2015ж. Мамандығы бойынша магистранттар үшін бастапқы мемлекеттік емтихандар бағдарламасы 6М074100 – «картография»Дата17.07.2016
өлшемі117.1 Kb.
#205928


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
БЕКІТЕМІН

О және ӘЖ бойынша проректор

____________ЕГОРОВ В.В.

«___» ____________2015ж.


МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША МАГИСТРАНТТАР ҮШІН БАСТАПҚЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМТИХАНДАР БАҒДАРЛАМАСЫ
6М074100 – «КАРТОГРАФИЯ»


Кафедра: «Маркшейдерлік іс және геодезия»

Құрастырған:

Проф., т.ғ. д Низаметдинов Ф.К.

Аға оқытушы, т.ғ.к. Хмырова Е.Н.

Аға оқытушы, т.ғ.к. Бесимбаева О.Г.


Қарағанды 2015

6М074100 – «Картография» мамандығы бойынша жоғары техникалық білімі бар бакалаврлар үшін магистратураға емтиханын қабылдауға арналған пәндер тізімі
п/п

Пәндердің атауы

Кредитттер саны

Беттер

БД міндетті компонент

1

Картография

4

3

БД міндетті компонент

2

Жоғары геодезия

3

4

3

Геодезиялық өлшеудің матемтикалық өңдеу теориясы

2

6

Емтихан жазбаша түрде жүргізіледі. Емтихандық билеттер әр сабақ бойынша үш сұрақтан тұрады.


Мамандықтар бойынша кешенді емтиханды тапсыру бағасы

Әріптік жүйе бойынша бағалау

Балдар

%-тік құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А сандық балама

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-89

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз


«Картография» пәні бойынша мемлекеттік емтихан бағдарламасы.
Тақырыпқа қысқаша мазмұндама. Картографияның дамуына қысқаша шолу. Негізгі құрылым және географилық картаның анықтамасы. Картографиялық проекциялар туралы түсінік. Картографиялық бейнелер. Картографиялық бұрмалау және оның бөлінуі. Проекцияның таңдалуы. Картографиялық белгілер және картографиялық бейнелердің тәсілдері. Картадағы жазбалар. Генерализацияға әсер ететін картографиялық белгілердің картографиялық генерализациясы. Классификация, географиялық карталардың түрлері мен типтері. Жалпы географиялық карталардың шолунамасы. Тематикалық карталар. Топографиялық картамен жергілікт жердің сандық және сапалық сипаттамасын анықтау.
«Картография» пәні бойынша емтиханды тапсыру сұрақтары.
1.Картография пәні және оның мазмұны

2.Карта туралы негізгі мағұлматтар

3.Жердің фигурасы

4.Картографияның даму кезеңдері жіне анықталуы

5.Басқа да картографиялық бейнелердің ерекшеліктері

6.Географиялық карталардың тәжірибеде және ғылымдағы мағыналары

7.Географиялық карталардың элементтері

8.Математикалық картография

9.Эллипсоидтың айналудағы беттік бейнесі мен шардың жазықтықтағы бейнесінің негізгі түсінігі

10.Картографиялық проекция

11.Бұрмалау эллипсі

12.Бұрмалаудың сипаттамасына байланысты проекциялық классификация

13.Меридиан мен параллельдің түріне байланысты проекциялық классификация

14.Шекаралық қамтуға байланысты классификация

15.Топқа, түрге, класқа байланысты картографиялық классификация

16.Бұрмалау мөлшерінің бағасы

17.Топографиялық картаның проекциясы

18.Картографиялық белгілер, олардың қолданылуы және дифференциясы

19.Генерализацияның мәні және факторы

20.Генерализацияның түрлері. Генерализацияға картографиялық белгілердің әсер етуі

21.Ауданда оқшаулау және тегіс жайылу сызықта пунк бойынша оқшаулануғы генерализацияның пайда болуы

22.Географиялық карталардың жіктелуі және түрлері. Карта және оның құрылымы

23. Шолунама карталардың классификациясы мен белгіленуі

24. Арнайы (тематикалық) карталардың түрлері

25. Картометрия мен марфометрияның әдістері туралы негізгі түсінік

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Картография с основами топографии: Учеб. Для студентов высших пед. Учеб. заведений, обуч. по геогр. и естественно–науч. спец./ Т.С. Комиссарова. М.: Просвещение, 2001. 180с.

2. Берлянт A.M. Картография: Учебник для вузов. М: Аспект Пресс, 2002. – 336 с.

3 Картография с основами топографии: Учеб. пособие для вузов /Н.Н.Колосова, Е.А.Чурилова, Н.А. Кузьмина – 2–е изд. перераб. М.: Дрофа, 2010. 272с.

4. Картография с основами топографии: практикум / Е.А.Чурилова, Н.Н.Колосова. М.: Дрофа, 2010. 126с.

5. Картография: Учебник для вузов / Ф.К.Низаметдинов, О.В.Старостина, В.Н.Долгоносов. – Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд–во КарГТУ, 2011. – 209с.

6. Методические указания по выполнению лабораторных работ №1-4 по дисциплине «Картография», Старостина О.В., Караганда, 2004. 54с.

7. Методические указания по выполнению лабораторных работ № 5 Решение картометрических и морфометрических задач по карте, по дисциплине «Картография», Старостина О.В., Караганда, 2004. 15с.
«Жоғарғы геодезия » пәні бойынша мемлекеттік емтихан бағдарламасы.
Тақырыпқа қысқаша мағұлмат. Жер шары эллипсоидының геометриясы. Жердің пішіні мен өлшемі туралы жалпы мағұлмат. Геодезиялық тордың бірінші кластық триангуляциясы. Екінші және төменгі кластық тордың дамуы. Триангуляциялық тор жобасының құрылуы туралы жалпы мағұлмат. Триангуляциялық тордың қателіктерінің есептемесі. Триангуляция пункттерін зерттеу. Жоғалған центрлерді іздестіру. Базис және базисті тор. Базистің өлшенуі. Базистің ұзындықтарының есептемесі. 1-4 класты полигонометрияның сипаттамасы. Центрді орналастыру. Полигонометрияның жобалануы. Полигонометрияның бұрыштық және сызықтық өлшенуі. Молоденскиий әдісімен геодезиялық басты тапсырмаларды есептеу. Жоғары дәлдікті геодезиялық аспап.
«Жоғарғы геодезия » пәні бойынша емтихан тапсыру сұрақтары
1.Алдын ала триангуляция (далалық) есептемесі

2.Алдын ала есептеменің мазмұны

3.Айналма тәсілі әдісімен орындалған горизонтальды бағыттағы мәндер қорытындыларын құру

4.Барлық комбинацияда орындалған өлшенген горизонтальды бұрыштар мәндер қорытындысын құру

5.Зениттік арақашықтық өлшеу нәтижелерімен мәліметтерді құру

6.Бессель әдісімен бастапқы геодезиялық торларды шешу

7.Жалғыз нивелир жүрісінің теңгермесі

8.Бір түйінді нүктеден нивелирлі торды теңестіру

9.Полигондар әдісімен нивелирлі торды теңестіру

10. I және II класты нивелирлеу және нивелир торлары туралы жалпы мағұлмат.

11. III және IV класты нивелирлі торлар және олардың белгіленуі

12.Жоғары дәлдікті нивелирлеу және олардың талабы

13.Нивелир жұмыстар жобасының құрылуы

14.Жоғары дәлдікті нивелирлеу мен нивелирлі торлардың теңгермесінің нәтижелерін түзеу

15.Молоденскиий әдісімен басты геодезиялық тапсырмалардың шешілуі

16.Жоғары дәлдікті геодезиялық аспап. Жоғары дәлдікті бұрыштық және сызықтық өлшеу

17.Базис және базисті торлар. Базистің өлшенуі. Базистің ұзындықтарының есептемесі.

18.1-4 класты полигонометрияның сипаттамасы. Полигонометриялық жұмыстар жобасының құрылуы.

19.Центрді орналастыру. Полигонометрияның жобалануы. Полигонометрияның бұрыштық және сызықтық өлшенуі.

20.Триангуляциялық теңестірудің Коррелаттық әдісі

21. Триангуляциялық теңестірудің өлшемдік әдісі

22.Гаусс әдісімен дұрыс теңестіруді шешу

23.Лимб пен алидада эксцентриситетінің анықталуы

24.Жердің пішіні мне өлшемі туралы негізгі мағұлмат

25.Сфералық үшбұрыш
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1.Толеубекова Ж.З. Жогары геодезия. КарГТУ, 2012г.

2. Киселев М.И., Клюшин Е.Б., Михелев Д.Ш., Фельдман В.Д. под ред. Михелева Д.Ш. Инженерная геодезия: Учебник для вузов. – 4-е, 7-е и 10-е изд. - М. : Академия, 2004 - 2010. - 496с.

3. Генике А.А, Побединский Г.Г. Глобальные спутниковые системы определения местоположения и их применение в геодезии. Изд.2. – М.: Картгеоцентр, - 355 с. 2004

4. Куштин И.Ф. Геодезия: обработка результатов измерений: Учебное пособие.- М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: издательский центр «МарТ» - 288 с. 2006

5. Огородова Л.В. Высшая геодезия. В 3-х частях. Учебник для вузов. - М.: Геодезкартиздат, - 384с. 2006

6. Подшивалов В.П. Курс лекций по высшей геодезии. 2005

7. Основные положения о государственной геодезической сети Российской Федерации. – М.: ЦНИИГАиК 2004

8. Системы координат. Методы преобразования координат определяемых точек. – М.: Госстандарт России 2001

9. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. - М.: ЦНИИГАиК 2003

10. Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS. - М.: ЦНИИГАиК 2003.
«Геодезиялық өлшеудің матемтикалық өңдеу теориясы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан бағдарламасы.
Тақырыпқа қысқаша мағұлмат. ГӨМӨТ пәнінің тәртібі, курстың мазмұны және тапсырмасы. Ықтималдылық теориясы мен математикалық статистиканың негізгі мағұлматтары. Қателікті өлшеу теориясы. Қателіктің өлшеу түрі, өлшеудің классификациясы.Өлшеу нәтижелерінің дәлдік шаралары. Тура және кері есептегі қателік теориясы. Шектеулі өлшеу санындағы дәлдіктің бағасы. Ең кіші квадраттар қағидасына негізделуі. Бір шаманың өлшеудің көпдәрежелі қатаң теңестірілуі.Барлық өлшенген шамалар фуекциясы және СКП. Барлық арифметикалық ортасы және СКП. Геодезиялық торларды теңестіру теориясы. Өлшемдер әдісімен геодезиялық торларды теңестіру.Өлшемдерді теңестіру нәтижесімен дәлдікті бағалау. Коррелаттық әдіспен геодезиялық торларды теңестіру. Коррелатты теңестіру нәтижесімен дәлдікті бағалау.
«Геодезиялық өлшеудің матемтикалық өңдеу теориясы» пәні бойынша емтихан тапсыру сұрақтары
1. ГӨМӨТ-дің негізгі теориялық курсы

2.Оқиғалардың пайда болу ықтималдылығы. Классикалық анықтау

3.Кездейсоқ шамалар. Кездейсоқ шамалардың түрлері

4.Жеке триангуляциялық торлврдың теңестіру шарттары

5.Кездейсоқ оқиға және кездейсоқ шама

6. Бернулли теоремасы (үлкен сандар заңы )

7.Мүмкіншілдігі аз оқиғалардың тәжірибелік мүмкін емес шарты

8.Қателікті өлшеу түрі

9. Тәуелді және кездейсоқ тәуелсіз оқиғалар

10.Жүйелік қателік

11.Дискретті кездейсоқ шаманы бөлу заңы

12.Өлшемдік теңестірудің мәні

13.Дискретті кездейсоқ шаманың сандық сипаттамасы

14.Кездейсоқ шаманың ықтималдылықты бөлу функциясы

15. Кездейсоқ шаманың ықтималдылықты бөлу қалыңдығы

16. Үздіксіз кездейсоқ шаманың сандық сипаттамасы

17. Тура және кері есептегі қателік теориясы

18.Бір шаманың тең нүктелі әдісі

19.Үздіксіз кездейсоқ шамалардың орналасуы

20.Өлшеу нәтижесіндегі интервалды баға

21.Арифметикалық ортаның орташа кввадраттық қатесі мен салмағы

22. «Үш сигм» ережесі

23. Кездейсоқ қателіктердің статистикалық зертттеу қатары

24.Ляпуновтың орташа шектік теоремасы

25.Орталық геодезиялық пішінінің теңгермесі
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1.Математическая обработка измерений (учебное пособие) Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд. КарГТУ, 2007г. 100c.

2. Теория математической обработки геодезических измерений (учебное пособие) Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-во. КарГТУ, 2009г.– 109 с.

3. Поротов Г.С.Математические методы моделирования в геологии: Учебник для вузов.- СПб.: СПбГГИ (ТУ).-223 с. 2006

4. Шпаков П.С., Попов В.Н. Статистическая обработка экспериментальных данных: Учебное пособие для вузов. – М.: Изд. МГГУ.- 268 с. 2003

5. Куштин И.Ф. Геодезия: обработка результатов измерений: Учебное пособие.- М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: издательский центр «МарТ» - 288 с.2006

6. Маркузе Ю.И., Голубев В.В. Теория математической обработки геодезических измерений: Учебное пособие для вузов / Под общ. ред. Ю.И.Маркузе. - М.: Академический Проект; Альма Матер. - 247 с.2010

7. Капутин Ю.Е. Горные компьютерные технологии и геостатистика. – СПб.: «Недра». – 424 с. 2002

8. Методические указания по выполнению практических заданий по дисциплине «Математическая обработка маркшейдерско-геодезический измерений» для специальностей: 320140 – «Прикладная геодезия», 553230 – «Геодезия и картография»,190140-«Маркшейдерское дело» О.В. Старостина , 2004.Караганда. -65с.

МІ және Г кафедрасының отырысында қарастырылған

Хаттама № ___ ___ .2015г.

МІ және Г кафедрасының меңг.___________ Ф.К. Низаметдинов


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет