Ќарабўлаќ ауылдыќ округі бойынша 2012 жылы атќарылєан жўмыстарДата23.02.2016
өлшемі141.23 Kb.
Ќарабўлаќ ауылдыќ округі бойынша 2012 жылы атќарылєан жўмыстар
Ауыл јкімініѕ басты ќызметі ауыл-тўрєындарыныѕ арыз-шаєымдарымен жўмыс.
1. 2012 жылы 32 – толыќ ќанаєаттандырылды

Демографиялыќ ахуал:
Жылдары

Жыл басына

Туды

Кґшіп келген

Кґшіп кеткен

Ќайтыс болды

Жыл аяєындаєы ќалєан адам саны

жанўя саны

адам саны

жанўя саны

адам саны

жанўя саны

адам саны

1

2012

657

2419

42

4

22

9

49

16

2519Ж

ўмыссыздыќ туралы мјліметтер.

Жылы

Жыл басында тіркел-гендер саны

Жыл ішінде тіркелді

Оныѕ.ішінде. жўмысќа орналасќаны

Оныѕ.ішінде. уаќытша аќылы ќоєамдыќ жўмысќа тартылєаны

Оќуєа жіберілгені

Жыл аяєында ќалєаны

1

2012

9

8

2

12

-

5

Жалпы ауылда экономикалыќ тўрєыдан белсенді халыќ саны 1268 адам

болса, оныѕ 306 еѕбек етеді, ал 770 адам ґзіні-ґзі жўмыспен ќамтып отыр.

«Алтын», «Кїміс» алќа иегерлері туралы мјліметтер.

1

2012

1

1

2


Оралмандар туралы мјліметтерЖылдары

Тіркелген жалпы жанўя саны

Адам саны

О.і. кґшіп келген жанўя саны

Кґшіп келген адам саны

О.і. кґшіп кеткен жанўялар саны

Кґшіп кеткен адам саны

1

2012 ж

83

479

4

17

10

26


Кґшіп келген басќадай жанўяларЖылдары

Жалпы жанўя саны

Келген адам саны

1

2012 ж

4

22

Ќўрылысы аяќталмай тўрєан тўрєын їйлерді ґз кїшімен ары ќарай аяќтап аламын деген оралман отбасына 2 їй беріліп, олар ќўрылыстарын аяќтап кіріп алды.

Округтегі ауыл шаруашылыєына бекітіліп берілген жер кґлемі - 126127 га.

Оныѕ ішінде:

Егіндігі- 4816 га.

Шабындыєы- 3762 га.

Жайылымдыєы- 117549 гектарды ќўрайды.
Егін шаруашылыєы бойынша:

Ауыл экономикасыныѕ басым бґлігініѕ негізгі саласы-ауыл шаруашылыєы болып табылады. Ќарабўлаќ ауылдыќ округіне 117 шаруа ќожалыєы ауылшаруашылыќ жерлерімен толыќ ќамтамасыз етілген.

2010 жылы барлыќ игерілуге тиісті жер кґлемі - 930га болса, 2011 ж – 1098 га, 2012 жылы -12060 га болды
2012 жылы егілген егін кґлемініѕ кґрсеткіштері:


 

2012 жыл (га)

2012 жылы алынєан ґнім (тн)

1

Бидай

330

660

2

Арпа

-

-

3

Тары

190

380

4

Кїнбаєыс

-

-

5

Картоп

235

1,645

6

Сўлы

-

-

7

Баќша

-

-

8

Кґкґніс

-

-

9

Кґп жылдыќ шґп

11305

11305

 

Жиыны

12060

13990

Берілген тапсырма бойынша егілген егіс кґлемі 100 пайызєа орындалды. Ел саясатын басшылыќќа ала отырып, шаруа ќожалыќтарын ірілендіру баєытында жўмыс істеліп жатыр. Мысалы: 2012 жылы ірілендіру баєытында 47 мїшесімен «Ынтымаќ» шаруа ќожалыєы ќўрылды. «Ынтымаќ» шаруа ќожалыєы алты мїшесі егін, мал ґсіруге мемлекет ўсынып отырєан несиеден 570 млн теѕге алып,ірі ќара малдарын сатып алды, ќосымша таєы несие арќылы лизингіге ауыл шаруашылыєына керекті техника алєалы отыр.Мал шаруашылыєы бойынша:

Ќарабўлаќ ауылдыќ округі бойынша 2012 жылдыѕ 1-ќаѕтарына ќалдыќ мал саны:
Мал тїрі

2012 ж

1

Ірі ќара

5550

2

Жылќы

1150

3

Ќой-ешкі

9680

4

Тїйе

28

5

Ќўс

22642012 жылєы ет, сїт, жўмыртќа, жїн-ґнімдері тапсырмаларыныѕ орындалуы:
Ґнім тїрі

2012 ж

1

Ет

8128

2

Сїт

38,690

3

Жўмыртќа

249

4

Жїн

217

Ґткен 2012 жылы егіншілік саласымен айланысып отырєан 24 шаруа ќожылыєы 3 млн 173 мыѕ теѕгеніѕ субцидиясын алды.Бўл іске кґѕіл аударып, мемлекеттіѕ беріп отырєан кґмегін пайдалану керек. Осы салада ґткен 2012 жылы 2 адам 5 млн. 200 мыѕ теѕгеніѕ несиесін алып бірі кјсіпкерлікпен бірі мал шаруашылыєымен айналысып отыр. Ауылымызда 1 шаєын наубайхана 5 сауда дїкені жўмыс істеп отыр.

2012 жылєа жоспарланєан малды емдеу-профилактикалыќ

іс шаралар толыќ жїзеге асырылды.


2012 жылдардаєы техника саны.

Округ аумаєында техника санына келер болсаќ, оныѕ ішінде:

Техникалардыѕ саны

2012 жылы

1

Жеѕіл автокґлік

150

2

Жїк машинасы

12

3

МТЗ-80, ЮМЗ, Т-25

45

4

Комбайн «НИВА»

1

5

Пўлыќ

13

6

Сеялка

2

7

Жер тегістегіш

1

8

Тараќ

11

9

Шґп шабатын(агрегат)

202012 жылєы бюджет тґлемдерініѕ орындалу барысы:Салыќ тїрі

Орын

далєаны

Орында

лу

%

1

Мїлік салыєы

55.3

100

2

Жер салыєы

168

100

3

Кґлік ќўралдары салыєы

860,1

105

4

Бір кїндік талон

50

100Ауылымыздыѕ аумаєында кґрсетілген ќайырымдылыќ тїрлері:
Атаулары

2012

1

Заѕды тўлєалар

35.456.000

2

Жеке тўлєалар4.369.450


2012 жылда бґлінген бюджет есебінен ауылымызда тґмендегідей игілікті шаралар атќарылды.


1

Мўќашы ауылын жарыќтандыру аудандыќ бюджеттен мердігер «Зайсан Ќорєан» Ќ.Јміренов 380 мыѕ ќаржы жўмсалды.

380 мыѕ

2

Жетіген кґшесін жарыќтандыру аудандыќ бюджеттен мердігер «Семстройэлектро 2005» А.Сиырбаев

2 млн 322 мыѕ

3

Ќысќа кґшесін жарыќтандыру аудандыќ бюджеттен мердігер «Семстройэлектро 2005» 958 мыѕ А.Сиырбаев

958 мыѕ

4

6 ОХ-ты жґндеу тґтенше резервтіѕ есебінен ТОО «СМУ Шыєыс» Ќ.Јбжанов

38 мыѕ 839 теѕге

5

Мјдениет їйініѕ ќоршауын жаѕарту 1 млн 550 мыѕ, кресло 2 млн , чехол 26 500, банер 46500, ќосымша жґндеу 124530.

4 млн 100 мыѕ
Барлыєы:

6297530


Білім саласы бойынша:
Абай мектебі

2011-2012

оќу жылы

1

Оќушы саны

445

2

Білім сапасы

44

3

ЎБТ ќатысќан оќушы

21

4

Ортаќ балл

54

5

Ыстыќ тамаќпен ќамтылєан јлеуметтік тўрєыдан аз ќамтылєан жанўя балалары мен бастауыш сынып оќушылары

68

6

Тегін ыстыќ тамаќпен ќамтылєан оќушылар

200

Бір бала кїніне 70 теѕгеніѕ тамаєын ішіп отыр


Абай атындаєы орта мектепте бїгінгі кїні 56 мўєалім жас жеткіншектерге жан-жаќты білім беруде. Бала баќшада 50 бїлдіршін тјрбиеленуде.


Ауылдыќ дјрігерлік амбулатория:

Ауыл тўрєындарына дјрігерлік амбулатория жјне оєан ќарасты 1 фельдшерлік пункт жўмыс істейді. Емханада 1 дјрігер, 2 фельдшер, 7 медбике ќызмет етеді. Штат кестесі 10,75 бірлік. Медицина ќызметкерлері јр 5 жыл сайын білімдерін жетілдіріп отырады.


Екпе жўмыстары

2012 ж

1

Манту сынаєы жасалды

384

2

Оѕ таѕба берген бала саны

-


Ересектер жґнінде 3 жылдыќ жўмыс тґмендегідей
Атаулары

2012

1

Тегін дјрі

296184,80

2

50 пайыз дјрі

-

3

ФЛГ жоспары / орындалуы

1435/1423

4

Туберкулезбен ауыратын науќас саны

3


Халыќќа мјдени ќызмет кґрсету саласында:
Мјдени шаралар

2012

жылы

1

Жыл бойы ґткен шаралар

47

2

Ґткізілген їйірмелер

10

3

Ќайырымдылыќ тїрлері

/20 жылдыќтар тарапынан/70 000 т

4

Аќылы ќызметтен тїскен ќаржы

90 000 т

5

Ауданнан бґлінген ќаржы

6 млн 297 мыѕ 530 теѕге

6

Аудандыќ кґркемґнерпаздар байќауыныѕ нјтижелері

орын алынєан жоќ.

Оќырмандар саны ґсіп келеді.

Жылдары

Барлыєы:

1

2010

550

2

2011

552

3

2012

561


Жаѕа тїскен кітаптардыѕ соммасы :Жылдары

Соммасы

3

2012

281мыѕ 401 теѕге 85 тиынҐткізілген кїнтізбемен жїргізілген шаралар:Жыл-
дары


Буклеттер саны

Мерекелік шаралар

Оќырмандармен кездесулер

Шолу-лар

Бўрыш ўйымдастыру

3

2012

11

15

унемі

8

16


Инфраќўрылымды дамыту 2012 ж :

Ауыл тўрєындарыныѕ есебінен 48 тўрєын їйге су кіргізілді. Ќўны 9 млн 600 мыѕ тўрєын їйлердіѕ маѕайындаєы ќоршауларды жґнделіп 5 млн теѕге кґлемінде жўмсалынды. Жиыны 14 млн 600 мыѕ.

ЖШС «Тарбаєатай-Мўнай » ауылымызєа 27 млн.теѕгеге меморандумєа отырып Жетіген,Ќысќа,Атаев кґшелеріне тас тґгіп жґндеу жўмыстары жїргізілді.Шаруа ќожалыєыныѕ жетекшілері, кјсіпкерлер, јлеуметтік тґмен отбасыларына, мїмкіндігі шектеулі балаларєа Абай орта мектебініѕ ыстыќ тамаєына 8 млн 456 мыѕ теѕгеге меморандумєа отырылып толыєымен орындалды.

Кґріктендіру-кґгалдандыру, тазалыќ жўмыстарыныѕ жаєдайы

Елбасыныѕ «Жасыл ел» баєдарламасын жїзеге асыру маќсатында ауылымызда кґгалдандыру, тазалыќ жўмыстары нјтижелі жїргізілуде.

Жылдары

Отырєызылєан аєаштар саны

3

2012

3000

Кґшеттер отырєызылып, мектептегі ботаникалыќ баќ жјне жылыжай жўмыс істеп тўр.


Осы салаєа бґлінген ќаржылар:Атаулары

2012 ж

 1

Санитарлыќ тазалыќќа

300,0

 2

Абаттандыру мен кґгалдандыруєа

752,0 – аббаттандыру

300,0 – кґгалдандыру 3

Жолдарды ќардан тазартуєа

300,000

 4

«Жол картасына»

Оныѕ ішінде:

 -

5

Кґшені жарыќтандыруєа

1. 400,0 – Мўќашы кґшесін жарыќтандыруєа

2. 2876,0 – Жетіген кґшесін жарыќтандыруєа

3. 958,0 – Ќысќа кґшесін жарыќтандыруєа


6

Ауыл кґшелерін жґндеуге

-

7

ТЖМ-нен бґлінген ќаржыєа дамбы салуєа

-


Тўрєын-їй баєдарламасын орындау маќсатында:
2012

1

Жоспарда – 2 їй, ол орындалды.Байланыс ќызметі бойынша

Ќарабўлаќ ауылында 297 нґмірлік телефон жїйесі яєни 284- жеке номер, мекемелерде 13 номер бар.

Оныѕ ішінде: Дауалда-1, Сатпайда-4, Мўќашыда-2 радиотелефон орнатылды.

Јкімшілік аумаєында ќўрылєан ќоєамдыќ ўйымдар жўмыс істеп тўр:

«Аќсаќалдар кеѕесі» облыстыќ аќсаќалдар кеѕесініѕ тґраєасы Л.Бердюгинніѕ ќатысуымен ауылда їлкен семинар болып ґтті. 25.06.2012 жылы дін туралы ауыл тўрєындарымен жастар арасында їлкен отырыс болды.Иман Жантасов Аманжол ќаза болєан їйде мал соймау,дастарханды јсемдемеу,жетісін, ќырќын ґткізгенге ауыл тўрєындарымен келісе отырып їлкен бастама жасады.

Кґрсеткіштер атауы

Ґлшем бірлігі

2012 жыл

Мемлекеттік атаулы јлеуметтік кґмек

1

Отбасы саны

адам

5

2

Отбасы мїшелерініѕ саны

адам

21

3

Тґленген ќаржы

мыѕ теѕге

550,7

18 жасќа дейінгі балаларєа берілетін мемлекеттік жјрдемаќы

1

Отбасы саны

адам

49

2

Балалар саны

адам

150

3

Тґленген ќаржы

мыѕ теѕге

1811,8

Ауыл јкімі Ќ.Чилибаев
Каталог: files
files -> Мазмұны мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері
files -> І бөлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
files -> Програмаллау технологиясының көмегімен Internet дүкен құру
files -> Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты «Сот кабинеті»
files -> Интернет арқылы сот ісі бойынша ақпаратты қалай алуға болады?
files -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
files -> Оқулық. қамсыздандыру: Жұмыс дәптері
files -> «2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 2-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 3-жасөспірімдік-разрядты спортшы спорттық разрядтарын және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы
files -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
files -> Спорттық разрядтар мен санаттар беру: спорт шеберлігіне үміткер, бірінші спорттық разряд, біліктілігі жоғары және орта деңгейдегі бірінші санатты жаттықтырушы, біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты нұсқаушы-спортшы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет