«Қазақ жазуының теориясы мен тарихы»Дата27.06.2016
өлшемі271.9 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі СМЖ

құжаты


ПОӘК

ПОӘК 042-14-01.20.10/02-2011
«Қазақ жазуының теориясы мен тарихы»

пәнінің студенттерге арналған жұмыс бағдарламасы№1 басылымның орнына


5 В 020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған
«Қазақ жазуының теориясы мен тарихы»
ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ

2013

КІРІСПЕ
1 ҚҰРАСТЫРҒАН

Семейдің Шәкәрім атындағы мемлекеттік қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі кафедрасының доценті,п.ғ.к. Мұқанова Қаршыға Қайроллақызы


2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Қазақ филологиясы кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» ___________200_жыл.
Кафедра меңгерушісі: _______________ Жұмағұлова Ә.М.

2.2 Филолгия факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________200_жыл.
ОӘБ төрайымы_________________ Мұқанова Қ.Қ.
2.3 Филология факультетінің Ғылыми Кеңесінде бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________200_жыл.


Төрайым________________ Атантаева Б.Ж.

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________200_жыл.


Оқу жұмысы жөніндегі проректор_________________Искакова Г.К.

4  200_ж. «____» __________ шыққан ПОӘК-нің
№ 2 БАСЫЛЫМЫ


МАЗМҰНЫ

1 Жалпы ережелер

2 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулықтары

3 Курс саясаты мен форматы

4 Бағалау саясаты

5 Пәннің мазмұны және сағаттарды сабақ түріне шағу

6 ОСӨЖ және СӨЖ мазмұны

7 Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Оқытушы туралы жалпы мәлімет:
Кафедра: Қазақ филологиясы кафедрасының аға оқытушысы, ф.ғ.к. Кеңесбаева Ш.С.

Кафедраның мекен-жайы: Глинки, 20а; 912- бөлме

Ақпараттық қатынас: телефон : 44-29-30

Кафедрада болатын уақыты: сағат: 9.00-17.00

Сабақ өтетін орын: №911 дәрісхана

1.2 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

1 Кесте – Оқу жоспарынан көшірме

Курс


Семестр

Кредит

ДС (сағ)

СПС (сағ)

ОСӨЖ

(сағ)


СӨЖ(сағ

Бар

(сағ)


Бақылу түрі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

3

15

30

45

45

135

экзамен

1.3 Пәннің қысқаша мазмұны

Жазу – адамзаттың ұлы мәдени құндылықтарының қатарына жататын, өркениет дамуының құрамдас бөлігі. Жалпы жазу даму тарихы. Жазу мен ойлау. Жазудың өзіндік деңгейлері. Жазудың негізгі категориялары. Қазақ графикасы мен орфографиясының негіздері. Көне түркі жазуының графикалық ерекшелігі. Орыс графикасына негізделген қазіргі қазақ әліппиінің әріп, фонема, дыбыс қоры. Қазақ тіл емле ережелерінің негізгі ұстанымдары. Латын графикасына негізделген қазақ әліппиінің жобасы. Жазу теориясы деген ұғымның мәнісі не? Жазу теориясы деген ұғымның мәнісі не? Қарапайым мысалдан бастайық. Айталық, студент өнер, кәсіпорын, қыркүйек деген сөздердің айтылуына қарай өнөр, кәсіборұн, қыргүйөк болып жазылмайтын себебін, қазақ орфографиясы морфологиялық принципке негізделген, сондықтан сөздің жеке тұрғандағы түбір тұлғасын сақтап жазамыз деп түсіндіреді. Дұрыс-ақ, яғни соңғы мысалдардағы сөздер түбір тұлғасында кәсіп, орын, қыр, күйек деп жазылады және дыбысталады. Дыбысталады деп айтуға күмілжіп отырғанымыз, жоғарыдағы сөздердің жеке тұрғандағы тұлғасы өнөр, кәсіб, орұн, күйөк емес, өнер, кәсіп, орын, күйек екенін қайдан білеміз? Сол сияқты өгүз емес, өгіз, жапрақ емес, жапырақ, топрақ емес, топырақ екенін және солай жазылатынын жеке тұрғандағы дыбысталуына қарап та анықтау мүмкін емес қой? Сондай-ақ қазақ жазуының негізгі принципі түбір сақтап жазу деп, кітап – кітабы, күрек – күрегі, теп – тебеді, қақ – қағады деп жазатынымыз тағы бар. Болашақ тіл мамандарын қазақ жазуының осы сияқты тұстарына ойландыру керек екендігі өте қажет. Олар жазуды көзшалымға жатталған орфограммаларды норма деп танитын қатардағы оқырманмен бірдей, «бұрыннан осылай жазылып келеді ғой» деп қана отырмауы керек. Әр сөздің жазылу тұрпатының уәжін танып, аңғарып, байқап отыруға міндетті. Сонда ғана қазіргі уақыттардағы орфоэпиялық нормаларды орфографиялық нормаға айналдырайық деген ұсыныс тастаушыларға қарсы, негізді уәжді кез келген тіл маманы айта алатын еді.
1.4 Курстың мақсаты

Пәннің негізгі мақсаты қазақ мәдени өмірінде қолданылған фонемографиялық жазу типі түрлерінің онтогенездік дамуын, осыған орай қазіргі қазақ графикасы мен орфографиясының теориялық негіздерін, емле ережелерінің уәжін көрсіту, сөйтіп, студенттерге қазіргі қазақ жазуының мәртебесі мен орнын таныту болады. Осы мақсатқа жету барысында мынадай міндеттерді орындау қажеттілігі бар:

- жалпы жазудың даму тарихын көрсете отырып, жазудың маңызы мен бүгінгі таңдағы қызметін парықтау;


  • жазу мен ойлау, жазу мен АТ арақатынасын көрсету;

  • жазу өзіндік деңгейлері бар, дербес құрылымдық жүйе екенін және ЖТ мен АТ-ның өзара кодталу мүмкіндіктерін көрсете келе, екі жүйенің дербестігін дәлелдеу арқылы студенттердің зердесіне құю;

  • жазудың негізгі категориялары мен бірліктерін, жазудың анықтамасын, жазу саласына қатысты теориялық ұғымдарды меңгерту;

  • қазақ графикасы мен орфографиясының негіздерін фонологияға, сингармонизм заңына, әліпби теориясына табан тірей отырып, анықтауды үйрету;


1.5 Курстың негізгі міндеттері

  • көне түркі жазуының графикалық ерекшелігін, латын графикасына негізделген қазақ жазуының жүйесін, графема-фонема қатынасын көрсету, студенттердің өздеріне жасатып үйрету;

  • орыс графикасына негізделген қазіргі қазақ әліпбиінің әріп-фонема-дыбыс қорын түгендей отырып, қазақ жазуының фонологиялық негіздерін түсіндіру;

  • қазақ тіл емле ережелерінің негізгі ұстанымдарын, емле ережелерінің фоно-морфологиялық сипатын айқындау қазіргі қазақ графикасы мен орфографиясындағы қиындықтардың себебін, орфограммалау тәсілдерін көрсету;

- қазақ әліпбиін ауыстыруға байланысты көпшілік тарапынан ұсынылған латын жобаларын типтендіріп, латын графикасына негізделген қазақ әліпбиінің жобасын талдау.
1.6 Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:

- Қазақ жазуының теориясы мен тарихы саласының өзекті мәелелерін білуі керек;

- Алған білімдерін практикада қолдана білу;

- Тілді талдаудың негізгі әдістерін меңгеру керек;

- Теориялық талдау жасай алу;

- Сөз таптарын және олардың морфологиялық құрылымын меңгеру, түсіну;

- Өзіндік пікір айта алу;

- Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу.


1.7 Курстың пререквизиттері

Қазақ жазуының теориясы мен тарихы пәнін оқып, терең игеру үшін студенттер жалпы тіл білімі, мәдениеттану сынды пәндерде алған білімдерін осы пәнде жан-жақты және тиімді пайдалана білуі қажет.
1.8 Курстың постреквизиті:

Бұл пән бойынша алынған білім мемлекеттік тілді терең игеруде, педагогика, психология, мәдениеттану, тарих, этнография пәндері тұғырнама ретінде қолданылады.


2 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ
ОӘК-де пәннің мақсаты болашақ тілші мамандарды қазақ тілінің теориясы мен тарих ғылымының теориялық негіздерімен қаруландыру, келешекте тілді этносболмысымен сабақтастыра зерттейтін ғылыми жұмыспен шұғылдануға, шығармашылық қабілеттерін ұштауға біліктіліктерін шыңдауға қажет тіл білімінің саласымен, тың ғылыми дерек көздерімен таныстыру.
3 КУРС САЯСАТЫ МЕН ФОРМАТЫ

Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып. жалпы саны шығарылады. Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырма, сабаққа қатысуы, СӨЖ, ОСӨЖ тапсырмаларын, тиісті жаттығу жұмыстарын орындағаны жөніндегі ұпай жиынтығы,кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі. Курсты оқу барысында алынған барлық балдар жинақталып, бір-біріне қосылады. Осы курстан алған ақтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырама мен рейтинг бақылауынан алынған баға және емтихан бағаларының қорытындысы бойынша орташа балл есептеледі. Барлық тапсырмаларды көрсетілген уақытында өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда аяқталады. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді. Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс көлемін ұлғайтылады; Тапсырмалар оқытушы тағайындаған уақытта қабылданады. Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір тақырыпты қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі тест арқылы тексеріледі. Тест алдын ала ескертілмей өткізіледі. Аудиториялық сабақтарды босатпау, кешікпеу міндетті. Себепсіз сабақтан қалсаңыз: қосымша шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге талдау т.б.); Сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақ босатылғанға теңгеріледі. Оқу үрдісіне белсенді түрде қатысу қажет.


4 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ


Әріп

бойынша


баға жүйесі.

Ұпайдың

санды


баламасы

Пайыздық

баға


Дәстүрлі

жүйе


бойынша

баға.


1

аттестацияСтуденттердің

жинайтын


ұпайыА

4,00

95-100

Үздік

22-7

91-93,5

А-

3,67

90-94

Өте жақсы

20-21

86-90

В+

3,33

85-89

Жақсы

18-19

81-85

В

3,00

80-84

Жақсы

16-17

76-80

В-

2,67

75-79

Жақсы

14-15

71-75

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

13

66-70

С

2,00

65-69

Қанағаттанарлық

12

61-65

С-

1,67

60-64

Қанағаттанарлық

11

56-60

Д+

1,33

55-59

өту ұпайы

10

51-55

Д

1,00

50-54

өту ұпайы

9

48-50

Ғ

0,00

0-49

өту ұпайы

8

47Апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

дәріс

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

семинар

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

ОСӨЖ

4

4

4

4

4

4

4

12

8

8

8

8

8

8

14

СӨЖ

2

2

2

2

2

2

2

8

3

3

3

3

3

3

8

Барлығы

32

32

32

32

32

32

32

46

37

37

37

37

37

37

48

270270

5 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ САБАҚ ТҮРІНЕ ШАҒУ
2 Кесте – Пәннің мазмұны. Сағаттарды сабақ түріне шағу


Тақырыптың атауы
ДС

СПС

СӨЖ

1

2

3


4

1-семинар. Тақырыбы: Жазу тілдің жазба жүйесі ме, әлде жазба формасы ма; Жазба тіл мен ауызша тілдің өзіне тән ерекшеліктері
2
2-семинар. Тақырыбы: Жазба тіл мен ауызша тілдің өзара кодталу сатылары
2
3-семинар. Тақырыбы: Үндесім заңы мен жазу теориясының қатысы
2
4-семинар. Тақырыбы: Сөздерді бірге, бөлек таңбалаудың ұғымдық және тілдік дискреттілікке қатысы
2
5-семинар. Тақырыбы: Қазақ тілі орфографиялық сөздіктерінің түзілу принциптері мен жетілдіру бағыттары. ҚТОС-тың V-басылымындағы өзгерістердің сөзжасамдық, семантикалық уәждері.
3
6-семинар. Тақырыбы: Әліпбиге и, у, я, ю әріптерін алудағы емле қиындығы мен жазу экономиясы.
3
7-семинар. Тақырыбы: Дыбыстық емес графикалық белгілер: босаралықпен, босаралықсыз және қосаралықпен жазу. Өзгешеліктері мен ерекшеліктері. Бірге жазылатын сөздердің формалды белгілері. Ұластыруыштар. Аффиксойдтар. Құрастыруыштар.
4
8семинар. Тақырыбы: Бірге жазылатын сөздердің семантикалық белгілері. Қосаралық (дефис) қызметі. Босаралық – қосаралық – босаралықсыз жазу эволюциясы. Дефиспен жазылатын сөздердің орфограммасы.
4
9-семинар. Тақырыбы: Бас әріп қызметі. Кіші әріп қызметі. Символика. Қазақ тіліндегі бас әріппен жазылатын сөздердің типтері мен топтары.
2
10-семинар. Тақырыбы: Кірме сөздерге қазақ тілінің қосымшаларын жалғаудағы ерекшеліктер.т.б. Дыбыстық жағынан толық игерілген және жартылай игерілген кірме сөздердің орфограммалары.
2
11-семинар. Тақырыбы: Жазу тілдің жазба жүйесі ме, әлде жазба формасы ма; Жазба тіл мен ауызша тілдің өзіне тән ерекшеліктері
2
Аралық бақылау жұмысы
2
Барлық сағат саны:
30


6 ОСӨЖ және СӨЖ МАЗМҰНЫ
3-Кесте ОСӨЖ және СӨЖ жоспарлары:


ОСӨЖ

СӨЖ

Аудиториялық

Аудиториядан тыс

1

2

3

1 сабақ тақырыбы: Жазудың жалпы даму тарихына шолу

1. Тақырыбы: Жазу тілдің жазба жүйесі ме, әлде жазба формасы ма; Жазба тіл мен ауызша тілдің өзіне тән ерекшеліктері

1. Жазу мен ойлаудың арақатынасы.

2 сабақ тақырыбы: Жазу процесін меңгерудің физио-психологиялық ерекшеліктері

2. Тақырыбы: Жазба тіл мен ауызша тілдің өзара кодталу сатылары

2. Қазіргі қазақ әліпбиінің құрамы. Әріп аттары. Әріп реті. Қазақ тіліне тән дыбыстарды таңбалайтын әріптердің тұрпаты мен орналасу реті. Бір фонемаға бір әріп сәйкесетін таңбалар, екі дыбыс тіркесін беретін әріптер, үш дыбыс тіркесін беретін әріптер, кірме сөздерді таңбалау үшін алынған әріптер, дәстүрлі жазу үшін алынған әріптер.

3 сабақ тақырыбы: Бейүндес буынды сөздер. Кірме сөздер мен бірге жазылатын сөздердің шеніндегі бейүндесімділік

3. Тақырыбы: Үндесім заңы мен жазу теориясының қатысы

3. Қазіргі қазақ жазуындағы үндесімнің буын шегінде таңбалану уәждері. Қазақ ауызша тілінің негізгі дыбыстық заңы. Тіл үндестігі. Ерін үндестігі. Тіл үндестігінің дауысты дыбыс әрпі арқылы берілуі. Тіл үндестігінің дауыссыз дыбыс әрпі арқылы берілуі. Тіл үндестігінің дәйекше арқылы берілуі. Артықшылықтары мен олқылықтары.

4 сабақ тақырыбы: Орыс графикасына негізделген қазақ әліпбиінің жобалары (ХІХғ.).

4. Тақырыбы: Сөздерді бірге, бөлек таңбалаудың ұғымдық және тілдік дискреттілікке қатысы

4. Қазақ тіл біліміндегі жазба тіл, тіл формасы, жазба дәстүр ұғымдарының сипаты

5 сабақ тақырыбы: Төте жазудың графика-орфографиялық ерекшеліктері

5. Тақырыбы: Қазақ тілі орфографиялық сөздіктерінің түзілу принциптері мен жетілдіру бағыттары. ҚТОС-тың V-басылымындағы өзгерістердің сөзжасамдық, семантикалық уәждері.

5. Қазақ графикасын ауыстыру мәселесі: ұсыныстар, жоба

6 сабақ тақырыбы: Қазақ жазба тілі мен ауызша тілінің айырмашылықтары

6. Тақырыбы: Әліпбиге и, у, я, ю әріптерін алудағы емле қиындығы мен жазу экономиясы.

6. Жаңа қазақ әліпбиінің жобалары.

7 сабақ тақырыбы: Түркі халықтарына ортақ әліпби жасаудың 30ж. тәжірибесі

7. Тақырыбы: Дыбыстық емес графикалық белгілер: босаралықпен, босаралықсыз және қосаралықпен жазу. Өзгешеліктері мен ерекшеліктері. Бірге жазылатын сөздердің формалды белгілері. Ұластыруыштар. Аффиксойдтар. Құрастыруыштар.

7. Латын графикасына негізделген жаңа әліпбидің негізгі жобасының тілдік және тілдік емес негіздері

8 сабақ тақырыбы: Орфографиядағы қосымша жалғау арқылы тексеру әдісі. Жұпсингармодауыстылар сыртындағы жұпсыз е дыбыс-әрпінің қазақ тілі тіл үндесімімінің доминанталық сипатын күшейтетенідігі туралы.

8. Тақырыбы: Бірге жазылатын сөздердің семантикалық белгілері. Қосаралық (дефис) қызметі. Босаралық – қосаралық – босаралықсыз жазу эволюциясы. Дефиспен жазылатын сөздердің орфограммасы.

8. Латын графикасына көшудің алғышарттары мен себептері

9 сабақ тақырыбы: Қазіргі түркі халықтарының әліпбилерін бірдейлестірудің қажеттіліктері мен ортақ әліпби жобасының құрамы

9. Тақырыбы: Бас әріп қызметі. Кіші әріп қызметі. Символика. Қазақ тіліндегі бас әріппен жазылатын сөздердің типтері мен топтары.


9. Кірме сөздерді таңбалаудың орфографиялық ережелері: өткеніміз, бүгін және болашақ

10 сабақ тақырыбы: Екі бітеу буын аралығында жазылатын ы, і әріптерінің емлесі

10. Тақырыбы: Кірме сөздерге қазақ тілінің қосымшаларын жалғаудағы ерекшеліктер.т.б. Дыбыстық жағынан толық игерілген және жартылай игерілген кірме сөздердің орфограммалары.

10. Халықаралық терминдерді таңбалау: тарих және бүгін.

11 сабақ тақырыбы: Бірге не бөлек және дефис арқылы жазылуы қиындық тудыратын үстеулердің және есімдіктердің емлесі

11. Тақырыбы: Жазу тілдің жазба жүйесі ме, әлде жазба формасы ма; Жазба тіл мен ауызша тілдің өзіне тән ерекшеліктері

11. Бірге не бөлек жазылуы қиындық тудыратын тұрақты тіркестердің орографиясы

12 сабақ тақырыбы: Бас әріппен жазылатын сөздердің типтері мен түрлері

12. Тақырыбы: Қазақ емлесіндегі ерін үндестігінің таңбалану уәждері

12. Ауызша ғылыми сөз бен жазбаша ғылыми сөздің құрылымдық ерекшеліктері

13 сабақ тақырыбы: Түрік жазуының әліпбиі, графикасы, емле ережесі, емле ережесіне енген өзгерістердің сипаты

13. Тақырыбы: Жазба тіл мен ауызша тілдің өзара кодталу сатылары

13. Ауызша шаршысөз бен жазбаша шаршысөздің құрылымдық ерекшеліктері

14 сабақ тақырыбы: 1929-1940жж. Латын графикасымен жазылған мәтіндердің орфографиялық ерекшеліктері

14. Тақырыбы: А.Байтұрсынұлының емле ұстанымы, орфограммалау тәсілдері

14. Ауызша іскери сөз бен жазбаша іскерисөздің құрылымдық ерекшеліктері

15сабақ тақырыбы: Қазақ жазуындағы й, у әріптерінің тарихы мен емлесі

15. Тақырыбы: Қ.Жұбановтың әліпби, емле туралы тұжырымдамалары

15. Ауызша монологтік сөз бен жазбаша монологтік сөздің құрылымдық ерекшеліктері7. ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі әдебиеттер:

1. Уәлиев Н. Қазақ графикасы мен орфографиясының фонологиялық негiздерi: фил. ғыл. канд. ... дисс. Алматы, 1993.–162 б.

2. Уәлиев Н., Алдашева А. Қазақ орфографиясындағы қиындықтар. Алматы: Ғылым, 1988. – 113 б.

3. Қ.Күдеринова. Қазақ жазуының теориялық негіздері. Алматы, 2006.

4. Күдеринова Қ. Бiрге және бөлек жазылатын сөздердiң орфографиясы: Алматы, 2005.–146 б.;

5. Истрин В.А. Развитие письма. М.: АН СССР, 1961. -394 с.

6. Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957.- 189 с.

7. Мамырбекова Г. XVIII-XIX ғғ. араб жазулы қазақ жазбаларының графикалық-орфографиялық ерекшеліктері: фил. ғыл. канд. ... автореф. Алматы, 2006.–130 б.

8. Уәлиұлы Н. А.Байтұрсынұлы және қазақ жазуының онтогенездік дамуы // Ұлттық рухтың ұлы тіні. Алматы: Ғылым, 1999.-566 б.

9. Амирова Т.А. Общелингвистические основания графемики: автореф. ... докт.фил.наук., 1981.-47 c.

10. Бодуэн де Куртенэ И.А. Введение в языковедение. М., 2004. – 320 с.

11. Жак Деррида. О грамматологии. М., 2000-511с.

12. Амирова Т.А. Функциональная взаимосвязь письменного и звукового языка. М, 1985.–283 с.

13. Сүлейменов О. Язык письма. Алматы-Рим, 1998,– 497 с.

14. Амиров Р. Особенности синтаксиса казахской разговорной речи. Алма-Ата, 1972. –180 с.

15. Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М.: Наука, 1983, -236 с.

16. Досмұхамедұлы Х. Қазақ қырғыз тілініндегі сингармонизм заңы. Таңдамалы. Алматы: Ана тілі, 1998.-384 б.

17. Сыздықова Р. Орфоэпиялық нормалар жайлы // Өрелі өнер. Алматы: Ғылым, 1976.– 144 б.

18. Исаева Ж. Ауызша әдеби тілдегі стиль, норма мәселелері // Көркем әдебиет тілінің өзекті мәселелері. Алматы, 2003. –283 б.

19. Әміров Р. Ауызекі сөйлеу тілінің синтаксистік ерекшелігі. Алматы: Мектеп, 1977.– 91 б.

20. Аврамова А.Г. Электронный дискурс в зеркале оппозиции устный письменный // Вестник МГУ. Сер. Лингистика и культура коммуникации. 2004, №3.

21. Дедова О.В. Русский художественной текст в пространстве интернета // Вестник Московского университета. Сер.филол.2004. №2.

22. Уәли Н., Жүнісбек Ә. Әліпби атауларының жүйесі жайлы // Мемлекеттік тіл: терминология, ісқағаздар мен бұқаралық ақпарат құралдарының тілі. Астана, 1999. – 464 б.

23. Айдаров Ғ. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. Алматы, Мектеп,1986.-180 б.

24. Айдаров Г. Язык памятника Кюль-тегину. Алматы: Ғылым, 1993.- 280 с.

25. Аманжолов А. Графика таласских, енисейских и орхонских надписей // Қазақ тілі мен әдебиеті. 1973, 3-шығуы.

26. Сыздыкова Р. Язык Жами ат-тауарих Жалаири. Алматы, 1989.-248 с.

27. Әбілқасымов Б. Алғашқы қазақ газеттерінің тілі. Алматы: Ғылым, 1971. –272 б.

28. Әліппе айтысы. Қарағанды, 1990. –106 б.
Қосымша әдебиеттер:

1. Григорьев А.А. О передаче звуков киргизского языка буквами русской азбуки // Қазақ тілі туралы революциядан бұрынғы зерттеулер. Алматы, 1993, 232 б.

2. Ильминский Н.И.Материалы к изучению киргизских наречий. Казань, 1861. –199 с.

3. Әбілқасымов Б. Қазақ жазбасында орыс графикасының қолданылу тарихынан // Известия АН Каз ССР. Сер. фил. 1977. №4.

4. Алтынсарин И. Киргизская хрестоматия. Изд. 2. Оренбург, 1906-160 с.

5. Байтұрсынұлы А. Тіл тағылымы. Алматы: Ана тілі, 1992. –414 б.

6. Джусупов М. Фонемография А.Байтурсынова и фонология сингорманизма, Ташкент, 1995.–176 с.

7. Байтұрсынұлы А. Жазу мәселесі // Қазақ тілі туралы революциядан бұрынғы зерттеулер. Алматы: Ғылым, 1993. –232 б.

8. Байтұрсынұлы А. Қазақша сөз жазушылар диққатына сөз жазушыға // Қазақ тілі туралы революциядан бұрынғы зерттеулер. Алматы: Ғылым, 1993. –232 б.

9. Мусин Ғ. Жазу мәселесі // Қазақ тілі туралы революциядан бұрынғы зерттеулер. Алматы: Ғылым, 1993 –232 б.

10. Сералин М. Емле мәселесі // Қазақ тілі туралы революциядан бұрынғы зерттеулер. Алматы: Ғылым, 1993. –232 б.

11. Жияшев Ш. Бірге қозғалайық мәселесі // Қазақ тілі туралы революциядан бұрынғы зерттеулер. Алматы: Ғылым, 1993. –232 б.

12. Сұлтанғазин Д. Қазақ сөзін қалайша жазу турасы // Қазақ тілі туралы революциядан бұрынғы зерттеулер. Алматы: Ғылым, 1993. –232 б.

13. Қазақ білімпаздарының тұңғыш сійезі. Алматы. 2005.–144 б.

14. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. Алматы: Ғылым, 1999. – 581 б.

15. Байтұрсынұлы А. Емле туралы // ҚР БжҒМ ҒА Хабарлары. 2000, №3.

16. Омаров Е. Қазақша жазу жайы// Тілтаным. 2002. №3. 103-111 бб.

17. Мырзабеков С. Қазақ тіліндегі ұяң дауыссыздар тіркесімі// Сөзтаным. 2003. №3.

18. Баданбекқызы З. Қазақ тіліндегі фонемалардың дыбыс қорлары: фил. ғыл. канд. ... автореф. Алматы, 2001.–103 б.

19. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. I, II М., 1963.-388 c.

20. Уәли Н. Біріккен сөз туралы // ҚР ҒА-ның хабарлары 2005. №5-6.

21. Н.Уәлиұлы. Бұқаралық коммуникация және сөз мәдениеті // Қазақ тілі орфоэпиялық анықтағышы. Алматы: Арыс, 2004. –200 б.

22. Аманжолов Қ. Әңгіме әліппе туралы. Таңд. Алматы, 1955.– 316 б.

23. Есенов Қ. Біріккен сөздер // Социалистік Қазақстан. 11.02.1977.

24. Балақаев М. Жазу мәдениетіндегі олқылықтар туралы // Социалистік Қазақстан. 20.01.1977.

25. Қалиев Б. Біріккен сөздердің жазылуы жайында // Сөз өнері. Алматы: Ғылым, 1978.–184 б.; Қазақ орфографиясын оқытудың ғылыми негіздері. Алматы, 1974. – 45 б.

26. Қалиұлы Б. Қазақ орфографиясындағы қайшылықтар. Алматы, 1994. –19 б.

27. Мырзабеков С. Қазақ орфографиясының арнаулы курсы бойынша методикалық нұсқаулар. Алматы: Қаз. Унив. 1991.- 39 б.8. «ҚАЗАҚ ЖАЗУЫНЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ
4-Кесте. «Қазақ жазуының теориясы мен тарихы» пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі


Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Бақылау

түрі


Д

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

АБ1Д

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

АБ2Балдар

5+5

5+5

5+5

5+5

5+

5


5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+

5


5+

5


5+5

5+

5


5+

5

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет