6N0701 – биотехнология «Мақұлданған» Биология факультетініңДата19.06.2016
өлшемі245.13 Kb.
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттқ университеті

Биология факультеті

Магистратура

БАҒДАРЛАМА
аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің

дайындық бағыты пәні бойынша магистратурасына түсу емтиханының


2009 ж.

Дайындық бағыты: 6N0701 – биотехнология«Мақұлданған»

Биология факультетінің Биология факультетінің

әдістемелік ұйымымен деканы, проф.

-------------------------------- ------------Шалахметова Т.М.

«----- » ------------- 2009ж. «----- » ------------ 2009ж. 1. Биотехнология және оның салалары

 2. Клетка тұқымқуалаушылық және ұдайы өсіруінің негізі. Ядроның құрылысы және тұқымқуалаушылықта оның маңызы

 3. Клетканың химиялық құрамы (нуклеин қышқылдары, белоктар, полисахаридтер, лиридтер, нуклеопротеидтер, гликопротеидтер, липопротеидтер, минетралды компоненттер және су)

 4. Клетканың құрылымы және функциялар (прокариот және эукариот клеткалардың айырмашылықтары)

 5. Тұқымқуалаушылықтың молекулалық негәздері

 6. Хромосомалардың үйымдасуының молекулалық негіздері. ДНҚ, гистондар, РНҚ-ның клеткалық метаболизмінде функциялары

 7. Микроорганизмдер басқа организмдердің арасында жағдайы. Сапрофиттер, паразиттер, патогенді түрлер

 8. Микроорганизмдердің түрлі қоректернуі (автотрофия, гетеротрофия, фотолитотрофия, фотоорганотрофия, хемолитотрофия, хемоорганотрофия)

 9. Микроорганизмдер пайдаланатын көміртек, азот, фосфор, күкірт және басқа элементтерінің көздері

 10. Микроорганизмдер өсіру жағдайларының тәсілдері (мезгілді, үздіксіз, клетка және ферменттер иммобилиздеу). Аралас культуралар, консорциумдар, оларды өсіру принциптері.

 11. Микроорганизмдердің таза культурасын бөліп алу

 12. Конструктивты метаболизмнің негізгі мономерлер. Құрылуының жолдары және кейінгі пайдалануы

 13. Селекция, генетикалық негіздері. Генотип және фенотип жайлы түсініктері.

 14. Транскрипция, транскрипция аппараттының компоненттері. РНҚ-полимераза және промотор әрекеті

 15. Трансляция, оның кезендері және рибосомалардың функциялары.

 16. Генетикалық код және оның қасиеттері.

 17. ДНҚ-ның репликациясы. Репликация процесінің генетикалық бақылауы.

 18. Рекомбинация, түрлерімен, модельдер

 19. ДНҚ-ның репарация механизмдері

 20. Репликация, рекомбинация және репарация процестерінің әрекеттесуі

 21. Мутацияларының жіктеуі. Спонданды және индуцирленген мутациялар

 22. Мутагендердің жіктеуі. Мутагенездің молекулалық механизмдері. Мутанттарды ұқсастыру және сұрыптау

 23. Ген инженериясының негіздері. Ген мутацияларының механизмі және генетикалық бақылауы

 24. Рестрикция және модификацияның ферменттері. Гендерді бөліп алу және клондау

 25. Молекулалық клондау үшін векторлар. Рекомбинантты ДНҚ құрастыру принциптері және реципиентті клеткаларға еңгізуі

 26. Белоктар. Аминқышқылдар белоктар және пептидтердің мономерлері. Стереохимия. Белоктардың құрлыстық деңгейі

 27. Көмірсулар. Моносахаридтер. Құрылысы және стереохимиясы. Моносахаридтердің ациклдық және циклдық құрылысы.

 28. Липидтер. Липидтердің жіктеуі. Нейтраллды липидтер, фосфолипидтер, сфинголипидтер. Липидтердің құрылыстық компоненттері

 29. Ферменттер және олдардың биохимиялық ролі. Жіктеуі және номенклатурасы.

 30. Субстраттар ассимиляциясының негізгі жолдары: белоктар, майлар, көмірсулар, липидтер

 31. Субстраттар диссимиляциясының негізгі жолдары: белоктар, майлар, көмірсулар, липидтер

 32. Биотехнологияның негізгі бологиялық объектілері: кәсіптік микроорганизмдер, өсімдік, жануар және адам клетка мен ұлпалар, биокатализаторлар, соның ішінде биологиялық активті заттардың реконструкцияланған продуценттер

 33. Типті технологиялық тәсілдері және микроорганизмдерді, өсімдік, жануар және адам клетка мен ұлпалар өсіру ерекшіліктері

 34. Трансгенді жануарларды алу кезендері

 35. Биотехнология әдістерін қолданып гаплоидты өсімдіктерді алу

 36. Трансплантация. Эмбриондар түралы бірінші мәліметтер

 37. Экологиялық биотехнология және оның маңызы

 38. in vitro жағдайында өсірілген өсімдіктердің биологиясы

 39. Гендердің хмиялық синтезі

 40. Ашу процесіне негізделген өндіріс: этанол және сыра алу

 41. Сомаклонды өзгершіліктер

 42. Трансгенді жануарларды алу әдістері

 43. Өсімдіктер клеткалық сұрыптауы

 44. Өсімдіктер клеткалық инженериясы

 45. Өсімдіктер гендік инженериясы

 46. Криоконсервация және оның маңызы

 47. Өзгергіштік және оның түрлері

 48. in vitro жағдайында морфогенез процестері

 49. Жасанды қоректы орталарында өсімдіктердің клетка және ұлпа өсіру әдісері

 50. Каллус ұлпаларды алу және олардың сипаттамасы

 51. Клеткалар суспензия өсіру жағдайы және оның сипаттамасы

 52. in vitro жағдайында протопласттарды алу және өсіру

 53. Соматикалық эмбриоидогенез

 54. in vitro жағдайында ұрықтарды өсіру

 55. in vitro жағдайында өсімдік клеткаларының өзгергіштігі және оны селекцияда пайдалануы

 56. Өсімдіктер соматикалық клеткалардың гибридизациясы

 57. Гендік инженерияның дамуы

 58. Биотехнологиялық өсіру үзіліссіз процестері және қолданылатын материалдар

 59. Микроорганизмдер биотехнологиясының объектілері мен мақсаттары

 60. Клонды микрокөбейуіның пайдалануы және оның мақсаттары

 61. Өсімдіктердің ұлпа өсіру жасанды қоректы орталарының жалпы мінездемесі

 62. in vitro жағдайында өсірілген өсімдік клеткаларының дедифференцияция процестері

 63. in vitro жағдайында өсірілген өсімдік клетка және ұлпа өсіру тәсілі

 64. Сомаклональды өзгергіштіктің түрлері

 65. қайта жаңартылатын энергия көздерінің микробиологиялық өндірісі: органикалық қалдықтары мен өсімдік шикі заттар биоконверсия жолымен алынған төменгі спирттер, ацетон, ментан

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттқ университеті

Биология факультеті

МагистратураБАҒДАРЛАМА
аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің

дайындық бағыты пәні бойынша магистратурасына түсу емтиханының

Дайындық бағыты: 6N0804 – Балық шаруашылығы

«Мақұлданған»

Биология факультетінің Биология факультетінің

әдістемелік ұйымымен деканы, проф.

-------------------------------- ------------Шалахметова Т.М.

«----- » ------------- 2009ж. «----- » ------------ 2009ж.
Емтиханның мақсаты - түсушілердің дайындық деңгейін анықтау, конкурстық негізде зеректерін және магистратурада әрі қарай оқуға мамандықпен дайындалғандарын іріктеу.

Биология факультетінің магистратурасына қабылдау үшін барлық бакалавриатты бітірушілер, білімін жетілдіруге құлшыныс білдірушілер, дайындық бағытындағы фундаменттік пән сұрақтары негізінде түзілген билет бойынша ауызша емтихан тапсыруы тиіс. Аппеляция емтиханнан кейін, келесі күні жүргізіледі.Қабылдау кезінде, емтихан нәтижесі бойынша бірдей балл жинаған жағдайда, дипломның орташа баллы жоғары, ғылыми еңбегі бар ма, грамота немесе бакалавриатта оқып жүргендегі жақсы жақтары болса және жетім балаларға жеңілдіктер жасалады.

Сұрақтар тізімі

 1. Су қоймалардың пестициттерімен, ауыр металдармен ластануы және олардың гидробионттарға әсері.

 2. Мұнай және оның өнімдерімен ластануы.

 3. Су қоймалардың антропогенді эутрофикациясы.

 4. Су қоймалардың термофикациясы.

 5. Су қоймалардың алғашқы және екінші реттік ластануы.

 6. Су қоймалардың биологиялық өзін-өзі тазартуы және судың сапасының қалыптасуы.

 7. Қалдық сулардың биологиялық тазаруы.

 8. Ауызсумен қанағаттандырудың экологиялық негіздері.

 9. Су қоймалардың өзін-өзі тазарту процессіндегі гидробионттардың ролі.

 10. Су қоймаларын ластанудан қорғау.

 11. Судың жалпы сипаттамасы. Су – жануарлардың тіршілік ортасы ретінде.

 12. Гидробионттардың қоректенуі.

 13. Су организмдері – планктон, бентосты сандық есептеу әдістері.

 14. Гидробионттардың тіршілік формалары.

 15. Гидробионттардың көбею формалары.

 16. Гидробионттардың құрғаудан сақтануы.

 17. Гидробионттардың газ алмасуы.

 18. Әлем мұхитының биоценоздары.

 19. Құрлықтағы су қоймалардың гидрофаунасы – өзендер, көлдер.

 20. Су қоймалардың өзін-өзі тазартуы.

 21. Тоған шаруашылығының конструкциясы. Балық шаруашылықтық тоғандардың типтері. Толық жүйелі тоған шаруашылығының тоғандық фонды.

 22. Тоған шаруашылығындағы балықтардың қорегі мен оларды қоректендіру. Қоректендірудің механизациясы.

 23. Тұқы тоған шаруашылығының балық өнімділігі және оны анықтаушы факторлар. Тұқы шаруашылығының зоналары.

 24. Балықты зауыдтық өндіру әдістері. Инкубациялық аппараттар.

 25. Тоғандарда және көлдердегі балық шаруашылықтық мелиорация: мақсаты, жүргізу тәртібі. Балықтардың жаулары.

 26. Тұқы балығының балық шаруашылықтық сипаттамасы. Тұқының тұқымдары. Тұқы балықтарының поликультурасы.

 27. Бекіре балықтарының балық шаруашылықтық сипаттамасы. Бекіре балықтары - тауарлық аквакультура объектісі ретінде.

 28. Ақсаха балықтарының балық шаруашылықтық сипаттамасы. Көл-тауарлық шаруашылықтарда пелядь пен рипусты өсіру биотехникасы.

 29. Албырт балықтарының балық шаруашылықтық сипаттамасы. Құбылмалы бахтах балығының тұқымдары. Бахтахты шарбақтарда және бассейнде өсіру биотехникасы.

 30. Көл-тауарлы балық шаруашылығының биотехникасы. Көлдердің классификациясы. Көл - балық шаруашылықтық суқойма ретінде. Көл балық шаруашылығының зоналары.

 31. Балықтардың түрішілік қарым-қатынастары және олардың маңызы. Топтану есептері.

 32. Сүйекті балықтардың морфологиясы, систематикасы және биологиясы.

 33. Балықтардың қоректенуі және қоректік қарым-қатынастары. Қорегінің сипаты. Әртүрлі тамақпен қоректенуге бейімделуі.

 34. Балықтардың орын ауыстыруы (қозғалу) әдістері. Қанаттары, дене пішіндері.

 35. Шеміршекті балықтардың морфологиясы, систематикасы және биологиясы.

 36. Балықтарға абиотикалық факторлардың әсері.

 37. Балықтардың уылдырық шашатын жерлері мен мерзімдері. Уылдырығын бірден немесе бөліп-бөліп шашу. Әрбір аналықтың толық, салыстырмалы және жұмыс тұқымдылығы.

 38. Балықтардың өрістеуінің типтері.

 39. Балықтардың көбеюі. Жыныстық заттарының жетілуі.

 40. Тұқытәрізділер мен албырттәрізділердің систематикасы мен экологиясы.

 41. Балықтардың қоректік базасы және су қоймалардың қоректік ресурстары. Жануарлар мен өсімдіктердің ыдырау өнімдерінің жиынтығы (детрит).

 42. Гидробионттар - балықтардың негізгі қоректік бірлігі. Гидробионттардың қоректенуі, гидробионттардың қорегі.

 43. Балықтардың асқорыту жүйесі. Балықтардың ішегінің ұзындығы мен қоректену түрі арасындағы байланыс.

 44. Балықтардың қоректенуін зерттеу әдістері. Балықтардың қоректенуі бойынша материал жинау. Балықтардың асқазан - ішек бөлімдерінің ішіндегісін өңдеу.

 45. Балықтардың өзара қоректік қатынастардағы ерекшеліктерін зерттеу. Балықтардың түраралық және түрішілік қатынастары.

 46. Балықтардың тәуліктік рациондарын анықтау әдістемелері. Тәуліктік қоректің құрамын, қоректің ыдырау жиілігін анықтау.

 47. Балықтардың шабақтарының қоректенуін зерттеу. Қорек компоненттерінің стандарттық өлшемін, кездесу жиілігін анықтау. Ішектің толысу индексін анықтау.

 48. Жыртқыш балықтардың қоректенуін зерттеу. Қоректің сапалық және сандық көрсеткішін өңдеу. Асқорыту бөлімдерінің қорекпен толысу индексы. Материалдың сандық және әдебиеттік өңделу әдістемесі.

 49. Бентосжегіш балықтардың қоректенуін зерттеу. Қоректің сапалық және сандық көрсеткішін өңдеу. Асқорыту бөлімдерінің қорекпен толысу индексы. Материалдың сандық және әдебиеттік өңделу әдістемесі.

 50. Планктонжегіш балықтардың қоректенуін зерттеу. Қоректің сапалық және сандық көрсеткішін өңдеу. Асқорыту бөлімдерінің қорекпен толысу индексы. Материалдың сандық және әдебиеттік өңделу әдістемесі.

 51. Ихтиопатологияның ғылыми анықтамасы, оның мақсаты, міндеттері, маңызы. Ихтиопатологияның басқа биологиялық пәндермен байланысы.

 52. Балықтардың ауруларын зерттеу тәсілдері (эпизоотологиялық, микробиологиялық, гистологиялық, паразитологиялық).

 53. Жұқпалы, жұқпалы емес балық аурулары. Балық ауруларының пайда болуы, даму заңдылығы, таралуы.

 54. Балық ауруларын тудыратын споралылар. Тұқы балықтардың кокцидиоз энтериті, тұқының түйінді кокцидиозы. Этиология, эпизоотология, клиникалық көрсеткіштер, патогенез, диагноз, күрес шаралары.

 55. Балықтардың протозойлы аурулары. Кірпікшелі инфузориялар. Ихтиофтириоз. Этиология, эпизоотология, клиникалық көрсеткіштер, патогенез, диагноз, күрес шаралары.

 56. Балықтардың трематоздоздары. Сангвиниколез. Дипломостаз. Этиология, эпизоотология, клиникалық көрсеткіштер, патогенез, диагноз, күрес шаралары.

 57. Балықтардың цестоздары. Кавиоз, лигулез. Этиология, эпизоотология, клиникалық көрсеткіштер, патогенез, диагноз, күрес шаралары.

 58. Балықтардың нематоздары. Рафидаскаридоз. Этиология, эпизоотология, клиникалық көрсеткіштер, патогенез, диагноз, күрес шаралары.

 59. Адамға және жануарларға балық арқылы жұғатын аурулар. Этиология, эпизоотология, клиникалық көрсеткіштер, патогенез, диагноз, күрес шаралары.

 60. Балық ауруларын тудыратын сүліктер. Писциколез. Этиология, эпизоотология, клиникалық көрсеткіштер, патогенез, диагноз, күрес шаралары.

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Биология факультеті

МагистратураБАҒДАРЛАМА
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің

дайындық бағыты пәні бойынша магистратурасына түсу емтиханының

Дайындық бағыты: 6N0113 – Биология

«Мақұлданған»

Биология факультетінің Биология факультетінің

әдістемелік ұйымымен деканы, проф.

-------------------------------- ------------Шалахметова Т.М.

«----- » ------------- 2009ж. «----- » ------------ 2009ж.
Емтиханның мақсаты - түсушілердің дайындық деңгейін анықтау, конкурстық негізде зеректерін және магистратурада әрі қарай оқуға мамандықпен дайындалғандарын іріктеу.

Биология факультетінің магистратурасына қабылдау үшін барлық бакалавриатты бітірушілер, білімін жетілдіруге құлшыныс білдірушілер, дайындық бағытындағы фундаменттік пән сұрақтары негізінде түзілген билет бойынша ауызша емтихан тапсыруы тиіс. Аппеляция емтиханнан кейін, келесі күні жүргізіледі.Қабылдау кезінде, емтихан нәтижесі бойынша бірдей балл жинаған жағдайда, дипломның орташа баллы жоғары, ғылыми еңбегі бар ма, грамота немесе бакалавриатта оқып жүргендегі жақсы жақтары болса және жетім балаларға жеңілдіктер жасалады.

6N0113 - биология (білім ) мамандығы бойынша 2008-2009 жаңа оқу жылына оқуға түсуші магистранттарға арналған бағдарлама


 1. Про- және эукариот клеткаларының кұрылысы. Клеткаға жалпы сипаттама. Цитоплазма. Плазматикалық мембрана. Клеткалық органоидтар.

 2. Клетканың тіршілік циклі. Жануарлар клеткасының митозы. Амитоз. Мейоз.

 3. Өсімдік клеткаларының құрылымдық бірлігі. Олардың кұрылысы мен функциясы.

 4. Тамыр. Тамыр түрлері. Тамыр аймақтары. Функциясы.

 5. Жапырақ. Жалпы сипаттамасы. Мезофилдың құрылысы. Жапырақтың қызметі.

 6. Гүл. Андроцей. Геницей. Құрылысы мен функциясы.

 7. Ұлпалар. Классификациясы. Жалпы сипаттамасы. Функциясы.

 8. Автотрофты мен гетеротрофты клеткалардағы зат жэне энергия алмасуы.

 9. Қоршаған орта және клетка арасындағы зат алмасу: еркін тасымалдану, арнаулы тасымалдаушылар арқылы тасымалдау.

 10. Диссимиляция процесіне кіріспе: тыныс алу, гликолиз, ашу, тынысалу тізбегі.

 11. Ассимиляция процесіне кіріспе: фотосинтез, хемосинтез.

 12. Генетикалық ақпараттың жүзеге асуы: гендердің әсері, гендік белсенділіктің реттелуі.

 13. Генетикалық материалдың репликациясы мен сегрегациясы: ДНҚ репликациясы, бактериядағы клеткалық бөліну, эукариоттағы клеткалардың және ядролардың бөлінуі.

 14. Көбею тәсілдері: жыныссыз, жынысты көбею, ұрықтану процесі, партеногенез, особьтардың клондануы.

 15. Ұрпақтың кезектесуі: біріншілік кезектесу, екіншілік кезектесу.

 16. Зоология – ғылым ретінде. Зоология пәні мен мәселелері. Зоология ғылымының қалыптасу және даму тарихы.

 17. Көпклеткалы жануарлардың шығу тегі. Олардың құрылысындағы және көбеюіндегі ерекшеліктері.

 18. Буылтық құрттардың жалпы сипаттамасы, классификациясы және оның мәні.

 19. Жалпақ құрттардың жалпы сипаттамасы, классификациясы және оның мәні.

 20. Моллюскалардың типі. Жалпы сипаттамасы, классификациясы және мәні.

 21. Буынаяқтылардың жалпы сипаттамасы мен классификациясы, құрылысындағы және көбеюіндегі ерекшеліктері мен оның мәні.

 22. Хордалы жануарлардың шығу тегі, классификациясы және биологиялық ерекшеліктері.

 23. Шаянтәрізділердің шығу тегі, классификациясы, морфологиясы және физиологиясы.

 24. Қосмекенділердің классификациясы, морфологиясы және физиологиясы.

 25. Бауырмен жорғалаушылардың шығу тегі, классификациясы, құрылысындағы ерекшеліктері және оның мәні.

 26. Балықтардың биологиясы. Олардың систематикасы мен мәні.

 27. Құстардың шығу тегі, классификациясы, құрылысындағы ерекшеліктері мен оның мәні.

 28. Сүтқоректілердің классификациясы, морфологиясы және физиологиясы.

 29. Приматтар отряды, жалпы сипаттамасы мен классификациясы.

 30. Цитология пәні және мәселелері, қазіргі замандағы биологияда алатын орны мен ролі, басқа ғылымдармен байланысы. Цитология тарихынан қысқаша мағлұмат.

 31. Эпителиальды ұлпалар. Шегаралық ұлпалардың морфофункциональды ерекшеліктері мен классификациясы.

 32. Дәнекер ұлпаға жалпы сипаттама. Қан – ұлпа ретінде. Омыртқалы жануарлардың қан клеткалары. Құрылысы мен функциясы.

 33. Омыртқалы жануарлардың тірек-механикалық ұлпалары. Шеміршек ұлпалары.

 34. Нерв ұлпасы. Нейросекреторлық клеткалардың құрылысы мен физиологиясындағы ерекшеліктер.

 35. Қан – организмнің ішкі ортасы. Қанның функциясы. Қанның құрамы мен қасиеті.

 36. Өкпе көлемі. Өкпенің тіршілік сыйымдылығы. Өкпенің желдетілуі. Физиологиялық өлі кеңістік. Тыныс алудың реттелуі.

 37. Физиологиялық функциялардың гормонды реттелуі. Ішкі секрецияның бездері.

 38. Нейрон. Нейрондардың байланысы. Нерв талшықтарынан берілетін қозудың заңдылықтары. Синапс, синапстардың классификациясы.

 39. Қозудың клетка аралық берілуі. Синапстар; классификациясы, құрылысы, қасиеті. Синапс арқылы қозудың өтуі.

 40. Нейрон – нерв жүйесінің функциональды бірлігі. Құрылысы, функциясы.

 41. Жүрек физиологиясы. Жүрек бөлімдерінің құрылысы мен функциясы.

 42. Үлкен мидың қыртысы. Жоғарғы нерв қызметін жүзеге асырудағы үлкен жарты шарлар қыртыстарының ролі.

 43. 3әр түзілу механизмдері. Нефрон - зәр шығару жүйесінің құрылымдық бірлігі. Реабсорбция процесі.

 44. 3әр шығару мүшелерінің жүйесі. Бүйректің құрылысы мен қызметі. Зәршығару мүшелерінің мәні.

 45. 1шкі секреция бездері. Гормондарға түсінік. Организмнің тіршілік әрекетіндегі гормондардың ролі.

 46. Г. Мендельдің тұқымқуалаушылық заңдылықтары.

 47. Өзгергіштіктің негізгі түрлері: тұқымқуалайтын, тұқымқуаламайтын.

 48. Жыныс, жынысты анықтау типтері. Жыныспен тіркескен тұқымқуалаушылық.

 49. Идеалды популяция. Панмиксиялық популяцияға арналған Харди-Вайнберг заңдылықтары. Гендердің тепе-теңдігін бұзатын факторлар.

 50. Өсу және даму түсінігі. Өсімдіктердегі онтогенез этаптары.

 51. Биологиялық мембрана. Оның құрылымы, қасиеті және оқытудың әдістері.

 52. Түрдің жалпы түсінігі, популяция, биоценоз, биогеоценоз және экожүйелері. Экологиялық қуыс.

 53. Ж.Б.Ламарк теорясы жэне неоламаркизмнің дамуы.

 54. Макроэволюцияның жүйелі концепциясы.

 55. Эволюциялық процестің бағыты (ароморфоз, идиоадаптация, катаморфоз).

 56. Бейтарап эволюция концепцияларының негізгі қағидалары.

 57. Эволюцияга бағытталған түрлері (конвергенция, ортоселекция, параллельды эволюция).

 58. Макроэволюцияның жүйелі концепциясы. Макроэволюцияның редукциялық концепциясы.

 59. Бағыттардың қысқаша сипаттамасы: креационизм, номогенез, витализ,, педоморфоз, үзілмелі тепе-теңдік теориясы.

 60. Эволюциялық прогрес түсінігі.

 61. Биологияны оқыту эдістемесі пәні, мәселелері мен ғылыми зерттеу әдістемесі, қазіргі заманғы қоғамдық өмірде алатын орны мен ролі.

 62. Биологияны оқыту әдістемесі. Оқыту әдістерінің классификациясы.

 63. Оқыту түрлері: сабақ, семинарлык сабақ, практикалық және лабороториялык жұмыс, факультативтік сабақ.

 64. Оқушының жеке жұмысы. Жеке жұмыстарды ұйымдастыру мен оның түрлері.

 65. Биологияны оқыту әдістерінің дидактикалық принциптері.

 66. Биологияны оқытудағы пәнаралық байланыстары, олардың мәні және ұйымдастырылуы.

 67. Оқыту әдістері және олардың оқу құралдарымен байланысы.

 68. Оқу-тәрбие процесстерін ұйымдастыру түрлері.

 69. Ботаника және зоологиядан сыныптық және сыныптан тыс сабақтары.

 70. Биологиядан факультативтік сабақтарды ұйымдастыру.

 71. Оқытушының сабаққа дайындалуы. Сабақ, сабақтың құрылымы мен этаптары.

 72. Биологияны оқытуда ойын әдістерін қолдану. Оқушының танып білу іс-әрекетін дамыту мен белсендірудегі олардың ролі.

 73. Биологияны оқытудың бақылау нәтижелері. Бақылаудың түрлері мен әдістері.

 74. Биологияны оқыту процесінде бақылаудың ролі. Білімді түсініп қабылдауда бақылауды үйымдастыру.

 75. Биологияны окыту әдістерінің негізгі этаптары. Жаратылыс танудың В.Ф. Зуев жазған бірінші оқулығы.

 76. Сабақ - оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың негізгі түрі. Сабақ этаптары.

 77. Ботаникадан экскурсияны дайындау, ұйымдастыру және өткізу әдістері.

 78. Зоологиядан экскурсияны дайындау, ұйымдастыру және өткізу әдістері.

 79. Тірі табиғат бұрышы, оны ұйымдастыру, құрал-жабдықтары.

 80. Мектепте биологиялық білімнің ролі. Оқытудың негізгі принциптері мен заңдылылықтары.

 81. Оқытудың оқу-көрнекілік құралдары: табиғи, бейнелеу. Оқушының танымдық іс-әрекетін ұйымдастырудағы олардың ролі.

 82. Биологияны оқытудағы материалдық база. Биология кабинеті.

 83. Оқу-тәжірибелік участок және участокте жұмыс ұйымдастыруға қойылатын педагогикалық талаптар.

 84. Биологиялық түсініктердің қалыптасу әдістері мен дамуы.

 85. Сөз арқылы, көрнекілік, тәжірибелік әдістемелер, олардың түрлері және биологияны оқытудағы мүмкіндіктер.

 86. Сабаққа дайындық, сабақ жоспарын құрастыру, сабақты талдау әдістемесі.

 87. Оқушыларды биологиядан білімдерін, дағдыларын және тәжірибелерін бақылау және бағалау.

 88. Әдістемелік тәсілдер және олардың сипаттамасы.

 89. Аллельді гендер. Аллельді гендердің өзара әсерлесуі: комплементарлық, эпистаз, полимер, ген-модификаторлар.

 90. Эволюцияның жасанды теориясының қалыптасуы. Адам мен жануарлардың шығу тегінің біркелкілігіне дәлелдеме.

-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Биология факультеті

МагистратураБАҒДАРЛАМА
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің

дайындық бағыты пәні бойынша магистратурасына түсу емтиханының

Дайындық бағыты: 6N0607 – Биология

«Мақұлданған»

Биология факультетінің Биология факультетінің

әдістемелік ұйымымен деканы, проф.

-------------------------------- ------------Шалахметова Т.М.

«----- » ------------- 2009ж. «----- » ------------ 2009ж.
Емтиханның мақсаты - түсушілердің дайындық деңгейін анықтау, конкурстық негізде зеректерін және магистратурада әрі қарай оқуға мамандықпен дайындалғандарын іріктеу.

Биология факультетінің магистратурасына қабылдау үшін барлық бакалавриатты бітірушілер, білімін жетілдіруге құлшыныс білдірушілер, дайындық бағытындағы фундаменттік пән сұрақтары негізінде түзілген билет бойынша ауызша емтихан тапсыруы тиіс. Аппеляция емтиханнан кейін, келесі күні жүргізіледі.Қабылдау кезінде, емтихан нәтижесі бойынша бірдей балл жинаған жағдайда, дипломның орташа баллы жоғары, ғылыми еңбегі бар ма, грамота немесе бакалавриатта оқып жүргендегі жақсы жақтары болса және жетім балаларға жеңілдіктер жасалады.

2008-2009 ж. 6N0607 – биология (жаратылыстану ғылымы) бойынша магистратураға түсу емтихан бағдарламасы

 1. Тірі жүйелерді құрылуының негізгі принциптері (тірі ағзаның құрамы, тірі ағзаның химиялық негізі, тірі ағзалардың құрылысының қалыптасуы).

 2. Термодинаміка және термодинаміка жүйелері. Мысалдар. Тірі ағзалардың энергия көздері. Энергияның сақаталу заңын тірі ағзаларға қолданылуы.

 3. Тірі организмдердегі коммуникациялық жүйелер мен ақпараттың таралуы.

 4. Биология саласында қолданылатын қазіргі кездегі физико-химиялық әдіс-тәсілдер.

 5. Химиялық байланыстар және молекулалар арасындағы өзара әсерлер. Белоктардың құрылымы, конформациясы және физикалық-химиялық қасиеттері.

 6. Нуклеин қышқылы – тұқымқуалушылықтың материалдық негізі. Уотсон мен Крик ашқан ДНҚ құрылымының моделі. ДНҚ қос тізбегінің әртүрлі құрылымдық формалары. Хромосомалардағы ДНҚ құрылысы. ДНҚ репликациясының жалпы ерекшеліктері. РНҚ-ның түрлері және құрылысы, “Мир РНК” концепциясы.

 7. Көмірсулар: моносахаридтер, дисахаридтер, полисахаридтер. Көмірсулардың ыдырау жолдары.

 8. Липидтер: майлар, фосфо- және гликолипидтер.

 9. Клеткадағы зат алмасу және энергия. Биокатализ.

 10. Қоршаған орта мен клетка арасындағы зат алмасу. Еркін тасымалдану. Арнаулы тасымалдаушылар арқылы тасымалдау.

 11. Диссимиляция - энергия көзі. Диссимиляция үдерісіне шолу.

 12. Биологиялық тотығу. Тотығу–тотықсыздану потенциалы. Тыныстық тізбек.

 13. Фотосинтез (жалпы шолу).

 14. Хемосинтез. Гетеротрофты ассимиляция.

 15. Клеткадағы ақпараттардың тасымалдануы. ДНҚ және РНҚ синтезі. Белок синтезі.

 16. Генетикалық код. Генетикалық кодты оқу. Биохимиялық әдіс-тәсілдердің көмегімен кодты талдау. Генетикалық кодтың құрылу ерекшеліктері. Терминаторлық кодондар. Митохондрияның генетикалық коды.

 17. Клетка - құрылымдық бірлік өлшемі: эукариоттар, прокариоттар, вирустар.

 18. Клеткаларды зерттеу әдіс-тәсілдері (морфологиялық, биохимиялық, цитохимиялық, физиологиялық).

 19. Клеткалық теория, оның биологияны дамытудағы мәні.

 20. Реттелу теориясы. Байланыс теориясы.

 21. Генетикалық ақпараттың жүзеге асуы. Гендердің әсері.

 22. Митоз және мейоздың биологиялық маңызы. Гаметогенездің ерекшелігі. Клеткалық цикл.

 23. Моноцитогендік жыныссыз көбею. Полицитогендік жыныссыз көбеюі.

 24. Жыныстық көбею (гамогония, гологамия, мерогамия). Жыныс клеткаларының түзілуі. Ұрықтану процесі. Партеногенез. Клондау.

 25. Көпклеткалы өсімдіктердің дамуы. Көпклеткалы жануарлардың дамуы.

 26. Биологиялық мембраналар. Олардың құрылымы, қасиеті және оларды зерттеу әдіс-тәсілдері.

 27. Цитогенетиканың клеткалық негіздері. Клеткалық бөліну. Тұқымқуалаушылықтың хромосомалық негіздері.

 28. Хромосомдық теория және оның биологиялық құрылымдар принциптерін танып білудегі мәні.

 29. Белок биосинтезінің этаптары (трансляция эпициклі). Транскрипция мен трансляцияның өзара байланысы.

 30. Тірі жүйелердің өзіндік ұйымдасу және өзіндік реттелу процестері.

 31. Гомеостазис жайындағы ілім.

 32. Молекулалық биологияның қазіргі мәселелері. Геннің құрылысына қазіргі түсініктер.

 33. Клеткалық биологияның молекулалық негіздері. Ядроның және хромосоманың ультрақұрылымы. ДНҚ репликациясы. Белок синтезі.

 34. Геннің реттеуші элементтері. Генетикалық информацияның табиғатта көшірілу жолдары. Гендік инженерияда қолданылатын ферменттер. Гендердің функциялық белсенділігін анықтау және алу тәсілдері.

 35. Рекомбинанттық ДНҚ техникасы. Өсімдік гендерін клондаудағы векторлар. Өсімдіктерге гендерді тікелей көшіру әдістері. Генетикалық клондаудың проблемалары мен келешегі.

 36. Қан – организмнің ішкі ортасы. Қанның функциясы. Қанның құрамы мен қасиеті.

 37. Өкпе көлемі. Өкпенің тіршілік сыйымдылығы. Өкпенің желдетілуі. Физиологиялық өлі кеңістік. Тыныс алудың реттелуі.

 38. Физиологиялық функциялардың гормонды реттелуі. Ішкі секрецияның бездері.

 39. Қозудың клетка аралық берілуі. Синапстар; классификациясы, құрылысы, қасиеті. Синапс арқылы қозудың өтуі.

 40. Нейрон – нерв жүйесінің функциональды бірлігі. Құрылысы, функциясы.

 41. Өсу қимылдары. Тургорлық қимылдар. Кірпікшелер мен талшықтардың көмегімен қозғалу. Бұлшық еттік қимылдар. Бұлшықет активтілігінде өтетін химиялық процестер.

 42. Этология – мінез-құлық туралы ғылым. Туа пайда болған әдеп түрлері. Ішкі жағдайлар және әсер етуші факторлар. Жүре қалыптасқан әдеп. Сыртқы ортаға үйренісу. Биокоммуникация.

 43. Қазіргі кездегі клеткалық және молекулалық биофизиканың проблемалары.

 44. Тұқымқуалайтын өзгергіштік. Плоидтық өзгергіштік. Хромосомалық мутация. Гендік мутация және реперативті процестер. Тұтас хромосомалардың рекомбинациясы. Хромосом ішілік рекомбинация. Бактериялардың рекомбинациясы. Сомалық клеткалардың гибридизациясы. Рекомбинанттық ДНҚ.

 45. Биологиялық алуантүрлілік конвенциясы. Биоалуантүрлілік туралы түсініктер. Биоалуантүрлілік классификациясы. Таксономиялық биоалуантүрлілік. Таксономиялық алуантүрлілік орталықтары.

 46. Түр байлығының факторлары. Биомдардың антропогендік өзгерістері. Биоалуантүрлілікке адамның әсері. Түр байлығының графигін құру моделі.

 47. Генетикалық инженерия, әдіс-тәсілдері мен жетістіктері.

 48. Адам генетикасының әдіс-тәсілдері. Адам шежіресінің біртектілігіне генетикалық талдау.

 49. Клеткаларды өсіру принциптері мен әдістері. Клеткаларды өсіру биологиясы: дифференциация және каллустың түзілуі; өсірілген клеткалардың гетерогендігі; клетканың өсуі, дифференцировкасы, морфогенезі және регенерациясы.

 50. Клондық көбею әдістері; көбею этаптары; өсімдіктердің клондық көбеюіне әртүрлі жағдайлар мен фактордың әсері; клондық көбеюді қолдану және оның келешегі.

 51. Өсімдіктердің клеткалық селекциясы: клеткалық селекциясының әдістері; тұрақты клеткаларды сұрыптап алу әдісі; сомаклоналдық өзгергіштік, ұлпа мен клетка культурасының самоклональдық өзгергіштігіне әр түрлі себептер мен факторлардың әсері; олардың селекциядағы мәні.

 52. Биогеоценоз – биосфераның элементарлы ұяшығы. Биогеоценоз жүйесінің классификациясы.

 53. Биогеоценоздың функциональдық құрылымы. Биогеоценоздың тұрақтылығы және динамикасы.

 54. Табиғи сұрыпталу - эволюциядағы қозғаушы фактор. Табиғи сұрыптау түрлері.

 55. Микроорганизмдер және қалдық заттарды, мұнай өнімдерін, ауыр металдарды ыдыратуда оларды қолданудың экологиясы.

 56. Микроорганизмдердің өсуі мен көбеюі, біріншілік және екіншілік метаболиттер.

 57. Микроорганизмдердегі зат алмасу: ашу, тыныс алу, органикалық қосылыстардың жартылай тотығуы.

 58. Микроорганизмдер – биологиялық активті заттардың (антибиотиктер, ферменттер, аминқышқылдары, витаминдер т.б.) продуценттері.

 59. Микроорганизмдер және ауылшаруашылығы (инсектицидтер, азотфиксаторлар т.б.).

 60. Популяцияға түсінік. Популяцияның критериялары. Табиғи популяциядағы генетикалық өзгергіштік. Популяция түрлері (клоналдық және панмиксикалық).

 61. Эволюциядағы элементарлық процестер: Эволюция - екі сатылы. Кездейсоқ шағылысу. Харди-Вайнберг заңдылығы. Харди-Вайнберг заңдылығын қолдану. Гендер. Жыныспен тіркескендер. Мутация. Миграция. Кездейсоқ гендер дрейфі.

 62. Табиғи сұрыпталу концепциясы. Дарвиндік бейімдеушілік.

 63. Эволюциялық процесстің бағыты (ароморфоз, идиоадаптация, катаморфоз).

 64. Тіршілік үшін күрес - эволюцияның қозғаушы факторы. Тіршілік үшін күрес түрлері.

 65. Мутациялық өзгергіштік – эволюциялық дамудың қозғаушы күшінің бірі.

 66. Эволюцияның мәні. Эволюцияның дәлелдері. Эволюциялық факторлар. Түрлерден жоғары деңгейдегі эволюция.

 67. Прокариоттар эволюциясы. Эукариоттар эволюциясы. Адам эволюциясы.

 68. Эволюция қозғаушы күшінің қазіргі түсініктері.

 69. Бағыттардың қысқаша түсініктері: креационизм, номогенез, витализм, педоморфоз, катастроф теориясы, үзілмелі тепе-теңдік теориясы.

 70. Табиғи сұрыптауға қазіргі түсінік. Қозғаушы және тұрақтандырушы сұрыптаудың түрлері. Жеке және тарихи дамудың арақатынасы. Биогенетикалық заңдылық.

 71. Тіршіліктің пайда болу теориясы. Адамның пайда болуына қазіргі түсінік.

 72. Бағытты эволюцияның түрлері (конвергенция, ортоселекция, параллельді эволюция).

 73. Түрдің пайда болуы және макроэволюция. Анагенез және кладогенез. Түрдің концепциясы. Судың пайда болуы. Түрдің географиялық пайда болуы. Түрдің кванттық пайда болуы.

 74. Энтропия және негэнтропия. Мысалдар.

 75. Термодинамиканың бірінші және екінші заңдары. Тірі жүйелерде олардың қолданылуы.

 76. Тірі жүйелерге Ом заңын қолданылуы.Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет