Қазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігібет1/4
Дата25.02.2016
өлшемі0.84 Mb.
  1   2   3   4
Қазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі

Академик Е. А. Бµкетов атындаѓы Қараѓанды Мемлекеттік университетіТест тапсырмалары

пәні:қазақ журналистикасыныњ тарихы


баѓыты: әлеуметтік ѓылымдар
мамандыѓы: 050504- журналистика
бөлімі: қазақ бµлімі ‰шін
Қ±растырушы: журналистика кафедрасыныњ

аѓа оқытушысы М. С. ЖӘПЕК.


Журналистика кафедрасыныњ мењгерушісі:ф. ѓ. к. ,доцент

М. К. Ж¦МАБЕКОВ.


Тест тапсырмаларыныњ саны: 200 дана.

Тесті қ±растыру мерзімі: 15 қазан 2009 ж.

Пайдалану мақсаты: КТБ бойынша алдын-ала тестілеу.

Тест тапсырмалары базасына енген тақырыптар атауы


Пәні: қазақ журналистикасыныњ тарихы

Мамандыѓы: 050504- журналистика

Бөлімі: қазақ бµлімі ‰шін


№ Тақырып

№ ТақырыпшаТақырып атауы,

Тақырыпша атауы1.

1. Ұлттық журналистикасының бастау көзі.

2.

2. XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың басындағы қазақ мерзімді баспасөзі.

3.

3. Қазақ мерзімді баспасөзінің пайда болуы және казақ тіліндегі алғашқы газеттер.

4.

4. 1905-1907 жылдардағы қазақ баспасөзі. «Торғай газеті»

5.

5. 1910-1914 ж. Қазақтың мерзімді баспасөзі.

6.

6. XX ғасырдың басындағы қазақ тіліндегі кітаптар.

7.

7. Қазақтың жалпыұлттық бағытағы демократиялық басылымдары (1917-1918 жылдар.)

8.

8. Қазақ ССР-і құрылуы кезіндегі өлкелік мерзімді баспасөз (1919-1920 жылдар)

9.

9. 1921-1925 жылдар аралығындағы баспасөз

10.

10. «Азат әйел» (1925 жыл) газеті.

11.

11. Қазақстандағы «Кіші Октябрь» жылдарынан кейінгі қалпына келтіру кезеңіндегі мерзімді баспасөзі

12

12. Қазақстандағы жаппай репрессия жылдарындағы және екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы мерзімді баспасөз (1937-1941 жылдар)

13

13. Отан соғысы кезіндегі қазақ мерзімді баспасөзі

14

14. Бұрынғы кеңес мемлекетінде «Коммунистік құрылысты өрістету немесс тоқырау жылдарындағы баспасөз» (1960-1980 жылдар)

15

15. Қайта құрудан өтпелі кезеңге дейінгі аралықтағы қазақ баспасөзі (1985-1991 жылдар)


Қ±растырушы: журналистика кафедрасыныњ

аѓа оқытушысы М. С. ЖӘПЕК
Журналистика кафедрасыныњ мењгерушісі:ф. ѓ. к. ,доцент

М. К. Ж¦МАБЕКОВ.

Тесті қ±растыру мерзімі: 15 қазан 2009 ж.

Пайдалану мақсаты: КТБ бойынша алдын-ала тестілеу.

$$$ 1

1879 ж. бастап Ы. Алтынсарин шыѓарѓан қолжазба газет:A) «Т‰ркістан уалаяты».

B) «Дала уалаяты».

C) «Оренбургской листок».

D) «Торѓай».

E) «Қазақ».
$$$ 2

Ш. Уәлихановтыњ ѓылыми ењбектері жарық кµрген басылым:

A) «Санкт-Петербургские ведомости».

B) «Библиотека для чтения».

C) «Полярная звезда».

D) «Современник».

E) «Орыс географиялық қоѓамыныњ журналы».
$$$ 3

«Шоқанныњ қасиетті ісі» деректі хикаяттыњ авторы, ѓалым-публицист

A) С. М±қанов.

B) Ѓ. М‰сірепов.

C) Қ. Сәтбаев.

D) Е. Букетов.

E) М. Әуезов.
$$$ 4

Революцияѓа дейін Абай µлењдерін жариялаѓан басылым:

A) «Т‰ркістан уалаяты».

B) «Дала уалаяты».

C) «Оренбургский листок».

D) «Торѓай».

E) «Серке».
$$$ 5

«Т‰ркістан уалаяты» газеті қазақ-µзбек және орыс редакцияларыныњ редакторлары:

A) аѓайынды Ибрагимовтар және Остроумов.

B) Жанышев және Северцев.

C) Шайхылбеков және Толстой.

D) Казыбеков және Бартольд.

E) Ш. Валиханов және Погодин.
$$$ 6

«Дала уалаяты газетініњ» д‰ниеге келу себебі:

A) Жања қ±рылѓан Дала генерал-губернаторлыѓына басылым орны қажет болды.

B) Аѓайынды Ибрагимовтардыњ Санкт-Петербургке аттануы.

C) «ТУГ» газетініњ жабылып қалуы.

D) Ш. Ибрагимовтіњ қайтыс болуы.

E) «ТУГ» -тіњ Ташкентте шыѓуы.
$$$ 7

«Дала уалаяты» газетініњ қазақ бµлімініњ алѓашқы редакторы:

A) Ш. Кұдайбердиев және М. Дулатов.

B) М. Сералин.

C) Р. Д‰йсенбаев.

D) Е. Абылайханов жғне Д. С±лтанѓазин.

E) Қ. Жапанов және А. К±рманбаев.
$$$ 8

«Серке» газеті шыққан қала:

A) Орынбор.

B) Семей.

C) Санкт-Петербург.

D) Ташкент.

E) Астрахань.
$$$ 9

1911-1915 ж. ж. аралыѓында Троицк қаласында жарық кµрген «Айқап» журналыныњ негізін қалаѓан:

A) С. Кµбеев.

B) М. Сералин.

C) С. Торайѓыров.

D) С. Сейфуллин.

E) Ж. Ақбаев.
$$$ 10

1913-18 ж. ж. -да А. Байт±рсынов қай газеттіњ редакторы болды:

A) «Бірлік туы».

B) «Қазақ».

C) «Қазақстан».

D) «Орал».

E) «Ақ жол».
$$$ 11

«Ѓалия» медресесінде қазақ тілінде алѓаш рет жарық кµрген қолжазба журнал:

A) «Тањ».

B) «Айқап».

C) «Ульфат».

D) «Сана».

E) «Садақ».
$$$ 12

1987 ж. Орталық «Известия» газетінде жарық кµрген Қазақстан туралы материал:

A) «Ант».

B) «Шырмауық».

C) «Ащы сабақ».

D) «Мардымсудыњ сабақтары».

E) «Намыс туралы».
$$$ 13

1917 жылы Ақмола облысында жарық кµрген газеттер мен журналдар:

A) «Айна», «Тіршілік».

B) «Ақжол», «Сана», «Қазақ».

C) «Алаш», «Азамат», «Жас қазақ».

D) «Жетісу ењбекші халық мухбірі», «Сана», «Сәуле».

E) «Д±рыстық жолы», «М‰хбір», «Ењбек туы».
$$$ 14

Алаш-Ордаѓа қараѓан газеттер:

A) «Қазақстан», «Кµмек», «Жас алаш».

B) «Сарыарқа», «Алаш», «Қазақ».

C) «Алаш», «Азамат», «Жас қазақ».

D) «Кедей айнасы», «Ауыл».

E) «Тілші», «Айқап», «Қазақстан».
$$$ 15

«Тіршілік» газетініњ идеялық редакторы болѓан қазақ ақыны:

A) М. Әуезов.

B) С. М±қанов.

C) Ѓ. М‰сірепов.

D) С. Дµнентаев.

E) С. Сейфуллин.
$$$ 16

«Қазақ» газетініњ қызметкерлері:

A) Ғ. Бµкейханов, М. Дулатов.

B) Н. Тµреқ±лов, Е. Байрин, С. Мењдешов.

C) Т. Рысқ±лов, Ѓ. М±ратбаев, Е. Алдаоњѓаров.

D) М. Малдыбаев, М. Шоқаев, З. Балиди.

E) Б. Қаратаев, Д. Фурманов, І. Жанс‰гіров.
$$$ 17

Тµраѓасы С. Ақатаев болѓан Қазақстанныњ азаматтық партиясы 1990 жылдары шыѓарѓан газет:

A) «Азат».

B) «Халық кењесі».

C) «Әділет».

D) «Азаттық».

E) «Еркіндік».
$$$ 18

Европада «Жас Т‰ркістан», «Жања Т‰ркістан» газеттерін шыѓарѓан қазақ публицисі:

A) Уали Қайымхан.

B) Баймырза Хайт.

C) Хамза Абдуллин.

D) М. Айтбаев.

E) М±стафа Шоқаев.
$$$ 19

1915-18 жылдары Б. Майлин, Ж. Тілепбергенов, А. Сегізбаев, А. Ешкеевтердіњ шыѓармаларын басқан журнал:

A) «Айқап».

B) «Сана».

C) «Шолпан».

D) «Абай».

E) «Садақ».
$$$ 20

«‡міт еткен кµзімніњ н±ры-балам,

Жаныња жәрдем берсін хақ таѓалам.

Атањ м±нда анањмен есен-аман,

С‰йіп сәлем жазады б‰гін саѓан», - «Дала уалаяты» газетінде жарық кµрген осы µлењ шумаѓыныњ авторы:

A) Алтынсарин Ы. «Атасы Балқожа бидіњ баласына жіберген хаты».

B) Абылайханов У. «Шоқан немересіне хаты».

C) Қ±рманбаев А. «Н±ржанѓа хат».

D) Әлжанов О. «Балама ха»

E) Қ±нанбай±лы А. «Кейінгі жас балаларѓа».


$$$ 21

БАҚ-та «Барлыѓы майдан ‰шін!» ±раны кµтерілген уақыт:

A) Азамат соѓысы жылдары.

B) 1916 ж. ±лт азаттық кµтерілісі кезењі.

C) Отан соѓысы жылдары.

D) 1933-1937ж. репрессия жылдары.

E) II д‰ние ж‰зілік соѓыс басталѓан т±ста.
$$$ 22

«Капитан Кирсанов», «Комиссар Логвиненко», «Полковник Капров» т. б. 8-атқыштар дивизиясы туралы жазылѓан очерктердіњ авторы:

A) Әзілхан Н±ршайықов.

B) Ж±маѓали Саин.

C) Әди Шәріпов.

D) Қасым Қайсенов.

E) Бауыржан Момыш±лы.
$$$ 23

Б. Кенжебаевтыњ «Социалистік Қазақстан» газетінде 1946 жылы жарық кµрген «Дарынды ѓалым» мақаласы кім туралы:

A) Әлкей Марѓ±лан.

B) Қаныш Сәтпаев.

C) Ахмет Ж±банов.

D) Ныѓмет Сауранбаев.

E) Мәлік Ѓабдулин.
$$$ 24

Отан соѓысы жылдарында Әбу Сәрсенбаевтыњ лақап аты:

A) әл-Атрауи.

B) Фараб.

C) Әбуин.

D) Байабу.

E) Сен бай.
$$$ 25

Отан соѓысы жылдарында қазақ радиожурналистикасын дамытуѓа ‰лес қосқан азамат:

A) Ғ. Сәрсенбаев.

B) М. Дінішев.

C) Б. Б±лқышев.

D) С. Сейітов.

E) Ғ. Шәріпов.
$$$ 26

1941 жылы 22 маусымда «Социалистік Қазақстан» газетінде жарық кµрген «Жамбылмен әњгіме» очеркініњ авторы:

A) Ѓ. Орманов.

B) Т. Жароков.

C) М. Әуезов.

D) С. М±қанов.

E) Ѓ. М‰сірепов.
$$$ 27

Отан соѓысы жылдарында Алматыда жарық кµрген газет:

A) «Ленин туы».

B) «Социалистік Қазақстан».

C) «Коммунист».

D) «Сталин жолы».

E) «Қазақстанныњ әдебиеті мен µнері».
$$$ 28

Тµраѓасы Хасен Қожахмет болѓан желтоқсан партиясыныњ басылымы:

A) «Әділет».

B) «Желтоқсан».

C) «Азамат».

D) «Жас µркен».

E) «Рух».
$$$ 29

1951 ж. «Казахстанская правда» газетінде М. Тµлебаевтыњ «Қазақстан музыкасындаѓы б±рыс баѓыт туралы» сын мақаласы кім туралы:

A) Қ. Байсейітов.

B) Ш. Жандарбекова.

C) А. Ж±банов.

D) Қ±рманѓазы.

E) К. Байсейітова.
$$$ 30

Ғ. Кµпішевтіњ «Адыра қалѓан ауылдар» мақаласы не туралы:

A) Тыњ µлкесіндегі қазіргі ауылдар.

B) Семей полигоныныњ зардабын шеккен ауылдар.

C) Капустин Яр полигоныныњ мањындаѓы ауылдар.

D) Марқакµлдегі Маралды ауылы.

E) Лобнор полигоныныњ айналасындаѓы кіші қалалар.
$$$ 31

«Мәдениет және т±рмыс» журналыныњ алѓашқы редакторы:

A) М. Дінішев.

B) С. Ақтаев.

C) С. Ақатаев.

D) Ш. М±ртаза.

E) К. Смаилов.
$$$ 32

Медицина, халық медицинасы мәселесіне арналып 1990 жылы шыққан журнал:

A) «Шипагер».

B) «Денсаулық».

C) «Дәруіш».

D) «Медет».

E) «Ем мен емші».
$$$ 33

1991 ж. Ауыл шаруашылық министрлігі шыѓарѓан басылым:

A) «Ауыл».

B) «Алтын аймақ».

C) «Дала дидары».

D) «¤скен µлке».

E) «Ауыл тынысы».
$$$ 34

Қазақстан телевизиясы ж±мысын бастаѓан жыл:

A) 1958 ж.

B) 1959 ж.

C) 1952 ж.

D) 1954 ж.

E) 1960 ж.
$$$ 35

Отан соѓысы жылдарындаѓы «Экспресс К» газетініњ атауы:

A) «Ленин жолы».

B) «Коммунист».

C) «Фронт Жаршысы».

D) «Ленинская смена».

E) «Путь Ленина».
$$$ 36

1952 ж. О. Қ±дышевтыњ редакторлыѓымен шыққан басылым:

A) «Социалистік Қазақстан».

B) «Қазақстан м±ѓалімі».

C) «Қазақстан пионері».

D) «Әдебиет және µнер».

E) «Ауыл тілі».
$$$ 37

Қазақстан телевизиясы т‰рлі-т‰сті бейнеге кµшкен жыл:

A) 1958.

B) 1960.


C) 1965.

D) 1978.


E) 1981.
$$$ 38

ҚР Мәдениет, Ақпарат, Спорт министрлігініњ қазіргі басшысы:

A) Е. Ертісбаев.

B) А. Сәрсенбаев.

C) Н. М±хамеджанова.

D) Е. Бабақ±маров.

E) Е. Ашықбаев.
$$$ 39

БАҚ туралы зањ қабылданѓан қала:

A) Атырау.

B) Ақтау.

C) Қараѓанды.

D) Алматы.

E) Арқалық.
$$$ 40

1994 ж. тәуелсіз «Казахская правда» газетін шыѓарѓан ѓалым:

A) Олжас С‰лейменов.

B) Кењес Н‰рпейісов.

C) Алдан Айымбетов.

D) Бақытжан Қанапиянов.

E) Бақытжан Момыш±лы.
$$$ 41

Ш. Уәлиханов қолданѓан публицистика жанры:

A) эссе.

B) репортаж.

C) жол-сапар очеркі.

D) заметка.

E) фельетон.
$$$ 42

1990 ж. д‰ниеге келген саяси-экономикалық газеттіњ атауы, редакторы:

A) «С±рақ және жауап», С. Ақтаев.

B) «Егемен Қазақстан», Н. Оразалин.

C) «Қала мен дала», Н. Ж‰нісбай.

D) «Адам ата Һауа ана», Ж. Қалыбай.

E) «С±хбат», С. Ш‰кір±лы.
$$$ 43

Ы. Алтынсаринніњ шәкірті, алѓашқы қазақ әйел-журналисі:

A) С. Есова.

B) Н. Арықова.

C) А. Оразбаева.

D) И. Иманбаева.

E) Н. К±лжанова.
$$$ 44

Қазақ публицистикасы тарихын зерттеуші ѓалым:

A) Н. Айтов.

B) Т. Айбергенов.

C) Б. Жақып.

D) Қ. Мусин.

E) Ш. М±ртаза.
$$$ 45

Ж. Аймауытовтыњ 1917 ж. «Сарыарқа» газетінде жарық кµрген мақаласы:

A) «Ана».

B) «Отан».

C) «Партия».

D) «Съезд».

E) «Сайлау».
$$$ 46

Философ, журналист Д. Амантай Бас редакторы саналатын республикалық апталық:

A) «Начнем с понедельника».

B) «Доживем до понедельника».

C) «Среда».

D) «Пятьница».

E) «Жас қазақ».
$$$ 47

Жастар ±йымыныњ 1918 жылы Қызылжарда шыѓарѓан басылымы, редакторы:

A) «Жас азамат», Қ. Кемењгер±лы .

B) «Ведомости», М. Ужгин.

C) «Семей жастары», Ж. Аймауытов.

D) «Жас Алаш», Ѓ. М±ратбаев.

E) «Туркестанский вестник», Ш. Ибрагимов.
$$$ 48

М. Дулатовтыњ «Біздіњ мақсатымыз» атты мақаласы жарық кµрген басылым:

A) «Торѓай».

B) «Орал».

C) «Қазақстан».

D) «Серке».

E) «Айқап».
$$$ 49

«Бірлік туы» газетінде 1918 жылы жарық кµрген «Т±ла бойлары қан сасиды» мақаласыныњ авторы:

A) С. М±қанов.

B) Х. Болѓанбаев.

C) М. Шоқай.

D) М. Дулатов.

E) Ж. Жабаев.
$$$ 50

«Қазақ» газетініњ авторы болѓан қырѓыз азаматы:

A) А. Тоқамбаев.

B) И. Арабаев.

C) Ш. Айтматов.

D) Т. Касымбеков.

E) Т. Қазақов.
$$$ 51

С. Сейфуллинніњ «Тар жол, тайѓақ кешу» тарихи-мемуарлық романы жарық кµрген журнал:

A) «Әйел тењдігі».

B) «Пионер».

C) «Абай».

D) «Қызыл Қазақстан».

E) «Известия КирОбкома РКП (б)».
$$$ 52

«Қазақстан әйелдері» журналыныњ алѓашқы атауы:

A) «Әйел тењдігі».

B) «Тендік».

C) «Азат әйел».

D) «Шыѓыс әйелі».

E) «Сәуле».
$$$ 53

Ѓ. М±ратбаев редактор қызметін атқарѓан газет:

A) «Жас қазақ».

B) «Жас Алаш».

C) «Жас қанат».

D) «Ақ жол».

E) «Пионер».
$$$ 54

Орынборда 1922 ж. жарық кµрген Қырѓыз АССР жастарыныњ органы аты:

A) «¤ртењ».

B) «Юнешеская правда».

C) «Ленинская смена».

D) «Лениншіл жас».

E) «Шыѓыс жастары».
$$$ 55

«Казахстанская правда» газетініњ алѓашқы атауы:

A) «Советская степь».

B) «Оренбургский листок».

C) «Яицкая правда».

D) «Зерно Алтая».

E) «Мир труда».
$$$ 56

«Қызыл Казақстан» журналы д‰ниеге келген қала:

A) Верный.

B) Қызылорда.

C) Ташкент.

D) Орынбор.

E) Орал.
$$$ 57

1916-1917 ж. К. Тоѓысов Ташкент қаласында шыѓарѓан басылым:

A) «Алаш».

B) «Ақжол».

C) «Бірлік туы».

D) «Ењбекші қазақ».

E) «Сана»
$$$ 58

1918 жылѓы Семейде шыққан журнал, редакторы:

A) «Айқап», М. Сералин.

B) «Сана», М. Әуезов.

C) «Шолпан», Н. Тµреқ±лов.

D) «Садақ», Б. Майлин.

E) «Абай», Ж. Аймауытов.
$$$ 59

«Тіршілік» газеті неніњ органы:

A) Киробкома РКП(б)-ныњ.

B) «Жас қазақ» ±йымыныњ.

C) «Алаш-Орда» партиясыныњ.

D) «‡ш ж‰з» ±йымыныњ.

E) Қазақстанныњ Коммунистік Жастар Одаѓыныњ.
$$$ 60

КирРОСТА ҚазРОСТА –болып ауыстырылу себебі:

A) Қазақ және Қырѓыз АССР болып бµлуіне байланысты.

B) Верный қаласын астана етуі.

C) Қазақ АССР-ніњ Конституциясы қабылдануына байланысты.

D) Т‰ркестан аймаѓыныњ тарауына байланысты.

E) Орынбор астана болуына байланысты.
$$$ 61

«Отан ‰шін» газеті шыққан майдан:

A) Прибалтика.

B) Украина.

C) 2 Сталинград.

D) 2 Белорус.

E) Ленинград.
$$$ 62

1940 жылдары шыққан «Қаһарман сµз қамал б±зады» жинаѓыныњ тақырыбы:

A) Айтыс ‰лгілері.

B) Отан туралы мақал-мәтел, µлењдер.

C) Ертегілер.

D) Ана туралы µлењдер.

E) Би шешендердіњ аталы сµздері.
$$$ 63

А. Тоқмаѓанбетовтыњ «Арыстанѓа еліктеген мысық» фельетон-µлењі кімдерге арналѓан:

A) бюрократтарѓа.

B) әкімдерге.

C) ақ гвардияшыларѓа.

D) неміс фашистеріне.

E) казак отрядтарына.
$$$ 64

Отан соѓысыныњ басталѓаны туралы мәлімет «Социалистік Қазақстан» газетінде жарық кµрген мезгіл:

A) 1941 ж, 22 маусым.

B) 1941 ж, 24 маусым.

C) 1941 ж, 23 маусым.

D) 1941 ж, 25 маусым.

E) 1941 ж, 21 маусым.
$$$ 65

«Т‰сіп К‰зембаев» очеркініњ авторы:

A) Ғ. Шәріпов.

B) Қ. Қайсенов.

C) Ғ. Тәжібаев.

D) Д. Әбілов.

E) Ғ. Әбішев.
$$$ 66

Б. Б±лқышевтыњ шыѓармасы:

A) «Махаббат қызық мол жылдар».

B) «Намыс гвардиясы».

C) «Шыѓыс ±лына хат».

D) «Ерлік дастаны».

E) «Қазақ солдаты».
$$$ 67

С. Сейфуллинніњ «Асау т±лпар» жинаѓын сынаѓанда «Дәруіш» лақап атын пайдаланѓан публицист:

A) С. Сейітов.

B) М. Әуезов.

C) Н. Тµреқ±лов.

D) Ж. Аймауытов.

E) З. Шашкин.
$$$ 68

Қазіргі «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы қай басылымныњ қосымшасы:

A) «Қазақ тілі мен әдебиеті».

B) «Қазақстан м±ѓалімі».

C) «Қазақстан жоѓарѓы мектебі».

D) «Жас Алаш».

E) «Қазақстан мектебі».
$$$ 69

«Ара» журналыныњ 1960-1970 жылдары қызметкері болѓан сатирик:

A) М. Тоқмырза.

B) ‡. Уайдин.

C) О. Әубәкіров.

D) К. Смайылов.

E) Ш. М±ртаза.
$$$ 70

1941-45 жылдарда «Октябрь балалары» атты республикалық газетініњ редакторы қызметін атқарѓан кім:

A) Саттар Ерубаев.

B) Қасым Аманжолов.

C) Баубек Б±лқышев.

D) Газет уақытша шыққан жоқ.

E) Сақтаѓан Баишев.
$$$ 71

И. Эренбургтыњ «Кісі µлтіргіштер фабрикасы» памфлеті кімдерге арналды:

A) репрессияѓа тікелей қатысты мемлекет басшыларына.

B) неміс фашистеріне.

C) ақ гвардияшыларѓа.

D) қызыл армияѓа.

E) жапон әскеріне.
$$$ 72

Отан соѓысы жылдары жазылѓан «Ерлік- елдіњ сыны» шыѓармасыныњ авторы:

A) Ѓ. М‰сірепов.

B) М. Әуезов.

C) М. Айтбаев.

D) Ѓ. М±стафин.

E) Т. Жароков.
$$$ 73

«Социалистік Қазақстан» газетініњ «Халықтыњ ±мытылмас ±лдары» атты арнаулы беті кімдерге арналды:

A) қырѓыз,башқ±рт әскерініњ қаһармандарына.

B) Н. Әбдіровтыњ әуе командасына.

C) 28 панфиловшыларѓа.

D) С. Баймаѓанбетов, А. Суқанбаевқа.

E) Ғ. Молдаѓ±лова мен М. Мәметоваѓа.
$$$ 74

Қараѓанды телевидениесі хабар бере бастаѓан жыл:

A) 1958.

B) 1959.


C) 1960.

D) 1991.


E) 1959.
$$$ 75

Шекспирдіњ «Макбетін» аударѓан қазақтыњ ѓалым-публицисі

A) Қ. Сәтбаев.

B) ¤. Байқоњыров.

C) Ғ. Марѓ±лан.

D) К. Смайлов.

E) Е. Букетов.
$$$ 76

«Жол ‰стінде журналист» кітабыныњ авторы

A) С. Қазыбаев.

B) Б. Жақып.

C) А. Мектептегі.

D) М. Барманқ±лов.

E) Н. Омашев.
$$$ 77

Қараѓандыда 1980-1990 жылдары шыққан жастар газетініњ нақты мезгілі:

A) 1985 ж.

B) 1987 ж.

C) 1988 ж.

D) 1989 ж.

E) 1991 ж.
$$$ 78

«Мәдениет және т±рмыс» журналыныњ баѓыты:

A) т±рѓын ‰й қ±рылысын дамыту.

B) мәдени аѓартушылық.

C) қоѓамдық- саяси, ғдеби.

D) экономикалық, стратегиялық.

E) дәрігерлік, зоотехникалық.
$$$ 79

«Қазақ қайда барасыњ?» кітабыныњ авторы:

A) Ж. Сабыржан±лы.

B) Н. Ж‰сіп.

C) М. Қабанбай.

D) Д. Амантай.

E) Қ. Олжай.
$$$ 80

«Қазақстан» ±лттық арнасындаѓы қыз-келіншектерге арналѓан хабар:

A) «Сәукеле».

B) «Ж±пар».

C) «Баян с±лу».

D) «Комильфо».

E) «Ақ ж‰ніс».
$$$ 81

«Оян, қазақ!» публицистикалық шыѓармасыныњ авторы:

A) А. Қ±нанбаев.

B) Ш. Қ±дайбердиев.

C) М. Кµпеев.

D) М. Дулатов.

E) С. Торайѓыров.
$$$ 82

Отырықшылықты насихаттайтын М. Ж±мабаевтыњ шыѓармасы:

A) «Ауыл мен Шаһар».

B) «Қала, Дала».

C) «Дала».

D) «Туѓан жер».

E) «Отан – Ана».
$$$ 83

«Кетчуп» туралы жарнама жарық кµрген басылым:

A) «Ауыл».

B) «Бірлік туы».

C) «Ењбекші қазақ».

D) «Социалды Қазақстан».

E) «Социалистік Қараѓанды».
$$$ 84

«Т‰рксиб» деректі фильмініњ сценариін жазѓан:

A) М. Әуезов.

B) Т. Рысқ±лов.

C) М. Тынышбаев.

D) М. Шоқай.

E) А. Байт±рсынов.
$$$ 85

Т. Рысқ±ловтыњ циклды мақалаларыныњ басым бµлігінде кµрсетілген алып қ±рылыс:

A) ‡лкен Шу каналы.

B) ‡лкен Алматы каналы.

C) Т‰рксиб.

D) Жезқазѓан қаласы.

E) Ертіс-Қараѓанды каналы.
$$$ 86

«Қара тақта» атты айдары болѓан басылым:

A) «Қызыл Қазақстан».

B) «Ењбекші қазақ».

C) «Пионер».

D) «Ауыл».

E) «Әйел тењдігі».
$$$ 87

«Қызыл тақта» атты айдары болѓан басылым:

A) «Ењбекші қазақ».

B) «Пионер».

C) «Ауыл».

D) «Әйел тењдігі».

E) «Қызыл Қазақстан».
$$$ 88

Қазіргі «Жас қазақ» басылымыныњ алѓашқы редакторы:

A) Т. Данияр.

B) Ж. Әшімжан.

C) Ғ. Қаба.

D) Н. Ж‰сіп.

E) Т. Ешен±лы.
$$$ 89

«Ж±лдыз» журналыныњ тақырыбы:

A) Саяси.

B) Дәрігерлік.

C) Әдеби.

D) Экономикалық.

E) Ѓылым.
$$$ 90

1918 ж. шыққан «Абай» журналыныњ жабылу себебі:

A) қаражат тапшылыѓынан.

B) Ж. Аймауытовтыњ орнына М. Т±рѓанбай±лы келгендіктен.

C) М. Бәпи±лыныњ µлімі.

D) М. Әуезовтіњ оқуѓа кетуі.

E) Алашорда ‰кіметініњ қ±лауы.
$$$ 91

«ТУГ» қазақтыњ т±њѓыш басылымы» деп айтқан ѓалым:

A) Т. Қожакеев.

B) Т. Кәкішев.

C) ‡. Субханбердина.

D) Е. Бекхожин.

E) Қ. Аллаберген.
$$$ 92

1988 ж. Д‰ниеге келген, жастар мен студенттер басылымы:

A) «Жас Алаш».

B) «Ленинская смена».

C) «Лениншіл жас».

D) «Экспресс-К».

E) «¤ркен».
$$$ 93

«М±хиттыњ арѓы жаѓы, бергі жаѓы» атты очерктер жинаѓыныњ авторы:


Каталог: files -> OMKO -> Baza testovyh zadanii
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасының Ғылым және ғылым министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Тест тапсырмалары
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасы білім және ғылыми министрлігі халықаралық қатынастар тарихы
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасы білім және ғылыми министрлігі халықаралық қатынастар тарихы
Baza testovyh zadanii -> Аға оқытушы Г. Т
Baza testovyh zadanii -> Тест тапсырмалары
Baza testovyh zadanii -> «информатика»
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қарағанды мемлекеттік е. А. БӨкетов атындағЫ
Baza testovyh zadanii -> «Физика» пЩні бойынша тест тапсырмалары


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет