Бетон құрамындағы қоспалардың құндылығын анықтау анализі ТүйіндемеДата11.07.2016
өлшемі76.4 Kb.
#190696
Х.Г. Аканов

т.ғ.д., профессор, Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті

Алматы қаласы, Қазахстан Республикасы

М.Н. Мухтарова

ф.-м.ғ.к., и. о. доцент, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

Алматы қаласы, Қазахстан Республикасы

А.З. Нұрмұханова

т.ғ.к., оқытушы, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

Алматы қаласы, Қазахстан Республикасы

А.К. Нұрсейтова

оқытушы, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

Алматы қаласы, Қазахстан Республикасы

Г.К. Мукашева

ассистент, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

Алматы қаласы, Қазахстан Республикасы

Б.О. Қонақбаев

ассистент, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

Алматы қаласы, Қазахстан Республикасы


УДК 693.542

Бетон құрамындағы қоспалардың құндылығын анықтау анализі


Түйіндеме. Бұл мақалада қосылатын қоспалардың бетонға деген әсері айтылған. Қалыпты жағдайда қатуы, жылытылған өңдеуден кейін қаттылығы және бетон қоспасының қозғалыстағы көрсеткіші келтірілген.

Түйін сөздер: қоспа, бетон қоспасы, сапа көрсеткіші, жылыту өңдеулері, бетон мықтылығы, қысымның түрлері, тұрақтылық эффектісі және су ұстайтын қоспалар.


Бетонды дайындау барысында бетон қоспасының құрамын реттеу мақсатымен әртүрлі химиялық қоспалар пайдаланады. Олардың кейбіреуін қолданғанда уақыт өтісімен бетон және темір-бетонды құрылымдардың беттерінде тұздықтар пайда болуы мүмкін. Көрсетілген құбылыстарды іздеу мен болдырмау үшін бетондарға сәйкестелген сынақтарды қолданады. Одан басқа, сарапшылық тексерулерде бетондағы кейбір қоспаларды анықтау үшін жылдамдатылған сынаулар жүргізілуі мүмкін [1].

Қоспа сапа көрсеткiштерi бойынша айқын өнiмге арналған нормативтiк-техникалық құжаттама талаптарына, ал сәйкес әрекеттің тиімділік көрсеткіші бойынша ГОСТ 24211 талаптарға сай тиімділік критериіне жауап беруi керек.

Қосымшаның тиімділігін бетондық қоспаның сапалық көрсеткішімен, бақыланатын және негізгі бетон құрамымен, тұрақтанған және су ұстап қалатын және құрышты арматураға қатысты бетонды қорғайтын қасиеттерін жоғарылататын қосымшалардан басқа салыстырып анықтайды. Көрcетiлген қосымшалардың тиiмдiлiгi тек қана негiзгi құрам бетондарында анықтайды.

Бақыланатын құрам бетоны — қосымшаларсыз бетон.

Негізгі құрам бетоны — қосымшаның оптималды мөлшерімен бақыланатын құрам бетоны [2].Илемдендiрушi қоспалардың тиiмдiлiгін анықтау

Илемдендiрушi қоспаның тиiмдiлiгi бетон қоспасының қозғалысының және берiктiктiң өзгеруi бойымен, бетон үлгiлерін жылулық өңдеу және қалыпты жағдайларда қатаюдан кейiн анықтайды. Илемдендiрушi қоспалардың тиiмдiлiгін анықтауы үшiн ГОСТ 10180 и ГОСТ 10181.1. бойынша сынақ заттарын және қосалқы құрылымдарды қолданады.

Сынақтарды өткiзудiң алдында майда және iрi толтырғыштар кептiрiліп, бетон қоспаларының салмақтарын өлшейдi. Құрайтын материалдардың мөлшерлеу қателiгi - масса бойынша 1 %-тен аса емес. Қосымшаның өлшенген мөлшері жабудың суымен араластырады.

Бақылау және негiзгi құрамды бетон қоспаларын бiрдей су цементтi қатынаспен даярлайды; бақыланатын құрамның қозғалғыштығын 2-4 см деп қабылдайды. Бетондық қоспалар үшін қозғалғыштықты ГОСТ 10181.1. бойынша анықтайды. Бетондық қоспалардан сығу беріктігін анықтауы үшiн үлгiлер жасайды. Үлгiлер жылулық өңдеуге ұшырайды (сынақтарды екi мерзiмде және сынақтарды үш мерзiмдегi қалыпты жағдайларында қатуға тастап кетедi). Үлгілер ГОСТ 10180 бойынша сығылғыштыққа сыналады.

-жылулық өңдеуден өткендерге - 4 сағ. кейін содан кейінгі 24 тәулік мерзімде;

- қалыпты жағдайларында қатқан - 3, 7 және 28 тәуілік мерзімде.

Қосымшалардың пластификациялайтын қабiлеттiлiгiнiң тиiмдiлiгiн бетон қоспасының ыңғайлы жиналатындығымен және негiзгi құрамды бетонның берiктiгiнiң бетон қоспасы және ГОСТ 24211 талаптарына сәйкестiкте бетонның бақыланатын құрамын өзгеруi бойынша бағалайды.

Сынау нәтижелерін журналға тіркейді, оған келесi графтар ескерілуi керек:

-илеудің дайындалған күні;

-үлгілердің таңбалануы;

- қосымшаның атауы және оның мөлшерi;

- конустың шөгуімен анықталатын бетон қоспаларының қозғалғыштығы ;

-бетонның қату шарттары;

-бетон үлгілерін сынау уақыты және бетон жасы;

-бетонның сығылғыштыққа беріктігі.

Тұрақтанған және су ұстап қалатын қосымшалардың тиiмдiлiгiн анықтау

Тұрақтанған және су ұстап қалатын қосымша тиiмдiлiгін бетон қоспасының жiктелетiн - су бөлу және ерiтiндi көрсеткiштерiнің өзгеруі бойынша анықтайды. Тұрақтанған және су ұстап қалатын қосымшалардың тиiмдiлiгiн анықтау үшiн ГОСТ 10181.4 бойынша сынақ заттары және қосалқы құрылымдарды қолданады. Негiзгi құрамды бетон қоспаларын ыңғайлы жиналатындық бойынша даярлайды. Бетон қоспалары үшiн ГОСТ 10181.4 бойынша су және ерiтiндi бөлу көрсеткiштерiн анықтайды.

Тұрақтанған және су ұстап қалатын қосымшалардың тиiмдiлiгiн ГОСТ 24211 талаптарына сәйкестiкте бақылау құрамды бетон қоспасы мен негiзгi құрамды бетон қоспасының су және ерiтiндi бөлу өзгеруi бойынша салыстыра отырып бағалайды.

Сынау нәтижелерін журналға тіркейді, оған келесi графтар ескерілуi керек:

-илеудің дайындалған күні;

- қосымшаның атауы және оның мөлшерi;

- конустың шөгуімен анықталатын бетон қоспалары;

-су және ерiтiндi бөлуді анықтайтын нәтижелер.


Бетон қоспасының шайқалуын жақсартатын қосымшалардың тиiмдiлiгiн анықтау

Бетон қоспасының шайқалуын жақсартатын қосымшалардың тиімділігі қозғалғыштығының сақталуымен және қоспаның сорғы қондырғысынан шайқалғанға дейінгі және кейінгі жіктелу көрсеткішімен анықтайды. Бетон қоспасының шайқалуын жақсарту қосымшалардың тиiмдiлiгін анықтауы үшiн ГОСТ 10181.1 және ГОСТ 10181.4 бойынша сынау заттары мен қосалқы құрылымдарды қолданады. Бетон тасымалдаушы науаның ашық аяғы бетон сорғысы қабылдағыш шанаққа нұсқайды. Сынақтарды өткiзудiң алдында сорғы қондырғысы арқылы 1:3-шi құрамды цемент - құм ерiтiндiсi жіберіледі. Көрcетiлген ерiтiндiнiң көлемi 0,5 м3 кем емес болуы керек. Iрi толтырғыштың астықтарының ең жоғары мөлшерi 20 мм аспауы керек.Көлемiнiң ыңғайлы жиналатындығы әрқайсысы 0,8 м3 кем емес бойынша бақылау және негiзгi құрамдары бетон қоспалары даярлайды. Қоспаны бетон сорғысының қабылдағыш шанаққа жүктейді,оларды 2 мин. барысында араластырады, сосын ГОСТ 10181.1 бойынша қозғалғыштығын анықтайды. Бетон қоспаларын, су жүйесiнде орналастырылған қысымды әр минут арқылы бекiте, ең жоғары өнiмдiлiкте бетон сорғысы арқылы қотарады. Қабылдағыш шанаққа қосымшалармен бетон қоспасы үшiн олардың қотаруы және түсуден кейiн қозғалғыштық пен [3 ] жiктелетiнін қайтадан анықтайды.
Сынау нәтижелерін өңдеу ережелері
Негізгі құрамды бетон қоспасының қозғалғыштық және жіктеу көрсеткіштері қоспа бетон сорғысынан өткенде төмендемеуі керек. Манометр көрсеткіштері бойынша бақыланатын және негізгі құрамды бетон қоспаларын шайқау барысында гидрожуйедегі орташа арифметикалық қысым анықталады.

Қысым өзгерісін D Р процент бойынша мына формуламен есептейді(1)

Мұнда, Рк- бақыланатын құрамды бетон қоспаларын шайқау барысында пайда болатын қысым көрсеткіші, МПа;Рд- негізгі құрамды бетон қоспаларын шайқау барысында пайда болатын қысым көрсеткіші, МПа;

(2)

(3)

мұнда Рк1, Рк2, Ркn - 1-ші, 2-ші, ..., n-ші бақыланатын құрамды бетон қоспаларын шайқау барысында пайда болатын қысым көрсеткіштер, МПа;Р д1, Рд2, Рдn - 1-ші, 2-ші, ..., n-ші негізгі құрамды бетон қоспаларын шайқау барысында пайда болатын қысым көрсеткіштері, МПа;

Сынау нәтижелерін журналға тіркейді, оған келесi графтар ескерілуi керек:

-илеудің дайындалу уақыты;

-қосымша атауы мен оның мөлшері;

-конустың шөгуі мен бетон насосы арқылы өткізгендегі бетон қоспасының жіктелуі;

- манометр көрсеткіші;

- ГОСТ 10181.2 бойынша есептеулер нәтижелері.
Әдебиеттер


  1. Лещинский М.Ю. Испытание бетона: Справ. пособие.- М.: Стройиздат, 1980.-360 с.

  2. Добавки для бетонов. Методы определения эффективности ГОСТ 30459-96.

  3. ГОСТ 1.2-97 Межгосударственный стандарт Минск.

References  1. Leszczynski M. et al Atlas Testing of concrete: Ref. manual.- M: stroiizdat, 1980.-360 с.

  2. Additives for concrete. Methods for determination of efficiency of GOST 30459-96.

  3. GOST 1.2-97 interstate standard Minsk.

Аканов Х.Г.

Мухтарова М.Н.

Нурмуханова А.З.

Нурсейтова А.К.

Конакбаев Б.О.

Мукашева Г.К.

Анализ определения добавок регулирующих свойство бетонной смеси


Аннотация. В данной статье изложена эффективность пластифицирующей добавки по изменению подвижности бетонной смеси, прочности, после тепловой обработки и твердения в нормальных условиях, а также приведен расчет показателя подвижности бетонной смеси.

Ключевые слова: добавки, бетонная смесь, показатель качества, тепловая обработка, прочность бетона, разность давлений, эффективность стабилизирующей и водоудерживающей добавки

Akanov H.G.

Mukhtarova M.N.

Nurmukhanova A.Z.

Nurseytova A.K.

Konakbaev B. O.

Mukasheva G.K.

Analysis of the definition of additives regulating property concrete mix


Summary. In this article shows the efficiency of plasticizing additive on changing the mobility of a concrete mix, strength after heat treatment and hardening in normal conditions as well as calculation of the mobility of a concrete mix.
Key words: additives, concrete mix, quality index, heat treatment, concrete strength, pressure difference, the effectiveness of stabilizing and water-holding additives

Авторлар жайлы мәлімет:


Аканов Халель Габбасович-д.т.н. Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, «Қолданбалы механика және машина құрылымдарының негіздері» кафедрасының техника ғылымдарының докторы, профессор. Алматы қ., Сатпаев 22, ұялы телефон. 87772303683, esuleim@gmail.com.

Мухтарова Мунира Набиевна – Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ «Жылуфизика және техникалық физика» кафедрасының физика-математика ғылымдарының кандидат, и. о. доценті, Алматы қ., аль-Фараби даңғылы 71, ауд. 237, телефон. 377-34-08, ұялы телефон. 77073176730, munira_n@mail.ru.

Нұрмұханова Альфия Зейнулловна – Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ «Жылуфизика және техникалық физика» кафедрасының техника ғылымдарының кандидаты, оқытушысы, Алматы қ., аль-Фараби даңғылы 71, ауд. 237, телефон. 377-34-08, ұялы телефон. 77015764455, аlfiya.nurmukhanova.83@mail.ru.

Нұрсейтова Алия Кадирбековна – Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ «Жылуфизика және техникалық физика» кафедрасының оқытушысы, Алматы қ., аль-Фараби даңғылы 71, ауд. 237, телефон. 377-34-08.

Қонақбаев Бақдаулет Оралбекович – Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ «Жылуфизика және техникалық физика» кафедрасының ассистенті, Алматы қ., аль-Фараби даңғылы 71, ауд. 236, телефон. 377-34-08, ұялы телефон.87773461074, bak-daulet_89@mail.ru

Мукашева Гаухар Канатовна - Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ «Жылуфизика және техникалық физика» кафедрасының ассистенті, Алматы қ., аль-Фараби даңғылы 71, ауд. 236, телефон. 377-34-08, ұялы телефон. 8701355564, gauhar.010789@mail.ru

Авторлар қолы

Аканов Х.Г.___________________

Мухтарова М.Н.________________

Нұрмұханова А.З._______________

Нұрсейтова А.К.________________

Қонақбаев Б.О.__________________Мукашева Г.К.__________________
Каталог: sites -> default -> files -> publications
publications -> І бөлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
publications -> Програмаллау технологиясының көмегімен Internet дүкен құру
publications -> Тәуелсіз Қазақстан жағдайындағы Отандық тарих ғылымының методологиялық мәселелері
publications -> Магистр юридических наук Муйденова А. К., магистр юридических наук Э. О. Тойлыбекова
publications -> Қызылорда облысының экологиялық Қолайсыз аймақтарында тұратын халықТЫҢ медициналық-демографиялық жағдайының сипаттамасы
publications -> К. э н. Айдосова Б. Х., Магистр экономических наук Жунусова Э. Ж
publications -> Ибн сина, оның Өмірі, философия мен медицинадағЫ Үлесі
publications -> Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының негізі
publications -> Программа аудита денежных средств
publications -> Әож 351. 79: 556. 536. 2 Трансшекаралық суларды қҰҚЫҚТЫҚ реттеу тарихы жайында


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет