Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаментіДата22.02.2016
өлшемі151.73 Kb.
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Қостанай облысының Статистика департаменті

Ж
В соответствии с «Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)» данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации в своих публикациях (изданиях) обязательна ссылка на Департамент статистики Костанайской области Агентство Республики Казахстан по статистике.


«Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Қостанай облысының Статистика департаметіне сілтеме жасау міндетті.

ЕДЕҚАБЫЛ – АҚПАРАТ

ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИЯ
Жедел ақпарат

Экспресс-информация


№ 16-22/243

2014 жылдағы 17 шілде

7-7 серия

Қостанай облысында кеден одағына мүше-мемлекеттермен тауарлары

өзара сауда туралы
О взаимной торговле товарами с государствами-членами Таможенного союза

в Костанайской области


2014 жылғы қаңтар-мамырда Кеден одағы елдерімен өзара саудасы 556,2 млн. АҚШ долларын құрады, оның ішінде экспорт – 376,8 млн. АҚШ доллары, импорт – 179,4 млн. АҚШ доллары.

В январе-мае 2014г. взаимная торговля со странами Таможенного союза составила 556,2 млн. долларов США, в том числе экспорт – 376,8 млн. долларов США, импорт – 179,4 млн. долларов США.


2014 жылғы қаңтар-мамырдағы өзара сауданың негізгі көрсеткіштері

Основные показатели взаимной торговли за январь-май 2014г.

мың АҚШ долл.

тыс. долларов США
Тауар айналымы

Экспорт

Импорт
барлығы

тауар айналымының жалпы көлеміндегі елдің үлес салмағы,

%


барлығы

тауар айналымының жалпы көлеміндегі елдің үлес салмағы,

%


барлығы

тауар айналымының жалпы көлеміндегі елдің үлес салмағы,

%

Товарооборот

Экспорт

Импорт
всего

удельный вес страны в общем объеме товарооборота, %

всего

удельный вес страны в общем объеме товарооборота, %

всего

удельный вес страны в общем объеме товарооборота, %

Барлығы

556 228,0

100,0

376 829,3

100,0

179 398,7

100,0

Всего

соның ішінде:в том числе:

Ресей

547 718,5

98,5

376 775,3

100,0

170 943,2

95,3

Россия

Беларусь

8 509,5

1,5

54,0

0,0

8 455,5

4,7

Беларусь


2014 жылғы қаңтар-мамырдағы жеке тауарлар түрлері экспорты және импорты


Экспорт и импорт отдельных видов товаров за январь-май 2014г.

Экспорт

Импорт
саны

құны (мың

АҚШ доллары)саны

құны (мың

АҚШ доллары)Экспорт

Импорт

количество

стоимость

(тыс. долларов США)количество

стоимость

(тыс. долларов США)Тоңазытылған және мұздатылған, тағамдық қосымша өнімдері мен ет, тонна

68,9

12 474,7

783,1

2 186,6

Мясо и субпродукты свежие, мороженые и охлажденные, тонн

Бидай және қара бидайдың қоспасы, тонна

22 488,6

945 013,0

473,3

248,8

Пшеница и смесь пшеницы и ржи, тонн

Арпа, тонна

8 760,5

226 836,6

45,0

9,9

Ячмень, тонн

Күріш, тонна

1,1

158,7

48,6

78,3

Рис, тонн

Бидай немесе қара бидай ұны, тонна

4 452,3

221 416,1

20,4

5,3

Мука пшеничная или пшенично-ржаная, тонн

Құмдардан басқа барлығы түрдегi табиғи құмдар, тонна 

-

-

174,3

36,6

Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, тонн

Боялмаған немесе боялған, дайын немесе клинкер нысанындағы портландцемент, балшықтытопырақты цемент, қож цемент, суперсульфатты цемент және ұқсас гидравликалық цементтер, тонна

-

-

7 181,5

742,1

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров, тонн

Таскөмір; таскөмірден алынған кесекшелер, шекемтастар және қатты отынның ұқсас түрлері, тонна

1 538,5

19 633,7

-

-

Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля, тонн

Шикiлерден басқа, мұнай және битуминозды жыныстардан алынған мұнай өнiмдерi; басқа жерде аталмаған немесе енгiзiлмеген, құрамында 70 %-дан (салмағы бойынша құрамы) немесе одан да астам мұнай немесе мұнай өнiмдерi бар, битуминоздық жыныстардан алынған, тонна

18,5

3 161,9

1 571,8

1 122,4

Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70% (содержания по массе) или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, тонн

Газойльдер (дизельдік отын), тонна

-

-

1 325,2

846,8

Газойли (дизельное топливо), тонн

Сутек, инерттi газдар және өзге де металл еместер, тонна 

-

-

21,1

6,9

Водород, газы инертные и прочие неметаллы, тонн

Минералдық және химиялық, тыңайтқыштар, тонна

-

-

13 378,8

4 472,5

Удобрения минеральные и химические, тонн

Бояулар, лактар және ерітінділер, тонна

-

-

693,9

1 301,4

Краски, лаки и растворы, тонн

Пластмассадан жасалған құбырлар, түтіктер, шлангтар және олардың фитингілері, тонна

0,0

0,7

176,5

750,4

Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс, тонн

Жалғасы Продолжение
Экспорт

Импорт
саны

құны (мың

АҚШ доллары)саны

құны (мың

АҚШ доллары)Экспорт

Импорт

количество

стоимость

(тыс. долларов США)количество

стоимость

(тыс. долларов США)Сүректен немесе өзге де сүректелген материалдан жасалған талшықты ағаш тақталар, қарамаймен немесе өзге де органикалық заттар қосылған немесе қосылмаған, шаршы метр

-

-

199 629,0

646,1

Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ, кв. метр

Төкпелi, беттердегi немесе рулондардағы қожмақта, минералды силикат мақта және ұқсас минерал мақталар, тонна

-

-

2 187,7

1 714,8

Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты навалом, в листах или рулонах, тонн

Ғаныштан немесе оның негiзiндегi қоспалардан жасалған бұйымдар, тонна 

-

-

711,7

239,5

Изделия из гипса или смесей на его основе, тонн

Құрылыс блоктары мен кiрпiштер, тонна

-

-

2 519,0

369,7

Строительные блоки и кирпичи, тонн

Қыштан жасалған өзге де құрылыстық кiрпiштер,

мың дана


-

-

631,0

252,1

Кирпич строительный прочий из керамики,

тыс. шт


Күйіктас тақталар және плиткалар, шаршы метр

-

-

110 897,0

804,1

Плиты и плитки керамические, кв. метр

Раковиналар, қолжуғыштар, раковиналардың аспалары, ванналар, биде, унитаздар, су жіберетін шағын бактар, писсуарлар және қыштан жасалған ұқсас санитарлық-техникалық бұйымдар, дана

-

-

17 813,0

368,3

Раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы, сливные бачки, писсуары и аналогичные санитарно-технические изделия из керамики, штук

Ферроқорытпалар, тонна

-

-

115,2

189,3

Ферросплавы, тонн

Темiрден, легірленбеген және легірленген, болаттан жасалған тегiс илек, тонна

-

-

2 178,1

1 524,1

Прокат плоский из железа, нелегированной и легированной, нержавеющей стали, тонн

Темiрден, легірленген және легірленбеген, болаттан жасалған шыбықтар, тонна

-

-

1 186,0

813,7

Прутки из железа, нелегированной, легированной и нержавеющей стали, тонн

Қара металдардан жасалған санитарлық-техникалық жабдық, тонна

-

-

8,4

20,1

Оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов, тонн

Тазартылған мыс және өңделмеген мыс қорытпалары, тонна

-

-

4,7

27,8

Медь рафинированная и сплавы медные необработанные, тонн

Ќара металдардыѕ ќалдыќтары мен сыныќтары;  ќайта балќытуєа арналєан ќара металдардыѕ ќўйма металдары (шикi ќўрамды ќўйма металдар) 

33,2

11 053,6

-

-

Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки)

Мыс қалдықтары мен сынықтары, тонна

40,9

47 128,6

-

-

Отходы и лом медные,

тонн


Түйіршікті, шығыршықты ішпектер, тонна

3,0

3 617,0

107,0

585,0

Подшипники шариковые или роликовые, тонн

Тракторлар (8709 тауар позициясының тракторларынан басқа), дана

-

-

31

1 738,5

Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709), шт

Соңы Окончание
Экспорт

Импорт
саны

құны (мың

АҚШ доллары)саны

құны (мың

АҚШ доллары)Экспорт

Импорт

количество

стоимость

(тыс. долларов США)количество

стоимость

(тыс. долларов США)Жануарлардан немесе өсімдіктерден алынатын тоң майлар мен майлар және оларды ажырату өнімдері; дайын тамақтық тоң майлар; жануарлардан немесе өсімдіктерден алынатын балауыздар, тонна

7,7

1 598,9

2 783,8

3 302,0

Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления, готовые пищевые жиры, воски животного или растительного происхождения, тонн

Қант және қанттан жасалған кондитерлік өнімдер, тонна

6 086,6

1 090 860,7

331,6

642,1

Сахар и кондитерские изделия из сахара, тонн

Дәнді дақылдардың дәнінен, ұннан, крахмалдан немесе сүттен жасалған дайын өнімдер, ұннан жасалған кондитерлік өнімдер, тонна

1 440,0

270 266,8

1 252,6

2 612,1

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока, мучные кондитерские изделия, тонн

Алкогольді және алкогольсіз сусындар мен сірке қышқылы, тонна

1 933,0

235 229,3

303,3

322,4

Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, тонн

Бейорганикалық химия өнімдері; бейорганикалық немесе органикалық қымбат бағалы металдардың, жерде сирек кездесетін металдардың, радиоактивтік элементтердің немесе изотоптардың қосылыстары, тонна

2 979,5

416 577,6

1 286,3

1 269,7

Продукты неорганической химии, соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов, тонн

Пластмассалар және олардан жасалған бұйымдар, тонна

4,0

6 734,8

3 807,3

9 107,1

Пластмассы и изделия из них, тонн

Қалпына келтірілген қағаз немесе қатырма қағаз (макулатура мен қалдықтар); басқа талшықты целлюлоза материалдарынан немесе сүрек массасынан алынған, тонна

47,3

11 004,0

3 577,7

4 859,0

Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия из них, тонн

Тоқымалы материалдар және тоқымалы бұйымдар, тонна

290,4

49 586,9

772,8

3 042,0

Текстильные материалы, тонн

Қара металдардан жасалған бұйымдар, тонна

13,1

8 649,8

3 985,2

6 200,4

Изделия из черных металлов, тонн

Жермен жүретін көлік құралдары, ұшу аппараттары, жүзетін құралдар және көлікке қатысты құрылғылар мен жабдықтар, тонна

10,5

13 523,3

2 236,1

12 571,9

Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудования, тонн
Жауапты шығарушы:

Орын./Исп.

О. Панченко

Басшының орынбасары О. Шахматова

Өзара және ішкі сауда статистикасы басқармасы
тел. (7142)53-63-63

тел. (7142)53-61-73

Ответственный за выпуск:
E-mail: statist@krcc.kz

Управление статистики взаимной и внутренней торговли


Каталог: Bulletin -> bulletin2014 -> ser7 -> 7.7
bulletin2014 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті
bulletin2014 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті
bulletin2014 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті
bulletin2014 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті
bulletin2014 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті
bulletin2014 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті ж «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне
bulletin2014 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті ж «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне
bulletin2014 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті ж «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет