Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігіДата29.02.2016
өлшемі143.95 Kb.


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

Статистика комитеті
Ақтөбе облысының Статистика департаментіАқтөбе облысының үй шаруашылықтарының әлеуметтік-демографиялық сипаттамалары
Социально-демографические характеристики домашних хозяйств Актюбинской области

2014 жыл


2014 г.11 серия
Халықтың тұрмыс

деңгейі

Уровень жизни

населения

«Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ақтөбе облысы Статистика департаментіне сілтеме жасау міндетті.

В соответствии с «Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)» данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации в своих публикациях (изданиях) обязательна ссылка на Департамент статистики Актюбинской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.


Мазмұны

Содержание

Әдіснамалық түсініктемелер

Методологические

пояснения........................................................................................................................................................................................……………………4

Андатпа

Аннотация....................................................................................................................................................................................................................61. Үй шаруашылықтарының сипаттамасы мөлшеріне байланысты

Характеристика домохозяйств в зависимости от размера....................................................................................... ....................... ......................7

2. Үй шаруашылықтарының сипаттамасы олардың типіне байланысты

Характеристика домохозяйств в зависимости от их типа........................................................................................................................................7

3. Үй шаруашылықтарды балалар саны бойынша бөлу

Распределение домохозяйств по количеству детей................................................................................................................................................8

4. Балалары бар үй шаруашылықтарын ересек адамдар саны бойынша бөлу

Распределение домохозяйств с детьми по количеству взрослых..........................................................................................................................8

5. Бір ересек адамы бар үй шаруашылықтарын балалар саны бойынша бөлу

Распределение домохозяйств с одним взрослым по количеству детей................................................................................................................9

6. Үй шаруашылықтары мүшелерінің жасы бойынша сипаттамасы

Характеристика членов домохозяйств по возрасту .................................................................................................................................................9

7. Үй шаруашылықтары мүшелерінің білім деңгейі бойынша сипаттамасы

Характеристика членов домохозяйств по уровню образования ..........................................................................................................................10

3

Әдіснамалық түсініктемелер
Халықтың тұрмыс деңгейі бойынша үй шаруашылықтарын зерттеу ішінара әдісі бойынша тоқсан сайын жүргізіледі. Зерттеу бірліктеріне үй шаруашылықтары және олардың жекелеген мүшелері кіреді.

Үй шаруашылығы – бір немесе одан да көп жеке адамдардан құралған, бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін толықтай немесе ішінара біріктіретін және тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді бірлесіп тұтынатын экономикалық субъект.

Зерттеуге барлық тұрғын жай типтерінде тұратын үй шаруашылықтары кіреді, тек жалпы коммуналдық пәтер, жатақханаларда, қарттар мен мүгедектерге арналған интернат-үйлері, балалар үйлері, түрмелер, қонақ үйлер, діни бірлестіктер және осы іспеттес тұрғын жайларда тұратындардан басқа.

Бұл жарияланымда 2014 жылғы үй шаруашылықтарын ішінара зерттеу нәтижелері жөніндегі алдын ала қорытындылар келтірілген.

Жарияланым үй шаруашылығының көлемі мен құрамы, үй шаруашылықтары мүшелерінің жынысы, жасы және білімі бойынша бөлу туралы деректерді қамтиды.

«Үй шаруашылықтарының сипаттамасы» кестесінде үй шаруашылықтарды олардың өлшемі мен құрамы бойынша бөлу келтірілген. Балалары бар үй шаруашылықтарына 18 жасқа дейінгі балаларымен тұратын үй шаруашылықтары жатады. Балалары жоқ үй шаруашылықтарына тек ересек адамдардан тұратын үй шаруашылықтары жатады.

«Балалары бар үй шаруашылықтарының сипаттамасы» кестесінде балалар және ересек адамдар саны бойынша үй шаруашылықтарды бөлу, сондай-ақ бір ересек адамы мен балалары бар үй шаруашылықтары (толық емес жанұялар) бойынша деректер келтірілген.

«Үй шаруашылықтары мүшелерінің сипаттамасы» Кестеде үй шаруашылықтары мүшелерін жалпы әлеуметтік сипаттамалары: жынысы, жасы, білімі бойынша бөлу туралы деректер келтірілген. Үй шаруашылықтары мүшелерінің білім деңгейі бойынша сипаттамасы үшін 6 және одан да жоғары жастағы, оқу бітірген немесе оқып жатқан респонденттер сұралды. Бiлiмнiң нақтылы деңгейiн аяқтау туралы табель, оқу орнын аяқтау туралы аттестат немесе дипломмен құжаттық расталған білімнің қол жеткізілген ең жоғары деңгейі ескерілді. «Ешқандай білім деңгейі жоқ» деген жолдың деректері өз жас шамасының арқасында бастауыш білімді бітірмеген 6 және одан да жоғары жастағы балалардың саны және басқа себептер бойынша бұл бiлiмнiң деңгейiне жетпеген ересектер саны қосылған.

4

Методологические пояснения
Обследование домохозяйств по уровню жизни населения проводится ежеквартально по выборочному методу. Единицами обследования выступают домохозяйства и их отдельные члены.

Домашнее хозяйство - экономический субъект, состоящий из одного или более физических лиц, проживающих совместно, объединяющих полностью или частично свои доходы и имущество, и совместно потребляющие товары и услуги.

В обследование включены домашние хозяйства, проживающие во всех типах жилых помещений, за исключением проживающих в общих коммунальных квартирах, общежитиях, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, детских домах, тюрьмах, гостиницах, религиозных общинах и других аналогичных жилых помещениях.

В настоящей публикации представлены итоги по результатам выборочного обследования домохозяйств за 2014 год.

Публикация содержит данные о размере и составе домохозяйств, распределении членов домохозяйств по полу, возрасту и образованию.

В таблице «Характеристика домохозяйств» представлено распределение домохозяйств по их размеру и составу. К домохозяйствам с детьми согласно законодательству РК относятся домохозяйства, в которых проживают дети в возрасте до 18 лет. К домохозяйствам без детей относятся домохозяйства, состоящие только из взрослых членов домохозяйства.

В таблице "Характеристика домохозяйств с детьми" приведены данные о распределении домохозяйств по количеству в них детей и взрослых, а также данные по домохозяйствам с одним взрослым, имеющим детей (неполные семьи).

В таблице «Характеристика членов домохозяйств» приведены данные о распределении членов домохозяйств по общим социальным характеристикам: по полу, возрасту, образованию. Для характеристики членов домохозяйств по уровню образования учитывался самый высокий достигнутый уровень образования, документально подтвержденный табелем о завершении определенного уровня образования, аттестатом или дипломом об окончании учебного заведения. Данные строки «не достигнут никакой уровень образования» включают численность детей в возрасте до 7 лет, которые не охвачены дошкольным образованием и воспитанием, и численность взрослых, не имеющих никакого образования.

5

Аңдатпа


Бұл жарияланымда үй шаруашылықтарының әлеуметтік-демографиялық сипаттамалары туралы ақпарат ұсынылған.

Үй шаруашылықтарын іріктеп зерттеу деректері бойынша 2014 жылы үй шаруашылығының орташа мөлшері 3,8 адамды құрады. Үй шаруашылықтарындағы әйелдердің орташа саны 2 адамды, ерлер - 1,8 құрады.

Үй шаруашылықтарындағы балалардың орташа мөлшері 1,1 адамды құрайды.

Үй шаруашылықтарын aдамдардың саны бойынша бөлуде 5 адамнан тұратын (30,6%) үй шаруашылықтары басым орын алады. 4 адамнан тұратын үй шаруашылықтарының пайызы 24,7% құрады.

Үй шаруашылықтарының көпшілігі жалпы санынан 61,5% 18 жасқа дейінгі балалары барлары, одан 42,8% - бір балалы, 37,6% - екі балалы, 14,7% - үш балалы, 4,9% - төрт және одан да көп балалылар.

Балалары жоқ ересектердің үй шаруашылықтары республикадағы үй шаруашылықтарының жалпы санынан 31,9% көрсетеді.


Аннотация

В данной публикации представлена информация о социально–демографической характеристике домашних хозяйств.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств в 2014 году, средний размер домохозяйства составил 3,8 человека. Среднее число женщин в домохозяйствах составило 2 человека, мужчин – 1,8.

Среднее число детей в домохозяйстве составляет 1,1 человек.

В распределении домохозяйств по количеству лиц превалируют домохозяйства, состоящие из 5 лиц и более (30,6%). Процент домохозяйств, состоящих из 4 лиц составил 24,7%.

Большинство домохозяйств, 61,5% от общего числа имеют детей в возрасте до 18 лет, из них 42,8% - с одним ребенком, 37,6% - с двумя, 14,7% - с тремя, 4,9% - с четырьмя и более детьми.

Домохозяйства взрослых без детей представляют 31,9% от общего числа домохозяйств в области.

6

Үй шаруашылықтарының сипаттамасы өлшемге байланысты


Характеристика домохозяйств в зависимости от размера


пайызбен в процентах
Барлығы

соның ішінде
қалалық жер

ауылдық жер

Всего

в том числе

городская местность

сельская местность

Үй шаруашылықтарының саны - барлығы

100,0

100,0

100,0

Число домохозяйств - всего

соның ішінде:


в том числе домашние хозяйства, состоящие:

1 адамнан

6,6

7,5

4,8

из 1 лица

2 адамнан

16,9

16,8

17,2

из 2 лиц

3 адамнан

21,2

22,9

18,2

из 3 лиц

4 адамнан

24,7

26,8

21,0

из 4 лиц

5 және одан да көп адам

30,6

26,0

38,8

из 5 лиц и более

Үй шаруашылықтарының орташа мөлшері

3,8

3,6

4,0

средний размер домохозяйств

Үй шаруашылықтарының сипаттамасы олардың типіне байланысты
Характеристика домохозяйств в зависимости от их типа


пайызбен в процентах
Барлығы
Всего

Үй шаруашылықтарының саны - барлығы

100,0

Число домохозяйств - всего

соның ішінде:
в том числе:

18 жасқа дейінгі балалары бар үй шаруашылықтары

61,5

домашние хозяйства с детьми до 18 лет

жалғыз адамдар

6,6

одинокие

Балалары жоқ ересек адамдар

31,9

взрослые без детей

7

Үй шаруашылықтарды балалар саны бойынша бөлу
Распределение домохозяйств по количеству детей


пайызбен в процентах
Барлығы
Всего

18 жасқа дейінгі балалары бар үй шаруашылықтары - барлығы

100,0

Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 18 лет - всего

соның ішінде:
в том числе:

1 балаламен

42,8

с 1 ребенком

2 балаламен

37,6

с 2 детьми

3 балаламен

14,7

с 3 детьми

4 және одан да көп баламен

4,9

с 4 детьми и более

Балалары бар үй шаруашылықтарын ересек адамдар саны бойынша бөлу
Распределение домохозяйств с детьми по количеству взрослых


пайызбен в процентах
Барлығы
Всего

Балалары бар үй шаруашылықтарының саны - барлығы

100,0

Число домохозяйств с детьми - всего

соның ішінде:
в том числе:

1 ересекпен

5,4

с 1 взрослым

2 ересекпен

49,5

с 2 взрослыми

3 және одан да көп ересекпен

45,1

с 3 взрослыми и более

8

Бір ересек адамы бар үй шаруашылықтарын балалар саны бойынша бөлу


Распределение домохозяйств с одним взрослым по количеству детей


пайызбен в процентах
Барлығы
Всего

Бір ересек адамы мен балалары бар

үй шаруашылқтарының саны - барлығы

100,0

Число домохозяйств с детьми и одним взрослым - всего

соның ішінде:
в том числе:

1 балалы

61,8

с 1 ребенком

2 балалы

33,6

с 2 детьми

3 балалы

2,3

с 3 детьми

4 және одан да көп балалы

2,3

с 4 детьми и более


Үй шаруашылықтары мүшелерінің жанысы мен жасы бойынша сипаттамасы
Характеристика членов домохозяйств по полу и возрасту


пайызбен в процентах
Барлығы

соның ішінде
еркектер

әйелдер

Всего

в том числе

мужчины

женщины

Адамдар саны -барлығы

100,0

100,0

100,0

Число лиц - всего

соның ішінде жас шамасы бойынша, жасы


в том числе по возрасту, лет

0-6

13,1

15,4

11,2

0-6

7-14

12,5

13,3

11,8

7-14

15-17

4,2

5,0

3,5

15-17

18-28

19,6

18,8

19,9

18-28

29-38

14,1

14,2

14,1

29-38

39-48

14,2

13,3

15,1

39-48

49-57 (62)

13,3

14,9

12,0

49-57 (62)

58 (63) және одан да жоғары

9,0

5,1

12,4

58 (63) и старше

9

Үй шаруашылықтары мүшелерінің білім деңгейі бойынша сипаттамасы


Характеристика членов домохозяйств по уровню образования


пайызбенв в процентах
Барлығы
Всего

Адамдар саны - барлығы

100,0

Число лиц - всего

соның ішінде білім деңгейі бойынша:
в том числе по уровню образования:

ешқандай білімге қол жеткізбеген

13,3

не достигнут никакой уровень образования

одан:
из них:

15 және одан да жоғары жастан жас шамасында

0,1

в возрасте от 15 лет и старше

мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

5,5

дошкольное воспитание и обучение

бастауыш білім

8,1

начальное образование

негізгі отра білім

6,3

основное среднее образовние

орта білім (жалпы орта білім, техникалық және кәсіптік білім)

46,7

среднее образование (общее среднее образование и прфессиональное образование)

жоғары білім

20,0

высшее образование

жоғары оқу орнынан кейнгі білім

0,0

послевузовское образование

Шығ./Исх.№ 14-10-12

13.05. 2015 жылғы

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жауапты шығарушы: Орын./Исп. Т.Ягудина Департамент басшысы Қ.С.Жекеев

Үй шаруашылықтары зерттеу басқармасы тел. (7132) 54-36-52 тел. (7132) 54-42-21

Ответственный за выпуск: e-mail: d@stat.kzУправление обследования домашних хозяйств

10
Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет