11. сынып Атом ядросының физикасы бөлшектермен атқыланғанда алынған бөлшекДата03.01.2022
өлшемі31.61 Kb.
#451260
0006c148-5fd61e5a


11.сынып Атом ядросының физикасы.

1. -бөлшектермен атқыланғанда алынған бөлшек2. Ядросында 7 толқын ұзындығы қандай ? протон мен 8 нейтрон бар бейтарап атомның электрондық қабықшақсындағы электрон саны.

7

3. Егер 1 секундта күннің жолын сәуле шығару энергиясы 3,8 Дж болса , оның массасының азаю шамасы .

4,2 кг

4. Массасы 1 кг дененің тыныштық энергиясы ?

9 Дж

5. Ядроның тыныштық массасы оны құраушы протондар және нейтрондардың тыныштық массаларының қосындынлары арасындағы қатынас .6. E=3,2 Дж фотон энергиясы ЭВ-қа айналдырамыз .

200 ЭВ

7. Рубиндегі лазер бір импульс кезіндегі толқын ұзындығы 6,94 м болатын 3,5 фотон шығарады . Импульс ұзақтығы с болса , лазердің сәуле шығаруының орташа қуаты .

Вт

8. Алтын атомының ядросында 197 бөлшек бар . Оның 79 протон . Осы атомдағы нейтрон мен электрон саны .

118 нейтрон 79 электрон

9. Термоядролық синтез реакциясында пайда болатын екінші бөлшек .10. радиоактивті изотопта цезиидің атомы бар. Оның жартылай ыдырау периоды 26 жыл 52 жылда осы изотоп ядроларының радиоактивтік ыдырауға ұшырайтыны .

7,5

11. Жартылай ыдырау периоды 27 жыл болатын , 8 кг радиоактивті цезииден 135 жыл кейінгі қалған атомдарының массасы .

0,25 кг

12. Күннің жалпы сәуле шығару энергиясы 3,8 Дж 7 Осыған байланысты секунд сайын күн массасы қандай шамаға азайып отырады ?

4,2

13. Күннің жалпы сәуле шығару қуаты 3,8 Вт . Сәуле шығару барысында бір тәулікте күннің массасы қандай ша маға азайып отырады ?

3,6 кг

14. Сутегі атомында электрон 4-ші стационарлық орбитадан 2-ші орбитаға ауысқанда энергиясы 4,04 Дж фотон сәулеленеді . Спектрдің осы сызығының толқын ұзындығы қандай ?

0,45 мкм

15. Ядро 92 протон мен 144 нейтроннан құралған . Екі ℒ ыдырау және бір ыдыраудан соң пайда болған ядроның құрамы .

89 протон 139 нейтрон

16. Егер гелий изотопы ядросында протондарды нейтрондармен , ал нейтрондарды протондармен алмастырса , қандай элементтің ядросы шығады ?17. Нейтронның протонға өздігінен айналу нәтижесінде , атом ядросында жүретін реакция .

Электронды

18. Төменде аталғандардағы қайсысы ядролық реакторда нейтрондарды шағылдырады .

Бериллий

19 Белгілі бір мөлшердегі күмістің радиоактивті изотопының массасы 810 тәулікте 8 есе кеміген . Радиоактивті күмістің жартылай ыдырау периоды .

270 тәулік

20. Қараңғыда көп болған адамның кқзі жатыққан соң , сәуле толқындарының ұзындығы 500нм , ал қуаты 2,1 Вт жарық қабылдайды . Көздің торына 1 с түскен фотон санын анықтаңыз .

53

11.сынып Атом ядросының физикасы. АКШ1. оттегі атомы ядросының массасы қандай ?

15,9005 м.а.б

2. уран атомы ядросының радиусы қандай ?

8,6 м

3. Бериллий кремний және бром атомдарындағы ядролардың құрамы .
4. Атомыының ядросында 7 протон және 7 нейтрон 51 протон және 71 нейтрон , 101 протон және 155 нейтрон болатын химиялық элементтер .
5. изотоптарындағы протондарды нейтрондармен , ал нейтрондарды протондармен алмастырсаң , онда қандай элементтердің ядролары пайда болар еді ?
6. Мына бейтарап атомдарда а) қанша электрон , протон , нейтрон және нуклондар бар ?
7. Масса ақауын есептейтін ∆М= - және ∆М = Z +(А-Z) - формулаларының баламалы екенін дәлелдеңдер .
8. Бор ядросының масса ақауын килограмм және массаның атомдық бірлігімен есептеңдер .

0,08181 м.а.б , 1,358 кг

9. литий ядросының байланыс энергиясын табыңдар .

39,3 МэВ

10. гелий ядросының байланыс энергиясын табыңдар .

28,3 МэВ

11. кальций ядросын протондарға және нейтрондарға ыдырату үшін қандай минимал жұмыс істеу қажет ?

342,1 МэВ

12. литий ядросындағы нуклондардың меншікті байланыс энергиясы қандай ?

5,33 МэВ\нукл

13. Темір ядросындағы нуклондардың меншікті байланыс энергиясы қандай ?

8,79 МэВ\нукл

14. Уран нуклидіндегі нуклондардың меншікті байланыс энергиясы қандай ?

7,57 МэВ\нукл

15. дейтерийдің байланыс энергиясы 2,23 МэВ ядроның массасы және нейтраль атомның массасы қандай ?

2,01335 м.а.б , 2,01410 м.а. б

16. Бір секунд ішінде массасы 1 кг висмуттан N= 4,58 бөлшек ұшып шыққан болса , висмуттың жартылай ыдырау периоды неге тең ?

5 тәул.

17. Бір тәулік ішінде массасы 1 кг препараттағы полонийдің неше атомы ыдырайды ?

1,44 , 1019 атом.

18. Бастапқы радиоактивті ядролардың үлесі 150 с ішінде ыдыраған . Элементің жартылай ыдырау периоды неге тең ?

50 с

19. П.Ә.К. болатын атомдық электр станциясының қуаты 1000 мвт . Тәулігіне жұмсалатын уран 235 изотопының массасы қандай ?

5,3 кг

20. Мынадай ядролық реакцияның энергетикалық шығуын есептеңдер . .

188 МэВ

21. Энергетикалық шығуын есептеңдер .

208 МэВ

22. Массасы 133 м. а. б болатын цезийдің бірзаряды ионы кернеуі 2000В электр өрісінде үдетілгеннен кейін масс-спектрографтың біртекті магнит өрісінде қозғалады . Индукция 0,25 Тл болса , ион қозғалатын шеңбердің радиусы қандай ?


29,6 см

23. Бериллийдің бір изотопының ядросының байланыс энергиясы оның изотопының ядросының байланыс энергиясынан ∆ МэВ артық , ал олардың атомдарының массаларының айырымы 5,00188 м . а . б . Бериллийдің белгісіз изотопын табу керек ?24. Егер көміртегінің және изотоптары атомдарының массаларының айырымы 3,0106 м . а . б . болса , изотоп ядросының байланыс энергиясы изотоп ядросының байланыс энергиясынан қанша артық ?

14,3 МэВ

25. Радиоактивті натрийдің жартылай ыдырау периоды 14,8 сағ массасы 1 кг радиоактивті натрийдің 7,4 сағ ішінде ыдыраған атомдар саны қанша ? М= 24 .

7,5

26. Радиоактивті изотоптың бастапқы ядроларының бөлігі 849 с ішінде ыдыраған болса , осы изотоптың жартылай ыдырау периоды қандай ?

10 мин

27. Бор ядроларын протондармен атқылағанда бериллийдің ядросы пайда болады . Қанша энергия бөлінеді ,

8,6 МэВ

28. Мынадай реакция жүру үшін қажетті кванттық ең аз энергиясын табыңдар .

-2,2 МэВ

29. Ядролық реакцияның энергетикалық шығуын есептеңдер .

238 МэВ

30. Мынадай ядролық реакцияда қанша энегия бөлінеді ?

15 МэВ

11. сынып Атом ядросының физикасы . ЖКШ1. 8 тәулік ішінде радиоактивті элементің активтігі 4 есе кемиді. Жартылай ыдырау периоды қандай ?

4 тәулік

2. Радийдың 25 атомы бар . Егер жартылай ыдырау периоды 1620 жыл болса , бір тәулік ішінде олардың қаншасы радиоактивті ыдырайды ?

30

3. Иодтың изотобының жартылай ыдырау периоды 8 тәулік . Оның орташа өмір сүру уақыты неге тең ?

11 тәулік

4. Жартылай ыдырау периоды 20 жыл радиоактивті цезийдің 1жылда қанша мөлшері ыдырайды ? Ыдырау тұрақтысы қандай ?

2,3%; 7,3

5. Егер тәулігіне 1000 атомның 900 ыдыраса изотоптың жартылай периоды қандай ?

7,24

6. Радиоактивті 131 иодтың жартылай ыдырау периоды 8 тәулік . Осы 131 иодтың атомдардың саны қанша уақытта 1000 есе азаяды ?

80 тәулік

7. Ядролық реакцияның энергетикалық шығуын анықтаңдар . егер азот атомы ядросының байланыс энергиясы 115,6 МэВ , ал көміртегінікі 92,2 МэВ гелийдікі 28,3 МэВ , болса .

4,9 МэВ

8. Ядролық реакцияның энергетикалық шығуын анықтаңдар гелий изотобы ядросының байланыс энергиясы 7,7 МэВ , дейтерий – 2,2 МэВ

3,3 МэВ

9. Ядролық реакцияның энергетикалық шығуын анықтаңдар берилий- 56,4 МэВ , литий изотобы – 39,2 МэВ , дейтерий – 2,2 .

15 МэВ

10. Ядролық реакцияның энергетикалық шығуын анықтаңдар азот – 7,48 МэВ\нукл , оттегі изотобы – 7,75 мэв\нукл ,гелий – 7,075 мэв\нукл

-1,27 МэВ

11. Ядролық реакцияның энергетикалық шығуын анықтаңдар гелий изотобы - 28,3 мэв , - 7,7 мэв , тритий – 8,5 мэв , дейтерий – 2,2 мэв

14,3 МэВ

12. Ядролық реакцияның энергетикалық шығуын анықтаңдар литий изотобы – 5,6 МэВ\нукл , гелий – 7,075 мэв\нукл.
13. фтор ядросын протондарымен атқылаған кезде оттегі пайда болады . Бұл реакция кезінде қанша энергия босап шығады және тағы қандай ядролар пайда болады ?

8,15 МэВ;

14. бор ядросын протондарымен атқылаған кезде берилий пайда болады . Тағы қандай ядролар пайда болады және қанша энергия босап шығады ?

8,6 МэВ

15. алюминийді ℒ бөлшектермен атқылағанда фосфор пайда болады . Осы реакцияны жазыңдар және қанша энергия бөлінеді ?

3 МэВ

16. азот изотобы протондармен сәулелендіргенде көміртегі және ℒ бөлшек пайда болады . Егер протон энергиясы 1,2 мэв болу керек болса , ядролық реакциянын пайдалы энергетикалық шығуы қандай ?

5 МэВ

17. бор ядросын ℒ бөлшектермен атқылағанда нейтрондардың ұшып шығуы байқалады . Бір нейтрон ұшып шығуға келтіретін ядролық реакция теңдеуін жазыңдар . Реакциянын энергетикалық шығуы қандай ?

0,17 МэВ

18. бор изотобын нейтрондармен атқылағанда ℒ бөлшек , осы реакция теңдеуін жазыңдар және оның энергетикалық шығуы қандай ?

2,8 МэВ

19. Қанша 1000 МВт атом электростансасының П . Ә . К 20% 235 уранның тәулігіне шығындалатын массасы қандай ?

5,3 кг

20 1 тәулікте массасы200 г уран изотобын шығындайтын және п.ә.к. 25% атом электростансасының электірлік қуаты қандай ? бір бөліну актісінде 200 мэв энергия бөлінеді , уранның бір молінің массасы 23,5 кг\моль.

5,3 10 Вт

21. Егер бір жылда уранның 965 кг шығындалса , қуаты 5 Вт атом электростансасының П . Ә . К қандай ? Әрбір бөліну актісінде 200 мэв энергия бөлінеді . М = 0,235 кг\моль .

80%

22. Қуаты 5000 кВт атом электростансасында бір тәулікте уранның қандай мөлшері жұмсалады ? П . Ә . К 17% . Әрбір ыдырау актісінде 200 мэв энергия бөлінеді .

31 г

23. 235 уранның бір атомы екі атомы жарықшаққа бөлінгенде шамамен 3 Дж энергия бөлінеді , 1г уран жұмсалғанда бөлінген энергиядан энергия алу үшін қанша бензин қажет ?

1,67 m

24. Дейтрий мен тритийден пайда болған гелийдің термоядролық синтезінің энергиясын пайдаланып С судың қандай массасын қайнағанға дейін жеткізуге болады ? п.ә.к. 10% массасы 1 кг .

100 m

25. дейтрий және тритий ядроларынан заттың синтезі реакцияның энергиясы қандай ?

17,6 МэВ

26. 1 кг гелий синтезі кезінде сутегі бомбасында босап шыққан қанша ?

4,23 Дж

27. 3 кг сутегі термоядролық синтезі процесінде 496444 кг гелийге айналады . Қанша энергия бөлінеді ?

3,2 Дж

28. Басқаралатын термоядролық реакцияның жүзеге асырылуы энергия алудың орасан зор мүмкіншілігін туғызады . 1л кәдімгі суда болатын дейтерийді қолданған кезде , термоядролық синтез реакциянда 350 л жанармай жанғанда алынатын энергия қанша болса , сонша энергия бөлінеді . Осы энергияны есепте .

1,13 Дж

29. Термоядролық реакция кезінде қанша энергия бөлінеді ?

17,6 МэВ

30. Гелий ядросындағы екі протонның арасындағы тебу күші қандай ?

11,38 Н

31. Сутегі атомы ядросының радиусы 5 м . Ядроның тығыздығы қандай ?

3

32. Сутегі атомының радиусы 0,5 см , ал оның ядросының радиусы 5 см шамасындай . Егер ядроның мөлшерін шие жемісінің 1см дейін үлкейтсек , онда атомның радиусы қандай болар еді .

рет = 1 км

33. Жартылай ыдырау периодының жартысына тең уақыт ішінде кейбір элементтің радиоактивті ядроларының қандай үлесі ыдырайды ?

0,29

34. уранның бір ядросы екі жарықшаққа бөлінгенде 220 мэв энергия алынады . Осы изотоптың 1 г ядролық реакторда жанғанда қандай мөлшерде энергия босайды ?

23 МВт сағ

35. Тәулігіне 220 г уран изотопын шығындайтын п . ә . к . -25% атом электрстанциясының электрлік қуаты қандай ?

53 МВт

36. Қанша энергия босап шығады .

2,7 МэВ

37. Қанша энергия босайды

15 МэВ

38. Жартылай ыдырау периоды 27 жыл болатын , 8кг радиоативті цезийден 135 жылдан кейінгі қалған атомның массасы .

0,25 кг

39. Дейтерий ядросының байланыс энергиясы 2,224 мэв , осы ядроның меншікті байланыс энергиясы .

1,112 МэВ\нукл

40. Радиоактивті кобальттің жартылай ыдырау периоды 72 тәулік массасы 4 г кобальттің 216 тәулікте қанша бөлігі ыдырайды ?

3,5 г


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет