1. Особливою формою духовної культури єДата19.07.2016
өлшемі111.72 Kb.
1. Особливою формою духовної культури є:

- художня культура

- форма мислення

- релігія


2. Назвіть динамічні види мистецтва:

- архітектура

- танець

- музика
3. О. Шпенглер вважав, що життєвий цикл кожної культури складається з трьох етапів, перший - дитинство (нагромадження сил), другий – здійснення всіх потенцій, інтенсивної творчості, що є третім етапом?

- період створення шедеврів мистецтва

- агонія культури

- період занепаду, період цивілізації, коли творчість змінюється безпліддям
4. Типологія культури включає:

- регіональну

- класичну

- за вибором


5. У ІІІ- ІІ тис. до н.е. на островах Крит, Кіпр, Мелос, Аморгос розвинулась попередниця античної культури. Назвіть її ?:

- крито-мікенська

- грецька

- римська


6. У грецькому суспільстві вищою метою була гармонія фізичного та духовного розвитку людини. Яка найвища мета була у римського суспільства?:

- зміцнення держави

- розвиток гладіаторських шкіл

- розвиток театру


7. Середні віки – це:

- доба зародження націй, активізації їхнього суспільного і культурного життя, становлення національних літератур

- загальноєвропейський ідейний рух, спрямований проти закостенілих форм суспільного, культурного та духовного життя

- доба з притаманним художнім стилем, який характеризується динамічністю, театральністю.


8. У Х- ХІ ст. пануючим архітектурним стилем у Західній Європі був стиль, характерними ознаками якого були масивність споруд, напівкруглі арки. Класичним зразком цього стилю є собор у м. Вормс. Що це за стиль?:

- романський

- готичний

- класичний


9. Яка установка в культурі більш важлива для розвитку мистецтва:

- додержання норми, стильових стандартів

- відхилення від стандарту

- прагнення поєднати стандарт і нову форму


10. Культура, виконує кілька життєво важливих функцій, головною з яких є:

- оборонна

- регулятивна

- функція соціалізації


11. Що зумовлює формування нової культурної епохи:

- соціально-культурні зміни у певному культурному регіоні

- нова культуротворча ідея

- поява генерації художніх чи наукових геніїв12. Авангардизм — це:

- назва новаторської творчості у культурі будь-якого народу будь-якої доби

- художній напрям, що відображає злам у культурно-цивілізаційних процесах Заходу й охоплює багато новаторських і бунтарських течій у мистецтві XX ст.

- умовний термін для позначення нових течій у художній культурі, яким притаманне прагнення до нетрадиційних засобів у мистецтві


13. За що цінується дадаїзм:

- за епатаж і дух заперечення

- за те, що в їх швидкоплинному безтямному бунті було закладено різні подальші вияви авангардного мистецтва

- за екстравагантні акції та в'їдливі промови


14. На що спирався сюрреалізм у пошуках справжньої сутності людини:

- на вигадку і здогадку

- на віру у вищу реальність довільних асоціацій, всемогутність сновидінь, незацікавлену гру думки, адже філософською основою сюрреалізму були інтуїтивізм і психоаналіз 3. Фрейда

- на власну фантазію і життєвий, досвід


15. Який вид сучасної культури унікальний як мистецтво маніпуляції елементарними реакціями й імпульсами ("драйвами") мас людей використовує для цього найрафінованіші досягнення мистецтва, техніки і науки:

- театр


- спортивні видовища

- масова культура


16. Що спричинило те, що постмодернізм став не тільки художнім стилем, а й домінуючим культурним менталітетом:

- системна криза західної цивілізації, а звідси — критика ідеалів, святинь і цінностей Нового часу, які не підтвердилися, розчарування у ренесансному і просвітницькому культах людини, яка все "може"

- песимістичні настрої, які природні за ознак кризи

- домінування масової культури, яка попри свій психотерапевтичний ефект для масової свідомості, не забезпечує належного оптимізму (налаштовуючи на "втечу" від складних проблем, на своєрідний "ескапізм")


17. Напрямами і творчими об'єднаннями в українській культурі 20- х років були:

- "Пролеткульт", "Гарт", "Плуг", ВАПЛІТЕ, об'єднання неокласиків, панфутуристів, конструктивістів, необароко

- "Меча і рала", Союз письменників України, об'єднання авангардистів "Діаспора"

- "Український авангард", Спілка письменників України, "Літературна Україна"


18. Відомий німецький філософ К. Ясперс висунув концепцію розвитку людства, за якою він розділив всю світову історію на чотири періоди: доісторії, епоху великих культур давнини, «осьовий час» і еру науково - технічного розвитку. Що він розумів під періодом «осьового часу»?

- науково-технічну революцію в Європі

- «духовний» переворот, що стався завдяки явищу Христа і християнства

- поява зброї масового знищення


19. Які релігії відносяться до світових?

- зороастризм, синтоїзм, даосизм

- буддизм, християнство, індуїзм

- іудаїзм, конфуціанство, мусульманство

- православ'я, католицизм, протестанстізм

- буддизм, християнство, іслам


20. Чим можна пояснити появу масової культури?

- переорієнтацією виробництва на масового покупця та демократизацією суспільства

- кризою елітарної культури на початку XX ст.

- винаходом телебачення21. Що спочатку малося на увазі під словом «культура»?

- створення штучної природи

- способи обробки землі

- правила поведінки в суспільстві


22. Яка зі світових релігій є найбільш ранній за своїм походженням?

- християнство

- іслам

- буддизм


23. Культура, що створюється привілейованою частиною суспільства або по її замовленню професійними творцями, є культурою:

- елітарною

- масовою

- народною


24. Зображення чи візерунок, виконані із кольорових каменів, смальти (кольорове непрозоре скло), керамічних плиток, є технікою:

- мозаїки

- фрески

- вітражу


25. Декоративна композиція чи орнамент, виконані із кольорового скла для вікон або дверей, є технікою:

- мозаїки

- рельєфу

- вітражу


26. Богинею мудрості в Давній Греції була:

- Гера


- Афродіта

- Афіна
27. Автохнонним на території Київської Русі було населення:

- трипільської культури

- держави кіммерійців

- держави скіфів
28. Кам’яні будівлі (храми і замки) Середньовічної Європи, що нагадують фортецю з малими й вузькими вікнами, з приземленими колонами, масивними вежами, є характерною ознакою стилю:

- романського

- класичного

- готичного


29. Не допускалося зображення бога й людини в:

- буддизмі

- джайнізмі

- ісламі
30. Поклав початок книгодрукуванню в Європі:

- Йоганн Гутенберг;

- Миколай Копернік

- Йоганн Кеплер
31. Фовізм, що проповідував “живопис без правил”, започаткував:

- Поль Гоген

- Каміль Піссарро

- Анрі Матісс32. Архітектурна практика, основана на змішуванні різних стилів, отримала назву:

- еклектизм

- ампір

- бароко
33. Живописна техніка, яка передбачала відмову від змішаних кольорів, писання чистими яскравими фарбами, густе нанесення їх окремими мазками (що оптично змішуючись давали потрібний тон), притаманна:- романтизму

- імпресіонізму

- символізму
34. Для картин, авторами яких були представники модерністського напряму – експресіонізм характерними рисами були:

- загострена емоційність, гротеск, трагізм

- краса рідної землі та тяжке становище людини в ній

- громадянські, героїчні та патріотичні мотиви


35. Яка функція культури передбачає в першу чергу спілкування людей між собою?

- пізнавальна

- нормативно-оціночна

- розважальна

- комунікативна
36. Наука,що досліджує і оцінює пам’ятки матеріальної культури, важливі для вивчення давньої історії людства:

- архітектура

- архівна справа

- археологія

- анатомія
37. Культурна революція означає:

- оволодіння силами природи і пізнання соціальних явищ

- масштабний і системний перелом, стрибок у розвитку певної моделі культури

- виявлення і культивування сутнісних сил людини

- формування певної моделі розвитку культури
38. Перетворення природного начала в самій людині, формування соціально необхідних навичок, умінь і якостей людського тіла це:

- матеріальна культура

- духовна культура

- культура людини

- фізична культура
39. Біля витоків модернізму стоїть геніальний художник:

- Пабло Пікассо

- Вінсент ван Гог

- Сальвадор Далі

- Ф.Айвазовський
40. Перша кам’яна церква в Київській Русі:

- Софіївська

- Десятинна

- Андріївська

- Миколаївська
41. Який вид мистецтва вважається синтетичним (поєднує в собі інші види мистецтва)?

- література

- живопис

- графіка

- театр

42. Що було символом родючості в трипільській культурі?

- статуетки жінок і тварин

- обереги

- наповнені зерном сосуди

- розмальовані глечики
43. Який театр було створено Лесєм Курбасом у 1922 р.

- «Молодий театр»

- «Березіль»

- ім. Шевченка

- ім. Грушевського
44. На думку якого вченого: «кожний народ проходить цикл в своєму розвитку три епохи: дитинство, або бездержавний період, юність, для якої характерне формування держави і підкорення героям; зрілість людського роду, де відносини між людьми регулюються совістю та усвідомленням свого обов'язку»

- Дж. Віко

- М.Данилевський

- О. Шпенглер

- А. Тойнбі
45. Найбільш значним надбанням цієї доби були: гуманістична традиція, демократія античного полісу, виникнення філософських систем і наук.

- Доба античності

- Доба середньовіччя

- Ренессанс

- Просвітництво
46. Це об'єктивна цілісність культурної творчості, структура і закономірності якої не залежать від діяльності окремих колективів або особистостей, первинних по відношенню до них.

- культура суспільства

- культура колективу (організації)

- культура особистості

- культура історичної доби
47. Це зведення положень, які мають догматичний характер.

- канон


- стандарт

- ритуал


- етикет
48. Визначте до якого напрямку належить запропоноване:

- Дадаїзм

- Фовізм

- Кубізм


- Сюрреалізм
49. Неоготика (або псевдоготика), модернізм, конструктивізм, еклектизм це -

- музичні стилі

- архітектурні стилі

- види кіномистецтва

- види декоративного мистецтва

50. Родоначальником ігрових фільмів став:

- Жорж Мельєс

- Огюст Люм’єр

- І.Тимченко

- М.Любимов
51. Для цього регіону характерна “організмова модель”, згідно з якою всі субгрупи і головні інститути – це мікросистеми, які сприяють росту соціополітичної стабільності, общини чи суспільства.

- африканський культурний регіон

- латиноамериканський культурний регіон

- індійський культурний регіон

- далекосхідний культурний регіон
52. Партнером під час такого типу спілкування може бути «олюднений» об'єкт, що постає у якості одухотвореного:

- спілкування людини з уявним партнером

- анонімне спілкування

- спілкування людини з ілюзорним партнером

- спілкування людини з реальним партнером
53. Це взаємний вплив різних сфер, явищ і процесів суспільного життя, що здійснюється за допомогою соціальної діяльності.

- соціальні відносини

- соціальна взаємодія

- норми соціальні

- норми громадських організацій.
54. Отримання нових знань це:

- пізнавальна функція

- превентивна функція

- нормативно-оціночна функція

- розважальна функція
55. Які потреби людини в першу чергу задовольняє книга як об’єкт культури?

- матеріальні

- матеріальні і духовні

- духовні

- фізіологічні
56. Мистецтво зароджується:

- на ранніх етапах формування людства

- в епоху античності

- в епоху середньовіччя

- в епоху Відродження
57. Перетворення природних матеріалів і енергії відповідно до людських цілей, створення штучного середовища проживання це:

- матеріальна культура

- духовна культура

- культура людини

- фізична культура
58. Біля витоків постмодернізму стоїть відомий вчений:

- Е.Варгол

- А.Зверев

- У.Еко


- П.Пікассо

59. Пам’ятка слов’янської писемності:

- „Книга мертвих”

- „Прометей прикутий”

- „Велесова книга”

- Коран
59. Назвіть, який з вказаних видів мистецтва є необразотворчим:

- живопис

- архітектура

- скульптура

- театр
60. В якому місті в 1573 р. Іваном Федоровим було відкрито друкарню?

- Києві


- Львові

- Острозі

- Миколаєві
61. З якої країни в Київській Русі було запозичене Християнство?

- Ватикан

- Візантія

- Палестина

- Греція
62. Український народний ляльковий театр:

- театр вертеп

- театр шапіто

- вуличний театр

- театр ліліпутів
63. Виникнення і розвиток культури пов'язується з потребами людства у такого вченого:

- Б.К.Малиновського

- К.Маркса

- О. Шпенглера

- А. Тойнбі
64. Ця доба принесла нове відкриття Людини та Всесвіту. Почав розвиватися індивідуалізм. Формувалася наука, цінність якої пов’язувалася з особливим розумінням людської природи та її пізнавальної діяльності.

- Доба античності

- Доба середньовіччя

- Відродження

- Просвітництво
65. Ця культура складається як результат накопичення досвіду, традицій спільної діяльності групи людей, об'єднаної однією метою.

- культура суспільства

- культура колективу (організації)

- культура особистості

- культура історичної доби
66. Ця норма культури являє собою встановлений порядок поведінки людини в рамках тієї або іншої соціальної групи.

- Канон


- Стандарт

- Ритуал


- Етикет

67. Визначте до якого напрямку належить запропоноване:

- дадаїзм

- фовізм

- кубізм


- сюрреалізм
68. Класицизм, ампір, бароко, рококо це -

- музичні стилі

- архітектурні стилі

- види кіномистецтва

- види декоративного мистецтва
69. Перші кроки кінематографа в Україні пов’язані з іменами:

- І.А.Тимченка та М.А.Любимова

- М.Садовського та М.Заньковецької

- братів Луї та Огюста Люм’єрів

- Жоржа Мельєса
70. У духовному житті цього регіону протягом багатьох століть значну роль відігравали синтоїзм, даосизм, конфуціанство, легізм, буддизм.

- африканський культурний регіон

- латиноамериканський культурний регіон

- індійський культурний регіон- далекосхідний культурний регіон


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет