3 Әдіснамалық түсініктемелер 3бет1/4
Дата04.03.2016
өлшемі310.68 Kb.
#38927
  1   2   3   4

Мазмұны
Содержание

Мазмұны
Содержание 3

Әдіснамалық түсініктемелер 3

Метологические пояснения 4

Аңдатпа 5

Аннотация 6

1. Отын-энергетикалық балансы


Топливно-энергетический баланс 7

2. Отын мен энергияның жан-жақтан түскені


Поступление со стороны топлива и энергии 12

3. Отын мен энергияның жан-жаққа жіберілгені


Отпуск на сторону топлива и энергии 14

4. Отын-энергетикалық балансы


Топливно-энергетический баланс 15

5. Отын мен энергияның жан-жақтан түскені


Поступление со стороны топлива и энергии 21

шартты отын мың тонна тыс. тонн условного топлива 21

6. Отын мен энергияның жіберілгені
Отпуск топлива и энергии 23

Әдіснамалық түсініктемелер


Бюллетеньде 2010 жылғы есепті кезеңдегі отын-энергетикалық балансы туралы Батыс- Қазақстан облысы, аудандар және экономикалық қызмет түрлері бойынша деректер келтірілген.

№1-ОЭБ жылдық нысаны бойынша статистикалық есептілік деректері отын-энергетикалық балансы (ОЭБ) өндіру мен өндіріс, оның өндіру (өндіріс) кезеңіндегі жоғалтулары, жеткізушілер мен тұтынушыларда жыл басында және жыл аяғында қалған тауарлар қорларын, импортты және экспортты, сонымен қатар ОЭР-ды мақсатты пайдалану оларды тұтыну үрдісінде және ресурстарды бөлудің өзге де баптарындағы жоғалтуларды көрсетеді.

Отын-энергетика балансының барлық көрсеткіштері табиғи күйде келтіріледі және жылу қоректік баламалары мен аудару бойынша шартты отынға қайта есептелінеді.

Метологические пояснения


В бюллетене приведены сведения о формировании отчетного топливно-энергетического баланса по Западно-Казахстанской области, районам и видам экономической деятельности за 2010 год.

Статистический отчет по форме №1-ТЭБ отражает данные о добыче и производстве топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), их потерях на стадии добычи (производства), запасах топлива на начало и конец года у поставщиков и потребителей, импорте и экспорте, а также целевом использовании ТЭР, потерях в процессе их потребления и других статьях распределения ресурсов.

Все показатели топливно-энергетического баланса приводятся в натуральном измерении и в пересчете в условное топливо по переводным тепловым (калорийным) эквивалентам.


Аңдатпа


2010 жылдың басына облыстың кәсіпорындарындағы тұтынушылар мен жеткізушілердегі отын қалдығы: тас көмір – 29,7 мың тонна, газ конденсаты – 513,9 мың тонна, мотор бензині - 5,4 мың тонна, газойльдер – 6,8 мың тонна кұрады.

Шығарылғаны (өндірілгені) шиікі мұнай – 361,8 мың тонна, газ конденсаты – 11386,0 мың тонна, табиғи газ – 8034,8 млн. текше метр, газойльдер (дизель отыны) – 324,5 мың тонна, жанатын мазут отыны – 0,2 мың тонна, электр энергиясы – 1195,3 млн. квт. сағат, жылу энергиясы – 3526,4 мың Гкал.

Тікелей отын және энергия ретінде жұмсалғаны: тас көмір 26,8 мың тонна, табиғи газ – 485,6 млн. текше метр, мотор бензині – 47,3 мың тонна, газойльдер - 96,7 мың тонна, отын мазуты – 4,9 мың тонна.

Толық деректер бюллетенде келтірілген.Аннотация


На предприятиях области на начало 2010 года остатки топлива у потребителей и поставщиков составили: каменного угля –29,7 тыс. тонн, газового конденсата – 513,9 тыс. тонн, бензина моторного – 5,4 тыс. тонн, газойли – 6,8 тыс. тонн.

Добыто (произведено): нефть сырая – 361,8 тыс.тонн, конденсат газовый -11386,0 тыс. тонн, газ природный – 8034,6 млн. куб.м. газойли (топливо дизельное) – 324,5 тыс. тонн, мазут топочный – 0,2 тыс. тонн, электроэнергия – 1195,3 млн. квт.ч, теплоэнергия – 3526,4 тыс. Гкал.

Израсходовано непосредственно в качестве топлива или энергии: каменный уголь – 26,8 тыс. тонн, газ природный – 485,6 млн. куб. м. бензин моторный - 47,3 тыс. тонн, газойли – 96,7 тыс. тонн, мазут топочный – 4,9 тыс. тонн.

Более подробные данные приведены в бюллетене.

1. Отын-энергетикалық балансы
Топливно-энергетический баланс


Баланс баптары

Статьи балансаТас көмір, тонна

Уголь каменный, тоннШикі мұнай, тонна

Нефть сырая, тоннГаз конденсаты, тонна

Конденсат газовый, тоннТабиғи газ, мың текше метр

Газ природный тыс. куб.мРесурстар
Ресурсы


52 968

417 823

11 899 935

8 599 046,0

Жыл басындағы отын қалдықтары
Остатки топлива на начало года

29 685

13 412

513 929

-

Шығарылғаны (өндірілгені)
Добыто (произведено)

-

361 844

11 386 006

8 034 632,0

Барлық сыртқы көздерден түскені,

оның ішінде импорт бойынша


Поступило со стороны из всех источников,

в том числе по импорту23 283

42 567

-

564 414,0

Бөлу
Распределение


52 968

417 823

11 899 935

8 599 046,0

Жұмсалғаны – барлығы
Израсходовано - всего:

26 809

43 010

352 021

485 629,5

соның ішінде:
в том числе:

энергия мен отынның басқа түрлеріне өзгертуге
на преобразование в другие виды энергии и топлива

-

-

352 021

2 232,0

тікелей отын мен энергия ретінде
непосредственно в качестве топлива или энергии

26 809

-

-

483 397,5

отын емес қажеттілікке материал ретінде
в качестве материала на не топливные нужды

-

37 287

-

-

химиялық,химиялық мұнай және басқа отын емес өнімдерді өндіруге шикізат ретінде
на производство химической,нефтехимической и другой нетопливной продукции

-

5 723

-

-

Ысыраптар
Потери

-

1 994

18 174

17 576,0

Басқа кәсіпорындарға, халыққа және экспортқа жіберілгені
Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт

10 444

352 988

11 001 112

8 095 840,5

Жыл соңындағы отын қалдықтары
Остатки топлива на конец года

15 715

19 831

528 628

-

жалғасы продолжение

Баланс баптары
Статьи баланса

Ағаш үгіндісі және қалдықтары, тонна Опилки и отходы древесные, тонн

Мотор бензині, тонна
Бензин моторный, тонн

Керосин, тонна
Керосин, тонн

Газойльдер (дизель отыны), тонна
Газойли (топливо дизельное), тонн

Ресурстар
Ресурсы


222

83 668

238

441 659

Жыл басындағы отын қалдықтары
Остатки топлива на начало года

-

5 380

238

6 834

Шығарылғаны (өндірілгені)
Добыто (произведено)

-

400

-

324 537

Барлық сыртқы көздерден түскені,

оның ішінде импорт бойынша


Поступило со стороны из всех источников,

в том числе по импорту222

77 888

-

110 288

Бөлу
Распределение


222

83 668

238

441 659

Жұмсалғаны – барлығы
Израсходовано - всего:

100

47 336

1

96 713

соның ішінде:
в том числе:

тікелей отын мен энергия ретінде
непосредственно в качестве топлива или энергии

100

47 336

1

96 713

Ысыраптар
Потери

-

6

-

5

Басқа кәсіпорындарға, халыққа және экспортқа жіберілгені
Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт

83

30 506

16

326 484

Жыл соңындағы отын қалдықтары
Остатки топлива на конец года

39

5 820

221

18 457

жалғасы продолжение

Баланс баптары

Статьи балансаЖанатын мазут отыны, тонна
Мазут топочный, тонн

тұрмыстық пеш отыны, тонна
Топливо печное бытовое, тон

Ағаш отыны, тығыздығы текше метр
Топливо древесное, куб.м.плот

Сұйытылған пропан мен бутан, тонна
Пропан и бутан сжиженные, тонн

Ресурстар
Ресурсы


4 954

1 217

3 695

4 752

Жыл басындағы отын қалдықтары
Остатки топлива на начало года

4 080

252

56

9

Шығарылғаны (өндірілгені)
Добыто (произведено)

200

-

-

-

Барлық сыртқы көздерден түскені,

оның ішінде импорт бойынша


Поступило со стороны из всех источников, в том числе по импорту

674

965

3 639

4 743

Бөлу
Распределение


4 954

1 217

3 695

4 752

Жұмсалғаны – барлығы
Израсходовано - всего:

4 881

1 035

843

2 336

соның ішінде:
в том числе:

тікелей отын мен энергия ретінде
непосредственно в качестве топлива или энергии

4 881

1 035

843

2 336

Басқа кәсіпорындарға, халыққа және экспортқа жіберілгені
Отпущено на сторону другим предприятиям, населению и на экспорт

-

-

2 364

1 784

Жыл соңындағы отын қалдықтары
Остатки топлива на конец года

73

182

488

632

жалғасы продолжение

Баланс баптары
Статьи баланса

Мұнай және тақтатас
битумдары, тонна
Битумы нефтяной и сланцевый, тонн

Электр энергиясы

мың.квт. сағат


Электроэнергия, тыс.квт.ч

Жылу энергиясы, мың Гкал
Теплоэнергия, тыс.Гкал

Ресурстар
Ресурсы


6 718

1 615 760,0

3 526,4

Жыл басындағы отын қалдықтары
Остатки топлива на начало года

140

-

-

Шығарылғаны (өндірілгені)
Добыто (произведено)

-

1 195 296,0

3 526,4

Барлық сыртқы көздерден түскені,

оның ішінде импорт бойынша


Поступило со стороны из всех источников,

в том числе по импорту6 578

420 464,0

-

Бөлу
Распределение


6 718

1 615 760,0

3 526,4

Жұмсалғаны – барлығы
Израсходовано - всего:

5 792

844 454,8

2 343,8

соның ішінде:
в том числе:


тікелей отын мен энергия ретінде
непосредственно в качестве топлива или энергии

5 792

844 454,8

2 343,8

Ысыраптар
Потери

-

194 957,0

246,8

Басқа кәсіпорындарға, халыққа және экспортқа жіберілгені
Отпущено на сторону другим предприятиям,
населению и на экспорт

-

576 348,2

935,8

Жыл соңындағы отын қалдықтары
Остатки топлива на конец года

926

-

-Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет