1 руб контрольДата11.06.2016
өлшемі94.13 Kb.
#128360
1 руб контроль

$$$ 1


Блокты жасақтау үшін...

 1. Изменить => Свойство

 2. Рисовать => Область

 3. Файл => Блокировать

 4. Рисовать => Блок => Сделать

 5. Окно => Каскад

$$$ 2

Координаталарды объектіге байлау: 1. Инструменты => Порядок отображени

 2. Файл => Привязка объекта

 3. Вставить => Блок

 4. Инструменты => Настройки наброска => Привязка объекта

 5. Формат => Слой

$$$ 3

Arc кілтінің қызметі 1. Доға режиміне көшу

 2. Поллилинияны кесіндісінен тұйықтау

 3. Кесіндінің жарты қалыңдығын енгізу

 4. Соңғы сызылған кесіндіні қайтып aлy

 5. Келесі сызылатын кесіндінің калыңдығын енгі

$$$ 4

AutoCad программасын іске қосу: 1. Пуск => Стандартные => AutoCad

 2. Пуск => Программы => AutoCad

 3. Мои компьютер => С:\ AutoCad

 4. Мои документы => Файл => AutoCad

 5. Пуск => Документы => AutoCad

$$$ 5

Өшіру командасын пайдаланбай объектіні қай батырманың


көмегімен өшіруге болады?

 1. Insert

 2. Home

 3. End

 4. Shift

 5. Delete

$$$ 6

Мәтіндік және графикалық терезелерді ауыстыру пернесі 1. Ғ1

 2. Ғ2

 3. ҒЗ

 4. F4

 5. Ғ5

$$$ 7

Линия командасының кілттері 1. Hor, Ver, Ang, Bisect, Offset

 2. Angle, Center, Close

 3. Arc, Width, Undo

 4. Line, Width

 5. Halfwidth, Undo, Center

$$$ 8

Графикалық алаңшаның түсін калай өзгертеміз? 1. Инструменты => Опции => Экран => Цвет => Түс тандау

 2. Инструменты =>Тус тандау

 3. Инструменты => Цвет

 4. Рисовать => Линия =>Түс таңдау

 5. Вид => Панели =>Түс тандау

$$$ 9

Берілген нүктеден өтетін горизонталь түзу сызу үшін линия


командасының кай кілті қажет?

 1. Ver

 2. Hor

 3. Ang

 4. Bisect

 5. Offset

$$$ 10

Менюдің Размер элементі не үшін колданылады? 1. сызба өлшемдерін кою

 2. блоктарды жэне объектілерді қою

 3. қабаттармен, түстермен сызықтар типтерімен жұмыс

 4. сызу командалары

 5. файлдармен жұмыс

$$$ 11

Суреттен объекті өшіру командасы қай кұрал-саймандар


тақтасында?

 1. Жиналмалы меню

 2. Өзгерту

 3. Экрандық меню

 4. Файл

 5. Стандарт

$$$ 12

Соңғы команданы қайталау үшін қай түймені басу қажет? 1. Ғ1

 2. Enter

 3. Esc

 4. F2

 5. ҒЗ

$$$ 13

Линия командасының кілттері: 1. Close, Undo

 2. Hor, Ver, Ang

 3. Angle, Center, Radius

 4. Length, Undo, Width

 5. Bisect, Offset

$$$ 14

Басы, соңы жэне бастапқы нүктесінен жүргізілген жанаманың


көлбеулік бүрышы бойынша доғаны кай тэсілмен сызады?

 1. 3Point

 2. Arccont

 3. St, End, Dir

 4. St, End, Rad

 5. C, St, Len

$$$ 15

Жиналмалы меню командасына жатпайтындар:

А. Файл

В. ФорматС. Размер

D. Вид


E. Просмотр

$$$ 16


Доға режимінде радиус енгізу кілтін көрсетіңіз.

 1. Undo

 2. Angle

 3. Line

 4. Radius

E. Width

$$$ 17


Кесінді салуда нүктенің салыстырмалы полярлық координаталарын калай енгізеді?

А. х,у


 1. @ dx, dy

 2. х, у, z

 3. D)@r

 4. Е)@г>А

$$$ 18

Дуга режиміндегі ChordLength кілті қандай кызмет атқарады? 1. хорданың ұзындығын енгізу

 2. Доғаның центрлік бұрышын енгізу

 3. Доғаның центрін енгізу

 4. Доғанын жарты қалыңцығын енгізу

E. Соңғы сызылған доғаны қайтып алу

$$$ 19


Полигон командасы қай саймандар панелінде орналасқан?

 1. Рисовать

 2. Вставить

 3. Формат

D. Изменить

E. Редактировать

$$$ 20

Масштабтау мен панорамалау жұмыстары қандай менюдің қызметі болып табылады? 1. Файл

 2. Редакторлау

 3. Инструменттер

 4. Вставка

Е.Вид

$$$ 21


Командалар топтамасының кайсысы Рисовать панеліне тиісті?

 1. штрих, область, обрезка

 2. точка, эллипс, массив

 3. луч, линия конструкции, блок

 4. полилиния, текст, объект

E. дуга, кольцо, обод

$$$ 22


Oops командасы нені білдіреді?

 1. Команданы қайтып алу

 2. Өзгерту

 3. Өшіру

 4. Бұтарлау

 5. Қиып тастау

$$$ 23

Төмендегікілттердің қайсысының объект тандауға қатысы жоқ: 1. Wpolygon

 2. Relase

 3. Last

 4. Undo

E. Previous

$$$ 24


Қай батырма Размер тақтасында жоқ?

 1. Линейное измерение

 2. Размер радиуса

 3. Размер диаметра

 4. Угловой размер

E. Наклонное измерение

$$$ 25

Қай команда Изменить менюінің элементі емес? 1. копировать

 2. перенос

 3. вращать D)длина

Е. разрушить

$$$ 26


Объектіге байлау режиміне көшу/алып тастау үшін қалып-күй
жолының қай батырмасын басу керек?

 1. ПРИВЯЗКА

 2. СЕТКА

 3. ОРТО

 4. ПОЛЯРНЫЙ

E. О-КАДР

$$$ 27


Қабаттың қандай қасиеті жоқ?

 1. Имя

 2. Видимость

 3. Замороженный

 4. Площадь слоя

E. Вес линии

$$$ 28


Привязка объекта кұрал-саймандар панелінде қандай батырма
жоқ?

 1. Ең алыс нүктесіне байлау

 2. Нүктелерге байлау

 3. Объект центріне байлау

 4. Қисық сызықтың жанамасына байлау

E. Перпендикулярға байлау

$$$ 29


Настройка наброска => Привязка объекта сұхбат терезесінде
объектіге байлаудың қандай түрі жоқ?

А. Конечная точка

В. Средняя точка

С. Центр

D. Узел

Е. На-чальная точка

$$$ 30

Настройка наброска => Привязка объекта сүхбат терезесінде


объектіге байлаудың қандай түрі жоқ?

А. Ближний

В. Вставка

С. Сдвиг

D. Узел

Е. Конечная точка

$$$ 31

F1 функциясының кызметі... 1. мэтіндік терезелерді ауыстыру

 2. графикалык терезелерді ауыстыру

 3. Autocad-тың анықтамалык жүйесін шакыру

 4. обьектілерді байлау режимін іске косу

E. ОРТО режимін іске қосу не айыру

$$$ 32


Соңғы сызылған объектіні алып тастау командасы
A. Undo

 1. close

 2. center

D. Arc

Е. Angle


$$$ 33

Ьлокты жасақтау үшін... 1. Рисоватъ => эллипс => Сделать

 2. Рисовать => Блок => Сделать

 3. Рисовать => Дуга => Блок

 4. Рисовать => Блок => Дуга

E. Рисовать => Блок => Эллипс

$$$ 34


Штрихтау командасы кай саймандар тақтасында орналаскан?

 1. Рисовать

 2. Вставить

 3. Формат

 4. Изменить

E. Редактировать

$$$ 35


@ 80,0 командасы нүктенің кандай координаталарын енгізеді?

 1. Полярлык

 2. Салыстырмалы

 3. Абсолюттік

 4. Абсолюттік жэне полярлык

E. Салыстырмалы жэне абсолюттік

$$$ 36


Ағымдағы команданы тоқтату үшін кай батырма пайдаланы-
лады?

 1. Esc

 2. Delete

 3. Enter

 4. Ctrl+S

E. Ctrl+V

$$$ 37

Обрезка командасы кандай қызмет атқарады? 1. Объектіні екі нүктеде үзу

 2. Объектінің шетін қиып тастау

 3. Объект бөлігін берілген сызықтың бойымен киып алу

 4. Объектінің шетін дөңгелектеу

E. Суреттен объектілерді өшіру

$$$ 38


OTRACK-дегеніміз не?

 1. объектіні байлау

 2. торды бейнелеу не оны алып тастау

 3. ортогональды режимді кою не шығу

 4. объект байлауын іздеу

E. торды бейнелеу не алып тастау

$$$ 39


СЕТКА режимін іске косу үшін не айыру үшін кай түймені
пайдалануға болады?

А. Ғ8


В. ҒЗ

С. ctrl+C

D. F10

Е. Ғ7


$$$ 40

Линия командасынын Undo кілті қандай қызмет атқарады? 1. доға режиміне көшу

 2. келесі сызылатын кесіндінің қалдығын енгізу

 3. сынық сызықты кесіндімен тұйықтау

 4. соңғы сызылған кесіндіні қайтып алу

E. кесіндінің жарты қалыңдығын енгізу

$$$ 41


Кесінді салудағы салыстырмалы координаталарды көрсет

 1. @ dx, dy

 2. х, y,z

C. x, y

D. @ r


E. @ r>a

$$$ 42


AutoCAD-тың анықтамалық жүйесін шығару:

 1. F7

 2. Enter

 1. Ctrl+N

D. F1

E. Esc


$$$ 43

0-КАДРдегеніміз- 1. Сызықты бейнелеуді оның жуандығын көрсету не көрсетпеу

 2. Полярлық байлау режиміне кіру не одан шығу

 3. Обектіні байлау

 4. Торды бейнелеу не оны алып тастау

E. Объект байлауын іздеу режиміне көшу/көшпеу

$$$ 44


Эллипс кілттерін көрсетіңіз:

 1. Center, Arc

 2. Center, Arc, Angle, Rotation

 3. Center, Angle, Arc

 4. Center, Arc, Rotation

E. Center, Angle

$$$ 45


Қалып-күй жолындағы объекті байлауын іздеу батырмасы:
А. сетка

В. OTRACK C)LWT

D. полярлық

E. MODEL


$$$ 46

Стандарт құралдар саймандар тақтасының командасына жат-


пайтынын анықтаңыз.

 1. открыть

 2. свойство

С. создать

D. дизайн-центр

E. масштаб окна

$$$ 47


Шеңбер сызудағы ЗР кілтінің атқаратын рөлі қандай?

 1. Объектіге жанаспайтын шеңбер сызу

 2. Үш объектіге жанасатын шеңбер сызу

 3. Бір объектіге жанасатын шеңбер сызу

 4. Үш нүкте бойынша шеңбер сызу

E. Диаметрлердің екі шеткі нүктелері бойынша шеңбер сызу

$$$ 48


AutoCad жүмыс үстелше енпзілетшдер:

 1. Жиналмалы меню, Қүрал-саймандар панелі, Қалып-күй жолы, Командалар терезесі, Графикалык алаңша

 2. Функционалдық түймелер, Қалып-күй жолы

C. Жиналмалы меню, Функционалдық түймелер, Командалар
терезесі

D. Графикалык алаңша, Функционалдық түймелер, Қүрал-


саймандар панелі

E. Дұрыс жауабы жок.

$$$ 49

200, 100, 0 - координаталардың қай түрі? 1. Полярлық

 2. Салыстырмалы

 3. Абсолюттік

 4. Абсолюттік жэне полярлық

E. Салыстырмалы жэне абсолюттік

$$$ 50


Стандарт кұрал-саймандар панеліне енбейтін команда
А. Настройка печати

В. Справка

C. Дизайн-центр

D.Сплайн


E. Масштаб окна

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет