Ақпараттық хат Қоғамдық өмірдің өзекті мәселелерін саралап зерттеуге арналған және жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелерінде қызмет жасап, ғылымды дамытуға өзіндік үлестерін қосып жүргенДата25.02.2016
өлшемі43.12 Kb.
Ақпараттық хат
Қоғамдық өмірдің өзекті мәселелерін саралап зерттеуге арналған және жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелерінде қызмет жасап, ғылымды дамытуға өзіндік үлестерін қосып жүрген, әлемдік деңгейдегі кешенді ғылыми мәселелерді зерттеуші ғалымдардың ғылыми-зерттеу мақалаларының үздік үлгілерін жариялап, шет елдерге насихаттау мақсатында “Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана” халықаралық ғылыми журналы жарыққа шығуда (Мемл. тіркеу: №9875-Ж 09.02.2009 ж. Халықаралық тіркеу: ISSN 2073 – 333Х, Париж, наурыз, 2009 ж.).

Журналдағы материалдар қазақ, орыс, ағылшын, неміс, француз, қытай, түрік, араб, парсы және ТМД халықтары тілдерінде жарияланады.

«Қазақстанның ғылымы мен өмірі» журналына мақала электрондық қалыпта және 1 дана қағазда басылған түрде ұсынылады.

Мақалаға қойылатын талаптар:


  1. Мақала А-4 форматта, сол жағынан 30 мм, жоғары, төменгі және оң жағынан 20 мм қалдырылып, WORD редакторында, “Times New Roman”, “ Times New Roman KZ” және тағы басқа тілдерге сәйкес қаріптерде (шрифт) терілуі тиіс, қаріп өлшемі – 12, жол аралығы (интервал) – 1.

  2. Мақаланың рәсімделу тәртібі: автор(лар) туралы толық мәлімет (аты-жөні, ғылыми атақ-дәрежесі, қызмет орны, мансабы, E-mail, факс, телефон, мекен-жайы), бір қатардан соң мақала тақырыбы бас әріппен және негізгі мәтін бір қатар тасталып жазылады.

  3. Мемлекеттік тілде жазылған мақалаларға орыс, ағылшын тілінде, орыс тілінде жазылғандарға қазақ, ағылшын тілдерінде түйін-резюме-summary берілуі керек.

  4. Сілтеме жасалған әдебиеттердің тік жақшада рет саны бойынша беттері көрсетіліп, тізімі мақаланың соңында беріледі.

  5. Материал көлемі суреттерді қосқанда 3 беттен кем, 10 беттен аспауы керек.

Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстанажурналына жазылу “Қазпошта” арқылы жүргізіледі. Индекс: 74191. Журнал екі айда бір рет шығады.

Жазылу бағасы: 6 айға – 2489 теңге, 1 жылға – 4978 теңге.

Журналдың сатылым құны: 1 дана – 1000 теңге.

Журнал редакциясының мекен-жайы:

Алматы қ., Абылай хан даңғ., 113-үй, 27-пәтер; әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, журналистика факультеті, 2-4-бөлме, т.: 3773332 (ішкі 1350); бас редак­тор: з.ғ.д., профессор Алауханов Е.О. +7701 111 88 28; ғылыми редакторлар: филол.ғ.к. Кәріпбайұлы М. +77013237454, т.ғ.к., доцент Азмұханова А. +77776831783, ф.ғ.к. Абжалов С.У. +77012834442; тех. редакторлар: Нұғыманова Б.А. +77011888354 (тікелей байланыс); Дизайн: Кожихов А. +77017133671

E-mail: doctor.u@mail.ru, nauka.i.zhiznkaz@mail.ru,

веб-сайт: www.nauka-zan.kz
Реквизиттер: Алматы қ., Әйтеке би көш., 55

АҚ «БТА БАНК», Алматы филиалы; Корресеп № 300166019 Халық Банк

БИК: SWIFT БИК АВKZ KZ KX, СТН 600700610802, ОКПО 096000190902

ЖШС «ҚР халықаралық ғылыми зерттеулер және құқықтық сараптама орталығы».

СТН: 600700610802, КБЕ: 17; ИИК: KZ 05319A010000455455

Информационное письмо
Mеждународный научный журнал «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» (Гос. регистрация: №9875-Ж 09.02.2009, Международная регистрация: ISSN 2073 – 333Х, Париж, март 2009 г.).

Издание широко освещает актуальные проблемы общества, знакомит своих читателей с передовой теорией и практикой подготовки высококвали­фицированных специалистов на уровне мировых стандартов, публикует научные изыскания ведущих отечественных и зарубежных ученых.

Статьи публикуются на казахском, русском, английском, немецком, французском, китайском, турецком, арабском, персидском и на языках стран СНГ.

Статья в журнал «Наука и жизнь Казахстана» представляется в электронном виде и распечатанная на бумаге в одном экземпляре.Требования к материалам:

  1. Текст статьи должен быть набран в редакторе WORD, шрифтом “Times New Roman”, “Times New Roman KZ” и других, соответственно,

рабочих языках шрифтом, размер шрифта – 12, интервал – 1. Отступы: верхний, нижний и правый – 20 мм, левый – 30 мм.

  1. Материал размещается в следующем порядке: на первой строке – полная информация об авторах (Ф.И.О., научная степень, звание, должность, учреждение, город, адрес, телефон, факс, E-mail), через строчку – название статьи (заглавными буквами), на следующей – сам текст.

  2. Сноски располагаются в прямых скобках с указанием точной страницы. Литература в конце основного текста с отступом в одну строку.

  3. Статья, написанная на государственном языке, должна содержать резюме на русском и англиийском языках; если статья на русском языке, то резюме должно быть на казахском и английском языках.

  4. Объем материала не менее 3 страниц и не более 10 стpaниц (включая рисунки).

Подписка на журнал «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» производится через «Казпочту». Индекс: 74191. Периодичность - 1 раз в 2 месяца / за 6 мес. - 2489 тенге, за год - 4978 тенге.

Цена продажи журнала: 1 экземпляр – 1000 тенге.Адрес редакции журнала:

г. Алматы, пр. Абылай хана, д.113, кв. 27; Казахский национальный университет им. аль-Фараби, факультет журналистики, каб. 2-4, т. 3773332 (вн. 1350); гл. редактор: д.ю.н., профессор Алауханов Е.О. +7701 111 88 28; научные редакторы: к.филол.н Карипбайулы М. +77013237454, д.и.н., доцент Азмуханова А. +77776831783,


к.ф.н. Абжалов С.У. +77012834442; тех. редакторы: Нугманова Б.А. +77011888354 (прямая связь); Дизайн: Кожихов А. +77017133671

E-mail: doctor.u@mail.ru, nauka.i.zhiznkaz@mail.ru,

веб-сайт: www.nauka-zan.kz
Реквизиты: г. Алматы, ул. Айтеке би, 55.

АО «БТА БАНК», Алматинский филиал; Коррсчет № 300166019 в УПС НацБанка.

БИК: SWIFT БИК АВKZ KZ KX, РНН 600700610802, ОКПО 096000190902.

ТОО «Международный центр научных исследований и правовой экспертизы РК».РНН: 600700610802, КБЕ: 17; ИИК: KZ 05319A010000455455


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет