Закон за Акцизите и Данъчните Складовежүктеу 3.07 Mb.
бет15/20
Дата16.06.2016
өлшемі3.07 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Раздел II.
Други документи


чл. 87. (1) Акцизната декларация е документ, в който лицензираният складодържател или регистрираното лице декларира за всеки данъчен период определена информация, свързана с неговата дейност, която е основание за възникване на права и задължения.
(2) Декларацията по ал. 1 се подава за всеки данъчен склад, съответно за всеки специализиран малък обект за дестилиране или обект за винопроизводство на малък винопроизводител, в компетентното митническо учреждение по местонахождението на склада или обекта в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, за който се отнася.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Декларацията по ал. 1 за регистрираните лица по чл. 57а, 57в и 58в се подава в компетентното митническо учреждение, издало удостоверението за регистрация в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, за който се отнася.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицензираните складодържатели и регистрираните лица подават акцизна декларация и в случаите, когато не е начислен акциз за данъчния период.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) При наличие на извънредни обстоятелства и по искане на лицензирания складодържател или регистрираното лице компетентното митническо учреждение може да удължи срока за подаване на акцизната декларация до изтичането на следващия данъчен период. Искането може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В случаите по чл. 20, ал. 2, т. 12, 13 и 19 акцизна декларация се подава в 14-дневен срок от получаването на акцизните стоки, съответно от потреблението на енергийните продукти за цели, различни от посочените в удостоверението.

(7) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) В случаите по чл. 60а, ал. 4, когато се заплаща дължимият акциз, акцизна декларация се подава в 14-дневен срок от издаването на акцизния данъчен документ.

(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Акцизната декларация може да се подава и по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
чл. 88. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицензираният складодържател води задължително регистър "Дневник на складовата наличност".

(2) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) В регистъра по ал. 1 се отразяват произведените и/или складираните акцизни стоки, стоките, поставени под режим движение с отложено плащане на акциз, и стоките, освободени за потребление. Акцизните стоки - собственост на вложители, се посочват отделно от другите стоки и се разграничават по видове и по вложители.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лицензираният складодържател е длъжен да подава заедно с акцизната декларация за данъчния период информацията от регистъра по ал. 2 на електронен носител по параметри, определени в правилника за прилагане на закона, както и копие от регистъра по ал. 1, освен в случаите, предвидени в правилника за прилагане на закона.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) В случаите по чл. 87, ал. 8 лицензираният складодържател може да подаде информацията от регистъра по ал. 2 за съответния данъчен период и по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(5) Данните в регистъра "Дневник на складовата наличност" трябва да бъдат счетоводно отчетени по установения ред в счетоводната система на лицата по ал. 1.

(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Регистрираните по закона лица и освободените от акциз крайни потребители водят отчетност по отношение на акцизните стоки, определена с правилника за прилагане на закона.
чл. 88а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) Независимите малки пивоварни до 31 януари всяка година подават в компетентното митническо учреждение по местонахождението на данъчния склад информация за произведената през предходната година бира. Информацията се представя по градус Плато по видове бира на носител и по образец, предвидени в правилника за прилагане на закона. Информацията може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
чл. 88б. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Физическите лица, които предоставят за производство на етилов алкохол (ракия) ферментирали материали от грозде и плодове - собствено производство, попълват справка-декларация по образец, определен с правилника за прилагане на закона, която им се предоставя от лицата по чл. 57, ал. 1.
чл. 89. (1) (Предишен текст на чл. 89 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Удостоверение за освобождаване от акциз е документ, издаден от компетентното митническо учреждение, с който се удостоверява, че определено лице е освободен от акциз краен потребител.

(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Удостоверението за регистрация е документ, издаден от компетентното митническо учреждение, с който се удостоверява, че определено лице е регистрирано по този закон.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Разрешението за инцидентно получаване на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз е документ, издаден от компетентното митническо учреждение, с който се удостоверява, че временно регистриран получател има право да получи инцидентно определен вид и количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в друга държава членка.
чл. 90. Образецът, формата и реквизитите на документите по тази глава се определят с правилника за прилагане на закона.
Глава шеста.
"а" ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ (НОВА - ДВ, БР. 94 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)


чл. 90а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват само от лица, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия от началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект.
(2) Право да извършва търговия с тютюневи изделия има лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон;

2. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

3. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

4. се представлява от лица, които:

а) не са осъждани за престъпление от общ характер;

б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

6. не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;

7. разполага със собствени или наети помещения за извършване на съответната дейност;

8. не е извършвало търговия с тютюневи изделия без разрешение през последните 24 месеца;

9. не е с отнето разрешение за търговия с тютюневи изделия през последните 36 месеца.
чл. 90б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват в търговски складове и обекти - специализирани магазини за търговия с тютюневи изделия, магазини за продажба на хранителни и нехранителни стоки, магазини за продажба на вина и спиртни напитки, бензиностанции, павилиони, ресторанти, питейни заведения и барове.

(2) Търговските складове и обекти по ал. 1 трябва да отговарят на следните условия:

1. да имат поставен на видно за потребителите място надпис на български език "Цигари" или "Тютюневи изделия";

2. да имат обособени самостоятелни помещения или части от тях, позволяващи съхраняването и продажбата на тютюневи изделия самостоятелно или с допустими за съвместно съхранение и продажба стоки;

3. да не са разположени на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения и на техните прилежащи площи;

4. да нямат обособени щандове за самообслужване, от които се предлагат тютюн и тютюневи изделия.
чл. 90в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия се подава писмено искане до началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект или в най-близкото митническо учреждение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Към искането по ал. 1 се прилагат документи, определени с правилника за прилагане на закона.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) С едно искане може да се поиска издаването на разрешения за повече от един търговски склад или обект на територията на една митница.

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) Искането по ал. 1 може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
чл. 90г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) След извършване на проверка на място и когато условията за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, началникът на митницата по местонахождение на търговския склад или обект се произнася по искането в 14-дневен срок от датата на постъпването му.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Когато представените документи не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, началникът на митницата по местонахождение на търговския склад или обект в 7-дневен срок от получаване на искането уведомява лицето, подало искането, и му определя срок 14 дни за отстраняване на нередовностите или за предоставяне на допълнителна информация, считано от получаването на уведомлението.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В срока, определен по ал. 2, лицето, подало искането, трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение началникът на митницата отказва издаването на разрешение.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) В 14-дневен срок от отстраняването на нередовностите или предоставянето на исканата допълнителна информация началникът на митницата разглежда искането и приложените към него документи и се произнася по него.
чл. 90д. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) В сроковете по чл. 90г началникът на митницата издава разрешение за търговия с тютюневи изделия или мотивирано отказва издаването на разрешение. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за издаване на разрешение.

(2) Отказът за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) За всеки търговски склад или обект се издава отделно разрешение.
чл. 90е. (1) (Нов - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., предишен текст на чл. 90е - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Лицето, получило разрешение за търговия с тютюневи изделия, е длъжно:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) да уведомява писмено началника на митницата за всяка промяна на обстоятелствата, при които е издадено разрешението за търговия с тютюневи изделия в 14-дневен срок от настъпването й;

2. да осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи за осъществяване на контрол.

(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 лицето подава уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено разрешението. Уведомлението може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
чл. 90ж. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Органът по чл. 90г, ал. 1 прекратява издаденото разрешение:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) по искане на лицето;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при прекратяване на юридическото лице с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) по своя инициатива, когато лицето не отговаря на изискванията на чл. 90а, ал. 2, т. 1, 3 - 6, 8 и 9;

3а. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) по своя инициатива, когато лицето не отговаря на изискванията на чл. 90а, ал. 2, т. 7;

4. когато лицето е представило неверни данни, които са послужили за издаване на разрешението, както и за изменение на издаденото разрешение;

5. когато лицето извършва продажба на тютюневи изделия в обект, за който не е издадено разрешение;

6. когато обектът не отговаря на изискванията на този закон;

7. когато лицето държи в търговско помещение, предлага, продава в обекта тютюневи изделия без бандерол или облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите по ал. 1, т. 3а, 4, 6 и 7 се прекратява издаденото разрешение за съответния обект.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 5 се прекратяват всички издадени разрешения на лицето с решение на компетентните органи.

(4) Разрешението се прекратява с решение на началника на митницата по местонахождение на обекта, което подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.

(5) При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в издаденото разрешение, органът по ал. 1 издава решение, което е неразделна част от издаденото разрешение.

(6) Решенията по ал. 2, 3 и 4 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет