Химия 3 тур 8-сыныпДата15.06.2016
өлшемі62.26 Kb.
#136854
ХИМИЯ

3 ТУР
8-СЫНЫП

1. Массасы 3,6г магнийдағы атом санымен бірдей болу үшін қанша грамм мыс алу керек.

2. Төменде берілген заттардың қайсысы сұйытылған күкірт қышқылымен әрекеттеседі?

Барий хлориді, фосфор (V) оксиді, азотты қышқыл, қорғасын нитраты, мыс (II) оксиді, мыс, мырыш, фосфор, мыс (I) оксиді. Аяғына дейін жүретін реакцияларды молекулалық және иондық түрінде жаз.

3. Берілген заттардың ангидридтерінің және қышқылдарының формуласын жаз. Марганецты қышқылы, хлорлау қышқылы, мышьяк қышқылы, дифосфор қышқылы, ортобор қышқылы.

4. Қышқыл ерітіндісінің 1л 10-2 моль сутек иондары бар. Бұл хлорсутек қышқылының қандай мөлшеріне сәйкес келеді?

5. Берілген айналымдарды қалай іс жүзіне асыруға болады?

Al → Al2O3 → Al2(SO4)3 → BaSO4↑ ↕

NaAlO2 → Al(OH)3 → AlCl3 → Na[Al(OH)4]9-СЫНЫП

1. 49г. Күкірт қышқылындағы молекулалар санын, оттек атомының саны және мөлшерін, күкірт қышқылы молекуласының массасын (г) есепте.

2. Берілген заттардың қайсысымен концентрленген күкірт қышықылы әрекеттеседі?

Барий хлориді, фосфор (V) оксиді, азотты қышқыл, қорғасын нитраты, мыс (II) оксиді, мыс, мырыш, фосфор, мыс (I) оксиді. Аяғына дейін жүретін реакцияларды молекулалық және иондық түрінде жаз.

3. 400г. Нарий хлориді бар стаканға электрод салып ток жіберген. Анодта 11,2л газ (қ.ж.) бөлінгеннен кейін электролизді тоқтатты. Ерітіндідегі натрий гидроксидінің (%) мөлшерін анықта.

4. Этикеткасы жоқ төрт пробиркада натрий карбонаты, хлорсутек қышқылы, натрий сульфаты, барий хлориді ерітінділері бар. Басқа реактивтерді қолданбай әр пробиркадағы затты анықта.10-СЫНЫП

1. Температура 870С, қысым 95992 Па жағдайда 500 мл ацетон буының массасы 0,93г тең. Ацетонның мольдік массасының анықта.

2. Бензин гексан изомерлерінің қоспасы екендігін еске алып, толық жану үшін ауа мен қандай көлемдік қатынаста әрекеттесуі керек? Ауа құрамында 20% оттек бар.

3. Метан және этилен қоспасы жартый гидрлену реакциясына ұшырағаннан кейін, оның тығыздығы сутек бойынша 11,25 тең болды. Этиленнің қандай бөлігі гидрлену реакциясына қатысты? Алынған қоспаның орта молдік массасы 22 тең.

4. Хлорға алмасқан көмірсутек жанғанда 0,22г СО2 және 0,09г Н2О түзілді. Осы заттың сондай массасынан 1,435г күміс хлориді алынған. Затты атап, формуласын анықта.

5. 36% сірке қышқылын алу үшін, құрамында 30г сірке қышқылы 199г ерітіндіге еріген, қажетті сірке ангидридінің массасын тап.

6. Берілген заттардың қайсысы а) металдық натрий, ә) натрий гидроксиді ерітіндісімен әрекеттеседі. - C3H7COH, CH3CH(OH)CH2COOH, C6H5OH. Заттарды атап реакция теңдеулерін жаз.
11- СЫНЫП

1. 2SO2 + O2 ↔ 2SO3 реакция нәтижесінде түзілген күкірт (VI) оксидінің тепе-теңдік концентрациясы 0,02моль/л тең. Күкірт (VI) оксидінің бастапқы концентрациясы 0,06моль/л, оттектің – 0,07моль/л тең. Процестің тепе-теңдік константасын есепте.

2. Химик массасы бірдей екі стақан алды. Біреуіне натрий карбонатының (1моль/л) ерітіндісін, екіншісіне сондай концентрация тұз қышқылы ерітіндісін құйды. Әр ерітіндінің концентрациясы 100г тең. Бірінші стақанға араластыра отырып баяу 100г тұз қышқылы ерітіндісін қосты, екінші стақанға – 100г натрий карбонатының ерітіндісін құйды. Екі стақандағы ерітінділердің жағдайы бірдей. Реакция аяқталғаннан кейін стақандардың массалары қалай өзгереді?

3. 3,1г затты жандырғанда 8,8г СО2, 2,1г Н2О 0,42г, N2 түзіледі. Заттың формуласын анықта, егер оның 1 л (қ.ж.) массасы 4.15 тең.

4. Берілген реакциялардың теңдеуін жаз:

а) Кучеров реакциясы,

ә) Вюрц реакциясы

б) толуолды нитрлеу реакциясы

в) этанолдың калий перманганатымен тотығуы

5. а) K2Cr2O7 + H2SO4 + H2S → S +

ә) K2MnO4 + H2O → MnO2 +

б) NaBr + H2SO4 + NaBrO3 → Br2 +

Фосфор (V) хлориді гидролизінің нәтижесінде 2,5 моль хлорсутек түзіледі. Түзілген ерітіндіге кальций хлориді ерініндісінің артық мөлшерін қосқаннан кейін пайда болған тұнбаның массасын анықта.

8 класс
8-1 Сколько граммов меди нужно взять,чтобы в них содержалось столько же атомов, сколько их содержится в 3,6 г магния?Сколько это атомов? 3 балла
8-2 С какими из указанных ниже веществ будет реагировать разбавленная серная кислота медь, хлорид бария,оксид фосфора (V), азотистая кислота, нитрат свинца, оксид меди (ІІ),цинк, фосфор, гидроксид меди (І)? Напишите молекулярные и ионные уравнения реакций,идущих до конца. 5 баллов

8-3 Напишите формулы следующих кислот и соответствующих им ангидридов: марганцовистая, хлорноватая, мыщьяковая, дифосфорная, ортоборная. 6 баллов


8-4 В 1 литре раствора кислоты содержится 10-2 моль ионов водорода.Какому количеству хлороводородной кислоты это соответствует? 4 балла
8-5 Как осуществить следующие превращения:
Al ↔ Al2O3→ Al2 (SO4)3→BaSO4

NaAlO2←Al(OH)3↔ AlCl3→ Na[Al(OH)4] 7баллов9 класс
9-1 Вычислите число молекул,содержащихся в 49 г. серной кислоты,количество и число атомов кислорода в этом количестве кислоты и массу молекулы серной кислоты в граммах.

4 балла


9-2 С какими из указанных ниже веществ будет реагировать концентрированная серная кислота: хлорид бария, оксид фосфора (V), азотистая кислота,нитрат свинца, оксид меди (II),медь,цинк,фосфор,гидроксид меди(I) . Напишите уравнения протекающих реакций.

4 балла


9-3 В стакан,содержащий 400г.раствора хлорида натрия, опущены электроды и пропущен электрический ток.После того,как на аноде выделилось 11,2 л. газа (н.у),электролиз прекращен.Каково содержание в (%) гидроксида натрия в растворе.

6 баллов


9-4 В четырех пробирках без этикеток находятся растворы карбоната натрия, хлороводородной кислоты,сульфта натрия,хлорида бария .Как без помощи каких-либо реактивов распознать содержимое каждой пробирки?

5 баллов


9-5Образец,содержащий 0,85 г смеси твердых гидридов лития и кальция, при реакции с водой образовал1,2 л. водорода(н. у). Определите относительные содержания гидридов в образце в % по массе.

6 баллов.10 класс
10-1 Вычислить молярную массу ацетона,если 500 мл. его паров при 870С и давлении 95992 Па имеет массу 0,93 г.

5 баллов


10-2 Считая, что бензин состоит из смеси изомерных гексанов, рассчитайте, в каком объемном соотношении должны быть смешаны его пары с воздухом для полнеого сгорания.Воздух содержит 20 объемных процентов кислорода.

4 балла


10-3 Смесь метана и этилена со средней молярной массой 22 подверглась неполному гидрированию, после чего ее плотность по водороду стала равной 11,25.Какая часть этилена подверглась гидрированию

5 баллов


10-4 При сгорании хлорозамещенного углеводорода получили 0,22 СО2 и 0,09 г Н2О.Из такой

же навески вещества получен хлорид серебра массой1,435г. Определите формулу вещества и назовите его.

4 балла

10-5 Определите массу уксусного ангидрида,которую нужно растворить в199г раствора, содержащего 30г. уксусной кислоты, чтобы получить 36% расвор уксусной кислоты.6 баллов

10-6 Какие из указанных ниже веществ будут реагировать с

а) металлическим натрием;

б) раствором гидроксида натрия;

С3Н7СОН; СН3СН(ОН)СН2СООН; С6Н5ОН; п-С6Н4(ОН)СН2ОН? Назовите все указанные вещества и напишите уравнения всех протекающих реакций.

6 баллов


11 класс
11-1 При некоторой температуре равновесная концентрация оксида серы(VI), образующегося по реакции 2 SO2+O2→ 2SO3 , составляет 0,02 моль/л. Исходная концентрация оксида серы(VI)- 0,06 моль/л, кислорода -0,07 моль/л. Вычислите константу равновесия процесса.

5 баллов


11-2.Химик взял два стакана одинаковой массы. В один налил раствор Na2СO3 (1 моль/кг), во второй- HCl такой же концентрации.Масса каждого раствора- 100 г. Затем в первый стакан очень медленно при перемешивании добавил 100г раствора HCl ( моль/л), во второй- 100 г раствора Na2СO3 такой же концентрации при тех же условиях. Насколько один стакан станет легче или тяжелее другого после окончания реакции.

5 баллов


11-3 При полном сгорании 3,1 г вещества образуется 8,8 г СO2 , 2,1 Н2О и 0,47 г N2. Найти формулу вещества, если 1 л. паров его при н. у. весит 4,15г.

5 баллов


11-4Напишите уравнения реакций:

а) Кучерова

б) Вюрца

в) нитрование толуола

г) окисления этанола перманганатом калия.

4 балла


11-5Допишите уравнения следующих реакций:

K 2 Cr 2O7+ H 2SO4 +H2S→S +

K 2MnO4 + Н2О → MnO2 +

NaBr +H 2SO4 +NaBrO3 →Br2 +

6 баллов

11-6 При гидролизе хлорида фосфора (V) образуется 2,5 моль хлороводорода.Вычислить массу осадка, образующегося при добавлении к полученному при гидролизе раствору избытка хлорида кальция.5 баллов

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет