Бюллетень №11 Жаңа кітаптар тізімі Ақтөбе 2013Дата03.03.2016
өлшемі213.5 Kb.
#36015
С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің кітапханасы

Ақпараттық бюллетень

11Жаңа кітаптар тізімі

Ақтөбе 2013Құрметті оқырмандар!

Сіздерді кітапханаға наурыз айында келіп түскен жаңа әдебиеттермен таныстырамыз.
Библиографиялық сипаттамаБөлім

Авторы. Атауы. Жылы.

Оқу залы

Абоне-

мент

Қазақ тілі

1

811

Т31


Тектіғұл Ж.О. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. Оқулық. .Алматы: MV-Print-S, 2012.-500 б.
Ұсынылып отырған оқулық « Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» пәнінің бағдарламасын басшылыққа ала отырып дайындалған.

5

15

2

811

Т86


Тұрсынғалиева С.Ч. Қазақ тілінен жазба жұмыстар. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдеріне арналған көмекші құрал.

Астана: Арман-ПВ, 2011.-160 б.


Бұл әдістемелік құрал жалпы орта білім беретін мектептің қазақ тілі пәні мұғалімдеріне арналған.

1

-

3

811

М80


Мухамадиева Н. Іскерлік қазақ тілі: Оқу құралы. –Астана: Фолиант, 2010.-152 б.
Оқулық орта кәсіптік оқу орындарындағы орыс бөлімі оқушыларына мемлекеттік тілді үйрету мақсатында ұсынылады.

-

1

4

80

А93Аханов К. Грамматика теориясының негіздері: оқу құралы. –Алматы: Өлке, 2010.-240 б.
Кітап ғалымдар, ұстаздар, студенттерге арналған.

-

2

5

80

А93


Аханов К. Тіл білімінің негіздері: оқу құралы. –Алматы: Өлке, 2010.-560 б.
Оқулықта тіл білімінің негізгі ұғымдары мен басты- басты теориялық мәселелері қамтылған.

2

-

6

811

С23


Сатыбаева А., Сатыбаева Г. Қазақ тілін оқыту әдістемесі (мемлекеттік тілде оқымайтын мектептерге арналған) : Оқу-әдістемелік құрал. –Астана: Фолиант, 2008.-232 б.
Оқу-әдістемелік құрал мемлекеттік тілде оқымайтын мектеп- тердің «Қазақ тілі» пәні мұғалімдеріне, педагогикалық колледж оқытушыларына, студенттеріне арналады.

-

1

7

811

О58


Омарбекұлы С. Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері. –Алматы: Арыс, 2007.-312 б.
Жинақ түркітанушыларға, лингвист-ғалымдарға және филология факультетінің оқытушылары мен аспиранттарына арналған.

1

-

8

811

Қ67


Қосымова Г. Қазақ тілінің тарихы: Оқу құралы. –Алматы: Баянжүрек, 2007. -272 б.
Жоғары оқу орындарының филология факультеті студент- теріне арналған «Қазақ тілінің тарихы» пәні бойынша дайындалған бұл оқу құралында қазақ тілінің тарихы кезең-кезеңге бөлініп оқытылады.

2

-

9

81

Ә56


Мұсаұлы Ж., Әміренова Р. Қазақ және орыс тілдерінің салғастырмалы грамматикасы. Сопоставительная грамматика казахского и русского языков. Оқу құралы. Көкшетау: Келешек-2030, 2007.-216 б.
Бұл оқу құралы филология факультеттеріндегі орыс мектеп- терінде қазақ тілін оқытатын мамандар даярлау бөлімдерінде оқитын студенттерге (ОҚБ), орыс мектеп теріндегі қазақ тілі мұғалімдері мен аудармашыларға арналған.

1

-

10

811

Т14


Тайсюганова Г., З. Рахмет Қазақ тілі Қызықты грамматика Занимательная грамматика. –Алматы: Алматыкітап, 2007.-160 с.
Пособие служит наглядным материалом для тренировоч- ных упражнений в процессе обучения казахскому языку.

1

-

Шетел тілі

11

811

А23


Баймұқанова Б. Ағылшын тілі практикумы.- Астана, 2010.-192 б.
Оқу құралы кәсіптік орта білім беретін оқу орындарына арналған.

1

-

12

80

Ө75


Өтебаева А., Өтешева Р. Практикалық грамматика: Оқу құралы. –Астана: Фолиант, 2008.-168 б.
Әр тақырып бойынша теориялық материалдар, сызбалар, кестелер және жаттығулар, тестілер және бақылау сұрақтары берілген.

1

-

13

80

П69


Ешмұханова Н.Б., Мұхсинова Ә.Н. Практикалық фонетика: Оқулық. –Астана: Фолиант, 2008.-312 б.
Оқулық қазіргі ағылшын тілінің фонетикалық құрылысы туралы толық түсінік беруге, ағылшын тілі фонетикасын практикалық меңгертуге, айту, сөйлеу дағдыларын қалыптас- тыруға бағытталған.

1

-

Әдебиет

14

821

Ж81


Жұмажанова Әдебиетті оқыту әдістемесі. –Алматы: Білім, 2009.-288 б.
Оқу құралы жалпы білім беретін мектептің ұстаздары мен жоғары оқу орындарының болашақ әдебиетші студенттеріне арналған.

-

2

Ақпараттық жүйе

15

001.102

П15


Панин В.В. Ақпараттар теориясы негіздері: Оқулық.

Алматы: Print-S, 2012.-46 б.


Ақпараттың классикалық теорияларына жататын сұрақтар жүйелі түрде жазылған. Техникалық жоғары оқу орындары студенттеріне, оқытушыларына, сонымен қатар, кәсіби іс-әрекеттері ақпараттар теориясы білімді қажет ететін инженерлерге, аспиранттарға арналған.

5

-

Психология

16

159.9 А37


Ақажанова А.Т. Қазіргі психология тарихының дамуы, жағдайы, беталысы. - Алматы: Нур-Пресс, 2012.-126 б.

Оқу құралы магистранттар, жоғары оқу орындарының студенттері мен ізденушілерге және психология ғылымына қызығушылық танытушы көпшілік қауымға арналған.-

2

17

159

З14


Загорная Е.В. Справочник школьного психолога. Тесты, управжнения, задания на СD. –СПб: Наука и Техника, 2012.-288 с.
Данная книга посвящена актуальной теме- диагностике и развитию познавательных процессов у детей начального школьного возраста. Книга включает в себя методы диагнос- тики и развития таких познавательных процессов, как вос- приятие, внимание, память, мышление и речь.

1

-

18

159.9

А37


Акажанова А.Т. Девионтология : оқу құралы. –Алматы: Нұр-пресс, 2011.-126 б.
Еңбекте «Девионтология» жаңа курсына қатысты дәрістер- дің қысқа мәтіндері мен әдістемелік нұсқаулар берілген.

Оқу құралы магистрант-психологтарға, студенттерге және кәмелетке толмағандардың девиантты мінез-құлықтың әртүрлі көріністерін ғылыми тұрғыда қарастыратын зерттеушілерге арналған.1

-

19

159.9

О28


Общая психология. –Ростов на-Дону, 2010.-560 с.
Учебное пособие подготовлено в институте психологии и педагогики РГПУ.

1

-

20

159.9

Г 50


Гиппенрейтер. Ю Введение в общую психологию: курс лекций.-М.:Астрель,2010.-352с

В учебном пособии раскрываются основные понятия психо-логической науки, освещаются ее важнейшие проблемы и методы.

Для студентов, начинающих изучать психологию; представ- ляет интерес для широкого круга читателей.


1

-

21

159

Н83


Нұржанова С. Жалпы және балалар психологиясы (жаттығулар мен тапсырмалар): Оқу құралы.Астана: Фолиант, 2010.-144 б.
Оқу құралы мазмұнына «Жалпы психология», «Балалар пси- хологиясы» пәндері бойынша машықтану сабақтарын жүр- гізуге арналған психологиялық жаттығулар мен тапсырмалар, пстхологиялық тесттер және теориялық материалдар енгізілген.

2

-

22

159.9

А38


Акажанова А.Т. Девионтология: Учебное пособие. –Алматы: Заң әдебиеті, 2008.-114 с.
В работе представлены краткий конспект лекций и методи- ческие указания в отношении нового курса «Девионтоло- гия», который изучается в магистратуре на 2-3 курсах очно-заочной формы обучения.

1

-

23

159.9

С50


Смирнова Детская псхология. –М.: Владос, 2008.-366с.
Учебник предназначен для студентов педагогических вузов, училищ и колледжей, будет полезен всем, кого волнууют проблемы развития и воспитания детей.

-

1

24

159.9

Ц34


Целуйко В.М. Психологические основы педагогического общения. –М.: Владос, 2007.-295 с.

-

1

25

173

З-90


Зритнева Е.И., Клушина Н.П Семьеведение:Учеб. пособие. - М.: Владос,2006.-246с

Учебное пособие раскрывает различные аспекты семейно-брачных отношений: социологию, психологию семейных отношений, основы социальной работы с семьей.1

-

Педагогика

26

373

Қ53


Қияқбаева З. Интерактивті тақтамен жұмыс әдістемесі. –Астана: Арман-ПВ, 2011.-132 б.
Бұл оқу әдістемелік құралда жалпы білім беретін мектеп мұғалімдеріне қажетті интерактивті тақтаны сабақта пайдалану әдістемесі түсіндіріледі.

1

-

27

373

К53


Киябаева З. Методика работы с интерактивной доской. –Астана: Арман-ПВ, 2011.-128 с.
В методическом пособии рассказвывается о возможностях применения нового интерактивного оборудования при проведении уроков в школе.

1

-

28

373

К93


Курманалина Ш. Методика преподавания математики в начальных классах. –Астана: Фолиант, 2011.-208 с.
Издание предназначено для учащихся и студентов педагоги- ческих колледжей и вузов.

1
29

37

Д42


Джуринский А.Н. Педагогика в национальном мире: учеб. пособие. –М.: ВЛАДОС, 2010.-240с.
В учебном пособии анализируются идеи, опыт, традиции воспитания и образования с учетом многокультурности и многоэтничности современного мира.

1

-

30

395

Е83


Есимжанова С.Р., Кубаева О.В. Этикет и деловое общение : Учебное пособие. –Алматы: Экономика, 2009.-256 с.
Учебное пособие предназначено для студентов вузов, руководителей всех уровней и тех, кто интересуется пробле- мами этикета и делового общения.

-

1

31

316

М11


Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. М.: 2009.-568 с.

1

-

32

796

Я49


Якубович М.А., Преснова О.В. Коррекция двигательных и речевых нарушений методами физического воспита- ния: пособие для учителя. –М.: Владос, 2006.-287 с.
Учебное пособие призвано оказать методическую помощь педагогам (студентам, воспитателям, методистам ЛФК, тренерам, учителям физической культуры, преподавателям ритмики, логопедам, психологам и др. спец.) в их практичес- кой деятельности, направленной на исправление речевых нарушений школьников-логопатов.

1

-

33

37

С13


Савостьянов А.И. Техника речи в профессиональной подготовке учителя. –М.: Владос, 2001.-144 с.
Книга предназначена для учителя, а также будет полезна студентам педагогических и театральных вузов.

1

-

Қазақстан тарихы

34

94

Қ18


Қазақстан тарихы: Лекциялар курсы. Ред. бас. Қ.С. Қаражан. –Алматы: Нурпресс, 2011.-376 б.
Лециялар курсы жоғары және орта арнайы оқу орындары, жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушыларына арналған.

1

-

35

94

Қ18


Кан Г.В., Шаяхметов Н.У. Қазақстан тарихы. Оқулық. –

Алматы: Алматыкітап, 2009.-264 б.


Оқулық жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистрант-

тарына арналған, сонымен бірге оқытушылар мен Қазақстан тарихына қызығушылық танытатын оқырман қауым үшін де пайдалы.-

2

36

94

М84


Жалпы қолданыс пен кәсіби атаулардың лингвистикалық қоры. Мұнайлы өңір: Уақыт. Тарих. Тұлға. –Алматы, 2012.-224 б.

2

-

Физика

37

544

В37


Варнатц Ю., Маас У., Диббл Р. Жану. Физикалық және химиялық аспектілер, тәжірибелер, ластаушы заттардың пайда болуы: Оқулық. –Алматы, 2012.-540 б.
Оқулықта жану процестерінің түрлі аспектілерін сипаттау кезінде тұтас орта механикасы мен жану химиясы бірігеді.

5

5

38

544

Э37


Эткинс П., Де Паула Дж. Физикалық химия. 1 бөлім. Тепе-теңдік термодинамика: Оқулық. –Алматы, 2012 -596 б.
Ұлыбритания және АҚШ ғалымдары жазған физикалық химияның қазіргі замандағыы іргелі оқулығы.

Қазақша басылымда кітаптың үш бөлімі шығады. Бірінші бөлімде тепе-теңдік термиодианмика қамтылған.5

5

Транспорт

39

629

Б39


Бекжанов З.С. Пойыздар жүрісін басқару жүйелері: Оқулық. Алматы: 2012.-372 б.
Пойыздар вагондар ағынын ұйымдастыру жүйесін есептеу теориясы мен әдістері, телімдердің жұмыс істеу технологиясы пойыздардың жүріс графигі-телімдердің жұмыс технология -сының негізі, телімдегі жергілікті жұмыстарды ұйымдастыру және олардың жоспарын жасау, график бойынша пойыздар- дың жүрісін тартым күшімен қамтамасыз ету, теміржол желі- лері мен аралықтарының өткізу тасымалдау қабілеті, желілер мен полигондарды техникалық қайта жарақтандыру әдістері баяндалған.

5

5

Топырақтану

40

631

М82


Мусабеков Қ.Қ. Топырақтану және геоботаника негіздері. –Тараз: Тараз университеті, 2003. -192 б.
Оқу құралында Жердің қырытысы, Жер қыртысындағы минералдар және тау жыныстары, жер бедері, топырақ түзілу жағдайлары, топырақ морфологиясы және құрамы, топырақтың қасиеттері, қасиеттері талдағы топырақ аймақтары, таралу заңдылықтары, геоботаника негіздері жан-жақты қамтылған.

-

2

41

631

А56


Анафин М.Ш. Топырақтану және егіншілік пәндерінен зертханалық тәжірибелік сабаққа арналған оқу құралы. Тараз, ТарМУ, 2002.-137 б.
Оқу құралы жоғарғы оқу орындарында дайындалатын су және ауыл шаруашылығы мамандықтарына арналған.

-

2

Биометрия

42

612

Б34


Б.К. Бегімқұл Биометрия: Оқулық. -Алматы: Нур-Принт, 2010.-336 б.
Оқулықта биометрия пәнінің бағдарламалық сұрақтары қарастырылған. Кітап биометрия пәні оқытылатын ауыл шаруашылығы, биология және медицина мамандығы студенттеріне және магистранттар мен ғылми қызметкерлерге арналған.

2

-

Ауыл шаруашылығы

43

632

А20


Агибаев А.Ж., Тулеева А.К., Сүлейменова З.Ш. Ауылшаруашылық дақылдарын зиянкестер мен аурулардан қорғау. –Алматы, Нур-Принт, 2010.-163 б.
Оқу құралы жоғары оқу орындарының өсімдік қорғау және карантин, агрономиялық саладағы басқада мамандықтар бойынша дайындалатын студенттерге және ауылшаруашылық өндірісі мамандарына арналған.

1

-

44

631

А20


Агибаев А.Ж. Зиянды нематодалар, кенелер және кемір- гіштер пәнінен «Агрономия», «Жеміс-көкөніс шаруашылы- ғы», «Өсімдік қорғау және карантин» мамандықтарының студенттеріне зертханалық, практикалық және өзіндік жұмыс- тарды орындауға арналған оқу-әдістемелік құрал. –Алматы: ҚазҰАУ, 2010.-60 б.

3

-
636

К40


Ким Г.Л. Курс лекций по дисциплине «Биометрия». –Алматы: Нур-Принт, 2007.-56 с.

3

5

Токсикология

45

615

К66


Корабаев Е.М., Заманбеков Н.А. және т.б. Токсикология. Оқулық. –Алматы: Нур-принт, 2009.-328 б.
Оқулық жоғары және арнаулы білім беретін оқу орында- рының студенттері мен магистранттарына, аспиранттары мен доктарант- тарына, шаруашылықтардағы мал мал дәрігерлері- не, ветеринарлық медицина, ветеринарлық санитария, ветери- нарлық экология, ветери- нарлық токсикология, өнім өндіру және өңдеу мамандықтарына арналған.

-

2

Микробиология

46

579

Н23


Нарымбетова Ұ.М. Микробиология: Оқу құралы (практикум). Алматы, 2011.-116 б.

ЖОО «Балық шаруашылығы» мамандығының студенттеріне арналған.3

3

47

578

М52


Төлемісова Ж.К., Қасенова Г.Т. және т.б. Микробиология және вирусология. –Алматы: Нур-принт, 2011.-131 б.
Ауыл шаруашылық және биотехнология мамандықтарының студенттеріне, аспиранттарына және ғылыми қызметкерлерге арналған.

2

2

48

619

К97


Кіркімбаева Ж.С. Жекеше микробиология: Оқу құралы. –Алматы: Нур-Принт, 2010.-178 б.

Оқу құралында жануарлардың жұқпалы ауру қоздырушыла- рының морфологиялық, тинкториалдық, өсінділік, биохимия- лық, антигендік және патогендік қасиеттеріне сипаттама берілген.3

-

49

619

Т56


Толысбаев Б.Т., Бияшев К.Б. Микробиология және иммунология. Оқулық. –Алматы: Нур-Принт, 2006.-497 б.
Микробиология және иммунология оқулығы ветеринария және биология мамандығы бойынша оқитын университет -тердің студенттеріне, мал дәрігерлеріне және ғылыми мамандарға арналған.

2

-

50

615

Ф61


Заманбеков Н.А.,Байниязов А.А. Фитофармакология (оқу құралы). - Алматы: Нур-Принт, 2009.-218 б.
Оқу құралы жоғары білім беретін оқу орындарының ветери-нария, биотехнология мамандықтары бойынша білім алатын студенттері мен магистранттарына, ғылыми бағыты бойынша ізденушілерге, шаруашылықтардағы мал дәрігерлеріне, фарма- цевтикалық өндіріс саласында қызмет атқаратындарға, сон-дай -ақ колледж студенттері мен биология пәні бойынша білім алатын мектеп оқушылары мен дәрілік өсімдіктерге деген қызығушылық танытатын барша оқырмандарға арналған.

1

-

Ветеринария

51

619

Ж26


Молдағұлов М.А., Есқожаев Ө.К., Заманбеков Н.А. Жануарлар ішкі аурулары. 1-ші кітап. Оқулық. –Нур-Принт, Алматы, 2009.-386 б.
Оқулықта жануарлар мен құс және терісі бағалы аңдардың ішкі аурулары толығымен қамтылған. Жануарлар ауруларын диагностикалау, емдеу мен сақтандырудың заман талабына сай әдістері келтірілген.

-

1

52

619

В38


Қазиев Ж.І. Ветеринариялық рентгенология. Оқу құралы. –Алматы, 2011.-146 б.
Рентген сәулесі жануарлардың ауруларын алдын алуда және дәл анықтап балауда кеңінен қолданылып, рентгенология пәні ветеринариялық институттар мен факультеттерде арнайы бағдарламамен студенттерге жүрзізілуде.

-

4

53

619

Н86


Нұрғалиев Б.Е. Мал және құс өнімдерін ветеринариялық-санитарлық сараптау. Оқу құралы. – Алматы: Нұр-Принт, 2011.-165 б.
Бұл оқу құралында мал және құс өнімдерін ветеринарлық-санитарлық сараптаудан өткізу, сапасын анықтау әдістері келтірілген. Сонымен қатар сезімдік және зертханалық тексерулерден өткізу тәсілдері көрсетілген.

-

4

54

636

Н86


Нұрғазы Қ.Ш. Мал шаруашылығы: Оқулық. –Агроуниверситет, Алматы, 2011.-350 б.
Бұл оқулық жоғары оқу орындарының «Мал шаруашылығы» пәні бағдарламасына сай жазылған, он тараудан тұрады.

Практикум ауыл шаруашылығы жоғары және арнаулы орта оқу орындарының студенттеріне оқулық ретінде арналған.-

1

55

619

К97


Кіркімбаева Ж.С., Орынтаев Қ.Б. Малдың жұқпалы ауруларын бактериологиялық балау. Оқу құралы. –Алматы: Нур-Принт, 2011.-245 б.
Оқу құралында жануарлардың жұқпалы ауру қоздырушыла- рын морфологиялық, тинкториалдық, өсінділік, биохимиялық, антигендік және патогендік қасиеттері бойынша ажырату әдістемелері берілген.

-

2

56

619

О74


Орынтаев Қ.Б., Арзымбетов Д.Е. Зардапты анаэробтар тудыратын инфекциялық аурулар. Оқу құралы. –Алматы, 2011.-75 б.
Оқу құралында анаэробтардың морфологиялық және физио- логиялық ерекшеліктері мен оларды өсіру ерекшеліктері туралы мәліметтер келтірілген.

3

7

57

619

Ж27


Жаңабеков К., Исембергенова С.К. және т.б. Жануарлар морфологиясы және латын терминологиясы. –Алматы, 2011.

5

5

58

619

Т56


Толысбаев Б.Т., Бияшев К.Б., Мықтыбаева Р.Ж. Ветеринариялық санитарлық микробиология. Оқулық. –Алматы, 2010.-590 б.

Оқулық алғы сөз, кіріспе, микробиология ғылымының даму кезең- дерінен, санитариялық микробиологияның міндеттері- мен санитариялық-бактериологиялық лабораториялар және бес бөлімнен тұрады.

Ветеринариялық санитарлық оқулығы ветеринариялық санитарлық, ветеринариялық медицина және биология маман- дықтары бойынша оқитын университеттердің студенттеріне, мал дәрігерлеріне, санитарлық дәрігерлеріне және ғылыми мамандарға арналған.


-

2

59

619

А77


Арзымбетов Д.Е., Орынтаев Қ.Б., Қанатбеков Т.И. Ветеринария ісін ұйымдастыру. –Алматы, 2009. (Ауыл шаруашылық жоғары оқу орындары студенттеріне арналған оқулық).
Бұл кітапта нарықтық экономика уақытындағы және жаңа ветеринария заңдылығы кезіндегі ветеринария істерін ұйымдастыру негізгі көрсетілген. Мал шаруашылығында алдын алу және емдеу шараларын ұйымдастыру, жұқпалы аурулардың алдын алу, ветерина- риялық-санитарлық бақылау мен ветеринарилық жұмыстарға есеп- құжаттарын жүргізу қаралады.

-

4

60

619

Е65


Ерғұмарова М.О. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сараптау және санитарлық бағалау пәні бойынша зертханалық бағалау пәні бойынша зертханалық сабақтар тақырыптары. –Алматы, 2009.

4

6

61

619

Е69


Ермагамбетова С.Е. Вирустық инфекцияларды зертхана- лық балау.- Оқу құралы. –Алматы: Нур-Принт, 2008.-128 б.
«Вирустық инфекцияларды зертханалық балау» оқу құралын- да ветеринариялық вирусология курсы бойынша зертханалық және тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулар көрсетілген.

-

4

62

619

З21


Заманбеков Н.А. және т.б. «Латын фармацевтикалық терми-нологиясы» пәні бойынша 051201-«Ветеринариялық медици- на» мамандығының 2 курс студенттеріне арналған практикалық сабақтарының әдістемелік нұсқаулары. Алматы, 2008

-

10

63

619

Т56


Толысбаев Б.Т. Жануарлар өнімдеріне микробиологиялық бақылау жүргізу пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған. –Алматы, 2008.

3

5

64

619

Ж27


Молдағулов М.А., Ермаханов А.Н. және т.б. Жануарлар ауруларының клиникалық диагностикасы. -Алматы, 2006
Оқу құралында жануарлар мен құстардың ауруларын анықтау үшін уақыт талабына сай келетін клиникалық, лаборатроиялық, арнайы зерттреу әдістері келтіріліп, оларды іс жүзінде қолданудың нәти- жесінде дұрыс диагноз қою жолдары және малды диспансерлеу негіздері баяндалған.

-

2

65

619

Ж23


Құрас. Мауланов А.З. және т.б. Жалпы патологиялық анатомия. Жаттығу сабақтары. «Ветеринариялық медицина» және «Ветеринариялық санитария» мамандықтарын игеруші студенттеріне арналған -әдістемелік оқу құралы. Алматы, 2006

-

10

66

619

М87


Мүрәлінов К.Қ. Оперативтік хирургия: Оқу құралы.Алматы, ҚазҰАУ, 2006.-416 б.
Қазақ ұлттық аграрлық университетіндегі Ветеринария және мал өсіру институтының оқу әдістемелік кеңесі ветеринарлық медицина факультетінің студенттеріне арналған оқу құрал ретінде басып шығаруға рұқсат еткен.

2

-

67

619

Қ45


Қасымов Е.И., Лесова Қ.А. Ағылшынша-қазақша-орысша ветеринария сөздігі. –Алматы, 2005.-235 б.
Ұсынылып отырған кітапқа 10 мыңнан астам ветеринария саласындағы атаулар, ұғымдар, сонымен қатар мамандық иелеріне қажетті ауыл шаруашылығы зоотехния, биотехно логия, агрономия, биология, медицина ғылымдарының терминдері енгізілді.

-

1

68

619

Н62


Никитин И.Н., Воскобойник В.Ф. Организация и экономика ветеринарного дела: Учеб. –М.: Владос, 1999.-384 с.
В учебнике на современном уровне изложены основы ветеринарного завконрдательства, структурной организации и экономики ветеринарного дела, ветеринарной статистики, учета и управления трудом в области ветеринарии.

2

-

Іс қағаздарын жүргізу

69

35

Х83


Хазимова Ә.Ж. Іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізу. Оқу құралы. –Алматы: Ол-Жас ЖШС, 2004.-120 б.
Бұл оқу құралы жоғары оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына және іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізушілерге арналған.

1

--

Математика

70

51

А14


Абдрахманов Қ., Ермекбаева А. Математиканың бастауыш курсының негіздері: Оқу құралы. –Астана: Фолиант, 2008.-432 б.
Оқу құралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі бекіткен оқу бағдарламасы негізінде жазылған.

Оқу құралы колледж оқушылары мен оқытушыларына арналған.1

-

71

51

Қ77


Құрманалина Ш., Құрманалина С. Шағын жинақталған мектептегі математика: Оқу әдістемелік құрал. –Астана: Фолиант, 2008.-272 б.
Оқу-әдістемелік құрал педагогикалық колледж оқушылары- на және шағын жинақталған мектептердің мұғалімдеріне арналған.

1

-

Менеджмент

72

005

Г67


Горбунова М.Ю. Кадровый менеджмент и психология управления: крат. Курс лекций. –М.: Владос, 2008.-223 с.
Учебное пособие предназначено для магистрантов, студентов гуманитарно-социальных специальностей, в частности специальности 230050, руководителей, преподавателей управленческих дисциплин, а также всех интересующихся вопросами управления.

-

1

73

005

Ш25


Шарипов Ф.В. Психологические основы менеджмента. –М., 2008.-293 с.
Пособие адресовано студентам вузов по специальности «Менеджмент организации».

1

-

Страхования

74

368

Б44


Бельгибаев А.К., Рахимбаев А.Б. Теория и практика страхования. –Алматы, 2011.-356 с.

1

-


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет