Акцияларды орналастыру қорытындысы туралыДата24.02.2016
өлшемі101.31 Kb.
#14993
Акцияларды орналастыру қорытындысы туралы

ЕСЕП

1. Қоғамның атауы:

“Международный аэропорт “Костанай” акционерлiк қоғамы;

Тұрағы: 110007, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Қостанай қ., Эуежай.


2. Жарияланған акциялардың шығуын мемлекеттiк тiркеу мерзiмi және шығарудың мемлекеттiк тiркеу нөмiрi: акциялар шығарылымы 2005 жылдың 21 қазанында № А2804 тiркелдi.
3. Қаржылық есептемеге сәйкес қоғамның жарғылық және меншiк капиталы туралы мәлiметтер:

жарғылық капиталы - 103 977 000 теңге,

меншiк капиталы - 190 221 000 теңге.
4. Осы қоғамның акцияларының орналасуы мен дивидендтер төлеу туралы хабарды қоғамның орналастырғанын жариялаған бұқаралық ақпарат құралының атауы:

бұқаралық ақпарат құралдарында акцияларды орналастыру туралы хабарламалар болған жоқ.

5. Акциялар туралы мәлiметтер:

1) шығарылымға жарияланған акциялардың жалпы саны:

жарияланған жай акциялар жалпы саны 103 977 дана;

2) басымдылығы бар акциялар бойынша кепiлденген дивидендтер мөлшерi: басымдылығы бар акциялар шығарылған жоқ;

3) егер акцияларды конвертациялау жүзеге асырылса, онда конвертациялау тәртiбi мен конвертацияланған акциялардың санын көрсету қажет: акцияларды конвертациялау жүргiзiлген жоқ.
6. Аукциондар немесе жазылу шарттары мен тәртiбi туралы iшкi құжаттарды бекiту мен қабылдау мерзiмi туралы мәлiметтер:

қоғаммен ондай құжат қабылданған жоқ.

7. Егер қоғам акциялары сауда ұйымдастырушының тiзiмiне енгiзiлген жағдайда, онда олардың енгiзiлу мерзiмiн көрсету қажет:

қоғам акциялары сауда ұйымдастырушының тiзiмiне енгiзiлмеген.


8. Акцияларды орналастыру туралы мәлiметтер:

1) орналастырудың басталу мерзiмi: 2005 жыл 21 қазан;

акцияларды орналастырудың аяқталу мерзiмi 2006 жыл 1 сәуiр.

2) орналастырылған акциялардың жалпы санын және орналастырылған акциялардың өткен есептiк науқанына олардың сомасын төлеудi көрсетiп өткен есептiлiктi бекiту мерзiмi:

өткен есептеменi бекiту мерзiмi: 30 қыркүйек 2002 жылы;

есептеменi бекiту мерзiмiне 71 054 жай акциялар орналастырылды;

акциялар өтеу сомасы 71 054 000 теңге құрды;
3) есептiк мерзiмде акцияларды орналастыру мен оларды орналастыру бағасын, сондай-ақ саны шектелмеген инвесторлар арасында орналастырғанда бұқаралық ақпарат құралдарында акцияларды орналастыру туралы хабарлар мерзiмiн жариялауды тағайындау туралы шешiмдер қабылдау мерзiмi:

орналастырылатын акциялар саны бойынша шешiм жалғыз акционермен қабылданды: 2005 жылғы 29 шiлдедегi № 277 Қостанай облысы Әкiмдiлiгiнiң Қаулысы; бұқаралық ақпарат құралдарында акцияларды орналастыру туралы жарияланбады.

4) есептiк уақыттағы орналастырылған акциялардың және түрлерi бойынша орналастырылмаған акциялар саны: есептiк мерзiмде қоғам 32 923 жай акциялар орналастырды. Орналастырылмаған акциялар болған жоқ.

5) қоғам бастамасы бойынша немесе акционерлер талабы бойынша бiр акцияны сатып алу бағасы көрсетiлiп, есептiк мерзiмiнiң аяқталуына сатып алынған акциялар саны, акцияларды сатып алу туралы шешiм қабылдау мерзiмi, сондай-ақ орналастырылған акцияларды сатып алуға қоғам жұмсаған шығындар:

қоғамның сатып алынған акциялары жоқ.
9. Акцияларды орналастыру (өткiзу) тәсiлдерi:

сатып алудың басым құқысы бойынша орналастырылды;

акциялар түрi – жай, орналастырылған акциялар саны – 32 923 дана; орналастыру бағасы 1000 теңге; төлеу сомасы 32 923 000 теңге құрды.
10. Есептiлiк мерзiмiнде осы орналастыру нәтижесiнде қоғам алған ақша сомалары мен олардың санын көрсетiп акцияларды төлеу әдiсi:

1) акшалай;

2) бағалы қағаздармен;

3) ақыл-ой қызметiнiң нәтижесiне құқықпен;

4) кредитор алдында берешектi өтеу шарты бойынша;

5) қоғамның таза табысын орналастыру есебiнен;

6) басқа мүлiктiк құқықтармен (бағалау актiсiн кiм дайындағанын көрсету, оны жасаған уақыты, бағалау сомасы, мүлiктi алу-беру актiсi);

7) басқа әдiстермен;акциялар мүлiкпен төлендi, мүлiктi алыс-берiс актiсi 09.10.2005 ж., бағалау актiсi “Костанай” Эксперттiк агенттiгiмен жасалды, бағалау актiсiн жасау мерзiмi 13.01.2006 ж., бағалау сомасы 32 923 000 теңге.


11. Қоғам акциялар шығарудың андеррайтерах туралы (эмиссиялық консорциумдар) ақпарат: қоғам акциялары бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушыларын қатыстырмай-ақ орналастырылды.

12. Опциондар орындау бағалары туралы мәлiметтер, акциялардың баланстық және рыноктық құнының тарихы туралы ақпарат: қоғаммен акцияларға опциондар жасалмады.

Акциялардың баланстық және рыноктық құндарының тарихы туралы:

Акциялардың рыноктық бағасы соңғы үш жылда белгiленген жоқ.

Жылдарға шыққанда соңғы үш жылдағы акциялардың баланстық құны:


Мерзiмi (жылы)

Максималдық бағасы

(теңге)


Минималдық бағасы

(теңге)


2003

1608

1507

2004

2287

2215

2005

2987

2800

Кварталдарға шыққанда соңғы екi жылдағы акциялардың баланстық құны:
кварталға

акция бағасы

(2004ж.)


Акция бағасы

(2005ж.)


1 кв.

1534

2158

2 кв.

2111

2266

3 кв.

2475

2529

4 кв.

2215

2800

Айларға шыққанда соңғы алты айдағы акциялардың баланстық құны:

2005 ж. қазан – 2460 теңге; 2005 ж. қараша – 2600 теңге;

2005 ж. желтоқсан – 2800 теңге; 2006 ж. қаңтар – 2800 теңге;

2006 ж. ақпан – 2800 теңге; 2006 ж. наурыз – 1829 теңге.
13. Дивидендтер төлеу туралы мәлiметтер:

1) Тиiстi шешiм қабылдаған акционерлердiң жалпы жиналысы хаттамасының деректемелерiне сiлтемемеге аяқталған қаржылық жылдың қорытындысы бойынша жай және басымдылығы бар акциялар бойынша есептелген және төленген дивидендтердiң жалпы сомасы көрсетiлiп (бюджетке төленген салық сомасы да), дивидендтер төленген акционерлер саны да көрсетiлiп дивидендтердi соңғы төлеу мерзiмi: дивидендтер соңғы төлеу мерзiмi 2006 жылдың 31 наурызы;

төленген дивидендтердiң жалпы сомасы 434 000 теңге; бюджетке төленген салық сомасы 65 000 теңге;

жай және басымдылығы бар бiр акцияның есептелген және төленген дивидендтер мөлшерi, сондай-ақ аяқталған қаржылық жылдың қорытындылары бойынша жай және басымдылығы бар бiр акцияға таза табыс мөлшерi: жай бiр акцияға есептелген және төленген акцияға дивиденд мөлшерi 6 теңгедей болды.

3) егер дивидендтердi мерзiмiнде төлемеу бойынша берешек болған жағдайда оның пайда болу себептерiн және акцияларды орналастыру мерзiмiне берешек сомасын көрсету керек, бұл жағдайда акционерлер алдында сол берешектi өтеу бойынша қоғам қандай шаралар қабылдағанын көрсету қажет:
14. Қоғам тiркеушiсi туралы мәлiметтер:

1) акцияларды ұстаушы реестр жүргiзушi тiркеушiнiң атауы мен тұрағы: “Паритет-Регистр” акционерлiк қоғамы;

тұрағы: 110 000, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 114, 401 бөлме.

2) Қоғам акцияларын ұстаушылар реестрiн жүргiзу туралы шарттың мерзiмiмен нөмiрi: 19.07.2002 ж. № 35шарт, 01.04.2005 ж. № 8 болып қайта бекiтiлдi..


14. Қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан да көп проценттiн ұстаушы акционерлер туралы мәлiметтер (қоғам сатып алған акцияларды шығарып тастағанда) акцияларды орналастыру мерзiмiнiң аяқталу күнiне:

акционерлер заңды тұлғалар атауы, не тегi, аты, әкесiнiң аты болса – акционерлер жеке тұлғалар


акционерлердiң негiзгi тұрақтары заңды тұлғалар акционерлерi не жеке тұлғалар акционерлерiакциялар түрiн көрсетiп, акционерге тиiстi акциялардың жалпы саны


арналастырылған акциялардың жалпы санына проценттiк қатынасыҚостанай облысының Әкiмдiлiгi

110000, ҚР, Қостанай облысы, Қостанай қ.

103977

100,00 %

15. Номиналды ұстаушылар атаулар туралы және қоғам акцияларының номиналды ұстауда тұрған саны туралы мәлiметтер:

осы қоғамның акциялары номиналдық ұстауда болмайды.

“Международный эаропорт «Костанай» АҚПрезидентi Ким Ю.М.

Бас бухгалтер: Доброносова О.С.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет