Бірінші межелік бақылауға арналған тестілеудің ҚЫСҚаша сұРАҚтарыДата21.06.2016
өлшемі117 Kb.

БІРІНШІ МЕЖЕЛІК БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН ТЕСТІЛЕУДІҢ ҚЫСҚАША СҰРАҚТАРЫВИТАМИНДЕР
Ретинолдың организмдегі маңызды ролінің бірі

A) май қышқылдарының активтендірілуінде қатысуы

B) аминқышқылдарының активтендірілуінде қатысуы

C) лизоцим синтезіне қатысуы

D) липипдтердің пероксидтік тотығуының инициациясы

E) аскорбин қышқылының қозғалысының жылдамдатуы


Ретинальдің қандай изомері опсин белогімен қосылып родопсин түзеді

А) транс-ретиналь;

B) L-ретиналь;

C) D-ретиналь;

D) 11-цис-ретиналь;

E) мета-ретиналь


1,25-дигидроксихолекальциферол қайда түзіледі

A) ішек қуысында

B) асқазанның темiрлi торшаларында

C) бауыр мен бүйректе

D) сүйек ұлпасында

E iшектердiң шырышты қабығына


1,24,25-тригидроксихоле-кальциферолдың қозғалыс механизмінің мәні

A) мРНК транскрипциясын қолдайды және кальцитасымалдаушы ақуызды синтездейді

B) полипептидтi тізбекті элонгацияны ингибиторлайды

C) сүйек ұлпасының ыдыратуын күшейтеді

D) сүйек ұлпасының ыдырауын азайтады

E) ақуызбен шифф негізінің түзілуіне қатысады


α-токоферолдардың негізгі қызметі

А) стероидты гормондарды қанда тасымалдау;

B) полипептидті тізбек синтезін иницирлеу;

C)тізбекті ферментативті емес реакцияларды тоқтату;

D) қандағы металл иондарын тасымалдау;

E) липидтер тотығуының ферментативті реакцияларын иницирлеу


Филлохинонның қозғалыс механизмінің мәні

A) аденилатциклазаның қозғалысын активтендіруде

B) мРНК транскрипциясын жылдамдатқанда

C) протромбинді глутаматты карбоксильдеу жолымен модификациялау

D) антигемофильді глобулинді активтендіргенде

E) холинэстеразаның қозғалысын тежегенде


В чем заключается основная причина поражения соединительной и костной ткани при цинге

A) минералды элементтердің жетіспеуінен

B) коллагеннің толық гидроксильденбегеніен

C) проколлагеннің коллагенге айналу процесінің тежелуі

D) молекулалық оттегінің толық түспегенінен

E) α-кератиннің түзілуінің бұзылуы


Шикі жұмыртқа ақуызын пайдаланғанда В7-авитаминозының пайда болу себебі

A) биотиннің жұмыртқа альбуминімен бұзылуы

B) глобулин мен биотиннің комплексінің түзілуі

C) авидин мен биотиннің комплексінің түзілуі

D) биотиннің жұмыртқа ферменттерімен каталитикалдық бұзылу

E) биотин мен жұмыртқа липидтерінің полярсыз комплекс түзуі


Парааминобензой қышқылы қандай витамин құрамына кіреді

А) В12;

B) А;

C) В2;D) В9;

E) К.
Антирахиттік заттың алғызаты

А) эргостерол;

B) Д2;

C) токоферол;

D)Д3;

E) филлохинон.
Ұрпақ өсуіне әсер етуші фактор

А) НАД;


B) аневрин;

C) викасол;

D) геморрагин;

E) токоферол.


К витаминінің қызметі

А) кетоқышқылдарды декарбоксилдеу;

B) простагландиндер түзу;

C) қан ұйыуына қатысу;

D) субстратты тотықтыру;

E) фолатты коферменттер түзу.


Инозитол құрылымы бойынша

А) циклді алтыатомды спирт;

B) азотты негіз;

C) глутамин қышқылы;

D) метионин;

E) глюкоза.


Аскорбин қышқылының негізгі қасиеті

А) глюкозадан аскорбин қышқылын түзуді катализдеу;

B) темір иондарын ферритинге қосу қабілеті;

C) коллаген синтезі;

D) сутек атомдарын алу және қосу арқылы жеңіл тотығу немесе тотықсыздану;

E) амилазаны тотықсыздандыру.


Аскорбин қышқылы активтігін қандай зат арттырады

А) флавон;

B) пантотен;

C) ацетилхолин;

D) менахинон;

E) никотинамид.


Адамдағы А-авитаминозінің алдын алатын және одан сауықтыратын зат

А) антипеллагралық витамин;

B) аскорбин қышқылы;

C) каротиноидтар;

D) пирролдар;

E) РР.
Жүйке қабынуына қарсы витамин

A) Д

B) Е


C) В1

D) В2

E) В6
Адамда қанталауға бейімділігі /геморрагиялық диатез/, қан құйылу құбылыстары қай витамин жетіспегенде пайда болады

A) С, В2, В12 В2

B) А, В6, С

C) К, Р, С

D) В1, В3, Ѓ

E) В5, В13, В15

Пеллаграға қарсы тұратын витамин

A) В12

B) В6

C) В5

D) С

E) К
Ќанталауға (геморрагияға) қарсы тұратын витаминA) В1

B) Ѓ


C) К

D) Е


E) С
Көз торының таяқша жасаушаларындағы родопсин реңінің құрамына кіретін витамин

A) Р


B) С

C) А


D) Н

E) В12ФЕРМЕНТТЕР
Субстраттың NAD+ қатысында тотығуы қалай өтеді

А) сутегінің екі атомы түсіп қалады;

B) субстратқа –ОН тобы қосылады;

C) субстратқа оттегі қосылады;

D) гидрид-ион мен протон түсіп қалады;

E) екі электрон түсіп қалады.


Михаэлис-Ментен константасы Кмах ферменттік реакцияларда нені сипаттайды

А)ферментативті реакциялардың максимальді жылдамдығын ;

B) фермент активтілігі:фермент активті болған сайын Кмах мәні аз;

C) фермент активтілігі:фермент активті болған сайын Кмах мәні көп;

D) реакцияның алғашқы жылдамдығы;

E) реакцияның жылдамдығы температура ортасына тәуелді.


Биохимияда сүт қышқылын лактат,аспаранин қышқылын аспартат және т.б. –ат қосымшасы арқылы атайды

А) атауын қысқарту үшін;

B) оттегінің ауамен тотығуы салдарынан;

C) комплекстің ионмен түзілуі салдарынан;

D) амфипатикалық қосылыстардың түзілуі салдарынан;

E) рН 7,0 анион мен протон иондарының диссоцациялануы салдарынан.


Төмендегі ферменттердің қайсысы трансметилдену процесін метионин мен холин биосинтезі қатысында катализдейді

А) фумараза;

B) кобамидті фермент;

C) альдолаза;

D) пируватдегидрогеназа;

E) ацетилтрансфераза.


Қай фермент төмендегі реакцияда ацетил Со-Аның үзілуін катлиздейді

O O


ǁ ‖

СН3-СН2-СН2-C-СН2-С-S-CoA → HS-CoA

А) пируватдекарбоксилаза;

B) фолатты фермент;

C) енолаза;

D) сукцинатдегидрогеназа;

E) тиолаза.
Пантотен қышқылы қай коферменттің құрамында кездеседі

А) убихинон;

B) ацетилдеу коферменті;

C) NADP+;

D) тиаминпирофосфат;

E) ФМН;
Төмендегі реакциялардың қайсысында липоат қатысады

А) α-кетоноқышқылдардың декарбоксилденуінің тотықсыздануында;

B) карбон қышқылдарының дегидрленуінде ;

C) цинтаттың ацетил СоА мен оксалоацетат синтезында;

D) α-аминқышқылдары мен β-кетонқышқылдарының қайта аминденуінде ;

E) күрделі эфирлердің гидролизінде .
Химотрипсиннің ішек қуысында активтендірілуіне қандай ферменттер қатысады

А) энтерокиназа мен фосфатаза;

B) трипсин мен π- химотрипсин ;

C) трипсин мен пепсин;

D) энтерокиназа мен тиолаза;

E) ⍺-химотрипсин мен альдолаза.

Төмендегі реакциялардың қайсында мультиферментті жүйе қатысады

А) гликогеннің бауырдағы синтезінде;

B) май қышқылдарының цитозольдегі синтезінде;

C) аминқышықлдарының декарбоксильденуінде;

D) глутаминнің дегидрленуінде;

E) фосфолипиттердің гидролизінде .


Қай фермент біркөміртекті топтан (-СН3, -СН2-, =СН-) субстраттың бір молекуласынан басқасына тасиды

А) терагидгофолат;

B) Q коферменті;

C) 5'- дезоксиаденозилкобалмин;

D) FAD;

E) А коферменті .Липазаѓа тєн активатор

A) кµмір ќышќылы

B) фосфор ќышќылы

C) т±з ќышќылы

D) сірке ќышќылы

E) µт ќышќылы


Коферментке жатады

A) ФАД


B) НАД

C) бейорганикалыќ ион

D) пиридоксаль фосфат

E) тиамин фосфат


Проферментке жатады

A) мальтаза

B) липаза

C) трипсин

D) пепсиноген

E) уреаза


Оксидоредуктазалар катализдейтін реакциялар

A) атомдардыњ субстраттыњ молекуласындаѓы ішмолекулярлыќ ќозѓалысы

B) тотыѓу-тотыќсыздану

C) судыњ ќатысуымен заттыњ ыдырауы

D) АТФ жєне оныњ ±ќсастарынан Н3РО4 ќалдыѓыныњ бµлініп шыѓуы кернелісінде екі молекуланыњ бір-бірімен ќосылуы

E) донордан акцепторѓа атомдардыњ берілуі


Трипсин ‰шін ќолайлы рН мєні

A) 1-2


B) 1,5-2,5

C) 4-6


D) 7,8-9,5

E) 9,5-12,5


Проферментке жатады

A) трипсин

B) эстераза

C) фосфатаза

D) сахараза

E) проэластаза


Ферменттер жіктелуініњ бірегейлік (единая) ж‰йесі негізделген

A) ондыќ кодтыњ ‰ш мєніне

B) ондыќ кодтыњ тµрт мєніне

C) ондыќ кодтыњ бес мєніне

D) ондыќ кодтыњ алты мєніне

E) ондыќ кодтыњ жеті мєніне


Металдардыњ катиондары (кальций, магний, марганец, мырыш) активатор немесе бµгегіштік ќызмет атќарады

A) гормондардыњ

B) витаминдердіњ

C) ферменттердіњ

D) -тотыѓудыњ

E) белок биосинтезініњ


НАД коферменті мына ферменттердіњ ќ±рамына кіреді

A) дегидрогеназа

B) каталаза

C) цитохромдар

D) флавопротеидтер

E) пероксидаза


Мына алмасуѓа ќатысатын ферменттіњ ќ±рамына Коэнзим А кіреді

A) минералды заттардыњ

B) липидтердіњ

C) судыњ


D) нуклеин ќышќылдарыныњ

E) несеп нєрініњ (мочевинаныњ)


$$$ 248 C

Гидролазалар катализдейтін реакция

A) субстрат молекуласында атомдардыњ ішмолекулярлыќ орын ауысуы

B) тотыѓу-тотыќсыздану

C) судыњ ќатысуымен заттардыњ ыдырауы

D) донордан акцепторѓа атомдардыњ жєне атомдар тобыныњ тасымалдануы

E) АТФ жєне оныњ ±ќсастарынањ Н3РО4 ќалдыѓыныњ бµлініп шыѓу кернелісінде екі молекуланыњ бір-бірімен ќосылуы
Гормондар
Паратгормонның организмдегі рөлі

A) сүйек ұлпасының еруін тежейді

B) АТФ түзілуін реттейді

C) АМФпен синтезді стимулдайды

D) гликогеннің синтездік әрекетін ингибирлейді

E) сүйек ұлпасының Са2+ босату арқылы еруін стимулдайды


Қай механизм арқылы инсулин көмірсулардың ауысуына әсер етеді

A) АМФ арқылы

B) GMP арқылы

C) ацетил-холин түзілуін стимулдайды

D) адреналин синтезін ингибирлейді

E) адреналин синтезін стимулдайды


Андрогеннің әсер ету механизмінің мәні

A) аденилат-циклазаның әрекетін стимулдау

B) АМфпен түзілуін күшейту

C) GMPпен түзілуін күшейту

D) мРНКның ДНКдағы синтезін жоғарылату

E) гликогеннің синтезін бұлшық етте стимулдау


Адренокортикропты гормонның химиялық табиғаты қандай

A) полипептид

B) гексапептид

C) күрделі белок

D) стероид

E) гликопептид


Тиреотропты гормонның атқаратын ролі қандай

A) норадреналин түзілуін стимулдау

B) қалқанша безінің қызметін қолдайды

C) өсуді және дене массасының үлкеюін стимулдайды

D) андрогеннің әрекетін күшейтеді

E) бүйрекүсті безінің қыртыстарының қызметін күшейтеді


Фолликулостимулдаушы гормонның функциясы

A) әйел және еркек жыныс бездерінің өсуін стимулдайды

B) әйел жыныс бездерінің өсуін стимулдайды

C) еркек жыныс бездерінің өсуін стимулдайды

D) прогестеронның түзілуін ингибирлейді

E) вазопрессиннің түзілуін стимулдайды


Гонадолиберин/люлиберин/ қайда түзіледі

A) аденогипофизде

B) бүйрекүстінде

C) аталық ендерде

D) жұмыртқалар фолликуласында

E) гипоталамуста


Қай комплекс аденозин-3.5 –цикломонофосфаттың түзілуіне қызмет етеді

A) Ca2+-ATP

B) K+,Na+-ATP

C) GTP-ATP

D) G-ақуыз-ATP

E) Mg2+-ATP


Простогландиндердің әсер ету механизмінің мәні

A) AMPпен GMP синтезін реттегенде

B) еркек жыныс гормондарының түзілуін стимулдайды

C) әйел жыныс гормондарының түзілуін стимулдайды

D) катехоламиннің әрекетін активтендіру
Қай фермент аденозин-3.5 –цикломонофосфат молекуласындағы төртінші айналымын үзілуді катализдейді

A) фосфатаза

B) енолаза

C) фосфодиэстераза

D) адалматциклаза

E) эфирлі гидролаза


Аденогипофиз гормондары түзілуіне стимулдеуші әсер ететін заттар

А) инсулиндер;

В) либериндер;

С) вазопрессиндер;

D) статиндер;

E) пролактиндер;


Стероидты гормондардың алғызаты

А) тестостерон;

В) белок;

С) липид;

D) холестерол;

E) альдостерон;


Адамдарда бүйрек үсті безі зақымданғанынан туындайтын ауру

А) базедов ауруы;

В) адиссон ауруы;

С) пеллагра;

D) цинга-цинга;

E) пиелонефрит;


Синтетикалық андроген

А) метилтестостерон;

В) кальцитонин;

С) тиреоглобулин;

D) кортикостерон;

E) альдостерон;


Синтетикалық эстроген

А) прогестерон;

В) диэтилстильбэстрол;

С) люттропин;

D) фоллиберин;

E) прегненолон;


Полиқанықпаған арахидон қышқылының туындылары болп табылатын гормондар

А) простагландин;

В) гидрокортизон;

С) адреналин;

D) глюкагон;

E) пролактостатин;


Рецепторлардың химиялық табиғаты

А) белок;

В) гормон;

С) нуклеопротеин;

D) клетка;

E) көмірсу;


Кортикостероидтардың қан арқылы тасымалдануын жүзеге асырады

А) андроген

В) эстроген;

С) транскортин;

D) глобулин;

E) кальцитонин;


Жергілікті жер гормондары

А) пептид;

В) простагландин;

С) соматолиберин;

D) окситоцин;

E) метилтестостерон;


Гормонды танушы клетка компоненті

А) цитоплазма;

В) плазматикалық мембрана;

С) рецептор;

D) рибосома;

E) хромосома;ЗАТ АЛМАСУЫ. БИОЛОГИЯЛЫЌ ТОТЫЃУ.
Тіндердіњ тыныс алу тізбегініњ ферментіне жатады

A) декарбоксилазалар

B) трансфезразалар, АТФ - азалар

C) НАД, ФАД – дегидрогеназалар, цитохром ж‰йесі

D) гидролазалар жєне изомеразалар

E) лиазалар, лигазалар


Тіндердіњ тыныс алуы дегеніміз:

A) субстратпен тотыѓу-тотыќсыздану реакциясы

B) метаболиттіњ ќос байланысына сутегі протоныныњ ќосылу реакциясы

C) электрондардыњ акцепторы оттегі болып келетін биологиялыќ тотыѓудыњ бір т‰рі

D) кµмірсулар, майлар, белоктар алмасуыларыныњ аралыќ µнімдерінен электрондардыњ берілуі

E) тыныс алу тізбегімен протондар мен электрондардыњ ферменттердіњ ќатысуымен тасылу ‰рдісі


Тыныс алу тізбегінде пайда болатын АТФ саны

A) 1


B) 2

C) 3


D) 5

E) 12
Зат алмасу сатылары, ол

A) асќорыту жєне сіњірілуі

B) ассимиляция жєне диссимиляция

C) асќорыту, сіњірілуі, аралыќ алмасуы, аќтыќ µнімдердіњ сыртќа шыѓарылуы

D) ќоректік заттардыњ гидролизі: белоктар, майлар, кµмірсулардыњ т‰зілуі

E) белоктардыњ, майлардыњ кµмірсулардыњ ыдырауы жєне метаболиттердіњ аралыќ алмасуы
Жас организмде мына ‰рдіс басым

A) диссимиляция

B) тотыѓу-тотыќсыздану

C) ассимиляция

D) динамикалыќ тепе-тењдік

E) заттардыњ ыдырауы


Макроэргиялык косылыстар пайда болу коздерiне жатады.

A) витаминдер

B) тек ќана белоктар

C) амин ќышќылдары

D) белоктардыњ, липидтердіњ, кµмірсулардыњ алмасуы

E) тек ќана кµмірсулар


Биологиялыќ тотыѓудыњ А.Н. Бах теориясы бойынша тотыѓуѓа ќандай фермент ќатысады?

A) Оксигеназалар.

B) Дегидрогеназалар.

C) Декарбоксилаза.

D) Амилаза.

E) Фосфорилазалар.


Мына ферменттердіњ ќайсысы тыныстану тізбегінде кездеседі?

A) Каталаза.

B) Фосфорилаза.

C) Дегирогеназа.

D) Гексокиназа.

E) Альдолаза.


Палладин теориясы бойынша биологиялыќ тотыѓуда ќандай ферменттер ќатысады?

A) Оксигеназа.

B) Дегирогеназалар.

C) Декарбоксилазалар.

D) Амилазалар.

E) Фосфорилазалар.


Келтірілген коферменттердіњ ќайсысы тыныстану тізбегінде болады?

A) Липой ќышќылы.

B) Кофермент А.

C) ФАД.


D) ТПФ.

E) Пиридоксальфосфат.


Митохондрияныњ тыныс тізбегіне НАДН-тан сукцинатќа сутегіні жеткізетін затты кљрсетіњіз?

A) Флавопротеині.

B) Гемопротеині.

C) Оксигеназы.

D) Гидроксилазы.

E) Мыспротеині.


Тотыѓа фосфорлану процесін ќай реакция кљрсетеді?

A) GDP + H3PO4  GTP + H2O.

B) CDP + H3PO4  CTP + H2O.

C) AMP + H3PO4  ADP + H2O.

D) ADP + H3PO4  ATP + H2O.

E) AMP + H4P2O7  ATP + 2H2O.


Қай фермент оттегінің субстратпен әсерін катализдейді?

A) Дегидрогеназа.

B) Цитохром.

C) Оксидаза.

D) Гемопротеид.

E) НАД кофермент.


Митохондриядаѓы тыныс алу тізбегінде сутегі атомын тотыќсызданѓан НАД-тан сукцинадќа тасымалдануын ќай фермент атќарады?

A) Дегидрогеназа.

B) Цитохром.

C) Оксидаза.

D) Гемопротеид.

E) НАД кофермент.


Биологиялық мембрананың қалыңдығы:

A) 5 см;


B) 7 мкм;

C) 7 нм;


D) 0,3 нм;

E) 21 нм.


Мембрана жартылай өткізгіш болады, егер одан ... өтсе:

A) тек су;

B) су және таңдалған аз иондар және молекулалар;

C) тек оң зарядталған иондар;

D) тек теріс зарядталған иондар;

E) моносахаридтер және аминқышқылдары.


Мембраналық липидтер болып табылады:

A) триацилглиецеролдар;

B) ацилглицеролдар және май қышқылдары;

C) фосфолипидтер, сфинголипидтер және холестерол;

D) фосфолипидтер және май қышқылдары;

E) сфинголипидтер және стеролдар.


Трансмембраналық ақуыздар болып табылады:

A) мембрананың перифирикалық ақуыздары;

B) фермент болып табылатын периферикалық ақуыздар;

C) бүкіл мембранадан өтетін интегральды ақуыздар;

D) рецептор болып табылатын интегралдық мембраналар;

E) каталитикалық қасиеттерге ие мембраналық ақуыздар.


Биологиялық мембранада каналдар түзіледі:

A) оң зарядталған ақуыздар;

B) теріс зарядталған ақуыздар;

C) нейтралдық ақуыздар;

D) нейтралдық липидтер;

E) амфипатикалық липид.


Жеңілдетілген диффузия дегеніміз:

A) мембранадан иондардың сыртқы әсермен болмаған транспорты;

B) ақуыз-тасымалдағыштардың көмегімен кіші иондар мен молекулалардың транспорты;

C) төмен концентрациялы облыстан оның жоғары концентрациялы облысына заттың транспорты;

D) мебрана арқылы еріткіш молекулаларының транспорты;

E) жоғары концентрациялы облыстан оның төмен концентрациялы облысына заттың транспорты.КӨМІРСУЛАР
Құрамында мына зат бар көмірсулар табиғатта кең тараған

A) L-конфигурациясын

B) D- конфигурациясын

C) L-,D- конфигурациясын

D) D-,L- конфигурациясын

E) молекуладағы көмірсудың хиральді атомы


D-глюкоза қалыптасқанда түзіледі

A) D-дульцит

B) D-галактит

C) D-сорбит

D) D-глюкон қышқылы

E) D-маннит


D-галактозаның біріншілік спирттер тобында тотығуында түзіледі

A) D-галактурон қышқылы

B) D-қант қышқылы

C) D-галактон қышқылы

D) D-глюкон қышқылы

E) D-глюкурон қышқылы


Лактозаның гидролизі кезінде түзіледі

A) α-D-галактоза мен β-D-галактоз

B) α-D-глюкоза мен α-D-галактоза

C) α-D-глюкоза мен β-D-фруктоза

D) α-D-глюкоза мен β-D-галактоза

E) -D-галактоза мен α-D-манноза


Сахарозаның гидролизі кезінде түзіледі

A) α-D-глюкоза мен α-D-фруктоза

B) α-D-фруктоза мен β-D-галактоза

C) α-D-манноза мен β-D-фруктоза

D) β-D-галактоза мен β-D-глюкоза

E) α-D-глюкоза мен β-D-фруктоза


Целлобиозда D-глюкозаның қалдықтары гликозидтік байланыс арқылы байланысқан

A) α(1→4)-

B) α(1→6)-

C) β(1→4)-

D) β(1→6)-

E) α,β(1→2)-


Гиалурон қышқылының молекуласы қалдықтардың қайталанған бірлігінен тұрады

A) β-глюкурон қышқылы мен N-ацетилглюкозамина

B) β-D-галактозамина мен N-ацетилглюкозамина

C) α-D-глюкоза мен глюкозамина

D) α-D-глюкоза

E) β-D-фруктоза мен β-D-галактозамина


Берілген дисахаридтердің қайсысы Фелинг сұйығымен реакция бермейді

A) лактоза

B) изомальтоза

C) целлобиоза

D) сахароза

E) мальтоза


Қай моносахарид гликогеннің толық гидролизі кезінде түзіледі

A) α-D-глюкоза

B) β-D-глюкоза

C) β-D-фруктоза

D) β-L-манноза

E) α-L-галактоза


Ќандаѓы ќант мына т‰рінде болып келеді

A) целлюлоза

B) инсулин

C) біріктіргіш зат

D) глюкоза

E) лактоза


АТФ жєне магний иондарыныњ ќатысуымен фруктозо – 6 – фосфаттан пайда болады

A) фруктозо -1,6 - дифосфат

B) глюкозо – 6 - фосфат

C) глюкозо – 1 - фосфат

D) рибозо – 5 - фосфат

E) дезоксирибозо – 5 – фосфат


Ќандаѓы глюкозаныњ патологиялыќ жоѓарылауын деп атайды

A) полиурия

B) гипогликемия

C) гипергликемия

D) гипертония

E) гипопротеинемия


Ќµмірсулардыњ анаэробтыќ жолмен ыдырауы µтеді

A) СО2 ќатысуымен

B) О2 ќатысуымен

C) О2 ќатыспайды

D) NН3 ќатыспайды

E) СН4 ќатысады


Организмде мына жолмен гликогенніњ ыдырауы µтеді

A) фосфоролиз

B) гидрлену

C) аминдену

D) гидролиз

E) дегидрлену


Гликогенніњ жануар организмінде ењ басты жиналатын жері

A) б‰йректе

B) бауырда

C) бас миында

D) теріде

E) с‰йекте


Моносахаридтер мына ќосылыспен ќосылып ащы ішектіњ ќабырѓасы арќылы сіњіріледі

A) к‰кірт ќышќылымен

B) фосфор ќышќылымен

C) т±з ќышќылымен

D) кµмір ќышќылымен

E) сірке ќышќылымен


‡ш карбон ќышќылдары айналымында  - кетоглутар ќышќылы HS – КоА-тыњ ќатысуымен декарбоксильденіп, дегидрленіп айналады

A) янтарь ќышќылы

B) фумар ќышќылы

C) сукцинил КоА - ѓа

D) ќымыздыќ сірке ќышќылына

E) ацетил – КоА - ѓа


Фосфоглицеромутаза ферментініњ єсерінен 3 – фосфоглицерин ќышќылы гликолиз кезінде келесі затќа айналады

A) фумар ќышќылына

B) 2-фосфоглицерин ќышќылына

C) пирож‰зім ќышќылына

D) с‰т ќышќылына

E) ацилмеркаптанѓа


Мальтоза асќорыта ыдырайды

A)  -глюкозаныњ 2 молекуласына

B)  - фруктозаныњ 2 молекуласына

C) фруктоза жєне глюкоза молекулаларына

D)  - маннозаныњ 2 молекуласына

E)  -галактозаныњ 2 молекуласына


Гликолизде пайда болатын АТФ саны

A) 4


B) 8

C) 2


D) 5

E) 6
Каталог: ebook
ebook -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
ebook -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
ebook -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
ebook -> Тарих кафедрасы
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
ebook -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Әдебиеттер тізімі: Негізгі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет