Радиоэлектроника және телекоммуникациялар кафедрасыжүктеу 188.72 Kb.
Дата09.06.2016
өлшемі188.72 Kb.

Жұмысоқубағдарламасыныңтитулдықпарағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыроватындағы Павлодар мемлекеттікуниверситеті


Радиоэлектроника және телекоммуникациялар кафедрасы

Электронды және өлшеу техникасының негіздеріпәнінен


5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»

мамандығының студенттерінеарналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной


Мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/33


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________Н.Э.Пфейфер

20__ж.«___»____________


Құрастырушы: аға оқытушы _________ Бектасова А.А.Радиоэлектроника және телекоммуникациялар кафедрасы

Электронды және өлшеу техникасының негіздеріпәнінен


5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»

мамандығының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасымамандықтың Мемлекеттік жапыға міндетті білім беру стандартының 5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» негізінде әзірленді және С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың Ғылыми кеңесінің отырысында 20__ж. «___»____________№__хаттамамен бекітілді.


Кафедра отырысындаұсынылды 20__ж. «___»____________№__хаттама.
Кафедра меңгерушісі __________ А.Д. Тастенов 20__ж. «___»____________


Энергетика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «_____»______________№____ хаттама

ОӘК төрағасы__________ М.М. Кабдуалиева20__ж. «___»____________
КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы ________ А.П. Кислов 20__ж. «___»____________


МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы ____________ А.А. Варакута 20__ж. «___»____________


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама1 Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пәннің мақсаты – студенттердің жартылай өткізгіштік аспаптар мен интегралдық сұлбалардьң жұмыс атқару процестері және олардьщ негіз сипаттамалары мен көрсеткіштерінен білімдерін көтеру және соңғы шыққан аспаптардан хабардар ету.

Пәннің міндеттері

Оқу барысында студент электронды аспаптардың қалай жұмыс істейтінін, интегралдық сұлбалардың құрылымдар мен жұмыс атқару принциптерін, оларды өндірісте кеңінен пайдалаі үрдістерін біліп, өмірде кездесетін тэжірибелік мәселелерді бакалаі дэрежесінде шешу мүмкіндіктеріне ие болуы тиіс.

Оқу нәтижесінде студент:


 • электрондық аспаптар мен интегралдық сүлбалардың жіктелуі элсктрониканың элементтік базасының жұмыс істеу принциптері электрондық аспаптар мен микросұлбалардың негізгі корсеткіштері менсипаттамаларьін; олардың технологиялық жасалу негіздерін білуі қажет;

 • электрондық аспаптар мен микросүлбалардың негізгі көрсеткіште мен сипаттамаларын анықтауды; электрондық аспаптар мен микросүлбаларды негізінде қарапайым элёктрондық сұлбаларды кұра білуі керек;

 • электрондық аспаптар мен микросұлбалардың негізгі сипаттамаларь елшей білу; нақты пайдалану бағыттарына қажетгі элементтік базаны таңдс білуде жеткілікті тэжірибесі болуы тиіс;

 • оптоэлектрондық аспаптар мен интегралдық сұлбалардың соңғ жетістіктерінің физикалық негіздерін түсініп, микро-, опто- және наноэлектрониканың келешек даму бағыттарына, болашағына түсінік бере білуі тиіс.


2 Пререквизиттер
Берілетін материалдар студенттердің физика, химия, математика, электр тізбектері теориясы пәндеріне негізделеді
3Постреквизиттер
«Электроника және аналогтық құрылғылар схемотехникасы», «Цифрлық құрылғылар мен микропроцессорлар», «Сымсыз байланыс технологиялары», «Цифрлы: байланыс технологиялары» т.б. сабақтарға тізгін болып, курстық және дипломдық жобалауларда кеңінен пайдаланылады.

4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

Күндізгі оқитын студенттерге арналған

№ р/с

Тақырыптардыңатауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәр.

тәж .

сөж

1

Кіріспе. Пән алдына қойылған мақсаттар мен мәселелер.Қатты денелер түйіспесіндегі физикалық құбылыстар.

12

Жартылай өткізгіштік диодтар

2

1

10

3

Биполяр транзистор

2

6

27,5

4

Өрістік транзистор

3,5

2

10

5

Тиристордар

2

1

10

6

Оптоэлектрондық жартылай өткізгіштік аспаптар

2

1

10

7

Микроэлектроника, интегралдық сұлбалар (ИС)

2

2

10

8

Логикалық және аналогтық интегралдық сұлбалар

2

2

10

9

Электрониканың болашағы

2
10

Барлығы

22,5

15

97,5

Сыртты оқитын студенттерге арналған№ р/с

Тақырыптардыңатауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәр.

тәж .

сөж

1

Кіріспе. Пән алдына қойылған мақсаттар мен мәселелер.Қатты денелер түйіспесіндегі физикалық құбылыстар.

12

Жартылай өткізгіштік диодтар

2

1

10

3

Биполяр транзистор

2

1

20

4

Өрістік транзистор

2

1

10

5

Тиристордар

1

1

10

6

Оптоэлектрондық жартылай өткізгіштік аспаптар

1

1

20

7

Микроэлектроника, интегралдық сұлбалар (ИС)

1
12

8

Логикалық және аналогтық интегралдық сұлбалар

1

1

25

9

Электрониканың болашағы

1
10

Барлығы

12

6

117

4.2 Пәннің мазмұны
1тақырып Кіріспе. Пән алдына қойылған мақсаттар мен мәселелер.Қатты денелер түйіспесіндегі физикалық құбылыстар.

Жартылай өтісізгіштер физикасы. Жартылай өткізгіштік заттар. Электрон-кемтіктік (р-п) ауысу. Оның вольт-амперлік сипаттамасы.

2тақырып Жартылай өткізгіштік диодтар

Жалпы мағлұматтар- Түзеткіштік және жогары жиіліктік диодтар. Стабилитрондар. Импульстік диодтар. Шотки диоды.

3тақырып Биполяр транзистор

Екі р-п-ауысулы құрылымның сипаттамалары. Траңзистордың күшейту қабілеттілігі және сұлбалық қосылымдары. Транзистор түрлері мен олардың жасалу технологиялары. Транзистордың статикалық сипаттамалары, һ-көрсеткіштері.

Жоғары жиіліктік және импульстік транзисторлар.

4тақырыпӨрістік транзистор

Өрістік транзистор түрлері мен олардың ерекшеліктері.

р-п-ауысулы өрістік транзистор. Оның жұмыс атқару принципі. р-п-


ауысулы өрістік транзистордың сүлбалық қосылымдары, статикалық
сипаттамалары және негізгі көрсеткіштері.

Металл-диэлектрик-жартылай өткізгіш (МДЖ) құрылымды граизисторлар. МДЖ-транзистор түрлері. Индукцияланған каналды жэне кондырылган канаяды МДЖ-транзисторлар, олардың жүмыс атқару принципі. МДЖ-транзисторлардың статикалық сипаттамалары мен керсеткіштері. Кері жүлты МДЖ-транзистор.

Заряд байланысты өрістік аспаптар.

5тақырып Тиристордар

Тиристор - бірнеше р-п-ауысуларынан тұратын басқарылмалы аспап. Тиристордың вольт-амперлік сипаттамасы және оның негізгі көрсеткіштері.

6тақырып Оптоэлектрондық жартылай өткізгіштік аспаптар

Жартылай еткізгіштердегі оптикальщ сәулелер. Сәуле диодтары. Сәуле диодтарының құрьілымдары, сипаттамалары және көрсеткіштері. Жартылай өткізгіштік лазерлер-

Сәуле қабьшдагыштар. Қүрылымдары, сипаттамалары жэне көрсеткіштері. Фотодиод.

Оптожүптар (оптрондар). Қүрылымы, сипаттамалары және көрсеткіштері.

Индикаторлар.

7тақырып Микроэлектроника, интегралдық сұлбалар (ИС)

Интегралдық сүлбалардың жіктелуі: жартылай өткізгіштік, қабыршақтық, гибридтік, біріктірілген. Микроэлектрониканың техңологиялық негіздері

ИС элементтерін оқшаулау. Интегралдық сұлбалардағы транзисторлар. Көпэмиттерлі транзистор. Шотки транзисторы. МДЖ-транзисторлар. Жартылай өткізгіштік резисторлар мен конденсаторлар.


 1. тақырыпЛогикалық және аналогтық интегралдық сұлбалар

Транзисторлық логика. Интегралдық инжекцияяық логика (ИИЛ). МДЖнегізді логикалық элементтер. Логикалық элементтердің көрсеткіштері мен сипаттамалары. Жартылай еткізгіштік жады элементтері.

Аналогтық интегралдық сұлбалар. Операциялық күшейткіштердің дифференциалдық каскадтары.

9тақырып Электрониканың болашағы
4.3Практикалық сабақтардың мазмұны


 1. 2 тақырып. Импульстік диодтар. Шотки диоды.

 2. 3 тақырып . Транзистордың статикалық сипаттамалары, һ-көрсеткіштері.Жоғары жиіліктік және импульстік транзисторлар.

 3. 4 тақырып Өрістік транзисторИндукцияланған каналды жэне кондырылган канаяды МДЖ-транзисторлар, олардың жүмыс атқару принципі. МДЖ-транзисторлардың статикалық сипаттамалары мен керсеткіштері. Кері жүлты МДЖ-транзистор.Заряд байланысты өрістік аспаптар.

 4. 5 тақырып Тиристордар

Тиристор - бірнеше р-п-ауысуларынан тұратын басқарылмалы аспап. Тиристордың вольт-амперлік сипаттамасы және оның негізгі көрсеткіштері.

 1. 6 тақырып Сәуле қабьшдагыштар. Қүрылымдары, сипаттамалары жэне көрсеткіштері. Фотодиод.Оптожүптар (оптрондар). Қүрылымы, сипаттамалары және көрсеткіштері.Индикаторлар.

 2. 7тақырып Шотки транзисторы. МДЖ-транзисторлар. Жартылай өткізгіштік резисторлар мен конденсаторлар.

 3. 8тақырыпАналогтық интегралдық сұлбалар. Операциялық күшейткіштердің дифференциалдық каскадтары.

4 .4 СӨЖ мазмұны

Күндізгі оқитын студенттерге арналғанСӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатпен көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалуСабаққа қатысу

15

2

Практикалық сабақтар ға дайындалу Есепті дайындау

Керекті кестелерді дайындау, керекті материалды оқу. Есеп

Сабаққа қатысу

15

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды оқу

Конспект

Сұрақтарға жауап беру

57,5

4

Бақылау шараларына дайындалуМБ1, МБ2


10Жалпы

97,5

Сыртты оқитын студенттерге арналған

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатпен көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалуСабаққа қатысу

15

2

Практикалық сабақтар ға дайындалу Есепті дайындау

Керекті кестелерді дайындау, керекті материалды оқу. Есеп

Сабаққа қатысу

15

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды оқу

Конспект

Сұрақтарға жауап беру

77

4

Бақылау шараларына дайындалуМБ1, МБ2


10Жалпы

117

Студенттердің өзіндік жүмысы тақырыптар

Тақырып 1 Кіріспе. Пән алдына қойылған мақсаттар мен мәселелер.Қатты денелер түйіспесіндегі физикалық құбылыстар.

Жартылай өткізгіштер мен оның негізіндегі р-п-ауысу көрсеткіштерін аныктау.

Пайдаланған әдебиет [1,3].

Тақырып 2 Жартылай өткізгіштік диодтар

Жартылай өткізгіштік диодтарды есептеу.

Пайдаланған әдебиет [5,3].

Тақырып 3 Биполяр транзистор

Тақырып 4 Өрістік транзистор

Транзистордың статикалық режімін есептеу.

Өрістік транзисторлардың көрсеткіштерін есептеу.

Пайдаланған әдебиет [5,3, 10,8].

Тақырып 5 Тиристордар

Тиристор немесе туннелдік диод режімдерін есептеу.

Пайдаланған әдебиет [5,9, 1].

Тақырып 6 Оптоэлектрондық жартылай өткізгіштік аспаптар

Жартылай өткізгіштік диодтағы өтпелі процестерді есептеу.Жартылай өткізгіштік аспаптар модельдерінің көрсеткіштерін анықтау.

Қабыршақтық резисторлар мен конденсаторлар қурылымдарын есеп-теу.Операциялық күшейткіштер элементтерін есептеу.

Пайдаланған әдебиет [5,13, 16].

Тақырып 7 Микроэлектроника, интегралдық сұлбалар (ИС)

ИС қурылымьш (топологиясьш) есептеп, сызу.

Пайдаланған әдебиет [1,2, 5,10, 15,16].

Тақырып 8Логикалық және аналогтық интегралдық сұлбалар

ЛогикалықИС-дардыталдау жэне қуру.

Пайдаланған әдебиет [1,2,8,16].
5Әдебиеттер імі

Негізгі


 1. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники: Учебное пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2004. -488 с.

 2. Жолшараева Т.М. Микроэлектроника. Полупроводниковые приборы: Учебное пособие. Алматы: АИЭС, 2006. - 79 с.

 3. Прянишников В.А. Электроника: Полный курс лекций. - СПб.: КОРОНА принт, Бином Пресс-, 2006. - 416 с.

 4. Щука А.А. Электроника. Учебное пособие. Изд-во: BHV-СПб. 2005. -800 с.

Қосымша

1Бойко В.И. Схемотехника электронных систем. Аналоговые и импульсные устройства. Учебник. - Изд-во: BHV-СПб, 2004. - 488 с.

2 Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника и микропроцессорная техника: Учебник для вузов - М.: Высш. шк., 2006. - 799 с.

3Алексенко А.Гг Основы микросхемотехники. - 3-е изд. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. - 448 с.

4 Игнатов А.Н. Оптоэлектронные приборы и устройства. Изд-во: Эко-Трендз, 2006. - 272 с.

5 Игумнов Д.В., Костюнина Г.П. Основы полупроводниковой электроники. Учебное пособие. Изд-во: Горячая линия Телеком, 2005.

6 Лачин В.И., Савелов Н.С. Электроника: Учеб. пособие - Ростов н/Д: Феникс, 2005.-704 с.

7 Павлов В.Н., Ногин В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств: Учебник для вузов. 3-е издание. - М.: Горячая линия-Телеком, 2005. -320 с.

8 Кузовкин В. А. Электроника: учебник для вузов. - М.: Логос, 2005.-328с.

9 Бобровиков; А.В: Электроника. Учебник для ВУЗов. - Издательство: Питер, 2004г.
Мамандықтың

жұмыс оқу ПМУ ҰС Н7.18.3/32

жоспарынанкөшірме
5B071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация»

мамандықтарының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пән атауы «Электронды және өлшеу техникасының негіздері
Оқунысаны

Пәнніңеңбексыйымдылығы

Семестр бойыншабақылаутүрлері

Се-ме-стр

Семестр бойыншастуденттердіңжұмыстарыныңкөлемі

кре-дит-тер

академиялықсағат

кре

дит


тер

аудиториялықсабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)
бар-лы-ғы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лы-ғы


дәр

пр.

зерт

бар

лы

ғыСОӨЖ

ЖОБ негі-зіндегі күндізгі

3

135

52,5

82,52

4

-3

3

37,5

22,5

15
97,5
ОПБ негі-зіндегі сырттай

3

135

18

117

2


1

3

6

6

2

12

6

6

117
Кафедра меңгерушісі ______ Тастенов А.Д. 20__ж. «___» ________


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет