Закон за Акцизите и Данъчните Складовежүктеу 3.07 Mb.
бет14/20
Дата16.06.2016
өлшемі3.07 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Раздел II.
Обезпечения, предоставяни при митнически режими или при получаване на бандероли (Загл. изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При поставяне на стоки под митнически режим с отложено плащане или при временно складиране на стоки пълният размер на дължимия акциз се обезпечава с депозит в пари или с банкова гаранция по определения с митническото законодателство ред за обезпечаване на митните сборове.
(2) При транзит на стоки акцизът се обезпечава в размерите и по реда за обезпечаване на митните сборове.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицето, получило разрешение за откриване и управление на склад под митнически контрол (складодържател) по смисъла на митническото законодателство, е солидарно отговорно с вложителя на стоките в склада за дължимия акциз при отклонение на стоките от митническия режим по време на тяхното съхраняване в склада.
чл. 83. (1) Лицата, заявили бандероли за чуждестранни стоки, представят пред митническите органи обезпечение в пълния размер на акциза преди получаването на бандеролите.

(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за лицензираните складодържатели.

(3) Обезпечението по ал. 1 може да бъде учредено с депозит в пари или с банкова гаранция. Обезпеченията се приемат в български левове.

(4) Когато обезпечението по ал. 1 е учредено с банкова гаранция, тя трябва да бъде със срок на валидност не по-малък от 90 дни, считано от датата на получаване на бандеролите.

(5) Не се дължи лихва върху обезпечението, учредено с депозит в пари.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) След изтичането на 90 дни, считано от датата на получаване на бандеролите по ал. 1, митническите органи предприемат действия за усвояване на представеното обезпечение в размера на дължимия акциз.

(7) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В 30-дневен срок обезпечението по ал. 1 се освобождава при заплащане на пълния размер на акциза за получените бандероли и след представяне на отчета за получените бандероли.

(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)
Раздел III.
Обезпечения, предоставяни от регистрирани получатели или данъчни представители (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., загл. изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)


чл. 83а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Данъчните представители по чл. 57б, ал. 4 и регистрираните получатели по чл. 57в предоставят обезпечение пред митническите органи, за да осигурят заплащането на акциза, който може да възникне за стоките, изпратени от чуждестранното лице по чл. 57а, ал. 1, т. 4, съответно за получените стоки под режим отложено плащане на акциз, от данъчен склад на територията на друга държава членка.
(2) Размерът на обезпечението трябва да бъде определен така, че във всеки момент да покрива пълния размер на акциза за получените стоки, който е възникнал или би могъл да възникне.
чл. 83б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Размерът на обезпечението по чл. 83а е в размер 150 на сто от размера на акциза, дължим за средномесечното количество на получените стоки.

(2) Показателят "средномесечно количество на получените стоки" се изчислява по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

(3) По искане на лицето обезпечението може да бъде определено в по-висок размер от този по ал. 1.
чл. 83в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне размера на обезпечението, може да бъде определен нов размер на обезпечението.
чл. 83г. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Обезпечението по чл. 83а може да бъде учредено с депозит в пари и/или с банкова гаранция по реда на митническото законодателство.

(2) Обезпеченията се приемат в български левове.

(3) Не се дължи лихва върху обезпечението, учредено с депозит в пари.
чл. 83д. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Определянето на размера на обезпечението се извършва с решение на началника на компетентната митница по регистрация на лицето.

(2) Промяна на вида или размера на обезпечението се извършва с решение на органа по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Решенията по ал. 1 и 2 се издават в сроковете по чл. 57б, ал. 7, съответно чл. 57в, ал. 3 и 4 и се връчват на лицата.

(4) Решенията по ал. 1 и 2 са неразделна част от издаденото удостоверение за регистрация.

(5) Лицето е длъжно в 30-дневен срок от връчването на решението по ал. 2 да предостави новото обезпечение, но не по-късно от изтичането на срока на предходното обезпечение.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Предходното обезпечение се освобождава с решение на началника на компетентната митница в 30-дневен срок, считано от датата на предоставяне на новото обезпечение по ал. 5, при условие че няма задължения за акциз.

(7) В случаите на прекратяване на регистрацията обезпечението се освобождава с решение на началника на компетентната митница, след като задължението за заплащане на акциз е погасено.
Раздел IV.
Обезпечения, предоставяни от временно регистрирани получатели или от лица, които получават акцизни стоки на територията на страната, освободени за потребление на територията на друга държава членка (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., загл., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)


чл. 83е. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Временно регистрираните получатели по чл. 58а и лицата по чл. 76в, ал. 4 предоставят обезпечение пред митническите органи или внасят пълния размер на дължимия акциз за стоките, които са освободени за потребление на територията на друга държава членка и които ще бъдат получени на територията на страната.
(2) Обезпечението по ал. 1 се учредява с депозит в пари по реда на митническото законодателство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Обезпечение, учредено с депозит в пари, се приема в български левове, като не се дължи лихва върху него.

(4) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) В случаите по чл. 76в, ал. 4, когато лицето е лицензиран складодържател, обезпечението може да бъде учредено с депозит в пари или с банкова гаранция по реда на митническото законодателство.
чл. 83ж. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Определянето на размера на обезпечението, както и определянето на размера на акциза, който трябва да бъде внесен, се извършва с решение на началника на компетентната митница в сроковете по чл. 58а, ал. 3, съответно чл. 76в, ал. 6.

(2) Решенията по ал. 1 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
чл. 83з. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) След предоставяне на обезпечението или внасянето на акциза началникът на компетентната митница издава на лицето документ, удостоверяващ, че размерът на акциза за стоките, които ще бъдат получени, е заплатен, обезпечен или че стоките са освободени от заплащане на акциз.

(2) Задължителните реквизити на документа по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.
чл. 83и. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Обезпечението се освобождава с решение на началника на компетентната митница в 30-дневен срок, считано от датата, на която задължението за заплащане на акциз е погасено и след представяне на отчета за получените бандероли.

(2) Когато размерът на дължимия акциз за получените стоки е по-малък от размера на внесения акциз по чл. 83з, недължимо внесеният акциз се възстановява по реда на чл. 27.
Глава шеста.
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ


Раздел I.
Данъчни документи


чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) (1) Данъчни документи по смисъла на този закон са:
1. акцизен данъчен документ или регистриран електронен акцизен данъчен документ;

2. известие към акцизен данъчен документ или регистрирано електронно дебитно или кредитно известие.

(2) Данъчните документи са частни документи, издавани от лицензиран складодържател или от регистрирано по този закон лице, за удостоверяване възникването на задължение за начисляване и заплащане на акциз.

(3) Лицензираните складодържатели, регистрираните по този закон лица, както и лицата по чл. 3, т. 4 и 6 издават регистриран електронен акцизен данъчен документ.

(4) За лицата по чл. 57 и 58в се допуска издаване на съответния документ на хартиен носител в два екземпляра - за издателя и за получателя, без да се изисква регистрация в информационната система на Агенция "Митници".

(5) За издаден регистриран електронен акцизен данъчен документ се смята документът, регистриран в информационната система на Агенция "Митници" по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.

(6) Освен реквизитите по чл. 7 от Закона за счетоводството данъчните документи задължително съдържат и:

1. десетразряден номер на документа, съдържащ само арабски цифри;

2. уникален контролен номер, определен от митническите органи;

3. място и дата на издаване;

4. основание за възникване на задължението за начисляване на акциз;

5. издател - идентификационни данни за лицето, включително ЕИК и идентификационен номер по този закон;

6. вложител - идентификационни данни, включително ЕИК;

7. получател - идентификационни данни, включително ЕИК;

8. превозвач - идентификационни данни, ЕИК и регистрационен номер на превозното средство;

9. данни за акцизната стока - вид на стоката, количество, стойност на сделката, код по КН, мерна единица, основа за облагане с акциз, мерна единица, различна от посочената в чл. 28, коефициент за преизчисляване към данъчната основа, акцизна ставка, размер на акциза;

10. точен адрес на мястото на доставка и разтоварване;

11. идентификационен номер на обекта (бензиностанция, резервоар);

12. име, фамилия и ЕГН/ЛНЧ на получателя;

13. вид на плащането;

14. име и фамилия на съставителя на акцизния данъчен документ;

15. брой, номер/а и дата/и на документа/ите, издаден/и по чл. 33, ал. 3 и чл. 33а, ал. 5;

16. номер на анализния сертификат/протокол за съответната партида;

17. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) основание за недължимост на акциза;

18. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) уникален идентификатор на контролна точка;

19. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) номер на транзакция;

20. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) административен референтен код на е-АД или номер на друг документ, с който са получени акцизните стоки;

21. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) стойност на увеличението/намалението на акциза.

(7) Акцизен данъчен документ се издава на датата, на която акцизните стоки са освободени за потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2 за всеки получател и за всяко превозно средство, с изключение на случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5, т. 15 - 18.

(8) В случаите на освобождаване за потребление по чл. 20, т. 15 - 18 акцизен данъчен документ се издава до 10число на месеца, следващ месеца, през който са извършени продажбите или потреблението. Акцизният данъчен документ се издава за:

1. всеки получател - едноличен търговец или юридическо лице, общо за всички извършени продажби, съответно за цялото потребено количество кокс, въглища, електрическа енергия или природен газ;

2. количествата, продадени на физически лица, които не са еднолични търговци, общо за всички извършени продажби, като за природния газ на отделни редове се посочват общо продадените количества за битови нужди и за моторно гориво.

(9) Лицата, освободили акцизните стоки за потребление, предоставят хартиено копие от регистрирания електронен акцизен данъчен документ на получателя и на лицето, превозващо акцизните стоки.

(10) Издадените данъчни документи задължително се отразяват в счетоводството и в регистъра на издателя за данъчния период, през който са издадени.

(11) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) Поправки и добавки в данъчни документи не се разрешават. Погрешно съставени или поправени данъчни документи се анулират, преди стоките да са напуснали данъчния склад или обекта на регистрираното лице по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона. Анулираните документи не се унищожават, а всички записи и екземпляри от тях се съхраняват при лицето, издало документа.

(12) В случаите по ал. 11 се издават нови данъчни документи.

(13) Данъчните документи, издавани по реда на този закон, се съхраняват за срок 5 години от изтичането на данъчния период, за който се отнасят.

(14) При кражба, загубване, повреждане или унищожаване на данъчни документи на хартиен носител лицето незабавно уведомява писмено съответното компетентно митническо учреждение за тези обстоятелства.

(15) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.)

(16) В случаите, когато акцизните стоки, които се извеждат от данъчния склад, са собственост на лице вложител, в акцизния данъчен документ освен данните за лицензирания складодържател се попълват и данни за лицето вложител.

(17) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Реквизитите на данъчните документи се попълват при отчитане на съответната специфика на акцизните стоки.

(18) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Когато съдът спре предварителното изпълнение на решението на директора на Агенция "Митници" за прекратяване действието на лиценза за управление на данъчен склад или решението на началника на компетентната митница за прекратяване действието на удостоверението за освободен от акциз краен потребител, лицето анулира издадения по чл. 20, ал. 2, т. 9 и 19 акцизен данъчен документ по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.

(19) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) В случаите по ал. 18 за стоките, освободени за потребление от датата на издаване на акцизния данъчен документ по чл. 20, ал. 2, т. 9 и 19 до датата на неговото анулиране, се издават нови акцизни данъчни документи, в които се вписва номерът на анулирания данъчен документ.
чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.)
чл. 85а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) (1) При наличие на извънредни обстоятелства, когато информационната система на Агенция "Митници" не работи, се разрешава издаване на данъчни документи на хартиен носител.

(2) Когато бъде възстановена работата на системата на Агенция "Митници", лицата, освободили акцизни стоки с данъчен документ на хартиен носител, са длъжни в 7-дневен срок да го регистрират в информационната система на Агенция "Митници".

(3) Случаите, в които се смята, че информационната система не работи, се определят с правилника за прилагане на закона.
чл. 86. (1) Изменението на размера на начисления акциз по издаден акцизен данъчен документ се документира с известие към документа, като се посочва и основанието за изменение. Известие се издава само към издаден акцизен данъчен документ.

(2) Известието е:

1. акцизно дебитно известие - данъчен документ, с който се отразява увеличението на начисления акциз по издаден акцизен данъчен документ;

2. акцизно кредитно известие - данъчен документ, с който се отразява намалението на начисления акциз по издаден акцизен данъчен документ.

(3) Реквизитите, които трябва да съдържа данъчното известие, са:

1. всички задължителни реквизити за акцизния данъчен документ;

2. допълнително отбелязване "акцизно дебитно известие" или "акцизно кредитно известие";

3. основание за изменението, както и номерът и датата на акцизния данъчен документ, към който е издадено известието.

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) Регистрираното акцизно дебитно или кредитно известие към регистриран електронен акцизен данъчен документ се подава по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите по чл. 21, ал. 1, т. 13, когато документите, доказващи вътреобщностната доставка на акцизните стоки, са получени в срок до подаване на акцизната декларация, се издава кредитно известие към регистрирания електронен акцизен данъчен документ, в което се посочва основанието за недължимост на акциза и се включва в данъчния период на издадения регистриран електронен акцизен данъчен документ.

(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите по чл. 21, ал. 1, т. 13, когато документите, доказващи вътреобщностната доставка на акцизните стоки, са получени след срока по ал. 5, но в срок до подаване на акцизната декларация за следващия данъчен период, се издава кредитно известие към регистрирания електронен акцизен данъчен документ, в което се посочва основанието за недължимост на акциза и се включва в периода, следващ данъчния период на издадения регистриран електронен акцизен данъчен документ.

(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Посочването на количествата в акцизното дебитно или кредитно известие е само за целите на определянето на увеличението или намалението на начисления акциз по издаден акцизен данъчен документ.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет