Програма "Регионално развитие"жүктеу 31.82 Kb.
Дата16.06.2016
өлшемі31.82 Kb.


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Общините Поморие, Айтос и Руен представиха съвместен туристически проект

Общините Поморие, Айтос и Руен представиха на пресконференция, на 16.10.2012 г. общ проект за развитие на туризма. Проектът е по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011 и е на стойност 477 096 лв., с продължителност 24 месеца.

Екипът на първия съвместен проект на трите общини се ръководи от Соня Енилова, която презентира целите и дейностите на общата туристическа идея пред местни, регионални и национални медии в сградата на Община Поморие. Основната цел на междуобщинския проект е популяризиране на туризма и повишаване на конкурентоспособността и привлекателността на трите общини. Крайната цел е преодоляването на основния проблем - липсата на ясно разпознаваем имидж на туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина.

Участие в пресконференцията взеха кметът на Община Айтос Васил Едрев, Зам. Кметът на Община Руен Иб Мустафа и Зам. кметът на Община Поморие Кунчо Гайдов.

Соня Енилова представи ангажиментите на всеки от членовете на проектния екип, който включва служители в администрациите на Общините Поморие, Айтос и Руен. Екипът ще работи за популяризирането не само на традиционните, но и създадените през последните години нови атрактивни продукти и услуги с високо качество, насочени към културно-познавателния туризъм.

Ще бъдат разработени 7 туристически пакета на базата на регионални туристически продукти - екотуризъм, селски туризъм, кулинарно многообразие, културен туризъм, религиозен/поклонически туризъм, ловен туризъм, винен и спортен туризъм. Една от основните дейности е изготвянето и разпространението на рекламни и информационни материали за туристическите възможности на региона. Ще бъде издадена имиджова  брошура за представяне на туристическите продукти на 4 езика, каталози – по един за всеки от туристическите пакети, туристическа карта на района – двуезична, пътеводител на туристическия район - на български, руски, немски, еко рекламни торбички, информационни листи на различни теми, реклама в интернет, изработване на билбордове и др.

Предвидено е участие в национални и международни туристически борси в общо 11 туристически изложения. Поморие ще се представи с морски и балнеотуризъм, които са популярни и до момента. Ще заложи и на религиозния туризъм в манастира "Свети Георги", където има мощи на няколко светци, на фестивала на църковната музика в града и на още неразработени до сега туристически продукти, каза на пресконференцията зам.кметът по евроинтеграция Кунчо Гайдов.

Основните туристически обекти, с които Община Айтос участва в проекта бяха представени от кмета Васил Едрев. Айтос се включва с единственият изкуствено създаден парк в региона “Славеева река”, с Архитектурно-етнографският комплекс „Генгер” и местността “Трите братя”. Спортен риболов, ловна стрелба и скално катерене са атракциите, които общината ще включи в един от туристическите пакети. Пред вид традиционните празници и наличната база, Община Айтос ще заложи на еко, културен, ловен и спортен туризъм, каза още кметът Едрев.

Община Руен ще предложи на туристите непознати до сега туристически атракции като местния традиционен спорт „мазни борби” и типичните за района кулинарни деликатеси. Зам. кметът Иб Мустафа представи още от неразработените туристически ресурси, с които разполага Община Руен като уникалните кукерски игри, ловния туризъм и планинската база, която дава възможност за развитието на ловен туризъм, пешеходният маршрут по билото на Стара планина Ком – Емине, старинните религиозни храмове и др..

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на образователната инфраструктура в община Айтос”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Айтос и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет