Атомның электрон саны протонға теңбет4/4
Дата15.06.2016
өлшемі0.59 Mb.
#136788
1   2   3   4

12 нұсқа

1.7,3 г заттың балқымасын электролиздегенде анодта 0,56 л азот (қ.ж.) бөлінді. Бұл зат 

 1. LіNO3

 2. *Sr3N2

 3. K3N

 4. KNO3

 5. NaNO3
2. Егер реакция өнімдері ішінде күкірт түзілген болса, мырыш пен концентрлі күкірт қышқылының әрекеттесу теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы

A) 10


B) 12

C) 11


D)* 15

E) 14
3. Аз еритін зат:

 1. AgCl

 2. Ca3(PO4)2

 3. NaCl

 4. * Ag2SO4

 5. BaSO4

4. Қышқылдық оксид —

 1. HCl

 2. Zn(OH)2

 3. CaO

 4. НNO3

 5. * CO2

5. Кальцийдің химиялық таңбасы

 1. * Са

 2. Cr

 3. Cs

 4. К

 5. С

6. Электролиттік диссоциациялану процессі

 1. гидроксид ионының түзілуі

 2. электр тогын өткізбеуі

 3. электр тогын өткізу

 4. * электролиттер иондарға ыдырауы

 5. иондарға мүлдем ыдырамауы

7. Заттардың оттегімен әрекеттесу реакциясы

 1. Айырылу

 2. Орын басу

 3. Бейтараптану

 4. *Тотығу-тотықсыздану

 5. Алмасу

8. Күлгін түсті тұз ерітіндісі-

 1. натрий нитраты.

 2. аммоний дихроматы.

 3. *калий перманганаты.

 4. калий фосфаты.

 5. алюминий хлориді.

9. Висмут (III) гидросульфат атауына сәйкес формула

 1. Bi(HSO3)3

 2. Bi(OH)SO4

 3. Bi(H2SO3)3

 4. * Bi(HSO4)3

 5. [Bi(OH) 2]2 SO4

10. «Бром» атауының мағынасы——

 1. *сасық

 2. қызыл қоңыр

 3. хош иісті

 4. қатты

 5. сұйық

11. Фосфор (V) оксидінің физикалық қасиеттеріне сай емес:

 1. су тартқыш ұнтақ.

 2. борпылдақ ұнтақ.

 3. ақ ұнтақ.

 4. суда жақсы ериді.

 5. *балық иісі бар.

12. Сыртқы электрондық деңгейінің формуласы ...3d104s2 болатын элемент

 1. * Zn

 2. Cu

 3. W

 4. V

 5. Cr

13. Ауадан ауыр газдарды көрсетіңіз

 1. NO2 және SіO2

 2. *NO2 және CO2

 3. CO2 және NH3

 4. NH3 және NO

 5. NO және СO

14. Температура 30С-қа төмендеп, жылдамдық 27 есе азайғанда, температуралық коэффициент

 1. 2

 2. 4

 3. 3,5

 4. 2,5

 5. *3

15. 10 %-тік ерітіндісін алу үшін 250г суда еритін тұз қышқылының массасы:

 1. 35 г.

 2. 37,7 г.

 3. *27,7 г.

 4. 23 г.

 5. 14 г.

16. Оттектің массалық үлесі көп зат

 1. SnO­2

 2. SіO2

 3. C)* CO2

 4. GeO2

 5. PbO2

17. Аg- химиялық таңбасының оқылуы

 1. * аргентум

 2. алюминий

 3. аш

 4. феррум

 5. аурум

18. Ковалентті полюсті байланысқа жатпайтын қосылысты анықтаңдар

 1. NH3

 2. 2

 3. H2O

 4. P2O5

 5. CO2

19. MgCl2 диссоциацияланғанда түзілетін иондар

 1. Mg + 2Cl

 2. Mg2+ + Cl

 3. Mg2+ + Cl2

 4. *Mg2+ + 2Cl-

 5. диссоциацияланбайды

20. Оттегінің химиялық таңбасы:

 1. Cs

 2. Co

 3. Os

 4. C

 5. * O

21. Азот қышқылының мольдік массасы

 1. *63 г/моль.

 2. 63 г.

 3. 63 моль.

 4. 63 моль/г.

 5. 63.

22. Мольдік массасының мәні ең кіші:

 1. *NaBO2

 2. NaNO2

 3. NaІO2

 4. NaAsO2

 5. NaClO2

23. Натрий карбонатының түзілу реакциясы:

 1. NaOH + CO 

 2. Na2O + CaCO3

 3. Na2O + K2CO3

 4. NaOH + MgCO3

 5. *NaOH + CO2

24. Құрамында алюминий элементі болмайтын табиғи қосылыстар

 1. *доломит

 2. боксит

 3. корунд

 4. каолинит

 5. дала шпаты

25. Темір екі түрлі тотығу дәрежесін көрсететін қосылыс—

 1. Fe2O3

 2. FeСO3

 3. FeS2

 4. * Fe3O4

Fe2O3 · n Н2О

13 нұсқа

1. Азот қышқылының мольдік массасы

 1. 63 моль/г.

 2. 63 г.

 3. 63 моль.

 4. 63.

 5. * 63 г/моль.

2. Сыртқы энергетикалық деңгейінде төрт электроны бар атом

 1. Be.

 2. *C.

 3. O.

 4. S.

 5. He.

3. Барий нитратының бір молекуласы диссоциацияланғанда түзілетін иондар саны

 1. 2

 2. 1

 3. 4

 4. *3

 5. 5

4. Алюминотермия әдісімен алуға болатын металдар тобы:

 1. Na, Mn, Al.

 2. Cs, Cu, Fe.

 3. K, Na, Cr.

 4. Cu, Na, Cr.

 5. *Ni, Cr, Zn.

5. С+О2 =СO2+402 кДж

Егер реакция нәтижесінде 206 кДж жылу бөлінсе,жанған көмірдің массасы 1. 1,2 г

 2. 12,1 г

 3. 2,8 г

 4. * 6,1 г

 5. 0,12 г

6. 10 г натрий гидроксидін бейтараптау үшін қажет күкірт қышқылының массасы:

A) 25 г.


B) *12,25 г.

C) 6,12 г.

D) 10 г.

E) 4 г.


7. Валенттілігі (VІ) тең оксид

 1. P2 O5

 2. Al2 O3

 3. Na2 O

 4. *CrO3

 5. Mn2O7

8. NaF-фтордың тотығу дәрежесі

 1. +1

 2. +2

 3. *-1

 4. -2

 5. +3

9. Бейметал оксиді

 1. Al2O3

 2. ZnO

 3. * Р2O5

 4. Na2O

 5. BeO

10. Бөлме температурасында су әрекеттеседі:

 1. күкіртпен

 2. қорғасынмен

 3. * калиймен

 4. көміртегімен

 5. мыспен

11. Хлор қышқылындағы индекстер қосындысы

 1. *6

 2. 3

 3. 2

 4. 4

 5. 5

12. Реакция нәтижесінде күкірт тотықсыздандырғыш болатын реакция үрдісі:

 1. Cu+S→

 2. Ca+S→

 3. * S+O2

 4. C+S→

 5. P+S→

13. Металдарды коррозиядан қорғауға қолданылмайтын құбылыс—

 1. гальваностегия

 2. катодтық қорғау

 3. *оксидтік қабыршағынан тазарту

 4. антикоррозиялық құймалар алу

 5. басытқылар қолдану

14. Сіріңке жаққанда жүретін реакция:

 1. натрий нитраты+көмір+күкірт=

 2. калий нитраты+графит+күкірт=

 3. калий хлориді+ақ фосфор=

 4. * калий хлораты+қызыл фосфор=

 5. Eкалий перманганаты+графит=

15. Көміртек  тотықтырғыш болатын реакцияда әрекеттесетін заттар тобы

 1. *H2, Fe, Sі

 2. O2, Fe, Cl2

 3. O2, CaO, Br2

 4. О2, H2, CuO

 5. H2, Al, F2

16. Құрамында 3,011023 оттек атомдары бар алюминий гидроксидінің массасы

 1. 54 г

 2. *13 г

 3. 117 г

 4. 78 г

 5. 39 г

17. Құрамында 18 атом сутек бар алкеннің салыстырмалы молекулалық массасы

 1. 164

 2. 132

 3. *126

 4. 142

 5. 108

18. Сутегінің химиялық таңбасы

 1. He

 2. Ho

 3. Hf

 4. * H

 5. Hg

19. Экзотермиялық реакция теңдеуін табыңдар

 1. ZnCl2  Zn + Cl2  Q

 2. 2AlCl3  2Al + 3Cl2  Q

 3. C)* Cu(OH)2 + H2SO4  CuSO4 + 2H2O + Q

 4. CaCO3  CaO + CO2  Q

 5. 2H2O  2H2 + O2  Q

20. Қышқылдық оксид —

 1. CaO

 2. НNO3

 3. *CO2

 4. Zn(OH)2

 5. HCl

21. Тұнбаға түсетін қышқыл

 1. H2S

 2. H2SO4

 3. H2CO3

 4. H2SO3

 5. *H2SiO3

22. Фосфор атомы ядросының заряды:

 1. +7.

 2. –15.

 3. +31.

 4. *+15.

 1. +5.

23. 1932 жылы бутадиенді этил спиртінен алу әдісін ашқан:

 1. Зелинский

 2. Марковников

 3. Бертло.

 4. Кучеров

 5. *Лебедев

24. Бензиннің қасиеті

 1. *жанғыш

 2. судан ауыр

 3. суда ерігіш

 4. жанбайды

 5. иісі жоқ
25. Құрамында 3,011023 оттек атомдары бар натрий гидроксидінің зат мөлшері (моль)

 1. 5

 2. 0,4

 3. 1

 4. 0,1

 5. * 0,5


14 нұсқа

1. Егер термохимиялық теңдеу С+О2 = СO2+402,2 кДж болса, 2 г көмір жанғанда бөлінетін жылу мөлшері 1. 69,03 кДж

 2. 65,03 кДж

 3. 66,03 кДж

 4. * 67,03 кДж

 5. 68,03 кДж

2. Судағы ерітіндісінде соңына дейін жүрмейтін реакция:

 1. Al(OH)3 + H2SO4 .

 2. * KCl + NaNO3 .

 3. KHCO3 + Ca(OH)2 .

 4. KCl + AgNO3 .

 5. Na2CO3 + HCl .

3. Диссоциациялану кезінде анион күйінде тек қана гидроксид-иондарын түзетін заттар:

 1. қышқылдық тұздар;

 2. негіздік тұздар.

 3. орта тұздар;

 4. қышқылдар;

 5. * сілтілер;

4. Алюминиймен барлығы әрекеттесетін заттар тобы

 1. HNO3, NaCl, KOH

 2. * H2O, CuCl2, NaOH

 3. HCl, SO2, KOH

 4. HBr, Fe2O3, Lі2SO4

 5. H2O, Na2O, NaOH

5. Алюминий хлориді мен күйдіргіш калий әрекеттескен реакция нәтижесінде 2,50 г калий хлориді түзілді. Жұмсалған алюминий хлоридінің массасын анықтаңыз:

 1. *1,49 г

 2. 2,04 г

 3. 1,02 г

 4. 3,06 г

 5. 1,77 г

6. Тотығу үрдісінің сызба-нұсқасы

 1. MnO4-  MnO­4-2

 2. *Fe+3  FeO4-2

 3. MnO4-2  Mn+2

 4. Cr2O7-2  Cr

 5. CrO4-2  Cr+3

7. Салыстырмалы молекулалық массасы 156 м. а. б. болатын көмірсутек

 1. C8H18

 2. C7H16

 3. C)* C11H24

 4. C9H20

 5. C10H22

8. Электролит заттарға жатады:

 1. металдар

 2. *тұздар

 3. қант

 4. бейметалдар

 5. ерімейтін негіздер

9. Натрий гидроксидімен әрекеттесетін оксидтің формуласы

 1. CaO

 2. K2O

 3. FeO

 4. MgO

 5. 2O5

10. Судың электролизін қолданады:

 1. оттегін алу үшін

 2. натрий гидроксидін алу үшін

 3. * сутегін және оттегін алу үшін

 4. сутегін алу үшін

 5. сутек пероксидін алу үшін

11. Тұз қышқылымен әрекеттескенде сутегін түзетін зат:

 1. KOH.

 2. H2SO4.

 3. BaSO4.

 4. *Na.

 5. Na2O.

12. Мырыш гидроксидімен әрекеттесетін заттар қатары

 1. KOH, AgNO3

 2. P2O5, Cu(OH)2

 3. * H2SO4, KOH

 4. ZnSO3, Fe2O3

 5. CO2, Ca(OH)2

13. Фосфор (V) оксидінің физикалық қасиеттеріне сай емес:

 1. су тартқыш ұнтақ.

 2. суда жақсы ериді.

 3. *балық иісі бар.

 4. ақ ұнтақ.

 5. борпылдақ ұнтақ.

14. Көміртек атомының сыртқы энергетикалық деңгейінің электрондық формуласы:

 1. *2s22p2.

 2. 2s22p4.

 3. 2s22p3.

 4. 2s12p0.

 5. 2s22p1.

15. Айналымдағы Х затының формуласы. C4H10 Х C6H14  C6H6.

 1. Дихлорбутан.

 2. Гексилен.

 3. Хлоргексан.

 4. Бутанол.

 5. * Хлорбутан.

16. Көлемі 2,24 л (қ.ж.) бутадиен-1,3-ке қосыла алатын бромның ең көп массасы:

 1. *32 г

 2. 4 г

 3. 8 г

 4. 16 г

 5. 64 г

17. Cl- дың ең төменгі тотығу дәрежесі

 1. +1

 2. +3

 3. C)* -1

 4. +2

 5. -2

18. Оттегінің химиялық таңбасы:

 1. Os

 2. Cs

 3. C

 4. Co

 5. * O

19. Еріген заттардан суды тазалау үшін қолданылатын әдіс:

 1. магнитпен әсер ету

 2. хромотография

 3. фильтрлеу

 4. тұндыру

 5. * дистильдеу

20. Азот қышқылының мольдік массасы

 1. 63 моль/г.

 2. 63 г.

 3. 63 моль.

 4. 63.

 5. * 63 г/моль.

21. Сыртқы энергетикалық деңгейінде төрт электроны бар атом

 1. Be.

 2. *C.

 3. O.

 4. S.

 5. He.

22. Барий нитратының бір молекуласы диссоциацияланғанда түзілетін иондар саны

 1. 2

 2. 1

 3. 4

 4. *3

 5. 5

23. Алюминотермия әдісімен алуға болатын металдар тобы:

 1. Na, Mn, Al.

 2. Cs, Cu, Fe.

 3. K, Na, Cr.

 4. Cu, Na, Cr.

 5. *Ni, Cr, Zn.24. С+О2 =СO2+402 кДж

Егер реакция нәтижесінде 206 кДж жылу бөлінсе,жанған көмірдің массасы 1. 1,2 г

 2. 12,1 г

 3. 2,8 г

 4. * 6,1 г

 5. 0,12 г

25. 10 г натрий гидроксидін бейтараптау үшін қажет күкірт қышқылының массасы:

A) 25 г.


B) *12,25 г.

C) 6,12 г.D) 10 г.

E) 4 г.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет