Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіДата22.02.2016
өлшемі114 Kb.
#2081
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
БЕКІТЕМІН

Бірінші Проректор

Исагулов А.З

______________________

«____» _________ 20___ж.

Сырттай және қашықтықтан оқыту бойынша пәннің оқу-жұмыс бағдарламасына

ҚОСЫМША

«Дінтану» Дin пәні 1417


Din 41 «Дінтану» модулі

Қазақстан тарихы кафедрасы

2015
Алғысөз
Оқу-жұмыс бағдарламасына қосымшаны әзірлеген:

ф.ғ.к., аға оқытушы Нұғман Бахредден Ғабдылбақиұлы

ф.ғ.к., доцент Балшикеев Серик Балтабаевич

ф.ғ.д., профессор Мирзабекова Алма Шаимовна

т.ғ.к.,доцент Даниярова Айнагуль Есемсеитовна

п.ғ.к., аға оқытушы Огольцова Елена Геннадиевна

аға оқытушы Тлеугабылова Каир Самигулловна

«Қазақстан тарихы» кафедрасының отырысында талқыланған.


«____»______________20__ ж. № _______ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________Огольцова Е.Г. «____»_________20___ ж.

(қолы)


Сәулет және құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған.

«____»______________20___ ж. № _______ хаттама


Төраға ________________ Орынтаева Г.Ж.«____»____________ 20___ ж.

(қолы)
«Қазақстан тарихы» кафедрасымен келісілген
Кафедра меңгерушісі______ Огольцова Е.Г. «____»____________ 20___ ж.

(қолы)Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты

ф.ғ.к., аға оқытушы Нұғман Бахредден Ғабдылбақиұлы

ф.ғ.к., доцент Балшикеев Серик Балтабаевич

ф.ғ.д., профессор Мирзабекова Алма Шаимовна

т.ғ.к., доцент Даниярова Айнагуль Есимсеитовна

п.ғ.к., аға оқытушы Огольцова Елена Геннадиевна

аға оқытушы Тлеугабылова Каир Самигулловна
«Қазақстан тарихы» кафедрасы ҚарМТУ-дың 1 корпусында орналасқан (Бейбітшілік бульвары, 56), 211 ауд., байланыс телефоны: 56 59 32.
Пәннің оқыту формасы бойынша еңбек көлемділігі


Семестр

Кредиттер саны

ECTS

Сабақтардың түрі

СӨЖ сағаттар саны

Жалпы сағаттар саны

Бақылау түрі

Қосылған сағаттар саны

СОӨЖ сағаттарының саны

Барлығы сағаттар саны

Дәріс

Практикалық сабақтар

Зертханалық сабақтар

1

2/3

10

6

-

-

16

74

90

Емтихан
Пәннің сабақ түрлері бойынша мазмұны және олардың еңбек көлемділігі


Тарау атауы, (тақырыптар)

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ.

Дәріс


Прак

тика


лық сабақ

СОӨЖ

СӨЖ

1. Ғылыми білім жүйесіндегі дінтану

а) Дінтану пәні, оның философиялық ғылымдар жүйесіндегі орны

b) Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі діннің анықтамасы

c) Діннің элементтері, құрылымы және қызметтері2

1
8

2. Адамзат мәдениетіндегі діннің орны

а) Рухани өмірдегі діннің орны мен ерекшеліктері


b) Рухани өмірдің басқа салаларында діннің қарым-қатынасы


c) Рухани мәдениетін дамытудағы діннің рөлі, олардың рухани мәдениетінің тарихи формаларына қатынасы

110

3. Дін: тарихи формалары мен қазіргі кезең

а) Діннің шығуы мен пайда болуының себептері мен мәселелері: түсіндірме тәсілдері мен ыңғайлары

b) Діннің тарихи типтері мен формалары

c) Постиндустриалды әлемдегі діннің даму үдерісі

d) Қазіргі өркениет жағдайында жаңа пұтқа табынушылық феномені


2

1
8

4.Әлемдік діндер:Қалыптасуы,негіздері,салыстыру анализы.. а) Буддизм: сенім негізі және культі

b) Христиандық: тарихы мен қазіргі кезеңі

c) Қазіргі әлем мен Қазақстандағы исламның орны мен мәні


2

1
10

5. Қасиетті жазбалар мәдени ескерткіштер ретінде

а) Қасиетті канон түсінігі. Ежелгі шығыс мәдениеттеріндегі канондалу үрдісі (Веда, Авеста, Трипитака және т.б.)

b) Иудей-христиандық өркениеттің алғашқы кітабы және еуропалық мәдениет метатексті

c) Құран мәтіндерінің құрылуы және «канондалуы»

d) Қасиетті кітаптарға салыстырмалы талдау


18

6. Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен культтер

а) Дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен культтердің қалыптасуы мен дамуының әлеуметтік-тарихи және әлеуметтік-мәдени шарттары

b) «Дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен культтердің» ерекшеліктері мен сипатты белгілері

c) «Дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен культтердің» типтері мен классификация мәселесі1

1
8

7. Қазіргі дінаралық ерекшеліктері

а) Қазіргі мәдени жағдайдағы діндарлықтың сипаты

b) Секуляризация и сакрализация

c) Қазіргі діндердегі модернистік және фундаменталистік үрдістер
1

1
8

8. Дін, мемлекет, саясат

а) Дін туралы Қазақстан Республикасының Заңы

b) Діни сенім бостандығы туралы түсінігі

c) Төзімділіктің қазақстандық үлгісі1

1
8

БАРЛЫҒЫ

10

6
74

Сырттай оқу бөлімінде оқитын студенттерді аттестаттау сессия кезінде емтиханға дейін бір рет өткізіледі.


Бақылау жұмыстарының тақырыбы

1. Дінтану зерттеулерінің заманауи бағыттары, олардың қарастыратын пән аумағы және міндеттері

2. Дінтану пән анықтамалары және негізгі категориялары

3. Дінтанудың оқу процесіндегі көзқарастық, оқытулық және тәрбиелік аспектілері

4. Діндегі өзін-өзі анықтау мен ар-ождан бостандығы мәселелері

5. Діннің шығу тарихы концепцияларындағы қасиет феномені

6. Діни дәстүрлердің тарихи-мәдени жіктеу қағидалары

7. Діннің пайда болуы мен өмір сүру себептері

8. Шығыс топтамасындағы сенімнің ерекше статусы

9. Ежелгі дін типтері: фетишизм және тотемизм, анимизм және аниматизм

10. Ежелгі әлеуеттіліктің дамуы мен теистік көріністердің күрделенуі

11. Ежелгі Шығыс қоғамының көзқарасы мен теистік көріністердің шығу көздері

12. Монотеизм ұғымы. Монотеистік діндердің жалпы және ерекше белгілері

13. Әлемдік діндер мен Иудаизм: христиандық және ислам.


«Завет» ұғымы

14. Христиандықтың тарихи және әлеуметтік алғышарттары

15. Исламның пайда болуының тарихи және діни алғышарттары

16. Христиан әлемінің 1054 ж. догматикалық және саяси бөлінуінің себептері

17. Исламның діни ілім ерекшеліктері

18. А. Кунанбаевтың діни көзқарастары

19. Қазақ ойшылдардың діни көзқарастары

20. Тенгризм феномені

21. Түрік суфизм көзқарасының негізгі қағидалары

22. Заманауи Қазақстандағы діни бағыттар мен дәстүрлі конфессиялар

23. Аль-Фарабидің пайғамбарлар туралы ойлары

24. Заманауи Қазақстандағы мемлекеттік-конфессиялық қатынастары

25. Қазақстандағы діни қызмет және діни бірлестік туралы заңнама

26. Заманауи Қазақстан қоғамының діни жағдайы


Ұсынылатын әдебиет
Негізгі әдебиет тізімі

1. Назарбаев Н.А. – основоположник казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия. / Сост.: А.Н. Нысанбаев, А.Г. Косиченко. – Алматы: 2010. – 365 с.

2. Артемьев А.И. Религиоведение: основы общего религиоведение, история религии, религии в Казахстане. в 2- томах - Алматы 2011. - 380с.

3. Религии в Казахстане: хрестоматия. /А.И. Артемьев, И.Б. Цепков, С.Ю. Колчигин. – 2 изд. – Алматы 2011. – 380с.

4. Панкин С. Основы религиоведения: учебное пособие. – М.: Золотое Сечение, 2011. - 536с.

5. Языкович В.Р. Религиоведение. - М.: Тетра Системс, 2012. - 112с.

6. Викторов В.Ю. Религиоведение. - М.: ЮРАЙТ-ИЗДАТ, 2011. - 492с.

7. Курманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С., Борбасова К.М. Қазіргі дәстүрден тыс қозғалыстар мен культтер. - Алматы, 2012. - 180б.

8. Рысбекова Ш.С., Борбасова К.М., Курманалиева А.Д. Діндер тарихы. -Алматы, 2012. - 120б.

9. Галицкая И.А. Метлик Н.В. Новые религиозные культы и школы. М., 2007.


Қосымша әдебиет тізімі

1. Рожковский В., Устименок Д., Религиоведение: хрестоматия. - РнД.: Феникс, 2009. - 320с.

2. Элбакян Е.С. Религиоведение: словарь – М.: Академический проект, 2007. -640с.

3. Забияко А, Красников А, Элбакян Е. Энциклопедия религий. - М.: Академиеский проект; Гаудеамус, 2008. - 1520с.

4. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. - М.: Издательство политической литературы, 1976. - 576с.

5. Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие. - М.: Либроком 2011. -400с.

6. Скворцов-Степанов И. Очерк развития религиозных верований. М.: Либроком. 2011. - 256с.

7. Михайловский В.М. Шаманство. Сравнительно-этнографические очерки. М.: Либроком, 2012. - 120с.

8. Матецкая А.В., Самыгин С.И, Эгильский Е.Э.,Морозова О.М. Религиоведение. - РнД.: Феникс, 2009. - 416с.

9. Банзаров Д. Черная вера, или Шаманство у монголов. - М.: Либроком, 2012. - 72с.


Интернет ресурстары

1. Конфессиональная ситуация в современном Казахстане (http://zhamagat-kyzylorda.kz/articles/detail/38)


2. Государство и религия. (http://www.state-religion.ru/)

3. Мир религий. (http://www.religio.ru/)

4. Народы и религии мира.(http://www.cbook.ru/peoples/)

5. Отношение к религии современной казахстанской молодежи: некоторые особенности (http://e-islam.kz/)


6. Религия и образование в РК. (http://yandex.kz/yandsearch?text=Религия+

и+образование+в+рк&clid)

7. Религия в светком обществе.(http://religion.sova-center.ru/)

8. Религия и СМИ.( http://kzlive.vectorinfo.ru/country/soc/smi/)


9. Комитет по делам религий Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (http://www.din.gov.kz/)


10. Сайт религиоведа. (http://www.uspelsinka.com/)

11.Закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» (http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31067690)

12. Голикова В.И. Политика Республики Казахстан в религиозной сфере (http://adal-kz.info/book/export/html/276)
Бақылау жұмысына дайындалар кезінде студенттер келесі талаптарды міндетті түрде меңгеруі тиіс:

1. Жалпы ережелер

Бақылау жұмысы «Дінтану» пәні бойынша білімді бекітуге және тереңдетуге, алынған білімді әрі қарай оқу және дербес практикалық қызмет кезеңінде пайдалану дағдыларын иеленуге мүмкіндік береді. Бақылау жұмысты орындау студенттердің сәйкес теориялық курсты зерделеуінде қорытынды кезең болып табылады және студенттердің оқу кезінде алған білімдерін бекітуіне, тереңдетуіне және жалпылап қорытуына мүмкіндік туғызады.

Курстық жұмысты орындау студентті ғылыми, анықтамалық әдебиетті, кестелерді, типтік жобаларды пайдалануға үйретуі, сондай-ақ дербес жұмысты орындау дағдыларын дамытуға, ғылыми-зерттеу сипатты мәселелерді шешкенде зерттеу және эксперимент жүргізу әдістерін меңгеруіне мүмкіндік туғызуы тиіс. Курстық жұмысты орындау студенттің нақты міндетті шешу кезінде алған білімін қолдана білуін растау болып табылады: негізгі әлемдік діндердің мәнін және жалпы сипаттарын, әлем мен адамға қатысты діни көзқарас ерекшелігін білу тиіс; негізгі заманауи конфессияларды, діни саладағы әлемдік және қазақстандық заңнама, оқу барысында алынған білім, дағдыларды қолдана алуы керек; діни сана мен діни қатынастардың дамуының қазіргі мәселесі мен көкжиегін талдай білу тиіс

2. Бақылау жұмысты орындау жүйелілігі

Бақылау жұмысты студент алдын ала белгіленген тапсырма бойынша әзірлейді. Бақылау жұмыстардың тапсырмалары зерделенетін пәннің мазмұ-нына сәйкес келеді, айтарлықтай күрделі, бірақ орындалатын тапсырма болып табылады. Тақырыптар тізімі пәннің мазмұнынан алынып құрастырылады.

Бақылау жұмысты орындау жүйелілігі: тақырыпты таңдау, сәйкес әдебиеттерді және басқа әдебиеттер көздерін зерделеу, жоспар құру, кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерін жазу, пайдаланылған әдебиеттер көздері және қосымша (қажет болғанда) көрсетіледі. Бақылау жұмысты орындаудың барлық кезеңдері жұмыстарды орындау және кеңес беру кестесі бойынша жетекшімен талқыланады.

3. Бақылау жұмыстың талаптары

1. Бақылау жұмысы рефератты тапсырмадан тұрады: Рефератты жұмыс студенттің сынақ кітапшасының соңғы екі санының қосындысы бойынша жасалады (мысалы: №- сынақ кітапшасы 584 нұсқа 8+4=12).

2. Бақылау жұмысы алты бөлімнен тұрады; титулдық парақ, жоспар, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, қолданылған әдебиет тізімі. Бақылау жұмысы ұқыпты, ешқандай түзетулерсіз, таза, жөнсіз қысқартуларсыз болуы тиіс.

3. Бақылау жоғары оқу орнының талап етуі бойынша осындай түрде толтырылуы тиіс: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірлігі, Қарағанды Мемлеікеттік Техникалық Университеті, әлеуметтік-гуманитарлық тәртіп кафедрасы, «бақылау жұмысы нөмірі №____» , тақырыптың аты, студенттің толық аты-жөні, тобы____-, шифр нөмірі______; «Баға: ______ »; асытыңғы жағынан ортасыныда «Қарағанды ,....жылы.....»

4. Бақылау жұмысының талаптары:

- 1 тапсырма үшін (рефератты жұмыс) бет: үсті - 2, сол жағынан -3, оң жағынан -1,5

- интервал- ординарлы

- шрифт - Times New Romans

- Кегль- 14

- Абзац арасы -1см, беттерді нөмірлеу- 2 беттен асытнан оң жақтан;

- Жалпы көлемі бір тапсырма(рефератты жұмыс)10-12 беттен кем емес;

- Жалпы көлемі екінші тапсырма(аналитикалық жұмыс )2-3 беттен кем емес.5.Тексекрілген жұмысты берілген рецензиямен кафедрада қалдырылады, бірге. Егер рецензент орындалған жұмысқа қандай да бір ескертулері болса, онда студент міндетті түрде оларды дұрыстап, керекті толықтыруларды енгізуі тиіс. Осы талаптарды орындамаған жағдайда студент экзаменге қатыстырылмайды.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет