22 Списание на бан 2/2022Pdf көрінісі
бет1/6
Дата13.09.2023
өлшемі462.44 Kb.
#477435
  1   2   3   4   5   6
SP-BAN-kn-2-2022-PECHAT (1)22
Списание на БАН
2/2022
Олег Б. Бубенок
ИСТОРИЯТА НА ПРАБЪЛГАРИТЕ В ИЗСЛЕДВАНИЯТА
НА ПРОФ. А. А. ТОРТИКА
На 13 декември 2015 г� трагично е прекъснат 
житейският път на талантливия учен, доктора на 
историческите науки, професор Александър Алек�
сандрович Тортика� Той умира в разцвета на сили�
те си, само на 48 години� Много време от живота 
си посвещава на изучаването на историята на ран�
носредновековните номади от степите на Източ�
на Европа, значимо място сред които в неговите 
изследвания заемат прабългарите� А� А� Тортика 
е основател на ново направление в номадологич�
ните изследвания, в които основното внимание е 
фокусирано на корелацията на броя на номадите 
с природните условия и климата на обкръжаваща�
та ги степна зона� Изследвайки прабългарите като 
пример, ученият доказва своите новаторски идеи�
Още като студент А� А� Тортика участва в мно�
го научни конференции, където неговите доклади 
за прабългарите заемат централно място� На една 
такава конференция аз имах възможността да се 
запозная с него� Това се случи в началото на фев�
руари 1991 г� на Втората общосъюзна конферен�
ция по българистика в Харков� Тогава докладът 
на Александър Александрович, посветен на чис�
леността на Кубратовите прабългари, ми направи 
незабравимо впечатление [1]� Много ясно съм за�
помнил и неговото участие в дискусиите по докла�
дите: Александър Аександрович подкрепи идеите, 
развити в много от докладите, и ми предостави 
сведения за други публикации по темата на моето 
изследване� Точно тогава си помислих как добре 
умее неговият ръководител − проф� Владимир Куз�
мич Михеев, да подбира кадри за научна работа�
По�нататък се случи така, че Александър Алек�
сандрович написа кандидатската си дисертация не 
като аспирант, а като кандидат за научната степен 
„кандидат на историческите науки“� След завърш�
ването на Харковския държавен университет той 
работи като преподавател в Харковската държавна 
академия за култура� Аз доста време не знаех за 
това, тъй като не го бях виждал осем години� Меж�
дувременно Александър Александрович не само 
разработва предложения от него метод за изследва�
не на ранносредновековните номадски общества, 
но и тества основните му положения върху при�
мера с прабългарите� Той активно защитава своите 
идеи на научни конференции, като докладите му 
са посветени на историята на прабългарските пле�
мена от Северното Причерноморие [2, 3, 5]� Кра�
ят на XX в� се оказа много тежък за държавите от 
бившия комунистически лагер� Всички трябваше 
някак да оцелеят, включително и учените� Тежки 
са 90�те години и за Александър Александрович 
Тортика� Така можем да обясним факта, че той не 
защитава първата си дисертация много бързо� Ду�
хът на времето слага своя отпечатък и върху това� 
Макар че точно в тези години А� А� Тортика успява 
да публикува статиите си, посветени на метода за 
изследване на номадите, в научни издания не само 
в Украйна, но и в Русия, и в България� Сред тях 
следва да подчертаем статията „Някои проблеми 
от етническата история и археология на прабълга�
рите“, излязла през 1996 г� в „Български ежегод�
ник“ [4]� Всички статии от този период намират 
своето обобщение в първата дисертация на А� А� 
Тортика�
Чак през 1999 г� научният ръководител на А� 
А� Тортика проф� В� К� Михеев представи за раз�
глеждане от Специализирания научен съвет на Ин�
ститута за изтокознание „А� Е� Кримски“, научен 
секретар на който тогава бях аз, кандидатската ди�
сертация на своя ученик, посветена на прабълга�
рите, но с много сложно заглавие� Ще кажа откро�
вено, такива дисертации дотогава не сме имали� 
Спецсъветите на други учреждения също не бяха 
приели за защита този дисертационен труд заради 
неговата оригиналност� Затова бе взето решение, че 
в Спецсъвета на Института за изтокознание „А� Е� 
Кримски“ към НАН на Украйна трябва да се състои 
защитата на кандидатската дисертация на Алек�
сандър Александрович Тортика по специалност�
та „07�00�02 � Световна история“� Окончателното 
заглавие на труда беше „Историческа география и 
население на Велика България (630 � 660 г�): метод 
за изследване на номадските общества от Средно�
вековието“ [6, 7]� Като официални опоненти бяха 
поканени учени от Киев: докторът на исторически�
те науки О� М� Приходнюк (от Института по архео�
логия на НАНУ) и кандидатът на историческите 
науки (днес доктор на историческите науки) А� Б� 
Головко (от Върховната Рада на Украйна)� Защита�
та бе насрочена за началото на 2000 г�
По това време в науката все още се дискутираха 
въпросите, засягащи количеството на номадските 
племена в степите на Северното Причерноморие 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет