергетикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама


ОӘК төрағасы _____________Кабдуалиева М.М.20_ж. «___»___________
КЕЛІСІЛДІ *

Кафедра меңгерушісі ___________Марковский В.П. 20__ж. «____» ________

(қолы)
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Бектасова Асемгуль Айтпаевна, «Радиоэлектроника және телекоммуникациялар» кафедрасының аға оқытушысы (дәріс , зертханалық сабақтар).

Кафедрада (А-425) қабылдау уақыты әр топ үшін кеңес кестесі бойынша.


2 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәннің мақсаты – қазіргі деңгейге сай электронды техникананы, жартылайөткізгішті аспаптардың жұмысы мен құрастыру принциптерін, электронды схемаларын, құрылысын және қолдану аймағын оқып білу.

Пәннің міндеттері:

- электронды аспаптардың жұмыс істеу принциптері туралы негізгі түсініктемелерін меңгеру;

- электронды схемаларды дайындаудың құралымы технологиясы.
3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Оқунысаны

Пәнніңеңбексыйымдылығы

Семестр бойыншабақылаутүрлері

Се-ме-стр

Семестр бойыншастуденттердіңжұмыстарыныңкөлемі

кре-дит-тер

академиялықсағат

кре

дит


тер

аудиториялықсабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)
бар-лы-ғы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лы-ғы


дәр

пр.

зерт

бар

лы

ғыСОӨЖ

ЖОБ негі-зіндегі күндізгі

3

135

52,5

82,52

4

-3

3

37,5

22,5

15
97,5
ОПБ негі-зіндегі сырттай

3

135

18

117

2


1

3

6

6

2

12

6

6

117


4 Пререквизиттер

Пәнді игеру үшін студенттер келесі пәндерді өқып білу керек:

1. Физика (электр, магнетизм тараулары).

2. Алгебра және геометрия

3. Математикалық талдау (дифференциалды және интегралды есептеулер, комплекстік айнымалылардың функциясы, дифференциалды теңдеулерді есептеу әдістері, есетерді комплекстік әдіспен шығару).

4. Электр тізбектерінің теориясы.

5. Инженерлік және компьютерлік графика (компьютерлік графиканың тараулары).

6. Шетел тілі (әсіресе – ағылшын тілі)7. Ақпаратану (толық көлемде)

5 Тақырыптық жоспар


№ р/с

Тақырыптардыңатауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәр.

тәж .

сөж

1

Кіріспе. Пән алдына қойылған мақсаттар мен мәселелер.Қатты денелер түйіспесіндегі физикалық құбылыстар.

12

Жартылай өткізгіштік диодтар

2

1

10

3

Биполяр транзистор

2

1

20

4

Өрістік транзистор

2

1

10

5

Тиристордар

1

1

10

6

Оптоэлектрондық жартылай өткізгіштік аспаптар

1

1

20

7

Микроэлектроника, интегралдық сұлбалар (ИС)

1
12

8

Логикалық және аналогтық интегралдық сұлбалар

1

1

25

9

Электрониканың болашағы

1
10

Барлығы

12

6

1176 Курстың компоненттері

6.1 Теориялық курстың мазмұны

1тақырып Кіріспе. Пән алдына қойылған мақсаттар мен мәселелер.Қатты денелер түйіспесіндегі физикалық құбылыстар.

Жартылай өтісізгіштер физикасы. Жартылай өткізгіштік заттар. Электрон-кемтіктік (р-п) ауысу. Оның вольт-амперлік сипаттамасы.

2тақырып Жартылай өткізгіштік диодтар

Жалпы мағлұматтар- Түзеткіштік және жогары жиіліктік диодтар. Стабилитрондар. Импульстік диодтар. Шотки диоды.

3тақырып Биполяр транзистор

Екі р-п-ауысулы құрылымның сипаттамалары. Траңзистордың күшейту қабілеттілігі және сұлбалық қосылымдары. Транзистор түрлері мен олардың жасалу технологиялары. Транзистордың статикалық сипаттамалары, һ-көрсеткіштері.

Жоғары жиіліктік және импульстік транзисторлар.

4тақырыпӨрістік транзистор

Өрістік транзистор түрлері мен олардың ерекшеліктері.

р-п-ауысулы өрістік транзистор. Оның жұмыс атқару принципі. р-п-


ауысулы өрістік транзистордың сүлбалық қосылымдары, статикалық
сипаттамалары және негізгі көрсеткіштері.

Металл-диэлектрик-жартылай өткізгіш (МДЖ) құрылымды граизисторлар. МДЖ-транзистор түрлері. Индукцияланған каналды жэне кондырылган канаяды МДЖ-транзисторлар, олардың жүмыс атқару принципі. МДЖ-транзисторлардың статикалық сипаттамалары мен керсеткіштері. Кері жүлты МДЖ-транзистор.

Заряд байланысты өрістік аспаптар.

5тақырып Тиристордар

Тиристор - бірнеше р-п-ауысуларынан тұратын басқарылмалы аспап. Тиристордың вольт-амперлік сипаттамасы және оның негізгі көрсеткіштері.

6тақырып Оптоэлектрондық жартылай өткізгіштік аспаптар

Жартылай еткізгіштердегі оптикальщ сәулелер. Сәуле диодтары. Сәуле диодтарының құрьілымдары, сипаттамалары және көрсеткіштері. Жартылай өткізгіштік лазерлер-

Сәуле қабьшдагыштар. Қүрылымдары, сипаттамалары жэне көрсеткіштері. Фотодиод.

Оптожүптар (оптрондар). Қүрылымы, сипаттамалары және көрсеткіштері.

Индикаторлар.

7тақырып Микроэлектроника, интегралдық сұлбалар (ИС)

Интегралдық сүлбалардың жіктелуі: жартылай өткізгіштік, қабыршақтық, гибридтік, біріктірілген. Микроэлектрониканың техңологиялық негіздері

ИС элементтерін оқшаулау. Интегралдық сұлбалардағы транзисторлар. Көпэмиттерлі транзистор. Шотки транзисторы. МДЖ-транзисторлар. Жартылай өткізгіштік резисторлар мен конденсаторлар.


 1. тақырыпЛогикалық және аналогтық интегралдық сұлбалар

Транзисторлық логика. Интегралдық инжекцияяық логика (ИИЛ). МДЖнегізді логикалық элементтер. Логикалық элементтердің көрсеткіштері мен сипаттамалары. Жартылай еткізгіштік жады элементтері.

Аналогтық интегралдық сұлбалар. Операциялық күшейткіштердің дифференциалдық каскадтары.

9тақырып Электрониканың болашағы
6.2 Практика сабақтарының мазмұны


 1. 2 тақырып. Импульстік диодтар. Шотки диоды.

 2. 3 тақырып . Транзистордың статикалық сипаттамалары, һ-көрсеткіштері.Жоғары жиіліктік және импульстік транзисторлар.

 3. 4 тақырып Өрістік транзисторИндукцияланған каналды жэне кондырылган канаяды МДЖ-транзисторлар, олардың жүмыс атқару принципі. МДЖ-транзисторлардың статикалық сипаттамалары мен керсеткіштері. Кері жүлты МДЖ-транзистор.Заряд байланысты өрістік аспаптар.

 4. 5 тақырып Тиристордар

Тиристор - бірнеше р-п-ауысуларынан тұратын басқарылмалы аспап. Тиристордың вольт-амперлік сипаттамасы және оның негізгі көрсеткіштері.

 1. 6 тақырып Сәуле қабьшдагыштар. Қүрылымдары, сипаттамалары жэне көрсеткіштері. Фотодиод.Оптожүптар (оптрондар). Қүрылымы, сипаттамалары және көрсеткіштері.Индикаторлар.

 2. 7тақырып Шотки транзисторы. МДЖ-транзисторлар. Жартылай өткізгіштік резисторлар мен конденсаторлар.

 3. 8тақырыпАналогтық интегралдық сұлбалар. Операциялық күшейткіштердің дифференциалдық каскадтары.


6.3 Зертханалық сабақтардың мазмұны

«Электроника» курсы бойынша зертханалық жұмыстар көлемі бойынша шағын эксперимент сияқты болады, олар Electronics Workbench 4.0 және Electronics Workbench 5.12. схемотехникалық моделдеу жүйесі көмегімен персонал компьютерлерде жасалады.п/п

Тақырыптар-дың атауы

Мазмұны

Бақылау түрі

Сағаттар саны

1

Кіріспе

Electronics Workbench 4.0 және Electronics Workbench 5.12. схемотехникалық моделдеу жүйесімен танысу, қауіпсіздік техникасы

Ауызша сұрау

1

2


Жартылай өткізгішті диодтар

Кернеуді өлшеу және диод арқылы өтетін токты есептеу. Диодтың статикалық кедергісін өлшеу. Осциллограф экранында диодтың ВАС алу.

Ауызша сұрау,

есеп


2

Кернеуді өлшеу және стабилитрон арқылы өтетін токты есептеу. Осциллограф экранында стабилитронның ВАС алу. Бір- және екі жартылай мерзімді және көпірлі түзеткішті зерттеу.

Ауызша сұрау,

есеп


2

3


Транзисторы

Транзистор тогының статикалық беру коэффициентін анықтау.

ЖЭ бар схемада транзистордың кіріс және шығыс сипаттамаларын алу.Ауызша сұрау,

есеп


2

4

Күшейту құрылғылары

Кіріс токтарын өлшеу.

Ығысу кернеуін өлшеу. Кіріс және шығыс кедергілерін өлшеу. ОҚ шығыс кернеуінің өсу уақытын өлшеу.Ауызша сұрау,

есеп


1


Инверттаушы және инверттаушы емес күшейткіштердің жұмыс режимдеріне схема параметрлерінің әсерін зерттеу.

Ауызша сұрау,

есеп


15

Логикалық элементтер

ЖӘНЕ логикалық функциясын зерттеу. ЖӘНЕ-ЕМЕС логикалық функциясын зерттеу. НЕМЕСЕ логикалық функциясын зерттеу. НЕМЕСЕ-ЕМЕС логикалық функциясын зерттеу.

Ауызша сұрау,

есеп


3

6

Триггерлік схемалар

RS-триггерін зерттеу.

RS-триггерін зерттеу.

D-триггерін зерттеу.

Қосатын және азайтатын санауышты зерттеу.Ауызша сұрау,

есеп


3


6.4 СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатпен көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалуСабаққа қатысу

15

2

Практикалық сабақтар ға дайындалу Есепті дайындау

Керекті кестелерді дайындау, керекті материалды оқу. Есеп

Сабаққа қатысу

15

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды оқу

Конспект

Сұрақтарға жауап беру

77

4

Бақылау шараларына дайындалуМБ1, МБ2


10Жалпы

117


6.4.1 Студенттерге өздігінен оқу үшін үсынылған тақырыптар

2 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:

- Жартылай өткізгішті аспаптарды дайындау технологиясы туралы жалпы мәліметтер.

3 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:

- Түзетуші, жоғары жиілікті және импульсті диодтар.

- Стабилитрондар, варикаптар.

4 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:

- Транзисторлардың баламалы схемалары.

- Өрістік транзисторлардың параметрлары: отсечка,кернеуі, шығыс кедергісі, сипатаманың крутизнасы.

5 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:

- Динистор, симистор. Біроперационды және екіоперационды тиристор.

6 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:

- Оптосәулелендірудің жұмыс істеу принципі, фотоқабылдағыштар, жарық диодтары. Оптожұбы.

7 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:

- Жартылай өткізгішті микросхемаларды дайындау технологиясы: эпитаксия, қоспалардың диффузиясы, ионды легирлеу, термиялық қышқылдану, жұқа пленкаларды орналастыру.

- Қосу өткізгіштері және жартылай өткізгішті микросхемалардағы түйіспелер. Литография.

- Жартылай өткізгішті микросхемаларды жинау. Гибридті микросхемаларды дайындау технологиясы.

8 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:


- Екінші реттік қорек көздері. Сүзгілер. Кернеудің түзеткіштері. Қуатты күшейту каскадтары.
- В класты біртактілі күшейту каскады. В класты екітактілі күшейту каскады.
9 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:

- Комбинационды интегралды микросхемалар: салыстырудың сандық схемалары, тұрақты есте сақтаушы құрылғылар (ТЕСҚ).

10 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:

- Қосу және азайтудың бинарлы санауыштары, схемалары, уақыт диаграммалары. Параллель және бірізді регистр.

11 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:

- Сызықты өзгеретін кернеулердің генераторы (СӨКГ), тағайындалуы, схемасы, уақыт диаграммалары.

7 Курстың саясаты

Жазалау шаралары келесі тәртіп бұзғандарға қолданылады:


 • дәріс сабағын дәлелсіз себеппен босатса, осы сабақ түріне қойылатын баллдардың барлығы шегеріледі, егер дәлелді себеппен босатса онда оқытушыға босатқан дәрістің қысқаша конспектісі көрсетіліп және сол тақырып бойынша оқытушымен қойылған сұрақтарға жауап беріп баллдарын қайтаруға болады;

 • дәріс сабағын дәлелсіз себеппен босатса баллдардың барлығы шегеріледі; үй жұмысы орындалмаса 2 балл алынады, ал егер дәлелді себеппен босатса, онда босатқан тақырып бойынша аудиторияда және үйде шығарылған есептер көрсетіліп және осы тақырып бойынша оқытушымен қойылған сұрақтарға жауап беріп баллдарын қайтаруға болады;

 • зертханалық сабағын дәлелсіз себеппен босатса баллдардың барлығы шегеріледі; зертханалық жұмысты өз уақытында орындамай және оны өз уақытында қорғамаса 2 балл шегеріледі;

 • сабаққа қалып қойса 1 балл алынады;

 • зертханалық және тәжірибелік сабақтарға белсенді қатысса 2 балл қосылады.

Әр сабаққа міндетті түрде дайындалу керек. Сіздің дайындығыңыз ағымдық және межелік бақылау жұмыстарымен тексеріледі. Егер, бір себептен, сіз межелік бақылауға келмей қалсаңыз оқытушымен белгіленген уақыт кезінде тапсыруға болады. Семестр соңында емтихан болады. Ол тест түрінде өтеді.
8 Әдебиеттер тізімі

8.1 Негізгі:

1 Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы. Учебник для ВУЗов.- Санкт-Петербург-Москва-Краснодар. 2003.

2 Прянишников В.А. Электроника. Полный курс лекций.- Санкт-Пе-тербург.: Корона-принт, 2004.

3 Щука А.А. Электроника. Учебное пособие.- Санкт-Петербург.: ПХВ-Петербург. 2005.

4 Андреев А.В., Горлов М.И. Основы электроники: Учебное пособие для средних специальных заведений.- Ростов на Дону.: Феникс. 2003.

5 Аккабаков А.Б., Тастенов А.Д., Кошербаев Т.А. Расчет однофазного стабилизированного источника питания. – Павлодар, 2005.

6 Тастенов А.Д., А.Б. Аккабаков. Расчет усилителей импульсных сигналов. Методические указания. – Павлодар, 2005.
8.2 Қосымша

7 Андреев А.В., Горлов М.И. Основы электроники: Учебное пособие для средних специальных заведений.- Ростов на Дону.: Феникс. 2003.8 Аккабаков А.Б., Тастенов А.Д., Кошербаев Т.А. Расчет однофазного стабилизированного источника питания. – Павлодар, 2005.

9 Тастенов А.Д., А.Б. Аккабаков. Расчет усилителей импульсных сигналов. Методические указания. – Павлодар, 2005.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет