Бекітемін Қармту ректорыДата14.06.2016
өлшемі83 Kb.
#135124


Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті


Бекітемін

ҚарМТУ ректоры ,

ҚР ҰҒА академигі

________ А.М.Ғазалиев

«__» _______ 2013 ж.

6М071600 «Приборлар жасау»

мамандығына түсу емтихандар бағдарламасы

Компьютерлік технологиялар және системотехника институты

«Приборлар жасау» кафедрасы

2013
Түсу емтихан пәндерiнiң тiзiмi

6M071600 «Приборлар жасау мамандықтар бойынша»
Пәндер атауы

Сұрақтар

саны


Беттер

1

Алгоритмдеу және программалау

10

2

2

Интегралды және микропроцессорлық схемотехника

13

2

3

Компьютерлік технологиялар

5

3

4

Ақпараттық өлшеу технологиялар негіздері

10

4

5

Электроника негіздері

10

4

6

Автоматика негіздері

16

4

8

Стандартизация, метрология және сертификация

8

5

9

Құралдар және зеріттеу әдістері


28

6

«Алгоритмдеу және программалау» пәні бойынша түсу емтиханның бағдарламасы


1. Программалау орталары. Редактор. Компилятор. Стандартты программалардың жинақтары. Құрастырушы. Тиеушi. Дұрыстаушы.

2. Итерация, тарамдалулар, циклдер.

3. Программалу әдістеріне байланысты нәтижелердегі қателіктердің көздері.

4. Объективтi-бағытталған программалау. Объект, клас ұғымы. ООп негiзгi қағидалары - басқалық, мұрагер болу, полиморфизм.

5. CASE – программалық өнiмдердi өңдеуiнiң технологиялары.

6. Мәлiметтердiң қарапайым түрлерін өңдеу.

7. Мәлiметтердiң жiктелген түрлерiн өңдеу

8. Мәлiметтердің динамикалық құрылымдарын өңдеу.

9. Деректер қорының өңдеуiнiң технология және құралдары.

10. Жоғарғы деңгейде тiлдерде бағдарламалау әдiстерi. Процедура және функциялар. Алгоритмдердің граф-схемалары.


«Интегралды және микропроцессорлық схемотехника» пәні бойынша түсу емтиханның бағдарламасы
1 Логикалық айнымалы ұғымы. Логикалық элемент және логикалық құрылым. Кiрiс және шығыс логикалық айнымалы, логикалық функциялар.

2. Комбинациялық логикалық құрылымдардың үш негiзгi түрлерi - шифрлаушы, дешифратор және код түрлендiргiштері.

3. Триггер, регистрлер, есептеуiштер. Есептеуiштердiң синтезi.

4. Сумматорлар, мультиплексорлар, компараторлар.

5. Тұрақты және оперативтік жад, статикалық және динамикалық жад, ультракөгiлдiр және электр өшiруi бар бiр рет программаланатын және дүркiн-дүркiн қайта программаланатын жадтар.

6. Программаланатын логикалық матрицалар.

7. ЦАТ жасауы, кірістегі код және тіректегі кернеуге ЦАТ-ның шығыс кернеуінің тәуелдігі. ЦАТ-тың шығыс кернеуінің тәуелділігі.

8. АЦТ iске асыру. АЦТ-ның типтік микросхемалары. ЦАТ және АЦТ жылдамдықтары.

9. Микропроцессордың құрылымы архитектурасының ұғымы және оның негiзгi түйiндерi. Микропроцессордың жұмысының циклi, адресация түрлерi және командалар жүйесi.

10. Микропроцессорлық құрылымдардың сыртқы құрылымдары және жадпен косу интерфейстерін ұйымдастыру.

11. Микроконтроллерлер және оның негiзгi түйiндерi.

12. Цифрлық және микропроцессорлық техниканың схемо-техникалық шешiмдерiнiң дамуының перспективалары.

13. Микропроцессорлардың негiзгi параметрлерi:адрес пен мәліметтердiң разрядтылығы, адрестелетін жадтың көлемi, жылдамдығы. Мәліметтерді келтіру формалары және өндеу принциптері.
«Компьютерлік технологиялар» пәні бойынша түсу емтиханының бағдарламасы
1. Прибор жасаудағы ақпараттық технологиялардың қолдануының ерекшелiктерi. Қазiргi графиктiк пакеттердiң мүмкiндiктері және қуаттылығы.

2. Техникалық қамтамасыз етудiң деңгейлерi. САПР-дың техникалық құралдарының классификациясы

3. Мәліметтерді әзiрлеудiң және енгізудің техникалық құралдары Мәліметтерді өңдеу және сақтаудың техникалық құралдары. САПР локалды есептеуiш желiлер. Мәліметтерді бейнелеу, беру және құжаттаудың техникалық құралдары.

4. Мысалы, баспалы платалар редакторлары PCAD, OrCad, Accel EDA графикалық редактор AutoCad, электрондық құрылғыларды жаппай жобалаудың DesignLab жүйесі, сызатын-конструкторлық редактор КОМПАС ГРАФИК сиякты казіргі қолданбалы программалық пакеттердің негізгі сипаттамасы және классификациясы

5. Электр принципиалдық схемалар элементтерiнiң деректер қоры. Баспа платалардың компоненттерiнiң деректер қоры. Графикалық примитивтер

«Ақпараттық өлшеу технология негіздері» пәні бойынша түсу емтиханның бағдарламасы


1. Өлшегiш арналар, негiзгi анықтаулар. Статикалық және өлшегiш арналардағы динамикалық сипаттамалары

2. Өлшеу сигналдардың классификациясы. Өлшеу сигналдарды түрлендіру әдiстерi. Талдау және өлшегiш арналарды синтездеу ықтимал әдiстерi. Өлшегiш арналардағы сигналдардың тарату заңдары

3. Өлшеу нәтижелерiн өңдеудi нүктелiк бағалар. Бiрнеше рет тең дәл және дәл емес өлшеу. Тiкелей өлшеулерде, жанама өлшеулерде, жиынтық өлшеулерде эксперименталдi мәлiметтердi өңдеу. Өлшеу нәтиженiң қатесін болжау. Деректердi өңдеудi автоматтандыру

4. Кернеудiң түрлендiргiштерi

5. Жиiлiк түрлендiргiштері

6. Уақыт аралығының түрлендiргiштерi

7. Күрделi формалы сигналдар түрлендiргiштерi

8. Деформацияның түрлендiргiштерi

9. Температураның түрлендiргiштерi

10. Бұрыштық орын ауыстырулардың түрлендiргiштері


«Электроника негіздері» пәні бойынша түсу емтиханның бағдарламасы
1. Жартылай өткiзгiш диодтар. Классификация, мiнездеме және негiзгi параметрлері

2. Транзистор, құрылым және негiзгi физикалық құбылыстар. Транзисторлардың классификациясы, сипаттамалары және негiзгi параметрлерi

3. Тиристор, классификация, мiнездеме және негiзгi параметрлері.

4. Резистор, конденсаторлар, индуктивтiлiктiң катушкасы. Негiзгi сипаттамалары

5. Күшейткiштер, классификация, негiзгi параметрлері және сипаттамалары

6. Операциондық күшейткiштер, негiзгi параметрлері және оларды қолдану схемалары

7. Сүзгiлер: активтік, пассивтік. Сүзгiлердi есептеу және iске асыруы

8. Күшейткiштер, классификация, негiзгi параметрлері және сипаттамалары

9. Биполярлық және өрістік транзисторлар негізінде транзисторлық кілттер

10. Мультивибраторлар


«Автоматика негіздері» пәні бойынша түсу емтиханның бағдарламасы
1. Басқарылу және бақыланатындық. Объекттердегi процестер. Қарапайым автоматтар. Керi байланыс. Басқарудың заңдары

2. Басқару принциптерінің классификациясы. Байланыс ажыратылған түрде басқару принциптері, кері байланыс принциптері (қателік бойынша басқару), ауытқыту және берілетін әрекеттер бойынша басқару принциптері, комбинациялық басқару принциптері

3. Датчиктер және өлшеу аспаптардың қателiктері мен сезгiштiгі

4. Реттеуiштердiң сипаттамалары, қате, кешiгу

5. Берiлудiң коэффициенттерi, сызықты еместiк тағы басқа сипаттамалар

6. Типтік динамикалық түйіндердің жалпы сипаттамалары: позициялық, интегралдаушы, дифференциалдаушы

7. Автоматтық басқарудың сызықты жүйелерiнiң синтездеу есептері және әдiстерi

8. Автоматтық басқарудың үздiксiз жүйелерiн негiзгi сапалық көрсеткіштер бойынша синтездеу негіздері: логарифмдiк, амплитудалық және жиiлiк сипаттамалары әдiстері бойынша

9. Жалпы өндірістік датчиктері: параметрлік және генераторлық

10. Реле және үлестiрушiлер. Электромеханикалық және қатты денелi релелер

11. Геркондар

12. Типтік релелiк схемалар

13. Автоматты коммутациялық аппараттар

14. Тиристорлық коммутация

15. Электромеханикалық атқарушы құрылымдар және тетiктер

16. Гальваникалық бөлу құралдары


«Стандартизация, метрология және сертификация» пәні бойынша түсу емтиханның бағдарламасы
1. Стандартизация бойынша халықаралық ұйым (ISO)

2.Стандартизация аумағындағы халықаралық ынтымақтастық мәселелер. Стандартизация бойынша халықаралық ұйымдар. ISO 9000 сериялық стандарттар

3. Өлшем. Стандарттық үлгi. Жұмыстық өлшеу құралдары. Стандартталған өлшеу құралдары

4. Өлшем бiрлiктi қамтамасыз ету, өлшеу құралдарының бiркелкiсiнiң негiздерi. Өлшем бiрлiктi қамтамасыз ету туралы Қазақстан Республикасы Заңының негiзгi ережелері және баптары»

5. Эталондар және поверкалық схемалар.

6. Классификация. Бірінші және екiншi эталондар. Поверка схемалары. Олардың дамытуының перспективалары

7. Ұйымның деңгейі, функциялары. Мемлекеттiк метрологиялық қызмет. Метрологияның нормативтiк базасы

8. Сертификацияның түпкi мақсаты және объекттерi


«Құралдар және зерттеу әдістері» пәні бойынша түсу емтиханның бағдарламасы
1. Әр түрлi физикалық шамалар және өрiстердiң түрлендiргiштерi

2. Құралдардың статикалық және динамикалық сипаттамаларын есептеудiң әдiстерi

3. Зерттеулердiң аналитикалық және статистикалық әдiстерi

4. Зерттеулердiң эксперименталдық әдістері

5. Зерттеулердiң нәтижелерін өңдеуiнiң әдiстерi

6. Имитациялық моделдеудің тiлдерi

7. Моделдерді алгоритмдеу

8. Сарапшылық бағалау жүйелер. Холл датчиктері 1. Конвейердiң өнiмдiлiгiн өлшеу әдiстерi

 2. Домна процесiнiң АӨЖ-не қойылатын техникалық талаптар

 3. Бройлердегi температураны басқаратын АӨЖ-нің ПҚ құрылымы.

 4. Термоэдс датчиктері

 5. Үдеудi өлшеу әдiстерi

 6. Автоматты токарь станогiнiң АӨЖ-не қойылатын техникалық талаптар

 7. Домна процесiнiң температурасын басқаратын АӨЖ-нің ПҚ құрылымы

 8. Индуктивтік датчиктер

 9. Жылу шығынын өлшеу әдістері

 10. Шахта байыту фабрикасының АӨЖ-не қойылатын техникалық талаптар

 11. Газ шiлтерi бар қайнатқыштың су бройлерін басқаратын АӨЖ-нің ПҚ құрылымы

20. Сыйымдылық датчиктер

21. Токарь станогiндегi бөлшектердiң геометриялық өлшемдерiн өлшеу әдiстерi

22. Көмiр шахтасының АӨЖ-не қойылатын техникалық талаптар

23. Құбырдағы қысымды басқаратын АӨЖ-нің ПҚ құрылымы

24. Пьезоэлектрліқ датчиктер

25.Қысымды өлшеу әдiстерi

26. Парақ жаймалау станның АӨЖ-не қойылатын техникалық талаптар

27. Лифт жылдамдығын басқаратын АӨЖ-нің ПҚ құрылымыПЖ кафедраның мәжiлiсiнде қарастырылды
«___» ________________ 2013ж. Хаттама № ____
ПЖ кафедра меңгерушісі С.Т.Алимбаев
Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет