Алматы қ., Достық даңғылы, 13, тел: 8(7272) 91-82-70Дата25.02.2016
өлшемі166 Kb.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті жанындағы 07.00.02 – Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы) мамандығы бойынша тарих ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін қорғайтын диссертациялық кеңес мүшелері туралы
МӘЛІМЕТ
050010, Алматы қ., Достық даңғылы, 13, тел: 8(7272) 91-82-70, www.kaznpu.kz, rector@kaznpu.kz

Аты - жөні

Туған жылы, ұлты, азаматтығы

Негізгі жұмыс орыны (ұйым), қызметі

Ғылыми дәрежесі (қорғаған диссертация шифры, мамандығы)

Кеңес маман-дығының шифры

Негізгі еңбектері

1

2

3

4

5

6

7

1

Қойгелдиев Мәмбет Құлжабайұлы

– төраға


1946 жыл

Қазақ


ҚР азаматы

Абай ат. ҚазҰПУ – нің "Магистратура және доктарантура институты -ның гуманитарлық мамандықтар кафедрасы-ның меңгерушісі

Тарих ғылымдарының докторы, 07.00.02

07.00.02


1.Алаш қозғалысы. Монография,

1 том, Алматы, «Мектеп», 2008,

475 б.

2.Жетісудағы Ресей билігі. Монография.-Алматы, 2004, 216 б.3.Ұлттық саяси элита (ХҮІІІ-ХХ ғғ.).Монография.-Алматы, 2004,

400 б.


4.Қазақстан тарихы. Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10 сыныбына арналған оқулық (қазақ, орыс, ұйғыр,өзбек тілдерінде) Алматы, «Мектеп», 2006, 229 б. (авторлық бірлікте) .

5.Қазақстан тарихы (аса маңызды кезеңдері мен ғылыми мәселелері).

Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11 сыныбына арналған оқулық (қазақ, орыс, ұйғыр, өзбек тілдерінде) Алматы, «Мектеп», 2007, 293 б.


2

Кенжебаев Ғабит Капезович

Төраға орынбасары1962 жыл

Қазақ


ҚР азаматы

Абай ат. ҚазҰПУ- нің тарих факультетіінң деканы

Тарих ғылымдарының докторы

07.00.02


07.00.02


1. Қазақстанның жоғарғы білім беру жүйесіндегі реформалардың кейбір қорытындылары // Вестник Евразийского гуманитарного института. - 2007. - №1. - 21-27 бб.

2. Қазақстанның ғылыми кадрлары (1991-2005 жж) // ҚазҰПУ Хабаршысы. Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар сериясы. - 2007. - № 1(12). - 15-19 бб.

3. Жоғары білім саласында Қазақстан Республикасының халықаралық ынтымақтатстығын дамыту // Қазақ өркениеті. - 2007. - №2. - 93-100 бб.

4. Қазақстан ғылымын дамытудағы мемлекеттік саясат негізі ғылыми -техникалық әлеует пәрменділігін арттыру // Қазақстанның ғылыми әлемі. - 2008. - № 2(18). - 180-187 бб.

5. Шетелдік тарихнамадағы Қазақстанның жоғары білім дамуы мәселесі //«Рухан-ғылыми мұра» тақырыбындағы республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. - Алматы, 2008. - 116-123 бб.


3

Төлекова Мереке Көкеқызы –

ғалым хатшы1954 жыл

Қазақ


ҚР азаматы


Абай ат. Қазақ ҰПУ «Әлем тарихы» кафедрасының профессоры

Тарих ғылымдарының докторы, 07.00.02

07.00.02


1.Жетісу халқы (1897-1999). Монография.-Алматы:«Ценные бумаги», 2002.-282 б.;

2.Ежелгі дүние тарихы. Оқулық. 165 бет. «Ценные бумаги» баспасы. - Алматы, 2007

3.Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы. 1 том. Оқулық. 174 бет. «Ценные бумаги» баспасы. - Алматы, 2007 4. Дүниежүзілік өркениет тарихы. Оқу құралы. 110 бет. «Ценные бумаги» баспасы. - Алматы, 2007

5.Шетелдегі қазақ диаспорасы: өткені мен бүгіні.-Междун. Научно-практ. Конф. «Актуальные проблемы международного права в свете Стратегии Президента РК Н.Назарбаева «О вхождении Казахстана в числе 50-ти конкурентноспособных государств мира»».-КазНПУ им.Абая,2007 г., 18 апреля және т.б.4

Асылбекова Жамиля Малік-Айдарқызы

1964 жыл

Қазақ


ҚР азаматы

Абай ат. Қазақ ҰПУ Жаңа және қазіргі замандағы Қазақстан тарихы кафедрасының доценті

Тарих ғылымдарының докторы 07.00.02

07.00.02


1. Некоторые аспекты развития населения Казахстана в годы Великой Отечественной войне: Материалы научно – практической конферений, посвященной 60-летию. Победы в Великой Отечественной войны. – Алматы, 2005. –с. 34-38. 2.Перспективы индустриального развития Казахстана и проблемы заниятости в свете Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаев: Материалы международной научно – практической конферении. 7-8 апреля –Алматы, 2005. –с. 107-110.

3.Об актуальности исследования истории формирования и развития национальных индустриальных кадров // Актуальные проблемы Отечественной истории ХҮІІІ-ХХ вв. Межвуз.сборник научных трудов. –Омск, 2002. –с. 176-183.

4.О некоторых аспектах роста численности коренного неселения Республики Казахстан // Традиции экономических, культурных и общественных связей стран содружества (история и современность). Межвуз.сборник научных трудов. –Омск, 2003. –Вып.2. –с. 147-152. 5.О необходимости широкой подготовки национальных индустриальных кадров в Казахстане // Известия Оренбургского Государственного аграрного университета. -2007. –№ 3(15). –с.215-217.


5

Ахметов Кадыр Абильжанович

1953 жыл

Қазақ


ҚР азаматы

Л.Н.Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры

Тарих ғылымдарының докторы

07.00.02


07.00.02


1. Қазақ зиялылары және ұлт мәдениеті.// Елдің төрі - Елорда. Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конф. Матиралдары. – Астана, 2007.- б. 77-84

2. Ұлт тарихын зерделеуге арналған еңбек. Тарих ғылымдарының докторы, профессор Ханкелді Әбжановтың «Қазақстан: тарих, тіл ұлт» зерттеулер жинағы туралы ойлар. // Қазақстанның тұрақты дамуындағы білім беру: мәселелер, ізденістер, перспективалар // Респ.ғылыми – практикалық конф. Мат. – Астана, 2008. – б. 137-140

3. 20-30 жылдары Қазақстан мұғалім мамандарын дайындау тарихынан. // Қазақстанда үщдіксіз кәсіби білім берудің мәселелері мен перспективалары: Халықаралық ғылыми – теориялық конф. материалдары. – Астана, 2009. – 67-69 б.

4.Кеңес дәуірі мәдениетінің тарихын зерделеу: өткені мен бүгіні. // Актуальные проблемы исторической науки Казахстана: материалы международной научно – практической конференции. – Алматы, 2009.- 78-84 С.

5 О создании кооперации в аграрном секторе экономики Казахстана в 20-е годы: опыт ипроблемы. // «Общественные науки Казахстана в условиях формирования информационно – иновационной парадигмы» материалы международной научно – практической конференции. – Алматы, 2009. – 600-605 С.


6

Абдуалы Аскар Бегадыұлы

1953 жыл

Қазақ


ҚР азаматы

А.Яссауи атындағы
Халықаралық қазақ – түрік университеті. Тараз институтының ректоры

Тарих ғылымдарының докторы

07.00.02


07.00.02

1.Ислам в контексте казахско- хивинских взаимотношений (конец XYIII- 50-е годы ХІХ вв.) Монография –Алматы: Эвро, 2005.-С.96

2.Культурные взаимосвязви Младшего жуза и Хивинского ханства в XYIII- 60-е годы ХІХ вв.- А., Эвро, 2005. –С.96

3.Ел бастаған ер байзақ. Монография. –Тараз, 2008

4. О внешнеполитической деятельности правителей младшего жуза XYIII в. (по материалам хивинского источника «Фирдаус Ал -Икбал»). Вестник КазНУ. Серия историческая. –Алматы, 2009. №2 (53) – С. 43-45

5. «Тарих -и Рашиди еңбегінің тарихи әлемі». Оқу құралы. – А., 2009. – 200 б.


7

Кан Георгий Васильевич

1956 жыл

Корей
ҚР азаматыАкадемик Т.С.Садықов атындағы Қазақстан тарихы кафедрасының профессоры

Тарих ғылымдарының докторы, 07.00.02

07.00.02


1.Корейцы в Степном крае. Алматы. 2001. 5, 6 п.л.

2.Роль диаспоры в становлении независимого полиэтнического государства в условиях глобализации // Корееведение в Казахстане: проблемы и перспективы. Алматы. 2004. с.23-32

3 Новые сведения по истории корейцев в Казахстане // Известия корееведения Казахстана. Вып. 8, Алматы. 2001. с.38-57.

4 Иммиграция как фактор колониального освоения Казахстана российским царизмом. (Втор. пол. 19- н.20 в.) // Информационная эпоха: общество, экономика, культура, право. - Алматы. 2002. с.328-330.

5. Проблемы развития диаспоры в условиях глобализации // Воспитание историей: опыт, проблемы, поиски. - Алматы. 2003. с.13-15


8

Құдайбергенов Әділхан Нұрғалиұлы

1938 жыл

Қазақ


ҚР азаматы

Абай ат. ҚазҰПУ- нің Академик Т.С.Садықов атындағы Қазақстан тарихы кафедрасының профессоры

Тарих ғылымдарының докторы, 07.00.02

07.00.02


1. .«Ақтандақтар беттерін» тәуелсіздік ашты //Саясат.-2005, №11, 33-35 бб;

2.Төл тарихымыздың казіргі даму деңгейі//Қазақ тарихы.-2007,№3;

3. Қ.Кеменгерұлының өмірі мен шығармашылық мұрасы хақында// Материалы межд. Научно-практ. Конф «Алаш и независимый Казахстан: преемственность идей и позиций».-Алматы, 2008 г. 293-299 бб. және т.б.

4 Төл тарихымыздың қазіргі даму деңгейі қай дәрежеде деп ойлайсыз. Неден ұттық, неден ұтылдық ? Қазақ тарихы. 2007 ж № 3

5 Жаңа дәуірдің-жаңа қаласы. Халықаралық ғылыми -тәжірибелік

конференция. Алматы; 2007 ж. 51-54 бб.9

Орумбаев Сәкен Тиесұлы

1949 жыл

Қазақ


ҚР азаматы

Абай ат. Қазақ ҰПУ Тарих факультетінің ғылым ісі жөніндегі деканның орынбасары

Тарих ғылымдарының докторы, 07.00.02

07.00.02


1.Правовое превенции незаконного оборота наркотиков // Известия МОН, НАН РК. Серия общественных наук.- Алматы, 2003. - №2. -С 96-100

2. Роль органов национальной безопасности Республики Казахстан в реабилитации жертв политических репрессий.- Акикат: РИО Академии КНБ РК, 2006.- № 16. Секретно.

3. Обеспечение национальной безопасности в контексте стратегии развития «Казахстан-2030» /некоторые аспекты/. Материалы международной научно-практической конференции, 9 ноября 2007 г. – Алматы: КазНПУ им. Абая, 2007. – С. 23-27.

4 Некоторые аспекты демократизации и гласности в деятельности КНБ Республики Казахстан //Научные труды Военного института КНБ Республики Казахстан, 2007. - №1. – С. 98-103. – секретно.

5. О некоторых аспектах массовых репрессий в Казахстане. - Материалы международной научно-практической конференции «Алаш и независимый Казахстан: преемственность идей и позиций» 21 ноября 2008 г. – Алматы: КазНПУ им. Абая, 2008. – 476 с. – С. 344-347.


10

Сармурзина Ғалия Алтайқызы

1958 жыл

Қазақ


ҚР азаматы

Қ.Сәтпаев ат. ҚазақҰТУ

Қоғамдық пәндер кафедрасының доцентіТарих ғылымдарының докторы, 07.00.02

07.00.02


1.Возвращение казахов Монголии (оралманов) на историческую родину.- «Казахстан и внешний мир: история и современность». Матер. междунар. научн.-практич. конф.- Алматы: КазНПУ им. Абая, 2005, с. 100-104; 2. Оказание помощи Казахстана Монголии в деле
интенсификации сельско-хозяйственного производства в 60-80-е гг XX века // Вестник КазНУ. Серия Востоковедения, 2005. № 2 (31).-с.102-108.

3. Отношения Казахстана с Сингапуром на современном этапе // Вестник КазНУ.Серия востоковедения.№ 3(40),Алматы, 2007, 49-59 с.

4.Экономические связи Казахстана с Малайзией в 1991-2005 годах. // Вестник КазНУ.Серия истоическая,№ 1(48),Алматы, 2008, 209-213 с.

5.Итоги, рекомендации, перспективы казахстано-монгольских связей за последние 50 лет ХХ века. // Вестник КазНУ.Серия востоковедения. № 1. Алматы, 2008, 71-77 с.11

Сүтеева Қанзада Ағыбайқызы

1956 жыл

Қазақ


ҚР азаматы

Абай ат. Қазақ ҰПУ «Әлем тарихы» кафедрасының профессоры м.а.

Тарих ғылымдарының докторы, 07.00.09

07.00.09

1.ХVІІІ-ХХ ғ. басындағы Қазақстанның 1917 жылға дейінгі орыстық тарихнамасы.- Алматы, 2006, 248 б.

2.Русские ученые-путешественники ІІ-пол. ХVIII – І пол. ХІХ вв о народонаселении Казахстана// Вестник Таджикск. гос. пед. университета им. К.Джураева. Душанбе.-2002, №5

3. 1917 жылға дейінгі орыс зерттеушілерінің қазақ халқының шығу тегін (этногенезін) қарастыруы // Абай ат. Қазақ ҰПУ Хабаршысы, 2008, № 2 және т.б.

4. Ресей тарихнамасы Қазақстандағы ХІХ ғасырдың ХІХ ғасырдың 60 жж. өткізілген реформалар туралы // әл – Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршы. Тарих сериясы. –алматы, 2004. - №4 -13-16 бб.

5. ХІх ғасырдың екінші жартысындағы орыс зерттеушілері Ресейдің Қазақстанға қоныс аудару саясатының нәтижелері туралы // әл – Фараби атындағы ҚазҰУ-дің 70- жылдық мрейтойына арнал. Халықаралық ғылыми – практикалық конф.материалдары. – –Аламты, 2004. - 2 – бөлім.- 74-82 бб.


12

Султангалиева

Гульмира

Салимжановна


1959 жыл

Қазақ


ҚР азаматы

Әль-Фарби атындағы ҚазҰУ-нің профессоры

Тарих ғылымдарының докторы

07.00.09


07.00.02


1. Оренбургское магометанское духовное собрание и оренбургская власть (вторая пол. ХУ111 – первая половина Х1Х вв.).// Вестник КарГУ им.Е.Букетова. Серия история, философия, право.- Караганда.2006, № 2 (42) С..5-14.

2. Национальные движения тюркоязычных народов: опыт исторических исследований.// Вестник ЗКГУ. - Уральск., 2006.№3. С.84-92.

3.Мусульманские благотвор. общества на территории Западного Казахстана и Южного Урала. (начало ХХв.)// Октябрь. 1917г.: проблемы истории и историографии. –Москва, 2008. С.62-74.

4 Казахстанско-российские отношения. Сборник документов и материалов // Исторический архив. 2009.

№ 1. С. 216-218

5. Формирование казахского чиновничества в первой половине Х1Х века (на материалах Неплюевского кадетского корпуса).// Вестник КарГУ им.Е.Букетова.- Караганда, 2006. - С.14-1913

Халидуллин Ғизатулла Хаймолдаұлы

1947 жыл

Қазақ


ҚР азаматы

Абай ат. Қазақ ҰПУ Европа және Америка елдерінің тарихы кафедрасының меңгерушісі м.а.

Тарих ғылымдарының докторы, 07.00.02

07.00.02


1 Ақпан төңкерісінен кейінгі елдегі саяси әлеуметтік жағдай.// Вестник Каз НПУ, 2006, №1

2.Ликвидация байских хозяйств в Казахстане // Саясат.- 2005, №6

3.Саяси қуғын-сүргін және шаруалар қозғалысы. Ақиқат № 3 51-57 б.

4.Кеңес өкіметінің орнауының алғашқы жылдарындағы өлкедегі қоғамдық саяси жағдай. Е.Бекмаханов тағылымы-2004 халықаралық ғыл. конф. жин. А., 18-19 мамыр, 2004, 19-24 б.

5. Ақпан төңкерісінен кейінгі қазақ шаруасының әлеуметтік-экономикалық ахуалы. Качество педагогического образования: проблемы и перспективы развития: Материалы научно практической конференции. (Алматы, 18-19 мая) 400с

Негізгі жұмыс орны диссертациялық кеңес құрылатын ұйым болып саналатын кеңес мүшелерінің саны - 9, басқа ұйымдардан шақырылғандар – 8, барлығы – 17.

Диссертациялық кеңес мүшелерінің барлығы осы кеңестің ғана мүшелері болып табылады.

Абай ат. Қазақ ҰПУ ректоры,

п.ғ.д., профессор Пірәлиев С.Ж.


СВЕДЕНИЯ

о членах диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история (История Республики Казахстан) при Казахском национальном педагогическом университете им.Абая

050010, г. Алматы, пр.Достык 13, тел: 8(7272) 91-82-70, www.kaznpu.kz, rector@kaznpu.kz

Фамилия, имя, отчество

Год рождения, национальность, гражданство

Место основной работы (с указанием организации), должность

Ученая степень (с указанием шифра, специальности, по которой защищена диссертация)

Шифр специаль­ности в совете

Основные работы

1

2

3

4

5

6

7

1

Койгелдиев Мамбет Кулжабаевич -

председатель1946 г.р.

Казах


Гражданин РК

Зав. кафедрой Гуманитарных наук института Магистратуры и докторантуры при КазНПУ им. Абая

Доктор исторических наук, 07.00.02

07.00.02


1.Алаш қозғалысы. Монография,

1 том, Алматы, «Мектеп», 2008,

475 б.

2.Жетісудағы Ресей билігі. Монография.-Алматы, 2004, 216 б.3.Ұлттық саяси элита (ХҮІІІ-ХХ ғғ.).Монография.-Алматы, 2004,

400 б.


4.Қазақстан тарихы. Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10 сыныбына арналған оқулық (қазақ, орыс, ұйғыр,өзбек тілдерінде) Алматы, «Мектеп», 2006, 229 б. (авторлық бірлікте) .

5.Қазақстан тарихы (аса маңызды кезеңдері мен ғылыми мәселелері).

Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11 сыныбына арналған оқулық (қазақ, орыс, ұйғыр,өзбек тілдерінде) Алматы, «Мектеп», 2007, 293 б. (авторлық бірлікте) ж.б.


2

Кенжебаев Габит Капезович

Зам. председателья1962 жыл

Казах


Гражданин РК

Декан исторического факультета КазНПУ им.Абая

Доктор исторических наук

07.00.02


07.00.02

1. Қазақстанның жоғарғы білім беру жүйесіндегі реформалардың кейбір қорытындылары // Вестник Евразийского гуманитарного института. - 2007. - №1. - 21-27 бб.

2. Қазақстанның ғылыми кадрлары (1991-2005 жж) // ҚазҰПУ Хабаршысы. Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар сериясы. - 2007. - № 1(12). - 15-19 бб.

3. Жоғары білім саласында Қазақстан Республикасының халықаралық ынтымақтатстығын дамыту // Қазақ өркениеті. - 2007. - №2. - 93-100 бб.

4. Қазақстан ғылымын дамытудағы мемлекеттік саясат негізі ғылыми -техникалық әлеует пәрменділігін арттыру // Қазақстанның ғылыми әлемі. - 2008. - № 2(18). - 180-187 бб.

5. Шетелдік тарихнамадағы Қазақстанның жоғары білім дамуы мәселесі //«Рухан-ғылыми мұра» тақырыбындағы республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. - Алматы, 2008. - 116-123 бб.


3

Тулекова Мереке Кокеновна –

Ученый секретарь1954 г.р.

Казашка


Гражданка РК

Профессор кафедры Всемирной истории

Каз НПУ им. АбаяДоктор исторических наук, 07.00.02

07.00.02


1.Жетісу халқы (1897-1999). Монография.-Алматы:«Ценные бумаги», 2002.-282 б.;

2.Ежелгі дүние тарихы. Оқулық. 165 бет. «Ценные бумаги» баспасы. - Алматы, 2007

3.Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы. 1 том. Оқулық. 174 бет. «Ценные бумаги» баспасы. - Алматы, 2007 4. Дүниежүзілік өркениет тарихы. Оқу құралы. 110 бет. «Ценные бумаги» баспасы. - Алматы, 2007

5.Шетелдегі қазақ диаспорасы: өткені мен бүгіні.-Междун. Научно-практ. Конф. «Актуальные проблемы международного права в свете Стратегии Президента РК Н.Назарбаева «О вхождении Казахстана в числе 50-ти конкурентноспособных государств мира»».-КазНПУ им.Абая,2007 г., 18 апреля и др.4

Асылбекова Жамиля

Малик-Айдаровна1964 г.р.

Казашка


Гражданка РК

Доцент кафедры «Отечественной Истории» КазНПУ им. Абая

Доктор исторических наук, 07.00.02

07.00.02


1. Некоторые аспекты развития населения Казахстана в годы Великой Отечественной войне: Материалы научно – практической конферений, посвященной 60-летию. Победы в Великой Отечественной войны. – Алматы, 2005. –с. 34-38. 2.Перспективы индустриального развития Казахстана и проблемы заниятости в свете Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаев: Материалы международной научно – практической конферении. 7-8 апреля – Алматы, 2005. –с. 107-110.

3.Об актуальности исследования истории формирования и развития национальных индустриальных кадров // Актуальные проблемы Отечественной истории ХҮІІІ-ХХ вв. Межвуз.сборник научных трудов. – Омск, 2002. –с. 176-183.

4. О некоторых аспектах роста численности коренного неселения Республики Казахстан // Традиции экономических, культурных и общественных связей стран содружества (история и современность). Межвуз.сборник научных трудов. – Омск, 2003. –Вып.2.–с.147-152. 5.О необходимости широкой подготовки национальных индустриальных кадров в Казахстане // Известия Оренбургского Гос.аграрного университета. - 2007. –№ 3(15). –с.215-217


5

Ахметов Кадыр Абильжанович

1953 г.р.

Казах


Гражданин РК

Профессор

Евразийского национального университета им. Л.Н.ГумилеваТарих ғылымдарының докторы

07.00.02


07.00.02


1. Қазақ зиялылары және ұлт мәдениеті.// Елдің төрі - Елорда. Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конф. Матиралдары. – Астана, 2007.- б. 77-84

2. Ұлт тарихын зерделеуге арналған еңбек. Тарих ғылымдарының докторы, профессор Ханкелді Әбжановтың «Қазақстан: тарих, тіл ұлт» зерттеулер жинағы туралы ойлар. // Қазақстанның тұрақты дамуындағы білім беру: мәселелер, ізденістер, перспективалар // Респ.ғылыми – практикалық конф. Мат. – Астана, 2008. – б. 137-140

3. 20-30 жылдары Қазақстан мұғалім мамандарын дайындау тарихынан. // Қазақстанда үщдіксіз кәсіби білім берудің мәселелері мен перспективалары: Халықаралық ғылыми – теориялық конф. материалдары. – Астана, 2009. – 67-69 б.

4.Кеңес дәуірі мәдениетінің тарихын зерделеу: өткені мен бүгіні. // Актуальные проблемы исторической науки Казахстана: материалы международной научно – практической конференции. – Алматы, 2009.- 78-84 С.

5 О создании кооперации в аграрном секторе экономики Казахстана в 20-е годы: опыт ипроблемы. // «Общественные науки Казахстана в условиях формирования информационно – иновационной парадигмы» материалы международной научно – практической конференции. – Алматы, 2009. – 600-605 С.


6

Абдуалы Аскар Бегадыұлы

1953 г.р.

Казах


Гражданин РК

Ректор Таразского института Международного казахско – турецкого университета имени А.Яссави.

Тарих ғылымдарының докторы

07.00.02


07.00.02

1.Ислам в контексте казахско- хивинских взаимотношений (конец XYIII- 50-е годы ХІХ вв.) Монография –Алматы: Эвро, 2005.-С.96

2.Культурные взаимосвязви Младшего жуза и Хивинского ханства в XYIII- 60-е годы ХІХ вв.- А., Эвро, 2005. –С.96

3.Ел бастаған ер Байзақ. Монография. –Тараз, 2008

4. О внешнеполитической деятельности правителей младшего жуза XYIII в. (по материалам хивинского источника «Фирдаус Ал -Икбал»). Вестник КазНУ. Серия историческая. –Алматы, 2009. №2 (53) – С. 43-45

5. «Тарих-и Рашиди еңбегінің тарихи әлемі». Оқу құралы. – А., 2009. – 200 б.


7

Кан Георгий Васильевич

1956 г.р.

Кореец


Гражданин РК

Профессор кафедры Истории Казахстана им. Академика Т.С.Садыкова Каз НПУ им. Абая

Доктор исторических наук, 07.00.02

07.00.02


1.Корейцы в Степном крае. Алматы. 2001. 5, 6 п.л.

2.Роль диаспоры в становлении независимого полиэтнического государства в условиях глобализации // Корееведение в Казахстане: проблемы и перспективы. Алматы. 2004. с.23-32

3 Новые сведения по истории корейцев в Казахстане // Известия корееведения Казахстана. Вып. 8, Алматы. 2001. с.38-57.

4 Иммиграция как фактор колониального освоения Казахстана российским царизмом. (Втор. пол. 19- н.20 в.) // Информационная эпоха: общество, экономика, культура, право. Алматы. 2002. с.328-330.

5. Проблемы развития диаспоры в условиях глобализации // Воспитание историей: опыт, проблемы, поиски. Алматы. 2003. с.13-15


8

Кудайбергенов Аделхан Нургалиевич

1938 г.р.

Казах


Гражданин РК

Профессор кафедры Истории Казахстана им. Академика Т.С.Садыкова

Доктор исторических наук, 07.00.02

07.00.02


1. .«Ақтандақтар беттерін» тәуелсіздік ашты //Саясат.-2005, №11, 33-35 бб;

2.Төл тарихымыздың казіргі даму деңгейі//Қазақ тарихы.-2007,№3;

3. Қ.Кеменгерұлының өмірі мен шығармашылық мұрасы хақында// Материалы межд. Научно-практ. Конф «Алаш и независимый Казахстан: преемственность идей и позиций».-Алматы, 2008 г. 293-299 бб. және т.б.

4 Төл тарихымыздың қазіргі даму деңгейі қай дәрежеде деп ойлайсыз. Неден ұттық, неден ұтылдық ? Қазақ тарихы. 2007 ж № 3

5 Жаңа дәуірдің-жаңа қаласы. Халықаралық ғылыми -тәжірибелік

конференция. Алматы; 2007 ж. 51-54 бб.9

Орумбаев Сакен Тиесович

1949 г.р.

Казах


Гражданин РК

Зам. декана по научной работе Исторического факультета

Каз НПУ им. АбаяДоктор исторических наук, 07.00.02

07.00.02


1. История органов безопасности Казахстана (1917-1991 гг). в 2-х книгах.Книга первая.-Алматы: РИО Академии КНБ РК, 2005.- 308 с

2. Правовое превенции незаконного оборота наркотиков // Известия МОН, НАН РК. Серия общественных наук. - Алматы, 2003. - №2. – С. 96-100

3. Роль органов национальной безопасности Республики Казахстан в реабилитации жертв политических репрессий.- Акикат: РИО Академии КНБ РК, 2006.- № 16. Секретно и др.


10

Сармурзина Галия Алтаевна

1958 г.р.

Казашка


Гражданка РК

Доцент кафедры общественных дисциплин КазНТУ им. К.Сатпаева

Доктор исторических наук, 07.00.02

07.00.02


1.Возвращение казахов Монголии (оралманов) на историческую родину.- «Казахстан и внешний мир: история и современность». Матер. междунар. научн.-практич. конф.- Алматы: КазНПУ им. Абая, 2005, с. 100-104; 2. Оказание помощи Казахстана Монголии в деле
интенсификации сельско-хозяйственного производства в 60-80-е гг XX века // Вестник КазНУ. Серия Востоковедения, 2005. № 2 (31).-с.102-108.

3.Отношения Казахстана с Сингапуром на современном этапе // Вестник КазНУ.Серия востоковедения.№ 3(40),Алматы, 2007, 49-59 с.

4.Экономические связи Казахстана с Малайзией в 1991-2005 годах. // Вестник КазНУ. Серия истоическая ,№ 1(48),Алматы, 2008, 209-213 с.

5.Итоги, рекомендации, перспективы казахстано-монгольских связей за последние 50 лет ХХ века. // Вестник КазНУ. Серия востоковедения. № 1. Алматы, 2008, 71-77 с.11

Сутеева Канзада Агибаевна

1956 г.р.

Казашка


Гражданка РК

И.о. профессор кафедры Всемирной истории

КазНПУ им. АбаяДоктор исторических наук, 07.00.09

07.00.09

1.ХVІІІ-ХХ ғ. басындағы Қазақстанның 1917 жылға дейінгі орыстық тарихнамасы.- Алматы, 2006, 248 б.

2.Русские ученые-путешественники ІІ-пол. ХVIII – І пол. ХІХ вв о народонаселении Казахстана// Вестник Таджикск. гос. пед. университета им. К.Джураева. Душанбе.-2002, №5

3. 1917 жылға дейінгі орыс зерттеушілерінің қазақ халқының шығу тегін (этногенезін) қарастыруы // Абай ат. Қазақ ҰПУ Хабаршысы, 2008, № 2 және т.б.

4. Ресей тарихнамасы Қазақстандағы ХІХ ғасырдың ХІХ ғасырдың 60 жж. өткізілген реформалар туралы // әл – Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршы. Тарих сериясы. –алматы, 2004. - №4 -13-16 бб.

5. ХІх ғасырдың екінші жартысындағы орыс зерттеушілері Ресейдің Қазақстанға қоныс аудару саясатының нәтижелері туралы // әл – Фараби атындағы ҚазҰУ-дің 70- жылдық мрейтойына арнал. Халықаралық ғылыми – практикалық конф.материалдары. – –Аламты, 2004. - 2 – бөлім.- 74-82 бб.


12

Султангалиева Гульмира

Салимжановна1959 г.р.

Казашка


Гражданка РК

Профессор КазНУ им әль-Фараби

Доктор исторических наук

07.00.02


07.00.02


1. Оренбургское магометанское духовное собрание и оренбургская власть (вторая пол. ХУ111 – первая половина Х1Х вв.).// Вестник КарГУ им.Е.Букетова. Серия история, философия, право.- Караганда.2006, № 2 (42) С..5-14.

2. Национальные движения тюркоязычных народов: опыт исторических исследований.// Вестник ЗКГУ. - Уральск., 2006.№3. С.84-92.

3.Мусульманские благотвор. общества на территории Западного Казахстана и Южного Урала. (начало ХХв.)// Октябрь. 1917г.: проблемы истории и историографии. –Москва, 2008. С.62-74.

4 Казахстанско-российские отношения. Сборник документов и материалов // Исторический архив. 2009.

№ 1. С. 216-218

5. Формирование казахского чиновничества в первой половине Х1Х века (на материалах Неплюевского кадетского корпуса).// Вестник КарГУ им.Е.Букетова.- Караганда, 2006. - С.14-19
13

Халидуллин Гизатулла Хаймолдаевич

1947 г.р.

Казах


Гражданин РК

зав. кафедрой «Отечественной истории»

Каз НПУ им. АбаяДоктор исторических наук, 07.00.02

07.00.02


1 Ақпан төңкерісінен кейінгі елдегі саяси әлеуметтік жағдай.// Вестник Каз НПУ, 2006, №1

2.Ликвидация байских хозяйств в Казахстане // Саясат.- 2005, №6

3.Саяси қуғын-сүргін және шаруалар қозғалысы. Ақиқат № 3 51-57 б.

4.Кеңес өкіметінің орнауының алғашқы жылдарындағы өлкедегі қоғамдық саяси жағдай. Е.Бекмаханов тағылымы-2004 халықаралық ғыл. конф. жин. А., 18-19 мамыр, 2004, 19-24 б.

5. Ақпан төңкерісінен кейінгі қазақ шаруасының әлеуметтік-экономикалық ахуалы. Качество педагогического образования: проблемы и перспективы развития: Материалы научно практической конференции. (Алматы, 18-19 мая) 400с

Всего членов диссертационного совета, имеющих основным местом работы организацию (организации), при которой (которых) создается совет - 9, приглашенных – 8, всего - 17.

Все члены диссертационного совета являются членами только данного совета.

Ректор КазНПУ имени Абаяд.п.н., профессор Пралиев С.Ж.Каталог: docs
docs -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
docs -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
docs -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет